ceturtdiena, 2013. gada 31. janvāris

Magdalenas de chocolate


Magdalenas spániski nozímé keksini un maná recepsu bibliotéká ir loti skaista grámata ar nosaukumu "Magdalenas". 
Soreiz keksini tapa sádi:

12 keksiniem nepieciesams:

- 230 g miltu (konditorejas milti),
- 150 g cukurs,
- 1 pacina cepamá pulvera,
- 1 jogurts (125 ml),
- 80 g saulespuku ella,
- 50 g kakao bez cukura,
- 4 olas,
4 é.k. piens,
- 10 g piena pulveris,
- 1 é.k. vanilína cukurs,
- 150 g sokoládes pérlites (noteikti derés arí mazos gabalinos salauzta sokoláde)

Pagatavosana:

Saputo olas ar cukuru un vanilíncukuru. Pienu sajauc ar piena pulveri, pievieno olu masai un saputo.
Tad liek klát ellu un jogurtu. Saputo.
Pie miltiem pieliek cepampulveri un kakao. Samaisa un liek klát pie olám.
Tálák visu smuki samaisa un beigás ber sokoládes pérlítes, dalu atstájot dekorésanai.
Iemaisa sokoládes pérlítes keksinu masá un liek uz 30 min. ledusskapí nostávéties.
Nem silikona keksu forminas, saliek tajás keksinu forminas.
Lai vieglák sapildít keksinus, izmanto konditorejas maisu. Man bija slinkums képáties ap maisu un saléju masu tádá ká alus krúzé, kurai ir stáds ká snípítis, ar ko arí ideáli var sapildít keksinus.
Cep sakarsétá cepeksrásní 180 grádos aptuveni 20- 25 minútes.Keksini sanáca lieli, sulígi, pufígi un pasi kusa muté.Tádus ne noésties! :)  Ists sokoloko bums :))

trešdiena, 2013. gada 30. janvāris

Júras velsu spageti


Ar algém mana draudzíba aizsákás jau agríná jauníbá, kad reiz dávaná sanému uztura bagátinátáju- alges. Neatceros vairs kas tás bija par algém, turklát alges bija kaiminu lietuviesu bio aptiekas produkts. 
Alges bija diezgan síki sasmalcinátas un iepakotas drogu pudelíté. Man ieteica tás likt klát salátiem, zupám un tá arí daríju. Tá bija mana pirmá draudzíba ar júras produktiem.
 Alges ir patiesám trakoti veselíga un ticiet man-loti garsíga júras zále. Bez tam algu ieklausana uzturá palídz mums palikt veseliem un veselus padara vél veselákus :)) Patiesám! 

Sí recepte man tapa spontáni atverot ledusskapi un raugoties ko lai pagatavo sátígajás brokastís. 
Viennozímígi- sádi pagatavots édiens ir nevis garsígs, bet gan loti, loti garsígs!!! ..nemaz nerunájot par tá lietderígumu veselíbai.

Vajadzígs:

- spageti  formas alges,
- spageti  formas surimi,
- nedaudz kúpináta lasa,
- nedaudz sípols

Mércei:

- maz mazliet olívella extra virgen,
- citrona sula,
- júras algu údens

Pagatavosana:

Alges sákumá iemérc údení uz 15 minútém. Tad, saskaná ar instrukciju, kas norádíta uz pakas, vára 20- 25 minútes (es gan tás parasti tikai nedaudz apváru).

Kad alges izváríjusás, tás nokás, sajauc ar surimi.
Sagriez sípolu, lasi un pievieno nedaudz olivellas, citrona sulu un udeni, kura mercejas un varíjás alges. Visu sajauc un ar so mérci párlej algu- surimi spageti. Samaisa un gatavs!


Ir diezgan plass klásts ar édamo algu sugám. Sís bildé redzamás ir  Himantahalia Elongata (latíniski) un Espagueti de Mar (spániski), kas latviski nozímé júras spageti.

Un te varétu saraksít garum garu izklástu par to, kapéc alges ir tik labas. Isumá runájot, alges ir loti bagátas ar jodu, kas man (un ne tikai man) loti pietrúka dzívojot Latvijá.
Alges ir loti bagátas ar olbaltumiem, kas ir 25 % sausná, turklát ir algu sugas, kuras satur pat 50 %.
Tas nozímé arí to, ka músu organisms sos olbaltumus sagremo 4-5 reizes átrák neká dzívnieku uzcelsmes , turklát algés nav holesterína, piesátináto tauku, sintétiskie hormoni, pesticídi, antibiotikas un vél sazin kas.

Alges ir diétisks produkts, seviski tás ieteicamas ieklaut uzturá augsanas periodá, grútniecém, diabétikiem, ká arí tiem, kas cies no aizcietéjumiem.Algém piemít pretiekaisuma iedarbíba un tás ir cempiones imunsistémas regulácijas procesos un tás uzlabosaná.
Runájot par vitamíniem, alges ir bagátas ar  C, E, B grupas un provitamīnu A. 
 Ja kāds vēlas palielināt attiecígo  vitamīnu, tad ieteicams ieteicams lietot neapstrādātas aļģes. Man, pieméram, tás loti garso uzgrauzt tápat- nemércétas un nevárítas. 
Vairums aļģém parasti ir augstāks E vitamīna procents nekā kviešu asnos. Šis vitamīns ir būtībā līdzeklis pret šūnu novecošananos + novērš brīvo radikāļu veidošanos. Aļģes ir arī viens no bagātākajiem pārtiku provitamīnu vai beta karotīnu. Vitamīns ir nepieciešams redzes, augsanas procesá, vajadzígs arí un kaulu un audu attīstībai, aizsargā ādu un gļotādu, palielina izturību pret infekcijām un darbojas arī pret brīvajiem radikāļiem. 
 Minerālvielas un mikroelementu klásts arí ir plass, seviski alges ir bagátas ar kalciju, dzelzi, nātriju, magniju, fosforu, potáziju.
Un vél svarígi- údeni, kurá mércéjás un pécák váríjas alges, nekádá gadíjumá árá neliet, jo arí tajá koncentréjas minerálvielas. No sí skidruma var gatavot tálák zupas, buljonus un téjas.

pirmdiena, 2013. gada 28. janvāris

Mídijas zalajá mércé


Un sodien atkal galdá celu mídijas-soreiz ar zalo mércíti.
Ja vien pie rokas ir mídijas (un te der gan no vakardienas pári palikusás, gan sodienas svaigi pirktás- (visideálákais variants) , gan saldétas, gan savá sulá konservétas), nav neká vienkársáka ká uzburt Vidujúras garsu nepilnás 10 minútés.

Runájot par zalás mércítes proporcijám, kaut kur jau minéju, ka parasti uz 1 édamkaroti olívellas nem  2 édamkarotes skábuma (etika, citrona sulas). Protams, var jau arí savádák un visvisádi miksét.

Kas attiecas uz pétersíliem, tad man patík, ka to imércé ir riktígi daudz, kaut tos var arí pievienot pavisam mazliet.
No labas olívellas nav jábaidás (ja vien netiek ieturéta slaidá línija), tá neko sliktu kermenim nenodara, tapéc mércíti var drosi gatavot arí vairák- kad visas mídijas noéstas, tá ir táda bauda ar bageti iebraukt  mércíté un izlaizít skívi :))

Un tá, vajadzígs:

- mídijas,
- sauja pétersílu,
- kiploka daiva,
- augstákás kvalitáts olívella extra virgen,
- citrona sula

Pagatavosana:

Mídijas iztíra un novára vai notvaicé.
Pa to laiku gatavo mérci- sagriez pétersílus, pievieno olivellu, citrona sulu, izspiez caur kiplokspiedi kiploku un sablenderé.
Gatavám mídijám nonem vákus un sajauc ar iegúto mérci.
Gatavs!

sestdiena, 2013. gada 26. janvāris

Pukkápostu biezenis ar mandelém
Pukkápostu biezenis, no kura var pagatavot arí zupu, ja vien attiecígi pievieno vairák skidruma. Soreiz ziedkáposts ar mandelém.

Vajadzígs:

- vidéja izméra ziedkáposta galva,
- 40 g sviesta,
- safrána skipsna,
- 50 g rívéts siers 
- sáls, 
- sauja mandeles( sadrupinátas),
- sauja pétersílu,
- dárzenu buljons,


Pagatavosana:

Pukkápostu sadala rozetés un  novára vai notvaicé, kad gatavs nokás.
Panná liek sviestu un kad tas izskídis, apcepj pukkápostu. Ja grib zupu, tad tumésanai var pievienot arí miltus.
Pievieno nedaudz dárzenu buljonu (ja grib skidru ká zupu, tad attiecígi lej klát arí buljonu), sali péc garsas  un safránu, kas saberzts pulverítí.
Kad biezenis (zupa) ieguvusi dzeltenígu nokrásu, liek klát sieru, kad tas izskídis pievieno arí sadrupinátas mandeles un sakapátus pétersílus.
Nedaaudz  pavára un nonem no uguns.
Sablenderé un gatavs pasniegsanai.
Cális cepammaisá ar rozmarinu kartupeliem


Ik pa brízam uzcepju arí kaut ko cepammaisá. Soreiz tas ir cális ar kartupeliem- loti sulígs un aromátisks cepetis. Sádi pagatavotam cálim sanák klát daudz mércítes. Ar to var párliet cáli uzreizi pasniedzot vai atkaríbá péc vélmém mérci pasniedz atseviski.

Vajadzígs:

- cális (1.800 kg),
- citrons vai laims,
- páris rozmarína zarini,
- kiploks (ar visu mizu)
- sáls,
- pipari,
- olivella virgen extra,
- páris kartupeli

Pagatavosana:

Sajauc sáli ar svaigi maltiem melniem pipariem, olívellu un kártígi ieméré cáli. Pievieno kiploku, rozmarína zarinus, nomizotus kartupelus un liek ieksá cepammaisá. Grasvielas var arí aizlikt aiz cála ádas.
Nosien maisu un cepj 200 grádos aptuveni 40 minútes kamér cális gatavs.


piektdiena, 2013. gada 25. janvāris

Cepti artisokiArtisoki loti labi garso arí tad, ja tos frité ellá.
Ja ir liels artisoks, tad parasti sagriezu pumpuru 4 dalás un fritéju tikai tá édamo dalu (visas zvínveidígás , t.i., neédamás artisoka dalas nost, lai pécák édot nav képásanás). Ja cepu mazos artisokus,  tad tos sagriezu uz pusém un viss.
Sádi pagatavoti artisoki ne tikai labi garso, bet arí lieliski papildina skívi ká skaists dekors.
Te bildé vidéja izméra artisoki, kuriem péc bútíbas áréjás cietás lapas ir nemamas nost.

Vajadzígs:

- ella,
- artisoki

Pagatavosana:

Uzkarsé ellu un cepj tajá artisoka édamo dalu. Kad gatavs (atkaríbá péc izméra, artisoki fritéjami  2-5 minútes), artisokus liek uz papíra virtuves dviela, lai notek lielá ella. Pasniedz karstus, apkaisot ar sáli.Artisoks( spániski alcachofa) ir ne tikai karalisks dárzenis un izsmalcináta delikatese. Tas ir arí neatnemams vietájás arhitektúras elements. Tepat uz ielas, kurá dzívoju, artisoki visá savá krásnumá sargá kaiminu máju...

Saulainie Vidusjúras saláti ar pukkápostu safrána mércé


Arí caur pukkápostu var sajust ístu Vidusjúras garsu.
Un vispár pukkáposts ir unikáls dárzenis, tas savas neitrálás garsas dél lieliski iet kopá ar riekstiem, rozíném, olívém, dazádám garsvielám, piena produktiem, citrusaugliem, zivím un ko tik vél ne ..

Sajos salátos bríniskígu garsas un krásas niansi dod  safráns, kas kopá ar olívém un rozíném dod patiesám bríniskígu garsas buketi.
Sos pukkápostus var ést gan ká salátus, gan ká piedevu pamatédienam un tie var bút arí bríniskíga uzkoda.

4 porcijám vajadzígs:

- 1 ziedkáposts,
- liels sípols,
- safráns,
- citrons,
- 2 saujas olíves péc izvéles,
- buntíte pétersílu,
- skipsna safrána (malts vai dríksnás),
- nedaudz olívella,
- 5 - 7 lauru lapas,
- sáls,
- svaigi malti melnie pipari

Pagatavosana:

Pukkápostu nomazgá un sagriez rozetés.
Sagatavo safránu. Péc bútíbas, lai safráns atdotu visu savu aromáta buketi pilníbá, pirms lietosnas tá dríksnas iesaka paturét karstumá. Tie, kas lieto mikrovilnu krásnis, uz 90 sekundém safránu liek mikrovilnu krásní 800 W. Ja nelieto mikrovilnu krásnis, safránu karsé parastajá  krásní.
Péc tam izkarsétás driksnas liek piestá un saspaida.
Tad saspiestás safrána drísksnas (pulveriti) liek verdosá údení vai buljoná un samaisa.
Var arí pa tieso pievienot safránu verdosam údenim vai buljonam, tacu pirms tam to karséjot, safráns atvérs pilníbá savu garsu.

Péc tam nomizo sípolu, rupji sagriez to un pievieno pukkápostam. Nem rozínes, lauru lapas, olíves un liek pie pukkáposta. Sáls, pipari péc garsas.
Visu kártígi izmaisa un liek dzilá cepamtrauká. Apslaksta ar olívellu. Vidusjúras virtuvé ar olívellu neskopojas- káds to lej vairák, káds nedaudz mazák. Ja negrib tik daudz ellas, tad sajá recepté to var atskaidít ar svaigi spiestu apelsínu sulu (lai viss sautéjas tad sádá skidrumá).
Párkláj cepamtrauku ar folliju un cepj 180 grádos. Atkatíbá no tá, cik lielás rozetés sadalíts pukkáposts, atkarígs arí cepsanás ilgums. Man bija salídzinosi lielas pukkáposta rozetes, un pirmás 20 minútes es cepu zem folija un pédéjás 20 minútes bez follija.
Tad, kad nonem folliju, pukkápostam pievieno citrona skéles un kad viss gatavs  apkaisa ar sakapátiem pétersíliem.

Var pasniegt gan karstu, gan atdzisusu.Stiprais sénu sautéjums


Sautéjums, kas sasilda, sniedz sáta sajútu un labi garso. Parasti par to sajúsmá ir  víriesu kártas párstávji.
Sautéjums (latviesu izpratné to var saukt arí par biezu zupu) ká jau sautéjums- gatavots péc "visiem likumiem"- tajá ir gan speka gabalins, gan nedaudz no vistas, lielopa un cúkas galas. Sáds galas "maisíjums" jau sapakotá veidá pie mums nopérkams kádá no lielákajiem( un atlausos sacít labákajiem) Spánijas lielveikalu tíkliem. Nekádas liekas prátosanas par to, kádu galas gabalu likt zupá vai sautéjumá, viss jau izdaríts tavá vietá. Atliek tikai izlasít un nopirkt. 
Sautéjumu papildináju ar saldétám séném, kas uzreizi sautéjumam piedod superígu garsu (tiem kam garso sénes sapratís par ko es runáju). Starp citu, saldétas sénes ir vienígás, kuras te var atrast ar garsu. 
Sautéjums édams tápat un labi garso kopá ar kartupeliem, rísiem..

Vajadzígs:

- sautéjuma (zupas) galas izlase( maná gadíjumá gabals no speka, nedaudz no liellopa, vistas un cúkas),
- kartupeli,
- sípoli,
- tomátu pasta vai tomáti,
- páris burkáni,
- sénes (man saldétu sénu mix),
- sáls,
- pipari,
- lauru lapa,
- zalumi

Pagatavosana:

Liek váríties galu. Kad uzvárás, pirmo údeni nolej un vára atkal. Kad uzvárás, nosmel putas un turpina várít. Pievieno lauru lapas, iemet nomizotu veselu sípolu. Kad gala izváríjusies, to iznem un liek buljoná lielos gabalos sagrieztus kartupelus, burkánus, tomátus (vai karoti tomátu pastas), sípolus un sénes. 
Vára uz nelielas uguns kamér viss míksts un gatavs.
Beigás pievieno galu (to var sagriezt ari smalkák), zalumus, sáli, piparus péc garsas un gatavs!

ceturtdiena, 2013. gada 24. janvāris

Pildíti artisoki ar citrusaugliem


Artisoku laiká édieni no artisokiem! Soreiz artisoku pildíjumam pievienoju nedaudz apelsínu sulas, rívétu citrona mizinu un ciedru riekstus.

Lai sapildítu artisokus, bija vajadzígs:

- 5 vidéja izméra artisoki,
- 100 ml apelsínu sulas,
- 80 g rívmaizes,
- pikucis sviesta,
- júras sáls,
- pipari,
- téjkarote rívétas citronu mizinas,
- sauja pétersílu,
- nedaudz olívellas,
- baltvíns (aptuveni 100 ml)
- kiploka daiva,
- 2 téjkarotes ciedru rieksti

Pagatavosana:

Artisokiem nogriez kátu, cietás zvínvaidígás lapas, pumpura galu , izgrebj ar karoti púkas un apslaksta artisoku ar citrona sulu (es parasti ierívéju ar citronu, bet var arí likt mércéties blodá ar citronúdeni). Artisoka apstráde seit: Artisoku sagatavosana.

Rívmaizi sajauc ar apelsínu sulu, pievieno skipsnu sáls, svaigi maltus melnos piparus, citrona mizinu, izspiestu kiploka daivu, ciedru riekstus un sasmalcinátus pétersílus.
Katrá artisoká liek mazu picinu sviesta un tai pa virsu augstákminéto maisíjumu. Man patík rívmaizes klátbútne sajá recepté, tádél kártígi to sastampáju artisoka dobumá, veidojot tádu ká nelielu jumtinu.

Beigás visu párslaksta ar olívellu un sauso aromatizéto baltvínu un cepj sakarsétá cepskrásní 180 grádos aptuveno 30 minútes.
 Jo lieláki atrisoki, jo ilgák tiem jácepjas. Pirmás 15 minútes trauku párkláj ar folliju, pédéjás 15 minútes folliju nonem, lai gratinéjas.

Pasniedz karstus, bet labi garso arí atdzisusi.

otrdiena, 2013. gada 22. janvāris

Sviesta pupinas ar sampinjoniem un grieku riekstiem


Sis ir mans kártéjais eksperimants virtuvé, soreiz ar páksu pupinám. Izlému, ka  pupinas nevis várísu vai tvaicésu, ká to parasti daru, bet cepsu krásní. Klát nolému pievienot sampinjonus un grieku riekstus.
Ká sanáca?  Garsas ziná super, tikai  dazas pupinas cepsanas laiká nedaudz sacerveléjás (sakrokojás), kas mainíja to skatu, bet ne  pasu pupinu garsu.
Noteikti atkártosu vél so salikumu un tiesi krásní ceptu-garsoja patiesám labi+ kaut káda rozíníte sajá édiená noteikti ir.
Sádi pagatavotas pupinas ideáli sapas ar pikantu mércíti.


Vajadzígs:
- páksu pupinas,
- sampinjoni 
- valrieksti,
- nedaudz olívella apslakstísanai (noteikti derés arí sezama ella),
- mazliet citrona sula 
- pikanta mérce (man bija cilli- mango mérce)

Pagatavosana:

Pupinám nogriez kátus un sagriez 2- 3 dalás. Notíra sampinjonus un sagriez 4 dalás. Sasmalcina valriekstus.
Visas sastávdalas sajauc kopá, apslaksta ar olivellu un citrona sulu, ja nepieciesams, pievieno sáli, piparus.
Izkláj uz cepampapíra un cepj sakarsétá cepeskrásní 180 grádos aptuveni  15- 20 minútes, sad- tad apgrozot.
Var arí pársegt ar folliju (pieméram uz beigám)- tad sanáks sulígák un tas pasargás pupinas no sacervelésanás.

Kad pupinas míksats, párlej ar pikantu mércíti un gatavs!pirmdiena, 2013. gada 21. janvāris

Eskarolas zupa ar mandelém (Sopa de escarola con almendras)Patreiz Vidusjúras krastá pilná spará rit mandelu ziedésanas laiks. 
Tá nu izlému, ka gatavosu  zupu ar mandelu riekstiem. Izvéléjos  eskarolu, no tás var pagatavot ne tikai salátus, bet arí zupas. 


Vajadzígs:

- escarola,
- dárzenu buljons ( 1-2 kubini),
- sauja mandelu rieksti,
- 2- 3 kiploka daivas,
- páris baltmaizes skéles,
- nedaudz olivellas,


Pagatavosana:

Izmantojot buljona kubinus, liek váríties údeni un kad tas burbulo, izskídina tajá dárzenu buljonu.Tad pievieno sagrieztu eskarolu.

Atseviská panná olivellá apcepj sagrieztas kiploka daivas, péc tam maizi un beigás mandelu riekstus.

Kad viss ir izcepies, masai pievieno nedaudz buljonu un atkaríbá péc vélmém visu sasmalcina vai sablenderé.
Pasás beigás sablenderéto masu pievieno eskarolai, vélreiz liek zupu uz uguns, pagaida lai uzmet burbuli  un nonem no uguns.
Gatavs pasniegsanai!


Escarola.

sestdiena, 2013. gada 19. janvāris

Olíves citrusauglu marinádéIepriekséjás olívu marinádes recepté jau stástíju, ka pie mums tá pa taisno no burkas diezgan reti kad olíves tiek éstas. Visbiezák tám tiek pagatavota klát marináde. Tad olíves sasúc visas pievienotás garsas un ir loti aromátiskas.
Músmájás gan visbiezák top sádi pagatavota olívu marináde Olives kiploka- oregano marinádé
Pármainas péc pagatavoju loti saulainu un visádi citádi aromátisku marinádi, kas édama gan viena pati  ká tapa, gan liekama salátos un var pievienot arí  atseviskiem édieniem.

Vajadzígs ( aptuveni 4 tapám):

- 200 g zalás olíves,
- 1 apelsíns,
- 1 citrons,
- malti melnie pipari

Pagatavosana:

Iznem no burkas olíves un nokás.
Sajá recepté vislabák izmantot ekologiski tíros apelsínus un citronus (man no pasas dárza rautie). 
Ja ir veikalá pirktie, tad citrusauglus kártígi nomazgá ar údeni, kurai pievienota soda.
Tad nem rívi un norívé nost mizinu un sajauc ar olívém. 
Pievieno arí no apelsína izspiesto sulu un kádas 2-3 édamkarotes citrona sulas.
Visu sajauc un pievieno savigi maltus melnos  piparus.
Atstáj olíves ievilkties marinádé vismaz uz 2 dienám.
Pirms pasniegsanas kartígi sakrata.

Ar ansoviem pildíti artisoki


Sí ir romiesu recepte un drosi varu apgalvot, ka sádi pagatavoti artisoki ir dievu cienígs édiens. 
Noteikti , noteikti iesaku so recpti !!!

4 porcijám:

- 4 lieli artisoki,
- 6 ansovu filejas (konservétas ellá),
- 1/2 citrona,
- páris zarinu pétersílu,
- 2 majorána zarini,
- 1 kiploka daiva,
- 100 g rívmaizes,
- 4 édamkarotes olivellas virgen extra (ellu var arí vairák, mazák- péc vélmém)
- sáls

Pagatavosana:

Sagatavo artisokus pildísanai- nomazgá, nogriez kátus, áréjás cietás lapas un pumpura pasu galu. Tad párgriez artisoku uz pusém, iznem púkas.

Blenderí liek pétersíla lapas, majoránu, nomizotu kiploka daivu un rívmaizi. Sablenderé. 
Tad pievieno ansovus un atkal sablenderé. Ja nepieciesams, pievieno sáli. 

Ar iegúto masu sapilda artisokus.
Liek artisokus cepamtrauká, apslaksta ar olívellu un cepj sakarsétá cepeskrásní 180 grádos aptuveni 40- 45 minútes.


Tik gards, ka méli var norít! :))

Sautéti artisoki ar piparmétru


Artiskoki ir patiesám izcili garsígi un ne velti ierindoti delikatesu sarakstá.
Ja vien zina ká, tad tie nemaz nav grúti pagatavojami. Turklát artiskokus var gan sautét, gan várít, tvaicét, cept cepeskrásní follijá, cepammaisos, cept tápat- tas viss péc izvéles un ká labák patík.
Gatavojot artisokus jánem vérá, ka édama ir tikai 1/5 dala no pumpura.
Músu gimené artisoki ir vieni no visiecienítákajiem dárzeniem- tos éd arí tie, kas ne ípasi draudzéjas ar dárzeniem.
Ir dazádas artisoku skirnes, tie var bút gan gaisi, gan tumsi zalá krásá, gan ar lillá piesitienu. To pumpuri var bút lieláli, mazáki, apalveida, oválveida..

Sí recepte soli pa solim skatáma seit: soli pa solim

Vajadzígs:


- 6 palieli artisoki,
- sausais baltvíns (izmantoju speciálu vínu tiesi virtuves vajadzíbám),
- nedaudz olivella,
- 2 kiploka daivas,
- sáls, 
- citrons,
- pipari,
- páris piparmétru zarini

Pagatavosana:

Notíra artisokus un sagriez 4 dalás.
Panná olivella apcepj sagrieztas kiploka daivas, tad pievieno artisokus un maisot apcepj. Tad pievieno sauso baltvinu, uzliek vaku un saute aptuveni 30 minutes.  Kadá 15. minúté pievieno piparmetru zarinus, ja nepieciesams ari baltvinu, uzliek váku un sauté tálák lídz gatavs.Sautéti artisoki ar piparmétrám. Soli pa solim.


Aromatizéti un víná sautéti artisoki ir liels gardums.Nepieciesams:

- 6 palieli artisoki,
- sausais baltvíns (izmantoju speciálu vínu tiesi virtuves vajadzíbám),
- nedaudz olivella,
- 2 kiploka daivas,
- sáls, 
- citrons,
- pipari,
- páris piparmétru zarini


Sák ar artiskoku tírísanu.
Nomazgátiem un nosusinátiem artisokiem nogriez kátus.

Artisokiem nogriez zvínveidígás lapinas, kas ir loti cietas un tás nav édamas. Cietás áréjás lapas var griezt noplést arí ar rokám- ká nu katram ir érták.
Péc tam nogriez arí pumpura augsu, jo lapinas augsá arí ir cietas un neédamas. 
Péc apstrádes ar nazi paliek táds ká rozu ziedins, kas jáapslaksta ar citrona sulu, citádi saskaré ar gaisu sagrieztais artiskoks átri nomelné.

Péc tam rozei lídzígo artisoka pumpuru griez uz pusém un tad vélreiz uz pusém (4 dalás).
Te labi redzama baltá púka- táda ká bárdina, kas arí jánem árá.


Ar nazi izgriez (var izgrebt arí ar karoti) pieneném lídzígás púcinas, kas atrodas artisoká.


Tikai 1/5 dala artisoka ir édama. Lieláká dala aiziet atkritumos.
Lai artisoki nepaliktu melni, tos uzreizi apslaksta ar citrona sulu vai arí liek blodá, kur pielieta citrona sula.


Panná olívellá apcepj sagrieztu kiploka daivu.


Kad kiploki apcepusies, pievieno artisokus, kurus arí apcepj. Tad pievieno sauso baltvínu.


Artisokus sauté baltvíná uz lénas uguns zem váka aptuveni 30 minútes (atkarígs no artisoku izméra).


Aptuveni 15. minúté pievieno piparmétras, ja vajadzígs, pievieno vél baltvínu, uzliek váku un sauté tálák.Gatavs!

piektdiena, 2013. gada 18. janvāris

Makaroni ar cukini un ricotta

makaronu edieni ar darzeniem

Vél viens veids ká pagatavot makaronus ar cukini. 

4- 6 porcijám:

- 400 g makaroni,
- 1 kg cukini,
- 2-3 édamkarotes olívellas,
- 4 kiploka daivas,
- sauja bazilika (derés arí kaltéts)
- 350 g ricotta vai biezpiens,
- pipari,
- sáls,
- parmezána siers

Pagatavosana:

Nomazgá cukini un uz 2 minútém iemérc sálssúdení. Tad nosusina un sagriez aptuveni 1 cm biezás ripás.
Panná ellá apcepj sagriezto cukini un aptuveni péc minútes pievieno sagrieztu kiploka daivu. Cepj lídz cukini ir gatavs.
Pa to laiku nomazgá bazilika lapinas, sagriez un pievieno cukini. Pievieno cukini mércei klát arí ricotta un sáls, pipari péc garsas. 
Mérci sajauc ar makaroniem un párkaisa ar rívétu parmezána sieru. Gatavs!


Makaroni ar virzinkápostu un lazdu riekstiem


Sí ir pavisam neparasta recepte( katrá ziná dazi itálu kohi par tádu brínás- káposti makaronos un kréjums???), kuru uzgáju kádá pavárgrámatá ar nosaukumu "Itálu virtuve" .
Spánijá  kréjums  nav nopérkams (vispár ir jau, bet tad jámérco cels  uz anglu vai krievu supermárketiem). Es izlídzéjos ar citu lídzígu produktu.
Loti gribéjás gribéjás noprovét, ká tad nu garso virzinkáposti ar kopá makaroniem. 
Man, ká lielam dárzenu cienítájam, sis salikums skita pat loti baudáms un ipasi patika lazdu riekstu klátbútne sajá recepté.

4 porcijám vajadzígs:

- 2 salotes sípoli,
- 2 kiploka daivas,
- 2 édamkarotes sviesta,
- 500 ml dárzenu buljons,
- sáls,
- pipari,
- 2 t.k. oregano,
- 200  skába kréjuma (spániski: nata agria),
- 50 g sasmalcináti lazdu rieksti

Pagatavosana:

Novára makaronus lidz al dente un nokas.
Nomizo un sagriez saloti, kiploka daivas. Pacepj sviestá.
Sagriez virzinkápostu un pievieno panná pie salotes un kiplokiem.
Tad lej klát dárzenu buljonu, pievieno oregano un péc garsas sáli, piparus. Nosedz ar váku un uz nelielas uguns sauté aptuveni 15 minútes.
Pasás beigás pievieno kréjumu, samaisa un mérce gatava.
Liek panná novárítos makaronus, iemaisa mércé, saliek pa skívjiem un pasniedz ar lazdu riekstiem un parmezána sieru.ceturtdiena, 2013. gada 17. janvāris

Melnie spageti ar ansoviem, kiploku un pukkápostu


Si melnie spageti ir krásoti ar sépijas tinti un tie ideáli sapas kombinácijás ar zivs & júras velsu produktiem.
Protams, ka melno spageti vietá var bút jebkuras krásas un formas makaroni- garsa no tá faktiski nemainás.

Man loti patík ansovu  klátbútne sajá recepté, kas apcepti kopá ar kiplokiem piedod so garsas niansi arí baltajiem un garsas ziná it ká neitrálajiem pukkápostiem. Un kopá ar parmezána sieru viss garso vienkársi lieliski. 

2-3 porcijám vajadzígs:

- 200 g malnie spageti vai citi makaroni,
- galvina ziedkáposta,
- 4 kiploka daivas,
- nedaudz olivella,
- 4 ansovu filejas konservetas ellá
- sals,

Pagatavosana:

Sálsúdení novára spageti lidz al dente un nokás.
Novára rozetés sadalítus ziedkápostus un kad gatavi  nokás.
Panná nelielá ellas daudzumá apcepj sagrieztas kiploku daivas, tad pievieno gabalinos sagrieztus ansovus. Tad liek klát ziedkápostu, samaisa, lai ievelk garsas un beigás pievieno spageti. Vélreiz samaisa un gatavs!

Krásní cepti tomáti


Krásní cepti tomáti ir liels gardums. Tos var cept kraukskígus ká cipsus un var arí tikai nedaudz apcept, t.i., gratinét. 
Es gan soreiz noskopojos ar ellu, ká rezultátá tomáti sanáca pasausi. Tacu tas lietas bútíbu nemaina- tápat garsígi, turklát ellu, ja nepieciesams, var pievienot arí izceptajiem tomátiem.

Vajadzígs:
- 14 tomáti (cieti),
- 1/4- 1/2 glázes olívellas,
- 2-4 kiploka daivas,
- sáls, 
- pipari, s
-skipsna cukura,
- garsvielas kas visvairák garso (oregano, baziliks, pétersíli)

Pagatavosana:
Sajauc ellu ar sagriezto kiploku un atstáj, lai ella ievelk kiploka garsu. Nen skipsnu sáls, cukura, piparu un garsvielas, kuras sajauc ar ellu.
 Sagriez tomátus skélés vai stienísos, liek uz cepampláts, uz kuras izkláts cepamais papírs un párlej ar ellu.
Cepj sakarsétá cepeskrání aptuveni 15 minútes.


Uz maizítes krásní ceptie tomáti garso burvígi. 

trešdiena, 2013. gada 16. janvāris

Makaroni ar cukini un ciedru riekstiem


Ik pa laicinam maná virtuvé top arí sádi pagatavots cukini, ko pasniedzu kopá ar makaroniem. 
Man loti patík balto piparu un svaigi rívéta muskatrieksta klátbútne sajá kombinácijá, ká arí ne-lídz-galam izceptie cukini.

2-3 porcijám vajadzígs:

- 200 g makaroni (man seit spirálveidígie, pilngraudu)
- 2-3 vidéji cukini,
- 1 puravs (káta baltá dala),
- nedaudz piena (atkarígs no tá, cik skidru mércíti vélas),
- nedz ellas,
- baltie pipari,
- sáls,
- rívéts parmezána siers,
- rívéts muskatrieksts,
- ciedru rieksti

Pagatavosana:

Novára makaronus lídz al dente un nokás.
Panná bez ellas liek ciedru riekstus un kad panna uzkarsusi, to kratot, lai nepiedegtu, apcepj ciedru riekstus un rezervé.

Panná nelielá ellas daudzumá apcepj nomazgátu un sagrieztu puravu. Kad puravs apcepies, pievieno cukini, kas sagriezts strémelés.
Tad liek klát pienu, muskatriekstu un ik pa laicinam apmaisot cepj lídz cukini iegúst attiecígo míkstuma pakápi ( tas atkarígs péc vélmém).
Beigás aromatizé ar skipsnu baltajiem pipariem un iejauc makaronus cukini mércíté.

Karstus makaronus ar mérci kárto skívjos, párkaisa ar riekstiem un rívétu parmezána sieru.


Burkánu- ingvera plácenísi


Spiezot burkánu-ingvera sulu, pári palika burkánu biezumi, no kuriem nolému pagatavot plácenísus. Jásaka, ka mans eksperimants izdevás un rezultáts mani vairák neká patíkami pársteidza divu apstáklu dél:
1) man izdevás izcept sos plácenísus pilnígi bez miltiem (bet, protams, ka tos var pievienot!)
2) plácenísi sanáca fantastiski gardi!!!Plácenísiem vajadzígs:

- burkánu- ingvera biezumi (tie, kas palika pári spiezot sulu- aizmirsu gan nosvért, tacu varéja bút ap 250 g. Ja biezumi loti sausi, tad der pievienot kádu pili burkánu sulas),
- L izméra ola,
- 125 g biezpiena (man bija 0 % un  irnens)
- kanélis,
- nedaudz ellas

Mércítei:
-  svaigais siers ceso batido vai kremigs jogurts,
- saldinátájs (man bija stévija),
- nedaudz meza ogas(man bija saldétas),
- piparmétra

Pagatavosana:

Sajauc biezpienu ar burkánu-ingveru, pievieno olu un samaisa. Man burkáni pasi par sevi bija loti saldi, tadel saldinataju nepievienoju. No iegutas masas veido placenisus.
Cep sakarsétá panná pievienojot nedaudz ellas.
Kad gatavs, párkaisa ar kanéli.

Mércei:  svaigajá sierá iejauc saldinátáju un samaisa. 
Pievieno plácenísiem kopá ar atlaidinátám ogám un piparmétru.otrdiena, 2013. gada 15. janvāris

Burkánu- ingvera sula


Vai ir arí káds, kuru atstáj vienaldzígu svaigi spiestas sulas? :)) Man ir tá, ka apelsínu sulas esmu atdzérusies un  tás nu  ir vienaldzígas. Tacu burkánu sula- tas gan ir kaut kas!  :))
Diemzél svaigi spiestas burkánu sulas Spánijá nav nopérkamas (nu gan jau, ka kaut kur varbút  ir arí), tacu pársvará kafejnícás, báros, restorános nopérkamas tikai un vienígi svaigi spiestás apelsínu sulas. 

Sis nu tad arí  mans mazais sodienas priecins- burkánu sula ar ingveru. Ingvers dod sulai ípasu garsu, kas maná uztveré, kopá ar burkánu, ir patiesi debeskíga.

Vajadzígs:

- burkáni,
- ingvers

Patagatavosana:

Burkánus, ingveru nomizo un izspiez sulu. Ingvers liekams tik, cik pikantu vélas sulu.sestdiena, 2013. gada 12. janvāris

Spageti ar cukini, kiplokiem un cilí


Vienkársi, ekonomiski, veselígi un garsígi.

4 porcijám:

- 400 g spageti,
- 4 cukini,
- 8 kiploka daivas,
- 1-2 cili pákstis(cik pikantu gribas) vai saberzts cili (sausais)
- sáls,
- nedaudz ellas 

Pagatavosana:

Sálsúdení novára spageti lídz " al dente" un nokás.

Panná ellá (pársvará jau cepj olívellá) apcepj sagrieztas kiploka daivas.  Pievieno sagrieztu cili (ja negrib ugunígi pikantu, séklas iznem). Kad kiploka daivas apbrúninátas, pievieno sarívétos cukini, kurus var arí smalki sagriezt.

Kad cukini apcepts, kas notiek aptuveni 3 minútés, turpat panná, kur cepjas cukini,  pievieno nokástos spageti. Visu samaisa un nonem no uguns.
Ja nepieciesams, var pievienot nedaudz nokásto makaronu údeni.

Liek skívjos un párkaisa ar rívétu parmezána sieru.Brokolu- burkánu zupa


Viegla zupina, kuras galvená garsas rozíníte slépjas tás piedevá- pievienotajá kremá jebsu pikantajá "kréjuminá", kas pieskir zupai ípasu garsu.

4 porcijám vajadzígs:

-liels brokolis,
-  páris burkáni,
- neliels sípols,
- 2 kiploka daivas,
- dárzenu buljona kubins,
- neliels pikucis sviesta vai ella 

Pagatavosana:

Panná vai katliná, kurá várísies zupa, liek sviestu vai ellu. Uzkarsé un pievieno sagrieztu sípolu un kiploku.
Nedaudz apcepj un liek klát sagrieztu burkánu un  rozetés sagrieztu brokoli. Visu vél nedaudz pacepj un tad lej klát údeni- tik, cik skidru zupu vélas. Pievieno dárzenu buljona kubinu (izrádás, ka eko veikalos var iegádáties veselíbai pavisam nekaitígus buljonus un buljona kubinus).
Vára zupu uz nelielas uguns, kamér visi dárzeni míksti.
Pasniedz karstu ar pikanto kréjuminu.

Kamér várás zupa, gatavo "kréjuminu".
Tam nepieciesams:

-180 ml  kremígs svaigais siers (parasti nemu  0 % ceso batido), bet drosi derés arí kremígs jogurts, vácu magerquark u. taml.,
- édamkarote klasiskás "Dijon" sinepes,
- 1/4 citrona sulas,
- 2 kiploka daivas,
- skipsna sáls

Izspiez kiploku, citrona sulu un visas sastávdalas sajauc. Krems gatavs!Banánu pankúkas ar melleném


Sís gardás banánu pankúcinas nemtas no Bitítes bologa, originálrecepte skatáma seit:
http://bitesblogs.blogspot.com.es/2013/01/bananu-pankukas.html

Recepté  ideáli ir realizét arí pastávéjusus banánus, ká rezultátá pankúcinas sanák vél vairák  garsas piesátinátátas.

Vajadzígs:
(man sanáca 4 pabiezas pankúcinas diametrá 14 cm)

- vidéjs banáns ( 100 g),
- ola (L izméra),
- skipsna kanélis,
- nedaudz ellas cepsanai (izmantoju izsmidzinámo saulespuku light),
- ogas (man bija svaigas mellenes)

Pagatavosana:

Banánu samíca. To var arí sablenderét.
 Pievieno olu, kanéli un visu kártígi samaisa.
Nem pannu (cepu uz  mazás pankúku panninas) , uzkarsé to un apsmidzina ar ellu. Ielej míklu un cepj pankúkas no abám pusém zeltainas.

Nem pankúcinas, saliek mellenes un sarullé. Pasniedz siltas, párbértas ar melleném.
Namma! 


piektdiena, 2013. gada 11. janvāris

Astonkájis (Octopus vulgaris) savá tinté. Soli pa solim.Astonkáji dzívo Vidusjúrá un Atlantijas okeána autrumu dalá, ká arí citás siltajás pasaules júrás. 
Vidusjúras astonkájis spéj izaugt arí 1,3 metrus gars. 
Astonkájis tiek uzskatíts par delikatesi, turklát júras velsu cienítájiem astonkájis savá tinté ir viens no iecienítákajiem pagatavosanas veidiem. Un ká nu ne, savá tinté váríjies tas sanák dievígi gards.

Pirmo reizi ar so júras briesmoníti, kas váríjies pats savá tinté, iepazinos Sicílijá- to pasniedza uz sudraba paplátes un tas bija sagriezts nelielos gabalinos. 

Sagriezto júrasvelti varéja krámét skívjos- káds piebéra klát nedaudz sáli, cits atkal tikai napslakstíja savu porciju ar olívellu un citrona sulu, káds pievienoja vienígi citrona sulu.
Arí Spánijá astonkáji savá tinté tiek ésti gardu muti.  Tas ir ne tikai garsígi, bet arí veselígi.Sis skaistulis sver gandríz 3 kg (2,850 kg). Kad sezoná nozvejoti seviski daudz astonkáju, supermárketos ir atlaides un sos brasulus var iegádáties par loti draudzígám cenám.Astonkáji savá tinté var pagatavot tikai tad, ja no tá netiek iznemta tinte, kas atrodas tá galvá( sk.  bildi). Starp citu, lielákais gardums sajá astonkájí ir tiesi galva :)))

Sasaldétie astonkáji parasti tiek tirgoti  iztíríti , tátad bez tintes.
Kad paver astonkája galvu,tajá var redzét tádu ká tintes maisu, no kura nepártraukti izdalás melns skidrums (tinte) un kas arí galvenais vaininieks visá:)

Astonkájis pirms várísanas rúpígi jánomazgá ne tik vien  higiéniski iemeslu péc, bet arí tádél, lai noskalotu  nost lieko sáli.
Ja izmanto sasaldétu astonkáji, péc atlaidinásanas jánoskalo arí tas, pretéjá gadíjumá édiens var sanákt párlieku sáls.Kamér várás údens, brasulis izlaidies uz cepamás pláts :)) 


Soreiz údenim nekádas garsvielas nepievienoju (bús tikai tinte!)
 Kad údens uzváríjies un burbulo, cilájot astonkáji augsup-lejup, laiz to pamazám údení.
Cilásana nepieciesama, lai astonkájis satilptu izvélétajá katlá- verdosajá údení astonkája kájas sák smuki rulléties uz augsu un samazináties.
Lai arí várísanas laiká astonkájis saraujas, lídz ar ko tá izméri krietni samazinás, svaigam esot, 3 kg astonkájis ir diezgan liels.


Tikko no katla iznácis astonkájis. 
2 kg astonkájis váráms 50 min., sis tika váríts aptuveni1 stundu un 10 minútes.
Nekádá gadíjumá nevajag párvárít astonkáji, citádi tas negarsos ne péc ká. 
Ja astonkájis nebús vél izváríjies, tas bús ciets ká gumija.
Normáli izváríta astonkája struktúrai jábút stingrai, bet ne párlieku míkstai (zobiem jásajút ko koslá).
Es parasti papildus vél garsoju, lai nokertu ísto brídi,  pulpo (spán.) ir attiecígajá stávoklí.( ja párváríjies, músmájás to neviens vairs neéd).


Kad astonkájis atdzisis, to sagriez nelielos gabalos.
Pievieno krásní ceptu papriku (bez mizas), marinétus kiplokus, sáli, citrona sulu, olívellu, pétersílus. Visu samaisa un saláti gatavi pasniegsanai.


100 g astonkája satur 89, 80 kcal un 17, 90 g proteína, tas ir bagáts B3, B12 vitamínu avots. Edot astonkájni bagátígi tiek uznemts dzelzs, seléns, kálijs, jods, cinks u.t.t...
Un bez tá visa astonkájis fantastiski labi garso!