ceturtdiena, 2012. gada 4. oktobris

Midiju pagatavosana. Soli pa solim.


Spánijá mídijas nopérkamas cauru gadu praktiski jebkurá pártikas veikalá.
Mídijas ir loti bagátas ar jodu - 100 g mídijas satur veselus 105 mg. Tápat arí mídijas bagátas ar B grupas vitamíniem (seviski B12)
100 g mídijas satur 72 kcal.
Izvéloties svaigas mídijas, nevajag baidíties no tá, ka tás ir kérpjainas. Tas nozímé, ka mídijas ir dzívas un  vél joprojám barojas.Svaigas mídijas ilgi uzglabát nevajag- vislabák tás izlietot jau tajá pasá diená. Tás liek blodiná, izlietné un noskalo zem tekosa údens. Tás mídijas, kas ir bojátas- atvérusás vai ieplísusas, iznem.

Mídijám nonem kérpjveidígás alges vai nu ar nazísa palídzíbu vai vienkársi noraujot nost.


Kad mídijas attírítas, tás liek katliná (údeni klát pievienot nav nepieciesams, jo mídijas (gliemezvákos) jau satur pietiekami daudz údens. 
Pieliekot ausi pie katlina un rúpígi ieklausoties, var dzirdét, ká mídijas izdala skanu.
Mídijas var várít, tvaicét (tvaicéjot tás iegúst vél izteiksmígáku- piesátinátáku garsu).
Várot klát var pielikt garsvielas, baltvínu, kiploka daivu (ar visu mizu). Garsas várot sasúcas un mídijas iegúst garsaugu aromátu.Mídijas izvárás loti átri- 3- 5 minútes un tás ir gatavas.
Várísanás laiká katlins ik pa laicinas energiski jápakrata- lai tás mídijas, kas apaksá u atvérusás, "iedotu vietu" augséjám, kas vél nav valá.
Ëdamas tikai tás mídjas, kas ir atvérusás.
Kad mídijas gatavas, tás var ést nost!
Més gimené katru mídiju vél apslakstam ar citrona sulu.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru