svētdiena, 2014. gada 24. augusts

Sálíti gurki 5 minútés (ar Latvijas garsvielám)


Kad dzívoju Latvijá, viens no lielákajiem gardumiem skita mazsálíti gurkisi un manas mammas sálítajiem gurkísiem neviens nespéja pretoties :) Spánijá, protams, gurkus neviens nesála un arí gurku sálísanai paredzétás garsvielas maná apvidú neaug.Nu labi,dilles un pétersílus vél ká garsvielu var dabút vai pats izaudzét, bet páréjo gan ne.
Kaut kad sen atpakal mamma atveda veselu 3 litru burku ar tikko sasálítiem gurkísiem. Kad tie tika izésti, nopirku vietéjos spánu gurkus un saliku tos burká. Tacu liels bija mans pársteigums,ka nákamajá diená gurki panéma un izskída. Man jau skiet,ka vainíga skirne,jo gurki pasi par sevi garsígi, tacu sálísanai neder. Tá nu atmetu ar roku sálísanai un aizmirsu to uz kádu laiku lídz brídim kad pagaisgad draudzene pastástíja,ka Latvijá esot modé átrá gurku sálísana maisiná. Es vél nobríníjos,ká tá maisiná, arí garsvielas man nebija, un nemot bédígo pieredzi ar Spánijas gurkiem, pat i nedomáju izméginát sálít maisiná. Tacu tad atbrauca mana tante un pastástíja,ka arí Lietuvá ir modé  gurku sálísana un var sálít arí pat bez garsvielám.Izméginájám un sálísana maisiná sanáca arí ar Spánijas gurkiem!!!
Sogad mamma atveda visas nepieciesamás garsvielas sálísanai un tá nu vairs nesálu vairs burká (citádi atkal izjuks), bet gan uz áro masiná.

Vajadzígs:

- dilles,
- márrutku lapas,
- skábo kirsu lapas,
- ozolu lapas,
- upenu lapas,
- pétersílu lapas (kruzulainás),
- kiploku daivina,
- gurki,
- nedaudz sáls,
- pártikas celofána maisini

Pagatavosana:

Spánijas ísos "Mercadona" pirktos gurkus vislabák sagriezt divás dalás (man patík horizontáli). Gurkus nedaudz ierívé ar sáli. Maisiná saliek garsvielas (es tás ar rokám nedaudz saplúkáju), gurkus, visu kártígi sakrata vai ar rokám samaisa, tad maisinu nosien un liek ledusskapí. Ja grib ést túlin, tad labák tomér gurki griezt 4 dalás,lai vél átrák ievelkas.
Kad nebija Latvijas garsvielu, sálíju bez neká un tiesám bija ok. Var iztikt tikai dillém- arí labi.Man gan ir nojausma,ka arí ar Vidusjúras garsvielám sanáktu laba garsu bukete.Bús jápamégina.
 Tacu jánem vérá, ka sálíti gurkísi garsos vien  pasiem latviesiem :)


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru