piektdiena, 2013. gada 11. janvāris

Astonkájis (Octopus vulgaris) savá tinté. Soli pa solim.Astonkáji dzívo Vidusjúrá un Atlantijas okeána autrumu dalá, ká arí citás siltajás pasaules júrás. 
Vidusjúras astonkájis spéj izaugt arí 1,3 metrus gars. 
Astonkájis tiek uzskatíts par delikatesi, turklát júras velsu cienítájiem astonkájis savá tinté ir viens no iecienítákajiem pagatavosanas veidiem. Un ká nu ne, savá tinté váríjies tas sanák dievígi gards.

Pirmo reizi ar so júras briesmoníti, kas váríjies pats savá tinté, iepazinos Sicílijá- to pasniedza uz sudraba paplátes un tas bija sagriezts nelielos gabalinos. 

Sagriezto júrasvelti varéja krámét skívjos- káds piebéra klát nedaudz sáli, cits atkal tikai napslakstíja savu porciju ar olívellu un citrona sulu, káds pievienoja vienígi citrona sulu.
Arí Spánijá astonkáji savá tinté tiek ésti gardu muti.  Tas ir ne tikai garsígi, bet arí veselígi.Sis skaistulis sver gandríz 3 kg (2,850 kg). Kad sezoná nozvejoti seviski daudz astonkáju, supermárketos ir atlaides un sos brasulus var iegádáties par loti draudzígám cenám.Astonkáji savá tinté var pagatavot tikai tad, ja no tá netiek iznemta tinte, kas atrodas tá galvá( sk.  bildi). Starp citu, lielákais gardums sajá astonkájí ir tiesi galva :)))

Sasaldétie astonkáji parasti tiek tirgoti  iztíríti , tátad bez tintes.
Kad paver astonkája galvu,tajá var redzét tádu ká tintes maisu, no kura nepártraukti izdalás melns skidrums (tinte) un kas arí galvenais vaininieks visá:)

Astonkájis pirms várísanas rúpígi jánomazgá ne tik vien  higiéniski iemeslu péc, bet arí tádél, lai noskalotu  nost lieko sáli.
Ja izmanto sasaldétu astonkáji, péc atlaidinásanas jánoskalo arí tas, pretéjá gadíjumá édiens var sanákt párlieku sáls.Kamér várás údens, brasulis izlaidies uz cepamás pláts :)) 


Soreiz údenim nekádas garsvielas nepievienoju (bús tikai tinte!)
 Kad údens uzváríjies un burbulo, cilájot astonkáji augsup-lejup, laiz to pamazám údení.
Cilásana nepieciesama, lai astonkájis satilptu izvélétajá katlá- verdosajá údení astonkája kájas sák smuki rulléties uz augsu un samazináties.
Lai arí várísanas laiká astonkájis saraujas, lídz ar ko tá izméri krietni samazinás, svaigam esot, 3 kg astonkájis ir diezgan liels.


Tikko no katla iznácis astonkájis. 
2 kg astonkájis váráms 50 min., sis tika váríts aptuveni1 stundu un 10 minútes.
Nekádá gadíjumá nevajag párvárít astonkáji, citádi tas negarsos ne péc ká. 
Ja astonkájis nebús vél izváríjies, tas bús ciets ká gumija.
Normáli izváríta astonkája struktúrai jábút stingrai, bet ne párlieku míkstai (zobiem jásajút ko koslá).
Es parasti papildus vél garsoju, lai nokertu ísto brídi,  pulpo (spán.) ir attiecígajá stávoklí.( ja párváríjies, músmájás to neviens vairs neéd).


Kad astonkájis atdzisis, to sagriez nelielos gabalos.
Pievieno krásní ceptu papriku (bez mizas), marinétus kiplokus, sáli, citrona sulu, olívellu, pétersílus. Visu samaisa un saláti gatavi pasniegsanai.


100 g astonkája satur 89, 80 kcal un 17, 90 g proteína, tas ir bagáts B3, B12 vitamínu avots. Edot astonkájni bagátígi tiek uznemts dzelzs, seléns, kálijs, jods, cinks u.t.t...
Un bez tá visa astonkájis fantastiski labi garso!
Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru