pirmdiena, 2013. gada 30. septembris

Astonkájis ar sípoliem


Par júras velsu veselígumu saubu nav. Soreiz astonkájis "pa spánisko", ar sípoliem. Manéjie gan noprasa, vai tá zupa, vai sautéjums, jo latviesu izpratné tas nav ne viens, ne otrs. Bet spáni tá taisa, un te jásaka, ka tas varétu bút kaut kas starp zupu un sautéjumu.

4-6 personám:

- 1 kg nelielu astonkáju (man bija 5 gabali),
- 1.300 g sípolu,
- nedaudz olívella,
- sáls,
- pipari

Pagatavosana:

Iztíra astonkájus- no galvas iznem tintes maisu ( ja grib melnu sautéjumu, maisu atstáj), iznem aci un muti, kas atrodas starp kájám (ja netraucé, tos var arí atstát). 
Rupji sagriez sípolu. 
Kastrolí vai dzilá panná lej nedaudz ellas, un liek astonkájus. Kad astonkáji klúst sárti un to kájas smuki saskrulléjas, liek sípolus un sauté zem váka 10 minútes kamér sípoli saplok. Pievieno údeni- tik,lai apnem astonkájis, sáli, piparus un sauté zem váka aptuveni 45 minútes (atkarígs péc astonkája izméra), kamér astonkáji míksti.
Kad gatavs, nogarso, un ja nepieciesams, pievieno vél sáli.

svētdiena, 2013. gada 29. septembris

Liellopa fileja bumbieru márcé


Fantastiski garda un aromátiska dárzenu mérce ar bumbieriem. Mércíte sanák péc krásas loti saulaina un sátíga. Varen labi iet kopá ar liellopa fileju.

Vajadzígs ( 4-6 porcijám)

- 500 g liellopa fileja,
- 500 g bumbieri,
- 200 g tomáti,
- 250 g sípoli,
- 140 g burkáni,
- 35 ml sausais víns Rancio,
- 1 kanéla standzina,
- galas buljons (var arí bez tá, bet ar tomér bús garsas ziná izcili)
- lauru lapa,
- timiána zarins,
- oregano zarins,
- sáls,
- pipari

Pagatavosana:

Liellopa fileju griez loti pláni (es parasti pérku veikalá jau sagrieztu vai prasu miesniekam sagriezt, jo pasam, ja vien nav elektriskais griezéjs, ar nazi to diezgan grúti perfekti plánu sagriezt). Galu apsála un appiparo. Tad izvilá miltos. Ja grib tá liesák, var nevilát, bet viegli apgrillét, tikai tad mércei beigás náksies pievienot miltus, tumígumam.
Panná lej ellu un kad tá karsta, nelielá taukvielu daudzumá apcepj fileju no abám pusém. Pie liellopa filejas cepsanas jáievéro tas, ka gala jáliek sakarsétá panná un to nedríkst cept ilgi, pretéjá gadíjumá fileja bús cieta un negarsíga. Un tas nav tádél, ka lops bijis vecs, vnk liellopa fileja, lai tá bútu míksta, ir jáprot pareizi izcept.  Tátad, gala jácepj átri, precízák sakot, tá tikai jáapbrúnina no abám pusém.
Sagriez sípolu, burkánu, tomátu.
Izcepto galu atliek un tajá pasá panná (ja vien tur ir palikusas taukvielas), turpina cept sípolu un smalki sagrieztu burkánu. Kad sípols zeltains, pievieno tomátus un lej klát vínu. Kad redz, kad víns sák iztvaikot, lej klát údeni.
Kad víss míksts, nonem no uguns un sablenderé.

Tálák nem apcepto galu, liek dzilá trauká un párlej ar sablenderéto mérci. Ja mérce pa biezu, drosi lej klát údeni, lai tá tá visu várísanás laiku apnemtu fileju. Pievieno galas buljona kubinu, oregano, lauru lapu un timiánu.
Nosedz ar váku un sauté uz nelielas uguns 20 minútes.
Nomizo bumbierus un sagriez pusménestinos, kurus pievieno mércei. Ja bumbieri míksti, tie izsautésies átri, ja pacieti, jásauté aptuveni 30 min zem váka. Bumbierus nedríkst pársautét, citádi tie izskídís, un lai lídz galam izsautétos, tie jágarso.
Pasniedz karstu.

piektdiena, 2013. gada 27. septembris

Víges krásní


Ar bérnu staigájot, pa celam uz májám sarávu víges. Manuprát, visgardákás víges ir tás, kas ir pilníbá nogatavojusás. Un tádas var dabút tikai pa tieso no koka, kad tás ir gatavas jo gatavas, pilnígi siltas un tajás véj jútami kúsá saules energija.
Soreiz taisu pavisam vienkársu desertu no vígém, kas noder arí gadíjumos, kad  víges pagadíjusás ne visai saldas. Já, arí pilníbá nenogatavojusás víges (kuras nekad nav saldas) var "reanimét" un  no tám sanák ideáli deserti (protams, ka desertos var izmantot arí pilníbá nogatavojusás víges).
Sajá desertá  var izmantot gan tumsás, gan gaisás víges.

Vajadzígs:

- víges,
- cukurs

Pagatavosana:

Vígém nogriez "cepurítes" un liek cepamtrauká. Uz katras víges uzber cukuru- uz lielajám vígém aiziet aptuveni téjkarote, uz mazajám vígém puse téjkarotes cukura).
Cep sakarsétá cepeskrásní 200 grádos aptuvneni 40- 60 minútes (atkarígs no vígu izméra).

Sádi pagatavotas víges garsígas gan siltas, gan aukstas, un karamele édama ká deserta mérce.
Ideáli sapas ar vanilas saldéjumu.
Alges wakame saláti ar virzinkápostu


Tiem, kam garso júras káposti, noteikti garsos arí júras alges. Vispár jau ir túkstosiem veidu, ká pagatavot alges, sákot no visvisádiem salátiem, mércém, zupám, sautéjumiem u.t.t. Man soreiz átrie brokastu saláti, ja vien nesakita tás 20 minútes, kamér agles mércéjas. Bet tajá laiká, kamér agles mércéjas, par tám var aizmirst, un paspét izdarít daudz ko citu.

Vajadzígs:

-wakame  alges,
- virzinákopsts,
- tomáts,
- virgen extra olívella,
- citrons,
- sáls ( ja nepieciesams)

Pagatavosana:

Alges uz 20 min. iemérc údení, lai tás atmierkskéjas. Te járékinás, ka iemerktas alges trískársojas izmériem, tá ká daudz to nevajag. 
Sagriez kápostu, tomátu, sajauc ar algém un saláti praktiski gatavi.
Tá ká alges ir slapjas, tad saláti jau ir sulígi, bet garsai un veselíbai papildus vél liek mércíti, sajaucot  olívellu ar citrona sulu. Tad pagarso salátus, un, ja prasás, pievieno sáli.

ceturtdiena, 2013. gada 26. septembris

Cukini biezzupa ar kariju un saldo kréjumu


Vél viena kremzupa ar kariju, soreiz no cukini. Pagatavosanas process táds pats ká kirbja- karija kremzupai. Garsígi. 

4 porcijám:

- 500 g cukini,
- 1 kartupelis,
- 1 sípols,
- 1/2 t.k. karijs (pulveris vai pasta)
- 100 ml saldá kréjuma,
- nedaudz taukvielas,
- buljons (vistas, darzenu..péc izvéles),
- sáls,
- pipari

Pagatavosana:

Taukvielás apcepj sagrieztu sípolu, tad pievieno sagrieztu kartupeli cukini (es cukini mizoju), kariju, visu nedaudz pasauté un pielej buljonu (vai udeni+ buljona kubins). Skidrumu lej tik, lai tas apnemtu dárzenus.
Vára lídz viss míksts, tad nonem no uguns, sablenderé un pievieno saldo kréjumu. Sáli, piparus liek péc garsas,

pirmdiena, 2013. gada 23. septembris

Kirbja biezzupa ar karijuGarda kremzupa kad sagribas karija garsu.

4 porcijám:

- sípols,
- katupelis,
- 500 g kirbja,
- 1/2 t.k. karija pulveris (vai pasta, vai nedaudz no abiem),
- sáls,
- pipari,
- 100 ml svaigais kréjums,
- nedaudz taukvielas,
- buljons (vai buljona kubins) péc izvéles

Pagatavosana:

Taukvielás apcepj sagrieztu sípolu, tad pievieno sagrieztu kartupeli un kirbi. Pievieno kariju un buljonu (vistas, zivju vai dárzenu..) tik daudz, lai tas nosegtu dárzenus. 
Vára, lídz viss klúst míksts, beigás liek  sáli, piparus péc garsas.
Nonem no uguns, sablenderé un pievieno svaigo kréjumu.

sestdiena, 2013. gada 21. septembris

Gambas al ajillo (Garneles ar kiploku un cili un pétersíli)Nesen ar savám Latvijas draudzeném, kas ciemojás pie manis, édám gambas al ajillo. Draudzenes bija sajúsmá par to, cik garsígi var pagatavot garneles, nenomácot to lielisko garsu ar majonézes kalniem.
Un ká nu ne, sádi pagatavotas garneles ir viena no iecienítákajám spánu tapám un vispár veids, ká pagatavot  atseviska veida siltos salátus. 
Variantu par gambas al ajillo ir daudz. Vél klát var likt Jerez ,baltvínu (sauso), brendiju, paprikas pulveri, tacu soreiz es gatavoju sádi.
Pilnígi neká sarezgíta, ja tikai zina ká.

4 tapám vajadzígs:

- 600 g garneles,
- 4 kiploka daivas,
- 1/2 cili (saberzts piestá),
- olívella,
- sáls,
- pétersíli

Pagatavosana:

Vislabák un aromátiskák bús, ja izmantos svaigas (jélas) garneles. Galvenais, lai tás bútu labas kvalitátes. Es parasti izvélos vidéja vai liela izméra garneles, jo ar mazám sajá recepté "nekáda arsana nebús". 
Ja garneles ir ar  caulám, tad sákumá tás izloba no caulas un nonem galvu. Asti (pasu galinu), atkaríbá péc vélmém, var atstát (tas vairák attiecas uz liela izméra garnelém). 
Panná lej ellu un apcepj ripás sagrieztas kiploka daivas. Pievieno cili.
Tad pievieno garneles un sáli liek péc garsas.
Cepj garneles no abám pusém, beigás pievienojot pétersílus (der arí kaltéti).
Pasniedz karstu kopá ar chapatu vai kádu citu spánu maizi, ar kuru drosi brauc garnelu trauká péc mércítes.
Sajá recepté ir svarígi, lai kiploka daivu nepárceptu. Tas pats attiecas arí uz garnelém, jo párceptas tás klús negarsígas un zaudés savu svaigo pamatgarsu.

Ar gorgonzolu pildítas dateles


Sálá uzkoda tiem, kam garso gorgonzolas siers.

Vajadzígs:

- dateles,
- gorgonzola (maigá),
- rívmaize,
- olívella

Pagatavosana:

Dateles párgriez gareniski, iznem kaulinu un liek ieksá gorgonzolu.
Panná nelielá ellas daudzumá apcepj rívmaizi zeltaini brúnu un liek datelei pa virsu cepuríti.

Ar mandelém pildítas dateles karamelu mércé
Dateles ir dabas dots saldums, kas bagáts ar dzelzi ( 100g- 1,90 mg), proteínu (1,88 g), kalciju (63 mg), skiedrvielám(8,70g), jodu (1,90 mg) un vél visvisádiem labumiem.
Lai arí dateles ir diezgan barojosas  (100 g satur  289,45 kcal un 65,10 g cukura) , svétku reizés no tám sanák gardum gardás uzkodas ( gan sálás, gan saldás).
 Seit viena átrá saldá uzkoda, nu baigá namma.

Vajadzígs:

- dateles,
- mandelu rieksti,
- skidrá karamele,
- púdercukurs,
- piparmétra,
- apelsínu ziedu údens (AZAHAR)

Pagatavosana:

Var izmantot gan svaigas, gan závétas dateles. Ja izmanto svaigas, tad, iespéjams, papildus vél bús vajadzígs cukurs vai cits saldinátájs ( ja gribas tiesám saldu desertu), jo svaigas dateles nebús tik saldas ká závétas. 
Es izmantoju závétas, un cukuru klát nelieku.
Tátad, mandelu riekstus (te labák derés mandelu rieksti bez mizas) liek piestá un sasmalcina. Pieliek klát nedaudz apelsínu ziedu údeni, samaisa.
Datelém taisa iegriezumu (garumá, no augsas uz leju), iznem kaulinu un ar pirkstiem liek ieksá samícíto mandelu masu.
Kárto skíví, apslakstot ar karameli un párkaisot ar púdercukuru.
Loti labi garso kopá ar piparmétras lapinu.

piektdiena, 2013. gada 20. septembris

Mangolda pírágs Ligúrijas gaumé


Un te atkal kaut kas no gardás itálu virtuves. Tikai nezinu, ká pareizák nosaukt- sálá torte, tarte, pírágs..


12 gabaliem vajadzígs:

- 250 g milti,
- 120 ml olívella,
- 3 olas,
- puse téjkarotes sáls,
- 500 g mangolds,
- 1 sípols,
- 1 kiploka daiva,
- 100 g sampinjoni,
- 8 ansovu filejas (konservéts ellá),
- 200 g saldéti zirni (protmas, var bút svaigi),
- 2 ék.sakapáts baziliks,
- pipari

Pagatavosana:

Izsijá miltus. Vienu olu sajauc ar 100 ml ellas, sáli. Samaisa un pievieno miltiem. Samíca un atstáj míklu uz 30 minútém atpústies.
Sagriez kiploku, sípolu un párpalikusajá ellas daudzumá (var arí mazák) apcepj. Tad liek klát nomazgátu un sagrieztu mangoldu un péc kádám 5 minútém pievieno sagrieztus sampinjonus. Kad izgaro údens, liek zalos zirnísus un visu kopá vél pacepj.
Tad nonem pannu no uguns, pievieno baziliku un sagrieztus ansovus. Visu samaisa un lauj atdzist.
Ietauko veidni un liek tajá pláná kártá míklu, izliekot arí malinu uz augsu.
Saputo párpalikusás 2 olas, pievieno ricotta un sáli, piparus. Pusi sís masas lej uz míklas, tad liek mangolda masu un augsá izlej atlikuso ricottas masu.
 Cepj sakarsétá cepeskrásní 200 grádos 35 minútes.


ceturtdiena, 2013. gada 19. septembris

Júras velns zalajá mércéJúras velns ir zivs, kas apdzívo músu planétas okeánus. Vidusjúras virtuvé júras velns ir ípasi lielá ciená, jo júras velns dzívo arí Vidusjúrá.
Lai arí júras velns nav péc skata tá pati simpátiskáká zivs, toties sí zivs var lepoties ar to, kas nav citám zivím- ar savu skrimslaino struktútu un ípasi gardo (es pat teiktu specifisko) garsu.
Soreiz júras velnu taisu krásní ar zalo mércíti. Garsígi.

4- 6 porcijám vajadzígs:

- júras velns ( man bija 8 júrasvelna astes),
- 2 é.k. pesto,
- sáls,
- piapri,
- gláze sausá baltvína,
- 250 g zalie zirnísi (man saldéti),
- sípols,
- nedaudz taukvielas

Pagatavosana:

Júrasvelna astes ieziez ar sáli, piapriem un pesto. Kárto cepamtrauká. 
Nelielá ellas daudzumá apcepj sípolu, pieliek zalos zirnísus un liek pári velna astém.Pievieno vínu. 
Cepj 200 grádos sakaresétá (!) cepeskrásní 20 minútes.pirmdiena, 2013. gada 16. septembris

Escaldums (Vistas sautéjums ar plúmém mandelu un ciedru riekstu mércé)


Maljorkas apgabala recepte, kas iecieníta arí citviet Spánijá.  Ediens, kas liek nodrebét garsu kárpinám.

svētdiena, 2013. gada 15. septembris

Spageti ar garsvielu mix


Varu tikai pabríníties par to, cik itálu virtuvé ir daudz un dazádu mércu, lai átri un garsígi pagatavotu pastu, turklát par niecígám izmaksám. Pateicoties pievienotajám garsvielám, sanák gardum gardie spageti.

4 édájiem vajadzés:

- 250 g spageti,
- sauja bazilika,
- sauja pétersílu,
- sauja majorána,
- 20 g sálíti kaperi,
- 2 ansovu filejas (sálítas ellá),
- 1 kiploka daiva,
- 2 e.k. olívella,
 ~ 2-3 é.k. dárzenu buljons,
- skipsna malti cilí pipari,
- paprika (dzeltená vai sarkaná, vai mix)

Pagatavosana:

Kaperus un ansovus patur zem tekosa údens, lai noiet lieká sáls. Tad liek blenderí, pievieno baziliku, pétersíli, majoránu,notírítu  kiploka daivu, skipsnu sáls, cili, buljonu un visu sablenderé lídz viendabígai masai.
Notíra papriku, iznem séklas un izgriez baltás dzíslas. Sagriez gabalinos un ellá apcepj. Kad gandríz gatavi, pievieno mérci.
Novára un nokás spageti un liek panná pie mérces, visu labi samaisa un pasniedz kopá ar parmezánu.


sestdiena, 2013. gada 14. septembris

Ar olu pildíti tomáti


Kad nekur nav jásteidzas, top ideálás brokastis. Soreiz pildu tomátus ar olám. Sátígi, garsígi un gimenei sagádáts pirmais ríta priecins.

4 porcijám:

- 4 tomáti ( man bija kekaru tomáti),
- 4 "S" izméra olas ( ja ir lieli tomáti, nem XL izméra olas),
- sáls,
- pipari,
- baziliks, pétersílis... (garsvielas péc garsas),
~ 4 téjkarotes parmezána siers

Pagatavosana:

Tomátiem nogriez "vácinus" un iznem "ieksas".  Péc tam liek tomátá sáli, piaprus un garsvielas péc garsas. Iesit pa olai (var arí sakult-tas gaumes jautájums un jau kulot pievienot sieru) un párber tomátu ar parmezána sieru.
Ja grib tomátu ar "cepuríti", tad nogriezto augséjo dalu liek pa virsu.
Cep 200 grádos 20 minútes.
Pasniedz karstu.


No tomáta iznemto míkstumu un tomáta cepuríti árá nemetu, bet taisu jaunu édienu, kas varétu saukties tomátu zupa :)  Ja traucé tomáta séklas, tad tomáta míkstumu izlaiz caur sietu (mums netraucé, tapéc atstáju). Tálák, atkaríbá péc vélmém, klát pievienoju sagrieztu sípolu vai kiploku (vai abus kopá). Pievieno sáli, piparus, mílákás garsvielas un tomátu zupa gatava! 

Te tá pati tomátu zupa, kurai klát liku édamkaroti grieku jogurta (der arí jebkurs bezpiedevu jogurts, kréjums, biezpiens..)

piektdiena, 2013. gada 13. septembris

Ar sípoliem marinétas olíves


Lai arí visbiezák májás olíves marinéju ar kiploku un oregano, soreiz gribas pármainas un marinéju ar sípoliem, kas aromátiskajá mércé feini iemarinéjas. Ir labi un mums garso.

Vajadzígs:

- olíves no burkas (man bija lielás, zalás),
- sípols,
- oregano,
- ansova fileja, ellá,
- olívella Virgen extra,
- "Jerez" vínogu vína etikis (var arí citu)

Pagatavosana:

Iznem olíves no burkas (bez skidruma) un liek trauká. Pievieno oregano, smalki sagrieztu sípolu, ansovu. Pielej olívellu un vinogu etiki. Visu labi samaisa, uzliek váku, sakrata un gatavs. Edams uzreizi un var ari uzglabat- tad garsas bus vel vairak sasukusas.
Proporcijas katrreiz lieku uz aci- skidrumu leju tik, lai apnemtu olives, proporcija 1 :2 (ella, etikis), bet ar to var variet. Sipolus un orageno-cik nu katram patik.

trešdiena, 2013. gada 11. septembris

Pildíti tomáti


Sodien pildu tomátus ar rívmaizi, kas sacepusies ar olívellu, kiploku un pétersíli, dod loti labu garsu. Lieliski iet kopá ká piedeva zivju un galas édieniem vai édams tápat.

