svētdiena, 2012. gada 30. septembris

Baklazánu-maltás galas kroketes


Sïs ir brínumgardas kroketes, kuras parasti gatavo no baklazána un jéra galas. Un, ká jau kroketém pieklájas, tás tiek ceptas ellá. Ir, nu tiesám loti gards ir sis originálreceptes salikums!

Es savá virtuvé paeksperementéju un ieviesu nelielas korekcijas ( ak, slaidá línija:) ). Kroketes cepu nevis ellá, bet krásní un rívmaizes vietá izvéléjos klijas. Domáju, ká tad nu bús, tacu gala rezultáts patíkami pársteidza mani- kroketes sanáca ideálas arí bez ellas un "appanétas" ar klijám. Un pats galvenais- garígas!!!


7 loti  lielám kroketém nepieciesams:

- 3 baklazáni,
- 3 kiploka daivas,
- 250 g maltas jéra galas (man  bija liesa liellopa gala),
- sáls,
- pipari,
- 2,5 édamkarotes auzu klijas (noteikti derés arí kviesu u.c.)

Pagatavosana:

Baklazánus nomazgá un liek cepskrásní 200 grádos cepties. Temperatúrai nevajadzétu bút augstákai, citádi baklazáni pársprágst.
Kad baklazáni míksti un izcepusies (to var párbaudít, iedurot ar daksinu), tos iznem, atdzesé, atgriez mizu un ar karotíti izkasa mísktumu.
 Izkasíto míkstumu sastampá un ja no baklazána izdalás lieks údens, to nolej.

Nem malto galu, pievieno izspiestu kiploku, sáli, piparus (var pievienot universálás garsvielas galai) un sajauc ar samícíto baklazána míkstumu.
Ja vélas, var pievienot arí olu (es iztiku bez olas).

Veido kroketes- parasti vai nu apalas, vai oválas. Es soreiz veidoju loti lielas oválas.

Ideálajá jeb originálajá variantá kroketes apvilá vai nu rívmaizé vai miltos (rísu milti seviski labi saturés krokesu masu).
Maná variantá es tás apviláju auzu klijás, kas kroketém uzreizi "piedeva formu" un "saturu".

Kroketes liek uz cepampapíra un cepj sakarsétá cepeskrásní 180 grádos aptuveni 20- 25 minútes, pa vidu apgriezot kroketes uz otru pusi.

Pasniedz karstas, pievienojot mílákos zalumus (koriandru, pétersílus..) un pieédot klát míláko mércíti.

Solomillo de buey a la pimienta verde ( liellopa galas steiks ar zalajiem pipariem)
Nezinu vai pareizi nosaucu latviski so galas gabalu, bet domáts ir tas, kas atrodas uz muguras, starp apakséjám ribám, virs nierém. Spániski to sauc par solomillo.
Vispár spánu valodá (ká jau ístá vérsu zemé) katram galas gabalam, atkaríbá no tás vietas, kur tas atradies, ir savs nosaukums.
Arí pats lielais solomillo gabals tiek iedalíts síkák: la cabeza jeb galvas gabals, el rosario jeb rozukronis (citreiz arí sauc par sirds gabalu, galas gabals péc formas atgádina arí sirdi), el centro jeb vidus (centra)  gabals un visbeidzot beigu gabals la punta. 

Kcal skaits viena dzívnieka galai, atkaríbá no kurienes tas dzívniekam nácis, ir atskirígs.
Solomillo ir vismíkstáká, vissulígáká, visliesáká un arí visdárgáká liellopa gala, jo tás uz lielá vérsa kermena ir salídzinosi maz. 
100 g solomillo satur 103kcal (citás uzturtabulás minétas pat tikai 90 kcal).

Lai pagatavotu solomillo  4 personám zalajá piparu mércíté, nepieciesams:

- 4 steika gabali (solomillo),
- 2 édamkarotes zalie pipari (konservéti, savá sulá),
- 1 téjkarotíte malti baltie pipari,
- 1 téjkarote svaigi malti melnie pipari,
- 1 édamkarote olívella extra virgen,
- 0,5 dl galas buljons,
- 1 dl konjaks,
- 3 édamkarotes trekna svaigá kréjuma (der pat liesais vegetárais svaigais kréjums),
- sáls

Pagatavosana:

Samal svaigus baltos un melnos piparus, un ierívé ar tiem steika gabalus.
Uzkarsé panná pavisam nedaudz ellas (var arí apslakstít steika gabalus ar pavisam nedaudz ellas un tad cepjot tá vairs nav nepieciesama) un apcepj steika gabalus. Tad samazina uguni un turpina cept 5-8 minútes. Bútíbá cepj tik daudz, cik gatavu galu vélas.
 Atkaríbá péc vélmém cepj  crudo (jélu), medio (vidéji izceptu)  vai (bien hecho) pilníbá izceptu.
Kad gala izcepta, tai pievieno nedaudz sáli.

