sestdiena, 2012. gada 30. jūnijs

Spageti ar zivju ikriem


Jau ilgu laiku laiku metu acis uz so recepti, kas rotá vienu no manám itálu pavárgrámatám. Tad nu beidzot izmégináju. Loti, loti gardi. Sis bús noteikti viens no édieniem, kuru atkártosu. Tiesám so  ir vérts noprovét.

4 personám nepieciesams:

- 250 g svaigi spageti (protams, derés arí cietie),
- 1 bundzina zivju ikri,
- 40 g sviesta (var arí mazák un var arí margarínu- ja ievéro slaido líniju),
- 1 édamkarote ansovu pastas ( es ansovus saberzu piestá),
- 1 citrona mizina,
- sáls, pipari,
- rívéts parmezáns

Pagatavosana:

Novára spageti lídz al dente un nokás. Ja izmanto svaigu pastu, tad járekinás, ka stávoklis al dente iestásies daudz átrák.

Uz pannas izkausé sviestu un pievieno sarívétu citrona mizinu un svaigi maltus piparus.  Recepté gan tas nav prasíts, tacu es ká parasti pievienoju arí nedaudz makaronu údeni. Tad pievieno nedaudz sáli, ansovus, visu samaisa un beigás pievieno spageti. Atkal labi izmaisa, nonem no uguns un pievieno zivju ikrus un párkaisa ar parmezánu.Bon appetit!

svētdiena, 2012. gada 24. jūnijs

Pikantá dorada aromátiskajá seleriju mércé


Arí sádi pagatavota dorada garso lieliski.

Lai pagatavotu 1 doradu,  nepieciesams:

- neliela dorada,
- 1 neliels sípols,
- 2 kiploka daivas,
- kártíga skipsna malta cilli (ideáli derés svaiga cilli páksts, kuras man nebija),
- 1/2 selerijas,
- nedaudz ella cepsanai,
- dárzenu buljons (aptuveni puslitrs),
- zarins rozmarína,
- zarins timiána,
- sáls (ja nepieciesams),
- 1 kartupelis

Pagatavosana:

Iztíra doradu. Sagriez sípolu, kiploku un pievieno olívellu (es lieku tik daudz, lai pécák apcepjot nebútu vairs jápievieno).
Timiánam un rozmarínam norauj lapinas un iemaisa ieksá. Pievieno cilli.  Visu samaisa un péc tam uz pannas visu apcepj.

Kad apcepies, nem doradu, izples to cik vien var un sapilda ar pikanti aromatisko masu.

Nomazgátas selerijas sagriez nelielos gabalinos. Kartupeli nomizo un arí sagriez nelielos gabalinos.

Sagrieztos gabalinus liek cepamtrauká, pa virsu liekot sapildíto doradu. Pievieno nedaudz buljona.
Cepj sakarsétá cepeskrásné 200 grádos aptuveni 20- 25 minútes, ik pa laikam pievienojot buljonu.

Pasniedz siltu.

Bon appetit!


piektdiena, 2012. gada 22. jūnijs

Tunca saláti Vidusjúras gauméViegli un átri pagatavojami saláti, kas noder arí lídznemsanai. ´

4 porcijám nepieciesams:

- 150 g lapu saláti,
- 1 gurkis,
- divas saujas kirsu tomátinu,
- puse sípola,
- puse bundzinas konservétas kukurúzas,
- 1 bundzina konservéta tunca,
- skipsna sáls,
- sauja,
- kiploku grauzdini,
-páris olíves

Mércei:

- olívella virgen extra,
- baltais vínogu etikis

Pagatavosana:

Nem salátus, saplés tos pa lapám un liek blodá. Sagriez gruki ripás, tomátinus uz pusém. Sarívé vai sagriez plános gredzenos sípolu. Pievieno tunci, kukurúzu, nedaudz sáli un párlej ar mérci.

Ká pareizi ievérot proporcijas, pagatavojot mérci? Parasti etiki pievieno divas reizes vairák, neká olívellu. Pieméram, ja uz so daudzumu aiziet 2 édamkarotes olívellas, tad etiki klát liksim 4 édamkarotes. 


Buen appetit!

ceturtdiena, 2012. gada 21. jūnijs

Champiñones al ajillo (sampinjoni ar kiplokiem)


Tipiska spánu tapa un lieliska uzkoda.

4 nelielám porcijám nepieciesams:
- 500 g sampinjoni,
- 3-4 kiploka divas,
- olívella,
- sáls,
- puse saujas pétersíli,
- cilli pipars

Pagatavosana:

Notíra sampinjonus. Panná uzkarsé ellu, apcepj sagrieztu kiploku, cilli piparu. Ja nevélas tik asu, liek pusi cilli un iznem tam séklas. Pievieno sampinjonus un turpina uz nelielas uguns cept, kamér skidrums iztvaikojis. Ja nepieciesams, pievieno nedaudz sáls. Párber ar sakapátiem pétersíliem un uzkoda gatava!

¡ Buen provecho!


Pasta alla calabresa
Kad músmájás ciemojas víra vecáki, nav aizvadítas ne dienas, kad galdá nebútu celta pasta(makaroni). Itáli  (seviski vecá paaudze) bez pastas nu nekur. Man skiet, ka tas ir tápat  ká latvietim- bez rudzu maizes paédis nebúsi.

Seit loti viegli pagatavojama mérce pie pastas. Bútíbá sim édienam ir loti daudz dazádi versiju. Man soreiz tapa ar tomátiem. Ja nav  Calabresa desas, tad tás vietá var nemt kádu citu lídzígu desu.


4 édájiem nepieciesams:

- 400 g pastas,
- 1 neliels sípols,
- 4 édamkarotes olívellas (daudzumu var regulét),
- 250 g calabresa desas,
- 100 ml sausais baltvíns,
- 250 ml rívéti tomáti,
- 60 g rívéts parmezáns,
- sáls péc garsas

Pagatavosana:

Sagriez sípolu mazos gabalinos un ellá nedaudz apcepj.
Nonem desai ádu un sagriez to nelielos gabalinos. Pievieno sípoliem.
Pielej vínu un turpina cept visu aptuveni 10 minútes uz nelielas liesmas. Pievieno rívétus tomátus un turpina vél aptuveni 10 minútes sautét.

Pasniedz ar novárítiem makaroniem, párkaisot ar rívétu parmezánas sieru.

 Buen appetito!

Makaroni ar júrasveltém safrána mércé
Dzívojot pasá júras malá, esmu secinájusi, ka visgardákie un aromátiskákie édieni sanák no svaigám júras veltém & zivím. Tápéc lielákoties júras produktus pérku svaigus un tajá pasá diená, kad gatavosu. Tacu ir arí reizes, kad izmantoju saldétas júras veltes- pársvará jau tad, kad kaut kádu iemeslu dél netieku lídz veikalam.

Mani novérojumi ir tádi, ka arí saldétus produktus (júras veltes) saldétavá ilgi "marinét" nevajag- vislabák tos izmantot péc iespéjas átrák, neskatoties pat uz to, ka lídz deríguma termina beigám vél krietns laicins.

Izmantojot saldétas júras veltes, noteikti der pievienot klát zivju buljonu vai aromatizétás zivju garsvielas, lai édiens nesanáktu pliekans. Svaigám júras veltém papildus aromatizétás garsvielas var nepievienot. Tá arí ir viena no galvenajám atskiríbám starp svaigiem un saldétiem júras produktiem.

Seit pagatavoju mídijas un garneles safrána mércé. Garsígi!

3-4 édájiem nepieciesams:

- 300 g mídijas (saldétas, iztírítas, bez váciniem),
- 300 g garneles ( saaldétas, iztírítas),
- 1  sípols,
- kiploka daiva,
- nedaudz ellas,
- 2 tomáti,
- zivju buljons,
- skipsna safrána,
- sáls,
- pipari,
- dilles vai pétersíli,
- 200 g makaroni,
- rívéts parmezána siers

Pagatavosana:

Panná ellá apcepj sagrieztu sípolu un kiploku. Kad sípols zeltains, pievieno mídijas un garneles. Turpina cept lídz liekais údens izgarojis. Tad pamazám pievieno zivju buljonu, sáli, piparus un safránu. Vél nedaudz pavára sad- tad apmaisot (kádas 7 min) un mérce gatava. Párkaisa ar zalumiem.
 Novára makaronus un pasniedz kopá ar tiem, neaizmirstot párkaisít ar rívétu parmezána sieru.

¡ Buen provecho!

Cukini gratiné ar dzeltenajiem sípoliemVél viens lielisks édiens no dárzeniem, ko var ést tápat vai ká piedevu pamatédienam. Gratiné sanáca tik aromátisks un pikants, ka garvielas klát neliku, lai neizbojá´tu bríniskígo dárzenu aromátisko buketi.

4 porcijám nepieciesams:
- 800 g cukini,
- 500 g dzeltenie sípoli,
- 1 sauja pétersílu,
- 4 édamkarotes olívella,
- sáls, pipari (cik nepieciesams),
- sauja ciedru riekstu

Pagatavosana:

Nomazgá un nosusina cukini un sagriez loti tievás- aptuveni 2 mm plánás un 6-7 cm garás loksnítés. Sípolu sagriez vai sarívé tikpat  tievos gredzenos.

Panná, pavisam nelielá ellas daudzumá, sad- tad apmaisot, apcepj sípolus. Kad sípolu kluvusi caurspídígi, pievieno cukini un  cepj aptuveni 10 minútes bez maisísanas. Beigás pievieno sakapátus pétersilus. Sáls, pipari péc garsas.

Nem cepamtrauku, saliek apceptos dárzenus un liek sakarsétá cepeskrásní 200 grádos uz 15- 20 minútém, lídz sacepuma virséjá dala iegúst viegli brúnu nokrásu. Beigás párkaisa ar ciedru riekstiem. Gatavs!

Bon appetit!

P.S. Ideáli sádus gratiné gatavot, ja gaidámi viesi. Dárzeni jau ieprieks sagatavoti, atliek tikai uzsildít krásní, piedevám dárzeni klús gratinéti!
otrdiena, 2012. gada 19. jūnijs

Ar spinatiem pilditas sardinesSardínes ir mazas sálsúdens zivtinas, kas dzívo Vidusjúrá. Sardínes ir sudraba krásá, tás gala ir tumsa, ar bagátígu garsu.  Sardíném ir loti míkstas asakas, tapéc tás édamas ar visám asakám.

Mums párdosaná ir bagáts sardínu klásts- no vissíkákajám lídz pat lielám (cik nu vien mazá zivtina spéj izaugt).

Svaigás sardínes jáliek uz ledus un ká jau jebkura zivs, jáapéd péc iespéjas átrák.
Mazás sardínes parasti netíra, tás éd ar "visám ieksám",tás pienemts cept ellá, pirms tam apvilájot rívmaizé vai miltos un olá.

Lielás sardínes tomér tíra, jo asakas, lai arí míkstas, tomér diezgan lielas. Sardínes ideáli ir grillét, ká arí pildít un, protams, cept ellá apvilátas. Teju obligáts nosacíjums- sardínes, pirms to ésanas, vienmér tiek bagátígi aplaistítas ar citronu sulu.
Sardínes pieder pie treknajám zivím, 100 g satur 154 kcal.

Man te tapa pildítas sardínes ellá.Nepieciesams:

- 300 g spinatu,
-1 kiploka daiva,
-paris timiana zarini,
-15 g ciedru rieksti,
-dazi pilieni ella cesanai (2 g),
-sals,pipari pec garsas,
-naza gals riveta muskatrieksta

Pagatavosana:

Katlina neliela udens daudzuma uzvara noskalotus un sagrieztus spinatus,lidz tie saplok.Pavara vel kadas 10 minutes. Nomizo un smalki sagriez kiploka daivu 2 g ellas (izmantoju izpusamo).Tad pieliek ciedru riketus,timiana lapinas,sali,piparus un muskatriekstu. Notira sardines,nogriez galvu,uztaisa iegriezumu un iznem galveno asaku kopa ar parejam. Tad nem sarines un liek ieksa ieguto masu,pec ka aizrulle un liek cepamtrauka.Cepj sakarseta cepeskrasni aptuveni 25 minutes.

Gards bez sava gala!

Krásní cepti dárzeni ar olu


Sorít biju ieplánojusi pagatavot spargelus krásní ar olu. Tacu liels bija mans pársteigums, kad ienákot virtuvé, novárítie spargeli bija pazudusi.
Redz ká nu iet-  parasti bérniem teju ar varu dárzeni muté jástumj, bet te zibens átrumá pa kluso apésti! Tacu brokastis bija jápagatavo tá vai tá un tad nu man tapa lúk kas:

Nepieciesams:

- 2 tomáti,
- kiploka daiva,
- 1 ansovs ellá,
- sauja zirnu (saldéti),
- 2 olu baltums,
- 2 téjkarotes kaviára

Pagatavosana:

Olas baltumu sablenderé lídz rodas stingras, cietas putas. Cepamtrauciná liek sagrieztus tomátus kopá ar sakapátu kiploku un sagrieztu ansovu. Pa virsu uzber zirnus un liek sakarsétá cepeskrásní 190 grádos cepties. Cepj aptuveni 5-8  minútes. Tad iznem traucinu árá un pa virsu uzliek saputoto olbaltumu. Liek atpakal krásní un cepj aptuveni 5 minútes, kamér olas baltums izcepies, bet ne párcepies! Pa virsu liek ikrus un brokastis gatavas!
Sís édiens labi sapas ar siltu graudu maizíti.

Lai labi garso arí júsmájás!

pirmdiena, 2012. gada 18. jūnijs

Liellopa kidas ar kartupeliem zirnu mércé (Callos de trenera con patatas en salsa de guisantes)Sodien uznáca luste nofotografét, ká top édiens. Tad nu tá- édiens no liellopa kidám. Soli pa solim. 

Kidas ir subprodukts un subproduktus uzturá lietoju labi ja páris reizes gadá. Sí nu bija viena no tám reizém.

Senák, kad dzívoju Latvijá, nemaz nezináju, ko tas vispár nozímé-kidas. Veikala plauktos nekad tás nebiju redzéjusi. Pirmo reizi man tás "iesméréja" víra mátes májás Sicílijá un toreiz man ne jausmas nebija, ka tás ir kidas )))
Drosi varu teikt, ka prasmígi pagatavotas, kidas ir lielisks édiens.

 Bet sáksu no pasa sákuma un  uzrakstísu nedaudz  info par kidám, ko tad vinas tádu satur un ká kidám ar holesterínu?


Seit nu vinas ir-liellopa kidas. Spánijas veikalos párdosaná esmu redzéjusi tikai liellopa un jéra kidas.

Parasti kidas pie mums tirgo jau iztírítas un tás ir baltá vai pelécígi baltá krásá, un atgádina bisu súnas.
Péc struktúras kidas man atgádina nedaudz gumiju (nevárítas).

Kidas satur holesterínu- péc uztura tabulas- 150 (man skiet, ka te domáti miligrami). Tas nav daudz, ja salídzina ar citiem subproduktiem (pieméram, liellopa, cúkas, jéra aknas satur 300- 440 holesterína). Savukárt olas- 252, sviests 240. Arí júras veltes ir bagátas ar holesterínu- kalmári 220, garneles un gliemezi 180.. Tas tá, salídzinásanai.

Izpétot dazádas uztura tabulas, nav viennozímíga info par to, cik kcal tás satur. Dazás tabulás minéts, ka kidas satur 80- 88 kcal  un minétas ká ípasi diétiskas,  citás norádíts, 90- 99 kcal , un tá uz augsu lídz pat 136 kcal. Bez tam kcal skaits, atkaríbá no dzívnieka (cúka, govs, vérsis..), nedaudz atskiras.


Liellopa kidas ir bagáts vitamínu avots:
 (tabula ir spánu valodá, bet man skiet, ka loti labi saprotama un var iztikt bez tulsosanas)

NutrienteCantidadNutrienteCantidad
Ácido fólico añadido0 ug.Vitamina A0,00 ug.
Alfa caroteno0 ug.Vitamina B10,03 mg.
Alfatocoferol0 mg.Vitamina B121,54 ug.
Beta caroteno0 ug.Vitamina B20,07 mg.
Beta criptoxantina0 ug.Vitamina B32,56 mg.
Betacaroteno0 ug.Vitamina B52,40 ug.
Betatocoferol0 mg.Vitamina B60,04 mg.
Caroteno0 ug.Vitamina B70 ug.
Deltatocoferol0 mg.Vitamina B92 ug.
Folatos alimentarios2 ug.Vitamina C3,40 mg.
Gammatocoferol0 mg.Vitamina D0,00 ug.
Niacina preformada0,06 mg.Vitamina E0,08 mg.
Retinol0,00 ug.Vitamina K4 ug.
Tocoferoles totales0 mg.


Tápat arí liellopa kidas ir bagáts minerálu avots:

NutrienteCantidadNutrienteCantidad
Aluminio0 ug.Fósforo79 mg.
Azufre0 mg.Hierro10 mg.
Bromo0 ug.Yodo0 mg.
Calcio9 mg.Magnesio8 mg.
Zinc2,47 mg.Manganeso0,01 mg.
Cloro0 mg.Níquel0 ug.
Cobalto0 ug.Potasio270 mg.
Cobre0,09 mg.Selenio45,90 ug.
Cromo0 ug.Sodio46 mg.
Flúor0 ug.


Tik daudz par kidám, bet nu kersos pie recptes.
Vél varu piebilst, ka kidas ienem stabilu vietu spánu virtuvé, no tám var pagatavot daudz un dazádus édienus. Spániski ir arí diezgan bieza recepsu grámata édienu pagatavosanai no kidám (man gan tás nav).

Un tá, 4 porcijám nepieciesams:- 400 g kidas,
- 800 g kartupelu,
- 200 g zalo zirnísu,
- páris kiploka daivas,
- 1 sípols,
- 2 tomáti,
- 2 lauru lapas,
-galas buljona kubins,
- sáls péc vajadzíbas,
-nedaudz ellas cepsanai (es parasti iztieku ar loti mazu ellas daudzumu- téjkaroti, bet, protams, ka var apcept lielá ellas daudzumá)


Sagriez sípolu un kiploka daivas . Katliná uzkarsé ellu un apcepj sípolu, kiploku. Sad tad apmaisot cepj aptuveni 8 minútes, lídz sípoli klúst nedaudz caurspídígi.Sarívé tomátusPievieno tomátus un péc káda laicina arí zalos zirnísus. Sad- tad apmaisot sauté kádas 3 minútes.
 

Tad pievieno kidas. Es tás diezgan smalki sagriezu, jo man vajadzéja édienu pagatavot átri. Parasti tás griez lielos gabalos .
 Kidas satur daudz údens, un tádél ar údens(buljona) pievienosanu nesteidzas. Uz vidéjas uguns lauj visam váríties tápat, lídz liekas údens pamazám iztvaiko.
 


Kad údens iztvaikojis, tad pievieno údeni. Es to leju péc acuméra, uz so daudzumu aptuveni 1,5 l.
Pievieno buljona kubinu, lauru lapas un nosedz katlu ar váku.
Kidám, lai tás klútu míkstas, ir ilgi jáváras. Ideáli, ja ir átrváres katls. J a ne, tad vára uz nelielas uguns aptuveni 1 stundu un 20 minútes.


Kad kidas gandríz míkstas (gatavas ésanai), t. i., pagájusi jau stunda un 20 min., pievieno lielos gabalos sagrieztus kartupelus. Atkal nosedz ar váku un vára lídz kartupeli gatavi.
Ja údens édiena pagatavosanas procesá izgaro, to  to drosi pievieno.


Lej skíví (loti siltu, teju karstu) un éd nost.

¡ Bon provecho!


svētdiena, 2012. gada 17. jūnijs

Tapenáde ar baklazánu ikriemMmm, kas gan var bút gardáks par so? Baklazánu ikri kopá ar olivádi (tapenádi). Ideáls veids, ar ko noziest kraukskígás, tikko no krásns iznemtás maizítes.

Viss, kas nepieciesams:

- tapenáde,
- baklazánu ikri (biezenis)

Pagatavosana:

Iepriekséjás receptés aprakstíju ká pagatavot klasisko tapenádi un baklazánu ikrus. Tad sajá recepté sajauc tapenádi ar baklazánu ikriem un atkal radies  jauns garsu karuselis ! )) Proporcijas, kádás visu sajaukt, nav, katrs jauc péc sev tíkamáká veida!

Buen provecho!

Tapenade (Olivada)


Tapenáde (Spánijá to sauc arí par olivada) ir Vidusjúras  regionam raksturígs biezenis, kur nemainígi ieklautas trís sastávdalas- olíves un olívella, kaperi un ansovi. Latviesu prátam nedaudz dívaini, ka ja jau olíves, tad kádél vel papildus pievienot olívellu? Tacu táda nu ir klasiskás olivádes (tapenádes) recepte. Protams, ka gatavojot so biezeni, var nelikt klát olívellu, un es parasti tik tiesám to nepievienoju vai pievienoju loti minimáli tikai viena iemesla péc- jo ellá ir loti daudz kalorijas. Rezultáts gandríz táds pats- tikai masa nedaudz stingráka. 

Kur izmantot tapenádi? Pársvará to ziez uz maizes (garsígi ar siltu, kraukskosu maizíti). Tapenáde iet kopá ar míkstajiem sieriem (pieméram, mocarella, ricotta u.c.). Arí ar dárzeniem- gurkiem, tomátiem, baklazániem u.t.t. Tapenádi kombiné arí ar augliem, pieméram, ar greifrútu, bumbieriem u.c. Tapenáde nereti tiek pievienota arí salátos. Ar tapenádi tiek píldítas arí zivis, cepesi. Tá ká tapenádes pielietojums ir loti plass.

Klasiskajá tapenádes recepté tiek nosauktas olívu skirnes, no kurám gatavo tapenádi, un pársvará tás ir melno (tumso) olívju skirnes. Tacu tapenáde ir garsu karuselis, un Vidusjúras virtuvé ir arí zalo olívu tapenáde, ká arí zalo un melno olívu tapenáde. Arí ar pievienotajiem ingredientiem te var kombinét. Pieméram, Spánijá Andalúzijas regioná izplatíta ir tapenáde ar tunci. Tápat arí ir izplatítas tapenádes ar tomátiem, fetas sieru u.c.

Seit klasiskás tapenádes (olivádes) recepte:

- 200 g melno (tumso) olívju,
- 50 g ansovu (konservéti olívellá),
-120 ml virgen extra (augstáká labuma) olívella,
- svaigi malti melnie pipari

Pagatavosana:

Visas sastávdalas saliek kopá,  sablenderé un gatavs!

¡ Buen provecho!

P.S. Un arí klasiskajai tapenádei (olivádei), atkaríbá péc regiona, ir nelielas atskiríbas- citur tiek pievienots kiploks, vai garsvielas (pársvará jau timiáns).

Cous cous ar sukádém un dárzeniem

Marokánu virtuves burvíba slepjas garsu, smarzu un krasu burvíbá, kur pateicoties specifisko garsvielu klástam,  perfekti kopá iet saldais ar sálo.
Ar kuskusu var pagatavot gan zupas, gan salátus, gan desrtus, gan pamatédienu ( otro édienu).
Man sodien tapa kuskuss ar dárzeniem un datelém. Lieki piebilst, ka gards bez sava gala.

4 nelielám porcijám nepieciesams:
- 2 burkáni,
-2 cukini,
- 2 lieli sípoli,
- 200 cous cous,
-40 g rozínes,
- 5 gab. aprikozes,
-nedaudz olívella vai sviesta,
- 1/2 téjkarotes rívéta ingvera,
-skipsna piparu,
-skipsna rívéta meskatrieksta,
-nedaudz medus ( 2 édamkarotes),
-sáls,
- cukurs,
200 ml údens

Pagatavosana:
Kuskusuam, ja vélas, pievieno sviestu vai ellu un pakápeniski aplej ar siltu údeni, to nepártraukti maisot un uz 10 min. atstáj ievilkties. Tad pievieno rozínes un sagrieztas aprikozes. Liek krásní , nosegtá trauká 190 grádos uz 20 minútém, apaksá paliekot blodinu ar údeni. Síkák par kuskusa pagatavosanu esmu apkstíjusi iepriekséjá kuskusa pagatavosanas recepté.

Apcepj strémelés sagrieztu sípolu, pievienojot piparus, sáli un cukuru, ká arí ingveru un medu. Visu smuki maisa, lídz garsvielu smarza atveras pilníbá.  Tad liek klát strémelés sagrieztus burkánus un sauté uz nelielas uguns, ik pa laikam apmaisot un uzmanot, lai nepiedeg. Ja pamaz skidruma, var pievienot nedaudz údeni. Péc káda laicina, kad pievienoti burkáni, liek klát strémelés sagrieztus cukini. Sauté, lídz dárzeni gatavi. Svarígi ir nepársautét burkánus un cukini- tiem jábút péc konsistences stingriem, bet gataviem.

Lai labi garso!

Tomati krasni ar olu un spinátiemVél viens brokastu variants, kura pagatavosanai nepieciesma aptuveni pusstunda. Un sí pusstunda ir tá vérta, jo rezultátá sanák siltas, gardas brokastis.

4 brokastotájiem nepieciesams:

- 4 olas,
- 1 sípols,
- 1 kiploka daivina,
- 800 g tomátu,
- 500 g spinátu,
- puse téjkarotes cukura,
- 4 édamkarotes olívellas (ja vélas, ellas daudzumu var samazinát vai palielinát),
- sáls,
- pipari

Pagatavosana:

Síki sagriez sípolu un kiploka daivu. Tomátus sarívé uz rupjás ríves (tá, lai sanák putrina). Ja izmanto svaigus spinátus, tos, protams, ieprieks nomazgá un pavisam nelielá údens daudzumá vára. Tie átri saplok, un péc saplaksanas vél 1 minútíti pavára. Ja izmato saldétus spinátus, tos vára´, lídz tie atkususi. Péc tam spinátus nokás.

Panná nelielá ellas daudzumá apcepj sípolu un kiploku- aptuveni 7-8 minútes, kamér sípoli kluvusi caurspídígi.  Tad pievieno cukuru, sáli&piparus un visu sauté uz nelielas uguns kaut kur 15 minútes.

Saliek 4 karstumizturígos traucinos izsautéto tomátu masu, iesit tajos olu un saripina bumbinas no spinátiem, kuras smuki saliek pa malinám.
Liek traucinus krásní un cepj 180 grádos aptuveni 8- 10 minútes, lídz ola izcepusies. Es liku traucinam vácinu, tádél ola man sacepás ká bildé redzams. Ja vélas míkstu olu, tad váku neliek un skatás, lai tempoeratúra nepársniedz 180 grádus.

Bon appetit!

Gurki ar kaviáru


Lúk, vél viena pavisam viegla un vienkársa maltíte, kas garso lieliski.

Nepieciesams:

- gurkis,
- jogurts (derés gan kréjums, gan visáda veida svaigie sieri ká burgos, ceso batido) u. taml.
- skipsna kiploku pulvera,
- sáls péc garsas,
- melnie ikri

Pagatavosana:

Gurki nomizo, sarívé un liek trauciná (glázé). Jogurtam pievieno sáli péc garsas un skipsnu kiploka pulvera. Visu samaisa un parlej pari gurkiem. Augseja kartina liek kaviáru. Gatavs! Vislabák garso auksts, tapéc ieteicams uz páris stundám ielikt ledusskapí atdzeséties.

Labu apetíti!

sestdiena, 2012. gada 16. jūnijs

Omlete ar kaviaru


Pédéjás dienás esam atsákusi brokastot árá. No rítiem vél nav iestájusies traká dienas svelme un árá édiens noteikti garso labák. Ará ésanai ir arí citas prieksrocíbas- TV ekrána vietá nákas klausíties putnu trellus, piedevám vél paveras skaista dabas ainava. Lauká  pie brokastu galda pazúd steiga un saspringums un ir tik feini péc maltítes vél visiem kopá pasédét un patérzét. Nu lúk, sádos rítos gribas pagatavot ko ípasu-kaut ko loti forsu un garsígu- tá, lai péc tam bútu arí gandaríjums un prieks.

4 édájiem nepieciesams:
- 4 olas,
- aptuveni 90 g kaviára (sarkaianis, melnais- káds nu májás ir),
- 20 g sviesta,
- svaigi malti melnie pipari, sáls

Pagatavosana:
Novára olas un aptuveni tresajá várísanas minúté katlinu nonem no uguns, olas atdzesé un saliek olu traucinos.
Olám nogriez oválo galu. Sim nolúkam ir nopérkamas speciálas skéres, ar kurám griezot olas caumala neieplaisás. Man tádas májás nav, tapéc griezu nost ar parastajám lielajám virtuves skérém.
 Ar karotíti iznem olas míkstumu. Olám jábút loti místám. Panná uzkarsé sviestu un nepártraukti maisot, apcepj olas, pievieno sáli. Kad olas apcepusás, tás iznem no pannas, ieliek blodiná un pievieno sáli, ikrus. Samaisa un pilda atpakal olás. Ideáli sapas ar siera stanzinám. Pasniedz uzreizi siltas.

Lai labi garso!

P.S. Sádi pagatavota omlete loti labi garso arí ar melnajám trifelém. Ja nav trifelu, tad var izlídzéties ar páris pilieniem trifelu ellas. Var arí jaukt melnos ikrus ar sarkanajiem. Visádi garso labi.

Bon appetit!

Kirbja deserts


Desertus no kirbja pédéjo gadu laikáes gatavoju biezi. Pirmkárt, man loti garso sie oranzie, gitárveidígie, kirbísi, kuri ir loti saldi un tiem piemít izteikti riekstaina garsa. Otrkárt, kirbji ir veselígi un liesi. Un treskárt, man loti patík oranzá kirbju krása. Tá man skiet jautra, silta un ne acis no tás novérst! :)
Nezinu gan, vai no lielajiem pliekanás garsas kirbjiem arí vardabút árá sitádu garsu buketi, ja nu gadíjumá tie tiek pagatavoti tápat ká sie?!
Bet nu sádi pagatavots kirbítis nebeidz vien pársteigt. Un tie, kas édusi manu desertu pirmo reizi, nobrínás, ka tas pagatavots no kirbja! :)

porcijai nepieciesams:

- 300 g kirbis,
- 120 ml  grieku jogurta (es parasti izmantoju cita nosaukuma kremigu jogurtu, kas ir daudz reiz liesáks un neatpaliek no grieku)))
- medus- 1-2 téjkarotes, bet var arí vairák
- saldinátájs- ja nepieciesams ( es kirbi nesaldinu, jo tas pats par sevi ir loti salds),
- páris pilieni vanilas ekstrakta (izlejamais),
- magonu séklinas,
- kirsítis, zemene vai kas cits dekoram

Pagatavosana:

Mans kirbítis ir tik ciets, ka es to ar cirvi cértu )) Un tá, nomizo kirbíti un lkiek cepamtrauká ar váku, lai tas krásní izcepjas. Var to arí tít follijá. Parasti kirbíti cepju 220 grádos kádas 20- 25 minútes. Kad kirbis gatavs, to saspiez ar daksu un pagarso, vai pietiekami salds. "Manéjais" parasti ir tik salds, ka skiet, ka káds jau pa kluso tam cukuru klát pielicis )) Tad pievieno páris pilienus vanilas ekstrakta, visu labi samaisa un liek glázé. Tálák liek jogurtu (ja nepieciesams, to saldina), párber ar magonu (kirbju, saulespuku...) séklinám, pievieno kádu augli dekoram un gatavs!
Karstajás vasaras dienás édams auksts, ziemá remdens.

¡ Buen provecho!

Spináti ar ciedru riekstiem un rozínémSo recepti pármantoju no sava víra. Sis édiens músu gimené ir seviski iecieníts un lielákoties tiek celts galdá "zivju dienás". Spináti - tas ir loti veselígi un tie loti labi iet kopá  ar jebkuriem zivju édieniem. Un, protams, ka seit arí neiztikt bez Vidusjúras virtuvei tik raksturígajiem ciedru riekstiem un rozíném.

4 personám nepieciesams:

- 800 g spinátu (svaigi vai saldéti),
- 60 g ciedru rieksti,
- 2 kiploka daivas,
- 100 g rozínes,
- mazliet ella cesanai,
- virgen extra olívella párliesanai,
- puse citrona sulas,
- sáls

Pagatavosana:

Saldétus spinátus novára un nokás.. Ja izmanto svaigus spinátus tos vára pavisam niecígá údens daudzumá (tie átri saplok). Spináti seit vajadzígi ne pilníbá izváríjusies- tádi, kad vél pietrúkst lídz stávoklim"al dente"
Panná apcepj smalki sagrieztu kiploku, pievieno rozínes, spinátus, visu labi samaisa un mazliet vél pasauté, kamér spináti míksti un rozínes piebriedusas. Pievieno sáli, visu labi samaisa un beigás párber ar ciedru riekstiem.

Bon appetit!

Cous cous ar kirbi un aprikozémPéc marokánu restorána apmekléjuma nolému, ka jáuztaisa man arí kaut kas lídzígs májás. Vispár es sad- tad taisu augsá kaut ko no cous cous. Sí édiena rezultáts satriecoss-  cous cous un piedeva sanáca tik gardi, ka teju méli nenoriju ))
Tiem, kam patík Austrumu virtuve, noteikti garsos arí sis édiens!

 4 porcijám nepieciesams:

- 250 g cous cous,
- 250 ml silts údens,
- 4 téjkarotes (var arí vairák vai mazák) olívellas,
- 1 sípols,
- 200 g aprikozes (dateles, plúmes..)
- gláze apelsínu sulas,
- 100 g ciedru rieksti,
- 1 édamkarote cukura,

Garvielu klásts:

- kumins,
- kurkuma,
- koriandrs,
- asá paprika,
- ingvers (pirksta lieluma, bet var arí mazák)
- kanélis,
( no visám garsvielám pa kártígai skipsnai)
- sáls

Cous cous pagatavosana:

Bútíbá cous cous var pagatavot dazádi. Bet lai tas sanáktu táds, kádu to pasniedz marokánu restorános- irdenu, gaisígu, pufígu, vislabák cous cous pievienot siltu údeni, tuklát to klát liet pamazám un nepártraukti maisít ar daksu vai rokám.

Cik noskaidroju, tad daudzi marokánu cous cous tá pagatavosans procesá nereti bagátígi pievieno  sviestu vai ellu. Var arí nelikt neko. Es s soreiz izvéléjos zelta viduscelu un pievienoju pavisam nedaudz olívellas (noteikti mazák, neká to pienemts darít). 

 Péc tam liek klát nedaudz  no visám garsvielám (svarígi te tás nepárdozét, jo galveno akcentu sí pasas garvielas tiks liktas mércé). 
Cous cousam ir jáatlauj vél mazliet nostévéties. Tacu, ja grib seviski gaisígu, vieglu, irdenu cuos cous , tad péc uzbriedinásanas tas jáliek cepamtrauká, jápársedz váku un jáliek uz páris stundám seviski siltá vietá vai, ja grib átrák tikt pie édiena, ir otrs variants- jápársedz ar folliju un jáliek  cepeskrásní 190 grádos  aptuveni uz 15-20 minútém,  apaksá paliekot trauku ar údeni.  Var, protams, párliet ar údeni un nelikt nostávéties, tacu tad cous cous tomér nesanáks tik viegls un gaisígs.

Sádi pagatavots cuos cous nesanáks ká slapja, bieza putra, un ká jau minéju- tas bús loti irdens- nu tiesi táds, ká austrumu restorános!!

Merces pagatavosana:
  Sagriez sipolu un apcepj to zeltainu. Tad pievieno kubinos sagrieztu kirbi un nelielos gabalinos sagrieztas aprikozes . Pievieno cukuru, lai masa karamelizejas. Tad liek klát garsvielas- ingveru, papriku un kurkumu.Visu samaisa un pievieno apelsínu sulu. Kad tá gatavosanas procesá pamazám sák iztvaikot, pievieno nedaudz údeni un sauté uz nelielas uguns aptuveni 20 minútes. Pasás beigás pievieno mazliet kanéli.

Atseviská panná uzgrauzdé mazliet ciedru riekstus un tos pievieno édienam, kad tas jau skíví. 

Loti, nu loti garsígi!


piektdiena, 2012. gada 15. jūnijs

Krásní gratinéti tomáti ar sieruSis édiens neaiznems daudz laika- átrajá variantá 5 minútes un siltas brokastis  vai uzkoda gatava! Arí sim édienam man ir recepsu varianti, piem., ja májás nav svaigu tomátu, izlídzos ar konservétiem (jau gabalinos sagrieztiem). Tápat, atkaríbá péc vélmém, var pievienot sípolu vai kiploku. Parasti, ja pievienoju sípolu, es to sablenderéju. Tádá veidá sípolu garsa "nesitís cauri". Bet, protams, ja vélas, tos var arí síki sagriezt. Te arí ar garsvielám var variét- rozmarína vietá timiáns vai baziliks..
Sis  vieglais ediens ideáli garso ar siltu maizíti un pat pilngraudu cepumiem! Njam njam ))

4 nelielám porcijám:

- 4 porcijas svaiga siera (péc izvéles),
- 500 g tomáti,
- 1 rozmarína zarins,
- nedaudz olívellas,
- skipsna sáls,
- skipsna cukura

Pagatavosana:

Ja vélas, tomátiem nonem ádu, un ja traucé, tad var iznemt arí séklinas. Ja ir steiga vai slinkums, es to parasti nedaru un tápat ir ok )). Sagriez tomátus kubinos,  sajauc ar rozmarínu , pievieno nedaudz sáli, cukuru, olívellu un liek cepamtraucinos. Pa virsu liek svaigo sieru. Liek sakarsétá cepeskrásní un gratiné kaut kur 5- 6 minútes. Gatavs! Parasti pasniedzu karstu vai siltu.

Bon appetit!

ceturtdiena, 2012. gada 14. jūnijs

Baklazánu ikri andalúziesu gauméLoti esmu iecieníjusi baklazánu ikrus. Tie lieliski sapas kopá ar zivs édieniem, ká arí tos var smérét uz maizes vai ést tápat, ká arí vél visádi kombinét. Sí ir tipiska spánu tapa.
Seit uzrakstísu andalúziesu gaumé pagatavotus baklazánu ikrus, kaut es biezi tos gatavojot  variéju.  Pieméram, citreiz kiploka vietá lieku salotes sípolus, citriez kiploku kopá ar sípolu, citreiz iztieku bez citrona sulas, olívellas un garsvielám- visádi garso labi. Tiem, kam garso baklazáni, sí recepte bús lielisks atklájums.

Originálrecepte

4 tapám (mini porcijám) nepieciesams:

- 1 liels baklazáns,
- 1/2 citrona sulas,
- 2 - 3 édamkarotes olívella (oliva virgen),
- 2 kiploka daivas,
- 2 édamkarotes sakapáti pétersíli vai koriands (kas labák tík),
- 1/2 téjkarotes maltu kajénas piparu,
- sáls,
- svaigi malti melnie pipari

Pagatavosana:

1. Uzkarsé krásni uz 200 grádiem. Lieláká temperatúrá nebútu ieteicams cept baklazánus, jo tad tiem piemít tendence pársprágt. Liek baklazánus uz cepamvirsmas vai cepamtrauká- bez údens, bez neká un cepj 30 minútes, lídz tie gatavi.
Ja vélas, lai baklazáni pagatavotos átrák, tos var ietít follijá. Var arí tos ierívét ar nelielu daudzumu ellas, péc ká sadurstít ar daksu- tad to garsa sanáks maigáka un konsistence bús ká kartupelu biezputrai. Viss péc vélmém ! :)

2. Kad baklazáni gatavi, tos iznem un atlauj atdzist. Ar karotíti izkasa míkstumu (tas árá, burtiski, nák pats) un mizu izmet. Ja vélas, lieko údeni, kas radies baklazánu cepsanas procesá, var noliet- tad baklazánu ikri iegús cietáku konsistenci. Ja traucé baklazánu séklas, tás var iznemt árá. Es parasti atstáju visu ká ir. Izkasíto putrinu uzreizi apslaksta ar nelielu daudzumu citrona sulas.

3. Liek baklazánus trauciná, pievieno atlikuso citrona sulu un ar daksu visu smuki sastampá, lídz izveidojas viendabíga masa.

4. Pievieno garsvielas- koriandru vai pétersílus. Un visu labi samaisa. Ja es pievienoju koriandru, parasti to lieku loti, loti nedaudz- skipsnu. Divas téjkarotes koriandra- tas man ir par traku- neesmu vél pieradusi so blaksu garsvielu lietot mega kvantumos ))) Ar pétersíliem gan ir ok ! :)

5. Pasás beigás pievieno kajénas piparus, sáli un svaigi maltus melnos piparus.

6. Nosedz trauku ar váku vai virtuves plévi un liek vismaz 4 stundas ledusskapí nostávéties.

¡ Buen provecho!Olives ar kiplokiem un oregano

Visa Vidusjūras apkārtnes kulinārija balstās uz olīveļļu. Pat visizsmalcinátákajos desertos nereti tiek ieklauta olívella. Tā satur «ilga mūža noslēpumu», jo uzņēmusi sevī saulstaru zeltu, jūras šļakatu zaļumu un jūras vēju svaigumu.

ASV zinātnieki atklājuši, ka olīveļļa palīdz cīņā pret vēzi un novecošanu, tā pasargā mūsu DNS no bojājumiem, kas var rasties visdažādāko faktoru ietekmē, nemaz nerunájot par páréjám dziednieciskajám olívellas ípasíbám.

Lai arí olívella ir kalorijám párbagáta  (10 g satur veselas 90 kcal!! ), tá ir loti, nu loti vértíga un arí garsíga (virgin) skirnes. Un galu galá, nevajag jau izést veselu burku, pilnígi pietiek ar mazuminu )).

 Arí músu májás, tápat ká teju katrá Vidusjúras májá,  vienmér ir olíves. Protams, tás var ést tápat- no burkas iznemtas, bet var arí dazádi pagatavot, kas garsu kárpinám liks saukt urrá!  Sádi pagatavotas olíves éd ká tapu (uzkodu), ir ideáls starteris,  ká arí var pievienot salátiem.

Es parasti nopérku 2 l ar olívém un tad samarinéju ilgákam laikam, lai katrreiz nav játaisa no jauna. Piebilísu, ka sádi pagatavotas olíves var ilgi uzglabát.

Lúk, viens no olívu pagatavosanas veidiem, kuru iecieníjusi músu gimene.

Nepieciesams:

- 250 g olíves ( péc izvéles, més esam iecieníjusi zalás ar visu kaulinu, kas marinésanas procesá ir ieplaisájusas),
- 3 édamkarotes olívellas ( virgen extra),
- 3 édamkarotes vínogu vína etikis,
- 3 kiploka daivas,
- 3 téjkarotes oregano (raudenes)

Pagatavosana:

Kiploku loti síki sakapá vai izspiez caur kiplokspiedi. Trauciná saliek olíves, kiploku, olívellu, vínogu etiki, oregano. Uzliek traucinam váku un energiski sakrata- tá, lai viss smuki sajauktos. Vislabák, ja sádi pagatavotas olíves nostávas- ká minimums 2-3 st., lai tás kártígi ievelkas ar garsvielám.

¡ Buen provecho!trešdiena, 2012. gada 13. jūnijs

Ossobuco (tela ciskas sautéjums dárzenu un vína mércé)Ossobuco ir tipisks itálu édiens un loti iecieníts itálu restorános. Sádi pagatavota gala burtiski muté kúst!  Klasiská ossobuco recepte tapusi salídzinosi nesen- tikai 20. gs. Miláná. Tacu édiens ir loti garsígs un ne velti átri izplatíjás pa visu pasauli, tádél klasiskajai receptei "ossobuco alla milanese" átri parádíjás dazádas versijas.
Pasi itáli pasniedz osobucco gan ar risotto, gan ar kartupeliem vai dárzeniem. Seit, lúk, viena no tám.

4 izsalkusiem galédájiem nepieciesams:

- 4 liellopa ciskas gabali ( ar visu kaulu, ká minimums 3 cm platumá),
- 2 édamkarotes miltu,
- 2 édamkarotes olívellas,
- 2 sípoli,
- 1 kiploka daiva,
- 1 burkáns,
- 1/2 selerijas,
- 200 g tomátu (var bút konservéti, sagriezti),
- 200 ml sausais sarkanvíns,
- aptuveni 500 ml galas buljons,
- 4 téjkarotes  sakapátu aromátisku  garsvielu- pétersíli,
- sáls, pipari,
- lauru lapa

Pagatavosana:

1. Panná apcepj no abám pusém galas gabalus.

2. Sagriez sípolu, kiploku, burkánu un seleriju, péc ká visu apcepj.

3. Katlá uzvára buljonu un liek tajá apceptos galas gabalus. Sauté, nosedzot ar váku.

4. Pievieno lauru lapu, pusi garsvielas, dárzenus, neaizmirstot nosegt katlu ar váku. Sauté 1 stundu. Péc 30 min. galu apgriez un otru pusi.

5.Kad gala izsautéjusies, pédéjás minútés pievieno vínu, tad iznem lauru lapu un pievieno atlikusás garsvielas.

Ossobuco pasniedz kopá ar  mérci.

Bon appetit!

Pidíti cukini


Sie mazie, apalás formas cukini ir ká radíti lai tos pildítu!

Lai sapildítu 4 cukini,  nepieciesams:

- 4 apalas formas, mazinie cukini,
- 150 g liesa maltá liellopa gala,
- 1 ola,
- 2 olu dzeltenumi,
- puse sípola,


- kiploka daiva,
- sakapáti pétersíli,
- sáls,
- pipari,
- 30 g parmezána siera ( ja vélas)

Pagatavosana:

Sálsúdení novára cukini. Vára aptuveni 10 minútes- lai tie ir nedaudz míksti, bet ne pilníbá. Tad nokás, atdzesé, nogriez "cepuríti" un ar karotíti vai nazi taisa iedobumu, izgrebjot míkstumu. Malto galu sajauc ar uzputotu olas baltumu, olu, apceptu sípolu un kiploku, sieru, garsvielám. Visu labi samaisa un pilda cukini. Kad visi skaistuli sapildíti, tiem uzliek cepurítes un liek sakarsétá cepeskrásní 190 grádos uz 30 minútém.  Garsígi ká silti, tá auksti.

Lai jums arí labi garso!Brokolu kremzupa ar papriku


Sodien ienáca prátá paeksperementét un pagatavoju jaunu brokolu  kremzupas variantu- te nu tas ir.

2 lielám jeb 4 nelielám porciján nepieciesams:

- 1 liels brokolis,
- 1 kartupelis,
- sarkaná paprika,
- aptuveni 200 ml piens 0 % (protams, ka var likt klát arí treknáku),
- buljons 200 ml (dárzenu vai vistas- péc izvéles),
- sáls,
- melnie pipari,
- baltie pipari,
- rívéts parmezánas siers 20 g

Pagatavosana:

 Katliná nelielá sálsúdens daudzumá novára brokoli( rozetés sadalítu) kopá ar nomizotu kartupeli un iztírítu papriku. Kad míksti, nokás un sablenderé. Ja vélas, tad paprikai nonem mizu.  Liek otrreiz uz uguns, pievieno pienu, buljonu un pagaida lai uzvárás. pievieno garsvielas un parmezánas sieru , samaisa un nonem no uguns.  Gatavs!

Labu apetíti !