4 personám vajadzígs:

- 4 vidéji tomáti,
- 2 kiploka daivas,
- sauja pétersíli,
- 50 g rívmaize,
- 8 é.k. olívella (var arí mazák, tikai tad liek klát nedaudz tomátu sulas, lai bútu slapjs)
- sáls,
- pipari,
- 5 é.k. rívéts parmezána siers

Pagatavosana:

Tomátiem nogriez augsu un izgrebj ieksu ar karoti. 
Sakapá pétersílus un kiploka daivu (var izlaist arí  caur kiplokspiesdi). 
Sajauc rívmaizi ar ellu, kiploku un pétersíliem.
Sapilda tomátus un párber ar sieru.
Liek cepamtrauká (ja nepieciesams, to ietauko) un cepj 200 grádos 30 minútes.
otrdiena, 2013. gada 10. septembris

Crema catalana (Katalanu krems)


Katalánu krems ir kaut kas lídzígs francu brulé kremam- tikpat kárdinoss un garsígs. Maniem Latvijas cieminiem loti garso. Citádi sakot, sís ir olu krems spánu gaumé.
 Katalánu krems ir viegli pagatavojams un tas ir ekonomisks. 
Ja nem iz véstures, tad crema catalana, ká jau izriet no pasa nosaukuma, nák no Katalunijas apgabala Spánijá un sis nudien ir viens no iecienítákajiem desertiem Spánijá. Pati recepte jau datéta 16. gs. un savulaik gardu muti so saldo édis Barseloná arí Casanova.

Spánjá crema catalana galdá tika celts svétku reizés, pieméram Katalúnijá crema catalana ir iecieníts ká Téva dienas deserts (Spánijá Tévu diena gan nesakrít ar tévu dienu Latvijá). Bet laikam ejot katalánu krems kluvis par katra gardéza kaprízi.
Bez tam, so saldo var pagatavot arí loti liesi, tad tikai jánem piens ar pazeminátu tauku saturu un cukura vietá jáliek cits saldinátájs.
Tradicionáli Spánijá sis deserts tiek pasniegts mála traucinos- tas tádél, lai viegák bútu sakaramilizét cukuru. Tacu karamilizésana ir katra gaumes jautájums un es karamilizéta cukura vietá izvéléjos kanéli.

6 porcijám vajadzígs:

- 1 litrs piena , 
- 4 olu dzeltenumi , 
- 2 ēdamkarotes kukurūzas cietes ,
 - kanēlis ,
 - citrona miziņa,
- cukurus 200 g (vai cits saldinátájs)

Pagatavosana:
Kastrolí liek várities pusi piena ar kanela standzinu un citrona mizu. Pa to laiku nem olu dzeltenumus, pievieno cukuru un visu kartigi samaisa. Pievieno atlikuso piena dalu un kukuruzas cieti. Tad lej klat uzkarsetajam pienam. Kad sarecejis, nonem no uguns un salej pa trauciniem. Liek ledusskapi atdzeseties un pasniedz aukstus.


Gratinéti baklazáni ar mocarelluUn te atkal kaut kas itálu gaumé, kas tik loti iecieníts músmájás.
 Párliecinájos, ka sádi pagatavots sacepums garso arí tiem, kurus dárzeni ípasi neuzruná.

4 personám vajadzígs:

- 800 g baklazána (nelieli),
- sáls,
- 300 g mocarella,
- puse saujas oregano,
- puse saujas bazilika,
~ 100 g milti,
- 100 ml olivella,
- 50 g parmezana siers,
- 500 g tomáti, konservéti (var bút svaigi vai puse uz pusi)

Pagatavosana:

Baklazánus nomazgá un sagriez gareniski aptuveni 1/2 cm resnumá. Apsála un atstáj uz 15 minútém (var arí mércét sálsúdení).
Tomátus sablenderé putriná un péc tam sajauc ar garsvielám.
Nosusina baklazánus un apvilá miltos.
Uzkarsé ellu un apcepj baklazánus no abám pusém.Tad liek papíra dvielí, lai uzsúc lieko ellu.
Nem cepamtrauku un pilda- apaksá liek baklazánus, tad tomátu pjuré un pa virsu ,liek strémelés sagrieztu mocarellu.Ká pédéjo kártu liek tomátus un párkaisa ar rívétu parmezána sieru.
Gratiné 10 minútes 180 grádos.