Tajá pasá panná, kur cepás gala, ar koka lápstinu nokasa nost to, kas pielipis pie pannas dibena. Pievieno buljonu, konjaku un kad uzvárás nonem no uguns, pievieno svaigo kréjumu un nokástus zalos piparus.  Lauj visam kopá nedaudz pacepties.
Liek steika gabalus pa skívjiem, párlej ar piparu mércíti un pasniedz karstus.

sestdiena, 2012. gada 29. septembris

Apelsínu kúka (kúka bez olám)

So recepti nému no viena spánu zurnála. Izrádás, ka arí bez olám var izcept labu labás tortes!!!
Ja sviestu aizstás ar margarínu, sí recepte derés arí vegetáriesiem un tiem, kas uzturá nelieto olas.


Apelsínu kúkas gabalins- loooti aromátisks un apetlígs. Lai arí recepté nebija minéts, es vél papildus pievienoju 1,5 téjkarotes apelsínu ziedu údens.


6 gabaliniem vajadzígs:

- 100 g cukura,
- 35 g saulespuku ella,
- 4-5 apelsíni,
- 150 g miltu,
- 1 cepamá pulvera pacina,
- 2 téjkarotes púdercukura,
- 1 téjkarote kanéla,
- sviests cepespannas ietaukosanai (ja nav silikona),
- 1,5 téjkarotes apelsínu ziedu údens (nav obligáti)

Pagatavosana:

Apelsíniem izspiez sulu. Kopá bútu jásanák vienai lielai glázei, t.i., 250 ml. Pievieno sulai cukuru un samaisa. Var pievienot arí apelsínu ziedu údeni , kas pie mums saucas "AZAHAR"- tas torti padarís vél aromátiskáku.
Pievieno arí ellu kopá ar izsijátiem miltiem un cepamo pulveri. Visu maisa lídz viendabígai masai.
Uzkarsé krásni uz 180 grádien.
Iesméré cepamtrauku ar sviestu (silikona traukam tas nav nepieciesams). Cepamtraukam diametrá bútu jábút 20 cm.
Cepj 180 grádos 45-55 minútes.

Kad kúka gatava, to iznem no cepamtrauka un párkaisa ar kanéli un púdercukuru.
So kúku var párgriezt uz pusém un sasmérét ieksu ar míláko marmeládi vai sokoládes riekstu kremu.


piektdiena, 2012. gada 28. septembris

Lasa zupa ar dárzeniem


Iestájoties lietus sezonai, sagribéjás siltu zupinu.Nolému pagatavot siltu un pavisam vieglu dárzenu zupu ar lasi. Namma!!!

4 personám nepieciesams:

- lasis (ideáli, ja ir asakas, galva un  spuras- no tám sanák gardu gardais buljons- visas zupas pamatu pamats),
- 1 purava káts,
- 1 selerijas káts,
- 2 burkáni,
- neliels pastinaks,
- puse rácena,
- 1/4 virzinkáposta,
- 1 /4 neliela pukkáposta,
- zalumi,
- sáls,
- pipari,
 - svaigais siers ceso batido (kréjums, jogurts..)

Pagatavosana:

Liek údení váríties buljonu- iztírítu lasi (ar galvu, spurám, asakám). Pievieno sagrieztus dárzenus. Kad lasis míksts, to iznem, atdala no asakas un turpina várít dárzenus, lídz tie paliek míksti. Sáls, pipari péc garsas.
Zupu pasniedz karstu, bagátígi párber ar zalumiem un pieliek svaigo sieru (kréjumu).
Zupa loti labi garso kopá ar lielajiem kaperiem.


Sálie grozini (light versija)


Kamér gimenei tapa tunca- kartupelu kroketes, man tapa sava- liesá un átrá variácija ap so tému.
Tiesa gan, ne kroketes, bet sacepums, kuru izvéléjos cept keksinu silikona forminás.
Nebija daudz laika, tádél olu baltumus neputoju kaut gan zinu, ka ja tos bútu uzputojusi, keksini sanáktu pufígáki.
Tacu  neskatoties uz to,  sálie keksini jeb grozini, jeb muffini garsoja labi un bija patiesám  sátígs paédiens.


Nepieciesams:

- 2 bunzas tunca savá sulá (200 g),
- 6 édamkarotes svaigais siers ceso batido,
- 3 olu baltumi (noteikti var bút arí dzeltenumi- sanáks vél pufígáki),
- 1 édamkarote stipras sinepes,
- 1/2 sípols,
- sáls,
- pipari

Pagatavosana:

Nolej tuncim skidrumu, sasmalcina sípolu un sajauc visus ingredientus. Salej silikona keksa forminás. Ja olu balatumi nav putoti, masa sanák pavisam skidra- tacu nevajag baidíties, krásní tá smuki sacepas.
Cepj aptuveni 35 minútes180 grádos, kamér keksini gatavi.
Garsígi gan silti, gan atdzisusi.


Tunca kroketes ar kartupeliem. Soli pa solim.


Lúk, arí gardás kroketes, kas ir loti vienkarsi pagatavojamas, ekonomiskas un vienmer sanak loti garsigas.
Kroketes pasniedz karstas. Sis kroketes loti labi garso ar asu merciti. Edamas tapat vai kopá ar dárzeniem.


Nepieciesams:

- 3 lieli kartupeli,
- 1-2 olas (atkaríbá péc izméra),
- kártíga sviesta pika (lai kroketes sanáktu sulígas),
- sáls, pipari,
- rívmaize,
- ella cepsanai,
- 2 kárbas tunca (var bút gan ellá, gan savá sulá)Kartupelus sastapmá, pievienojot sviestu. Sáls, pipari péc garsas.


Pievieno tunci  un sasampá.


Veido oválas (vai apalas) formas kroketes.Apvilá sakultá olá.


Un péc tam rívmaizé.

Kad apvilátas, panná uzkarsé ellu

Kroketes liek ieksá tikai tad, kad ella uzkarsusi
 Péc tam kroketes noliek uz virtuves papíra dviela, kas absorvé "lieko" ellu.

Kartupelu kroketes ar tunci


Kroketes ir varen garda uzkoda un noteikti derés tiem, kam nav múzígi múzos jádomá par  "slaido líniju".  Pieméram, mans vírs ir ká traks ir uz visdazádakajám kroketém :))
Soreiz pagatavoju kartupelu kroketes ar tunci.
Garsígi, léti un sátígi,ká arí kroketes ir loti érts édiens lídznemsanai.

Nepieciesams:

- 3 lieli kartupeli,
- 1-2 olas (atkaríbá péc izméra),
- rívmaize,
- sviests,
- 2 kárbas tunca,
- sáls un pipari,
- ella cepsanai

Pagatavosana:

Kartupelus nomazgá un novára. Nonem mizu, sastapmá, liek kártígu sviesta piku, sáli, piparus un tunci (nolejot lieko skidrumu). 
Veido oválas forminas (ja vélas var ari apalas..) un apvilá sakultá olá, péc tam rívmaizé.
Cep sakarsétá ellá lídz kroketes iegúst zeltainbrúnu nokrásu.
Tad liek papíra dvielí, lai uzsúc lieko ellu.

Pasniedz karstas ar asu méríti un mílákajiem salátiem.trešdiena, 2012. gada 26. septembris

Kanéla deserts no auzu klijám
Sis saldais édiens loti patiks veselíga uztura piekritéjiem, ká arí  tiem, kas uztur slaido líniju.

Kas tad te ir tik labs?
 Auzu klijas pasas par sevi jau ir loti veselígas, bez tam tiklídz tás  nonák kontaktá ar skidrumu,  kungí tám piemít tendence uzbriest vél par 20- 30 reizém..
 Arí kanélis ierindots pie notievésanas produktiem. Pētījumi ir pierādījuši, ka ceturtdaļa kanēļa tējkarotes, kas tiek apēsta uzņemot pārtiku, palīdz asimilēt cukuru daudz efektīvāk un samazina tā līmeni asinīs.
Turklát biezpiens labvélígi iedarbojas uz nervu sistému, uzlabo organisma energétiku, dod mozumu un palielina nervi sistémas aktivitáti.

Sis deserts  parasti  sanák tik aromátisks un gards, ka vienkársi par putru to grúti ir nosaukt!  )) 
So saldo édienu var ést tápat vai pasniegt kopá ar auglu kíseli, augliem, sukádém..
2 porcijám nepieciesams:

- 500 ml piena (nemu 0 % pienu),
- 200 g biezpiena (izmantoju 0%),
- 4 édamkarotes auzu klijas,
- saldinátájs péc gaumes (man ká parasti stévijas pulverítis),
- kanéla standzina,
- malts kanélis

Pagatavosana:

Katliná uzvára pusi no norádítá piena daudzuma, pievienojot  kanéla standzinu un saldinátáju péc garsas.
Atlikusajá piená uzbriedina auzu klijas.
Kad piens uzváríjies, pievieno biezpienu un uzbriedinátás auzu klijas. Kádu minútíti vél pavára un nonem no uguns.
Iznem kanéli un salej traucinos.
Deserts péc konsistences sanák biezs un saturígs.
Garsígs gan silts, gan atdzeséts.

Astonkájisi. Soli pa solim.


Lúk, astonkáji Vidusjúras gaumé. Júras velsu cienítáji atzíst, ka sádi pagatavoti astonkáji ir ípasi garsígi.


Te nu vini ir brasuli astonkáji. Visi kopá ( 9 gabali ) svéra 1kg un 350 g.4 personám nepieciesams:

- 8-10 nelieli astonkáji,
- sípols,
- páris kiploka daivas,
- nedaudz ellas,
- sáls péc garsas,
- 2 lauru lapas,
- tomáti bez ádas, sagriezti (der arí no burkas)Kastrolí nelielá ellas daudzumá apcepj sagrieztu sípolu un kiplokus. Kad tie apcepusies, pievieno tomátus, sáli, lauru lapas.


Pievieno astonkájus.


Pievieno arí buljonu vai údeni.Várot izdalás astonkáju tinte, kas iekráso tomátus, sípolu, kiploku. Viss júras aromáts smuki sasúcas un melná mérce garso fantastiski!

Astonkájísi tomátu mércé


Mums gimené astonkájis ir viena no iecienítákajám júras veltém.
 Arí no veikala plauktiem svaigi astonkáji pazúd zibenígi- tiem seit ir milzum liela piekrisana! 
 Soreiz izvéléjos pavisam neliela izméra astonkájísus- 9 gabali astonkáju svéra 1 kg un 350g.
100 g astonkáju satur 89, 80 kcal, tie ir seviski bagáti ar jodu, proteíniem, A, B, E vitamíniem un ir neatnemama Vidusjúras virtuves sastávdala.

Vidusjúras virtuvé júras velsu melná krása nav nekas neparats, neviens no tás seit nebaidás :) Tiesi otrádi- sí krása piedod tádu ípasu akcentu garsas ziná- sádi pagatavoti astonkáji patiesám garso lieliski.
Astonkájísus nav vajadzíbas tírít (atkaríbá péc vélmém var iznemt tikai tintes maisu).

4 personám nepieciesams:

- 8-10 astonkájísi,
- sípols,
- páris kiploka daivas,
- svaigi tomáti  vai bunzá,
- nedaudz ella,
- zivju buljons vai údens
- nedaudz sáls,
- 2 lauru lapas

Pagatavosana:

Astonkájus kártígi nomazgá zem auksta tekosa údens.
Nomizo sipolu, kiploku un sagriez nelielos gabalinos un katlá nelielá ellas daudzumá apcep.
Pievieno tomátus (bez ádas un sasmalcinátus) un nedaudz visu vél pacepina, pievieno skipsnu sáli,lauru lapas. Tad liek astonkájus un buljonu (vai údeni).
Sad tad apmaisot vára aptuveni 25 minútes lídz astonkáji míksti.
Pasniedz siltus.
Atkaríbá péc vélmém, var pieést ar makaroniem, rísiem, maizi.pirmdiena, 2012. gada 24. septembris

Trijkrásu kafijas flans


Man tik loti iegarsojies kafijas flans, ka teju katru otro dienu to gatavoju. Neapník. Soreiz dazádíbai pagatavoju savu flanu trís krásás un bez olas. Dievígi gardi!!! Arí bérniem garso sis flans- tad tikai kafijas vietá lieku kakao.

Lai arí kafijas flana gatavosana aiznem nedaudz laika (kamér katra kárta sacieté), pie viena var pagatavot sos gardos flanus vairákám dienám. Tad tikai atliek tos iznemt árá no ledusskapja un var mieloties uz nebédu.

Nepieciesams:

- piens,
- skistosa kafija,
- saldinatajs,
- vanilas standzina ( var arí ar vanilas esneci),
- agar-agar pulverítis (vai zelantína)

Pagatavosana:

Katliná uzvára údeni, pievieno saldinátáju un kafiju. Liek klát agar agar pulveríti un vél 1- 2 minútes pavára. Mazmazliet padzesé un salej glázés pirmo kártu.

Kaliná lej pienu, uzvára un pievieno kafiju, saldinátáju, agar-agar. Kad glázés pirmá kárta jau sacietéjusi, ielej nákamo sláni.

Katliná vára pienu ar vanilu. Pievieno saldinátáju un  agar-agar. Kad glézés otrá kárta sacietéjusi, lej treso kártu.
Saliek glázes ledusskapí un atkaríbá péc vélmém kafijas flana édama vai nu viens pats "bez neká", vai ar kádu cepuminu, mércíti..

Sokoládes keksini


Sí ir atkal viena versija ap  super liesiem keksiniem (vairák interesés tos, kuri ievéro slaido líniju). Njom- njom, sanáca ísta izésanás, tiesám garsígi, sie noteikti jágatavo vél!
Májiniekiem gan apsolíju tuvákajá nákotné uzcept ístos sokoládes  keksinus- ar sviestinu un visu páréjo, ká jau pienákas ))


3 lieliem kesiniem bija nepieciesams:

- 4 édamkatotes auzu klijas,
- 1 ola,
- 125 g biezpiena ( man bija 0 %),
- téjkarote cepamá pulvera,
- 2 téjkarotes vanilas ekstrakta,
- 2 téjkarotes kakao (nému 0 % "Cola Cao"),
- saldinátájs péc garsas (man stévijas pulverítis),
- 4 édamkatotes liesa piena (nému 0 %).

Pagatavosana:

Sajauc visus ingredientus un liek forminás. Cepj 190 grádos aptuveni 30 minútes.

svētdiena, 2012. gada 23. septembris

Garneles vanilas mércé


Vél viens veids ká garsígi pagatavot garneles- recepte no Dukana grámatas. Neierasti un LOTI GARSIGI.4 personám:

- 15 cl 3 % svaigais krejums ( táds gan pieejams tikai Francijá, Spánijá tik liesu diemzél nav, bet labi sanák pat ar 0 %  pienu),
- 1 vanilas páksts,
- 2 salotes sípoli,
- 2 édamkarotes sausais baltvíns,
- 12 lielas garneles,
- 1/2 téjkarotes maltas kurkuma,
- 1/4 malta saldá paprika

Pagatavosana:

Uzvára svaigo kréjumu, pievienojot tam vanilas standzinu.

Salotes sípolus sagriez un liek panná uz mazas uguns cepties. Ja nepieciesams, uz so daudzumu pievieno aptuveni 4 édamkarotes údens. Cepj lídz salotes sípoli klúst caurspídígi. Tad pievieno vínu un péc laicina nolobitas garneles. Cepj, lídz garneles gatavas.
Tad pievieno saldo kréjumu (pirms taam iznemot vanilas standzinu), pievieno kurkumu un papriku.

Pasniedz siltu.

sestdiena, 2012. gada 22. septembris

Kafijas flans ar apelsínu mérci


Sis ir looooti garsígs deserts. Nemelosu teikdama, ka tik gards, ka méli var norít :)) Un ikreiz arí jútama mazuma piegarsa..
 Sáda veida kafijas flanu var pagatavot dazádi- gan loti liesi, gan ne tik liesi. Abi varianti garsígi.

 4 personám.

Nepieciesams:

- 3 dl svaigais kréjums,
-2 dl piena,
- 3 édamkarotes skístosás kafijas,
- 100 g púdercukurs,
- 4 olu dzeltenumi,
- 4 zelantínas pláksnes.

Bezé:

- 1 olas baltums,
- skipsna sáls,
- 1 édamkarotes púdercukurs,

Apelsínu mércei:

- 1 apelsíns,
- 2 édamkarotes apelsínu ieváríjums,
- 1 édamkarote cukura

Pagatavosana:

Zelantínu liek aukstá údení. Uzvára pienu. Saputo olu dzeltenumus ar pudercukuru.  Maisot lenam pievieno saputotos dzeltenumus pienam.
Tad pievieno kafiju un nemaisa, bet gaida lídz masa paliek bieza.
Tad liek klát izskídináto zelantínu. Saputo saldo kréjumu, putojot pievieno púdercukuru un iecilá kafijas flaná.  Péc tam skidro masu salej traucinos.
Liek ledusskapí lai sabiezé.
Aptuveni péc 4 stundám ir gatvs.

Apelsínu mérces sagatavosana:

Nomizo aplesínu. Mizinas sagriez vai sarívé.
Nelielá katliná uzkarsé nedaudz (aptuveni 1/2 dl) údeni, pievieno cukru un apelsínu ieváríjumu. Lauj uzváríties, tad pievieno apelsínu mizinas.

Bezé pagatavosanas tehnika:

1. Pats svarigakais ir saputot stingras putas olas baltumu. Ja izmanto olas (es izmantoju veikalá pirkto jau atdalíto olas baltumu), tad jáskatás, lai olas baltumá neieklútu ne kripatinads olas dzletenuma, citádi stingras putas ne pakam nedabút.
2. Cukuru (púdercukuru, stéviju..) pievieno pakápeniski un lénám, nepátraukti putojot.
3. Párbaudít vai trauks kurá puto, ir tírs- ja tas bús kaut nedaudz taukains, stingras putas uzputot nesanáks (es izélos putot stikla trauká).
4. Putojot der pievienot skipsnu sáli vai kaut ko skábu, piem., páris pilienus citrona sulas- tad stingrás putas uzputojas zibenígi.


Light versija:

- 5 dl 0 % piena,
- 3 édamkarotes skístosás kafijas (es lieku bezkofeína),
- saldinátájs péc garsas (man bija stévija),
- 4 olu dzeltenumi (bet var arí mazák),
- 4 zelantína pláksnes (man bija puse pacinas agar-agar),

Chantillí kremam:

- 2 olu baltumi,
- saldinátájs,
- 2 édamkarotes 0% biezpiens

Apelsínu mércei:

- apelsínu mizinas,
- saldinátájs,

Pagatavosana:

Uzvára pienu. Olu dzeltenumus saputo ar saldinátáju un pievieno pienam. Pieliek kafiju, izskídináto zeelantínu (agar agar) un salej pa trauciniem.

Mazá katliná íelej údeni (tik, cik  apelsínu mérci vélas), pievieno saldinátáju un apelsína mizinas. Nedaudz( 2-3 min.) vél  uz mazas uguns pavára un rezervé.
Lai mércíte nebútu skidra ká údens, pievienoju arí nedaudz agar-agar.

Chantillí pagatavosana:

Saputo olu baltumus. Pievieno saldinátáju un iecilá biezpienu.

Kad kafijas flani sacietéjusi, tos iznem no trauciniem, párlej ar apelsínu mérci un uzliek cepuríti- chantillí kremu.

Trusis sinepju mércé


Tikai retais zina, Spánijas pirmais nosaukums bija  "Hispania", kas nozímé trusu zeme.
Tádu nosaukumu Ibérijas pussalai deva senie fenikiesi, kas bija seit ieradusies, lai paplasinátu savu tirdzniecíbu.. Par Spániju Spánija kluva vélák..

Trusa gala ir visliesáká un lídz ar to arí visdiétiskáká. 100 g trusa galas satur tikai 88, 30 kcal.
Trusa gala ir neatnemama Vidusjúras diétas sastávdala un ir loti daudz un dazádu garsígu recepsu ká pagatavot trusi. Lúk, viena no tám.

4 personám nepieciesams:

- 1 trusa galas (nomazgáta un saskaldíta, sanák ap 1, 5 kg)
- 1 dl olívella (var arí mazák vai ja gatavo seviski liesi, iztikt bez),
- 1 dl sausais baltvíns,
-2 dl liess vistas  buljons,
- 4 édamkarotes dizonas sinepes,
- dazas timiána lapinas,
- pipari,
- sáls

Pagatavosana:

Trusa gabalus ierívé ar sáli un pipariem. Péc tam sajauc ar dizonas sinepém, liek cepamtrauká.  Apslaksta ar 1 dl olívellas, párkaisa ar timiánu un liek uz 10 minútém cepties 200 grádos.

Kad trusis 10 minútes jau krásní pacepies, iznem cepamtrauku un pievieno baltvínu. Liek atpakal krásní un turpina cept (aptuveni vél 10 minútes), lídz trusis gatavs.

Sádi pagatavots trusis loti labi garso ar vistas buljona mérci un dárzeniem. 

piektdiena, 2012. gada 21. septembris

Spargeli kristáláVeikalá parádíjusies spargeli. Sakárojás un izdomáju, ka soreiz pagagtavosu spargelus kristálá jeb zelejá.
Klát izvéléjos piepirkt redísus un ziedkápostu.


4 personám nepieciesams:

- 2 saujas spargelu,
- 1 édamkarote vínogu vína etikis,
- 16 redísi,
-  pacina agar-agar pulvera (der arí zelantína),
- 1/2 l dárzenu buljons,
- malti pipari

Pagatavosana:

Nomazgátiem spargeliem nogriez kokainos galus. Katliná, kurá várísies spargeli, pievieno etiki. Kad spargeli gatavi, tos nokás.
Katliná liek váríties buljonu, páris ziedkáposta rozetes un pievieno nedaudz piparus asuminam. Kad buljons sák burbulot, pievieno agar-agar un maisot vél 2 minútes pavára.
Nem trauku, kurá taps spargelu kristáls un saliek novárítos spargelus un ripinás sagrieztus redísus.
Párlej ar buljonu, kurá izskídináts agar-agar un gaida kamér sacieté.
Pasniedz kopá ar kádu mércíti (majonéze+ dizonas sinepes vai baltá mercite ar kaperiem..)

Baltá mérce ar kaperiem un pipargurkíseim


Ätri pagatavojama baltá mércíte.

Nepieciesams:

- svaigais siers ceso batido (derés arí kréjums, kremígs bezpiedevu jogutrs u.taml),
- mazie kaperi (bez kátiniem)
- pipargurkísi,
- sáls,
- pipari,
- 1/2 nelielas kiploka daivas

Pagatavosana:

Sagriez pipargurkísus, nomizo kiploku un izlaiz caur kiplokspiedi. Sajauc visas sastávdalas ar svaigo sieru, pievieno kaperus, nedaudz sálu un piparus. Kártígi izmaisa un gatavs!

Ëdams gan ar dárzenu édieniem, gan galas un zivs édieniem. Labi iet kopá arí ar sálajám pankúkám.
-

Saltinbocca a la romana


Sis ir klasisks itálu édiens. Recepte pati par sevi ir loti vienkársa (bet ir arí dazádas variácijas) un garsíga.

4 personám nepieciesams:

- 600 liellopa filejas (gabaliniem jábút loti plániem un ne párák lieliem),
- svaiga salvija,
- 100 g Parmas skinka (der arí spánu Serrano)
- 40 g sviesta,
- nedaudz sviesta (nesálíta) vai olívella
- glázíte Marsalas vína (derés arí cits sausais baltvíns)

Pagatavosana:

Liellopa fileju ietin cepamajá papírá un ar galas ámurinu izdauza, lai míkstinátu galu.
Nem skinki, salvejas lapu, liellopa fileju un sasprauz ar kocinu (zobu bakstámo).

Panná uzkarsé sviestu (var arí olívellu un liesajá variantá var vispár iztikt bez taukvielám) un liek cepties fileju. Sákumá apcepj to pusi, kurá skinkis, tad griez uz otru pusi. Cepsana notiek salídzinosi átri- 4-5 minútes un gatavs.
Tad nedaudz pasála (ja nepieciesams, jo skinkis jau ir sálíts), péc garsas pievieno nedaudz piparinus un párlej ar baltvínu. Cepj, lídz víns izgarojis.

Uzreizi liek skívjos un atkaríbá péc vélmém papildus párlej ar sviesta mércíti (panná uzkarsé nedaudz údeni, kurá pievieno sviesta piku un gaida lídz tá izkúst).

Pasniedz nekavéjoties (paniegtajam jábút karstam).


Churros (light versijá)


Churros ir loti izplatíts saldais édiens (tádi ká cepumini, kas cepti ellá, kaut kas lidzigs zagariniem) Spánijá, Portugálé, Francijá, Latínameriká. Mums ir veselas churrerias, kurás tiek cepti sie gardumi.

Man soriez super light versija- churros pagatavoju ne ar klasiskás receptes satávdalám un arí ellá tos necepu.. Tradicionálá spánu churros recepte SEIT.
Light variantá churros sanáca tádi nedaudz kraukskígi cigárveida cepumini - loti labi iet klát pie ikríta kafijas tases!!!
No zemák minétá ingredientu daudzuma sanáca veseli 9 gabali churros.


Nepieciesams:

- 1/2 gláze údens,
- 1/2 gláze piena,
- 1 téjkarote cepamá pulvera,
- 4 édamkarotes auzu klijas,
- 2 édamkarotes kviesu klijas,
- skipsna sáls,
- skipsna cukura,
- saldinátájs péc garsas

Pagatavosana:

Sajauc auzu klijas ar kviesu klijám un cepamo pulveri.
Katliná ielej údeni, pienu, skipsnu sáls un ja vélas, saldinátáju. Kad uzváras, pievieno sajaukto kliju masu un turpina várít, lídz masa sabiezé.
Light versijá churros masai jábút stingrai.
Péc tam iegúto masu liek konditorejas spricé vai vienkársi konditorejas maisá, kuras atgriezts gals un uz cepampapíra izspiez churros.
Ja nav speciálá maisa vai sprices, nem parastu tíru celofána maisu, atgriez tam vienu galu un tádá veidá izspiez cepumu masu.
Cepj sakarsétá krásní 200 grádos 15 minútes, pédéjás piecas minútes nedaudz samazinot cepsanás jaudu.
Kad gatavi, párkaisa ar kanéli un saldinátáju (púdercukuru, aspartámu..)

ceturtdiena, 2012. gada 20. septembris

Liellopa aknas ar sípoliem


Nez kádél daudziem aknas asociéjas ar kaut ko loti negarsígu un nepatíkamu. Arí mans vírs ne acu galá necies édienus no sí subprodukta. Un man arí nav tás labákás atminas par so édienu- bérníbá, skolas virtuvé tás skita neédamas..

Bet ká tad ísti ir ar tám aknám, ko més iegústam tás édot?

Izrádás, ka aknas ir cempiones starp produktiem ar visbagátáko dzelzs devu (kurs piedevám arí labi uzsúcas organismá). Dzelzs seviski ieteicama tiem, kas cies no anémijas un tiem, kas aktívi sporto.

Ausgstá cinka koncentrácija liellopa aknás palídz  vieglák un átrák asimilét insulínu. Cinks, ko satur sis subprodukts, pusaudziem veicina átráku dzimumbrieduma sasniegsanu un labvélígi ietekmé augsanas procesu, bez tam arí labvélígi ietekmé imúno sistému, brúcu dzísanu un metomolizét proteínus.Savukárt cinks palídz cíníties ar nogurumu un nodrosina A vitamína (ko arí augstá koncentrácijá satur liellopa aknas) transportét uz acs tíkleni.

Liellopa aknas ir arí bagáts A vitamína (niacína) avots, kas  novérs dazádas acu slimíbas, stiprina imúno sistému un tam piemít pretvéza ípasíbas. Pateicoties augstajai A vitamína koncentrácijai,  sis subprodukts uzlabo ádas un glotádu stávokli.

Nemot vérá, ka liellopa aknas bagátas arí ar B2 vitamínu, iespéjams uzlabot nervu sistémas traucéjumus (vieglák párvarét stresu, nemieru un bezmiegu) un vieglák párvarét migrénu.

Dél augstás B 3 vitamína koncentrácijas aknás, tiek uzlabota asinsrites sistéma un sis vitamíns samazina holesterína límeni asinés. Tápat arí liellopa aknas ieteicamas tiem, kas slimo ar diabétu, artrítu, tinítu (dzinkstésanu viená vai abás ausís).

Arí B 5 vitamíns aktívi aizsargá no stresa un migrénas un palídz samazinát lieko holesterínu.
B7 vitamíns (biotíns) uzlabo matu, ádas un nagu stávokli. Stabilizé cukura límeni asinís.
Folijskábe (B 9 vitamíns) seviski ieteicams grútniecém un zídísanas periodá, ká arí tiem, kas lieto atseviskus medikamentus, kuriem ir tendence ábsorvét B9 vitamínu. Tas pats sakáms arí par smékétájiem un no alkohola atkarígajiem.
Savukárt B 12 vitamíns var palídzét cilvékiem ar kunga problémám.

Sis produkts nav ieteicams tiem, kam ir augsts holesterína límenis.

... un tá varétu turpinát un turpinát , bet pie izdevíbas iekopésu vél uzturtabulinu, kas atkal ir spániski, bet manuprát, viegli saprotama (slinkums tulkot), bet izsaka daudz ko :)

Vitaminas del hígado de terneraNutrienteCantidadNutrienteCantidad
Ácido fólico añadido0 ug.Vitamina A19744,60 ug.
Alfa caroteno0 ug.Vitamina B10,24 mg.
Alfatocoferol0 mg.Vitamina B1280,74 ug.
Beta caroteno0 ug.Vitamina B22,63 mg.
Beta criptoxantina0 ug.Vitamina B318,32 mg.
Betacaroteno0 ug.Vitamina B57,90 ug.
Betatocoferol0 mg.Vitamina B60,18 mg.
Caroteno102 ug.Vitamina B775 ug.
Deltatocoferol0 mg.Vitamina B9240,20 ug.
Folatos alimentarios240,20 ug.Vitamina C22,60 mg.
Gammatocoferol0 mg.Vitamina D0,44 ug.
Niacina preformada13,84 mg.Vitamina E0,28 mg.
Retinol19727 ug.Vitamina K92 ug.

Minerales del hígado de ternera


NutrienteCantidadNutrienteCantidad
Aluminio0 ug.Fósforo306 mg.
Azufre0 mg.Hierro7,21 mg.
Bromo0 ug.Yodo3,48 mg.
Calcio7,93 mg.Magnesio19,54 mg.
Zinc7,27 mg.Manganeso0,28 mg.
Cloro89 mg.Níquel6,40 ug.
Cobalto0 ug.Potasio316 mg.
Cobre5,50 mg.Selenio24 ug.
Cromo0 ug.Sodio87 mg.
Flúor19 ug.


Calorías136 kcal.
Grasa4,60 g.
Colesterol333 mg.
Sodio87 mg.
Carbohidratos4,20 g.
Fibra0 g.
Azúcares0 g.
Proteínas19,37 g.
Vitamina A19744,60 ug.Vitamina C22,60 mg.
Vitamina B1280,74 ug.Calcio7,93 mg.
Hierro7,21 mg.Vitamina B318,32 mg.

Beidzot arí receptíte ))

Nepieciesams:

- liellopa aknas,
- sípols,
- sausais baltvíns (mums párdodas zem nosaukuma "víns virtuves vajadzíbám" )

Pagatavosana:

Aknas sagriez plánás skélés. Nem pannu un kad tá uzkarsusi, liek nogriezto aknas skéli. Cepj no abám pusém (es cepu bez ellas, bet, protams, ka to var arí nedaudz pievienot). Kad aknas gandríz jau gatavs, pievieno gredzenos sagrieztu sípolu un pievieno nedaudz baltvínu. Pagaida, lai baltvíns uzmet pirmo burbuli (uzváras) un tálák sauté uz nelielas uguns tik ilgi, kamér baltvíns iztvaikojis.
Ja nepieciesams, pievieno sáli, piparus.

Patiesám bija garsígi. Tacu vairák par 1 skéli aknas apést nebija iespéjams ))
Gardás sviesta pupinas ar papriku un sípoliem


Gardás sviesta pupinas sodien pagatavoju ar sípolu un papriku. Mmmm, káds gardums!
100 g sviesta pupinas satur 36,42 kcal un savá veidá tás ir unikálas, jo  ir bagáts  proteína- 100 g = 2,38g, oglhidrátu- 4,20g un skiedrvielu -2,40g avots.
Ko tad vél tádu satur sviesta pupinas? Iekopésu tabulinu (tabulina ir spániski, bet vitamínu un minerálvielu nosaukumi viegli saprotami)

Vitaminas de las judías verdes

Vitamina A69,80 ug.
Alfa caroteno66,80 ug.Vitamina B10,06 mg.
Alfatocoferol0,22 mg.Vitamina B120 ug.
Beta caroteno418,80 ug.Vitamina B20,10 mg.
Beta criptoxantina0 ug.Vitamina B31,45 mg.
Betacaroteno385,40 ug.Vitamina B50,09 ug.
Betatocoferol0 mg.Vitamina B60,22 mg.
Caroteno418,80 ug.Vitamina B77 ug.
Deltatocoferol0,06 mg.Vitamina B962,30 ug.
Folatos alimentarios62,30 ug.Vitamina C23,40 mg.
Gammatocoferol0,62 mg.Vitamina D0 ug.
Niacina preformada1 mg.Vitamina E0,28 mg.
Retinol0 ug.Vitamina K43 ug.

Minerales de las judías verdes

NutrienteCantidadNutrienteCantidad
Aluminio200 ug.Fósforo37 mg.
Azufre0 mg.Hierro1 mg.
Bromo69 ug.Yodo3,60 mg.
Calcio51,70 mg.Magnesio22,20 mg.
Zinc0,23 mg.Manganeso0,22 mg.
Cloro13 mg.Níquel8,30 ug.
Cobalto0,68 ug.Potasio238 mg.
Cobre0,08 mg.Selenio1,40 ug.
Cromo2,20 ug.Sodio1,50 mg.
Flúor12 ug.


Un te arí receptíte :)

Nepieciesams:
- 600 g sviesta pupinas,
- 2 paprikas (man bija viena zala un viena sarkana),
- sípols,
- nedaudz ellas,
- sáls, pipari

Pagatavosana:

Sviesta pupinas nomazgá, nogreiz galus, ja vélas, párgriez un pusém (es soreiz negriezu, noslinkoju). Pupinas vai nu tvaicé vai novára. Ja várítas nokás.
Nomizo sípolu un sagriez gredzenos. Iztíra papriku un sagriez stienísos.
Panná pavisam niecígá ellas daudzumá apcepj sípolus (godígi sakot, es cepu soreiz bez ellas un man sanáca lieliski). Kad ripas jau nedaudz apcepusás, pievieno papriku. Visu maisot turpina cept.
Man patík, ka dárzeni ir "al dente" un nedaudz saglabá savu kraukskígumu , tádél maisot uzpaséju, lai nepárcepjas.
Beigás pievieno sviesta pupinas, ja prasás arí nedaudz sáli un piparus, párkaisa ar zalumiem un gatavs!

Ja vélas, papildus var párliet ar olívella+vínogu vína etikis (mans vírs savádák neéd) jebsu aizdarít ar kréjumu (svaigo sieru, kremígu bezpiedevu jogurtu...)