pirmdiena, 2015. gada 30. marts

Shirataki núdeles itálu gaumé jebsu spageti bez kalorijám :))


Viena no músmáju iecienítákajám spegeti receptém ir spageti ar cili un kiplokiem.Soreiz spageti vietá nemu shirataki núdeles. 

Vajadzígs:

- pacina (250 g) shirataki núdeles,
- 2-3 kiploka daivas,
- karote olívellas,
- sausa cili pipara páksts,
- édamkarote pétrsílu (vislabák saldéti,kas jau síki sakapáti vai sausi sakapáti),
- rívéts parmezána siers

Pagatavosana:
Tá ká merces pagatavosana daudz laika neaiznem,tad praktiski ir vienalga ar ko sákt.
Tátad, atver paku,noskalo núdeles,uzmanigi atsien un negriez,jo mums vajadzígi "spageti". Tálák shirataki núdeles uz 30 sek.  iemérc verdosá údení, tad nokás un liek katliná,maisa,lai izsúcas liekais údens.
Nem cili páksti un piestá saberz. Panná ielej nedaudz olívellu un liek sagrieztas kiploka daivas. Cepj uz vidéjas uguns, jo kiploka daivám jábút zeltaini brúnganám. Pievieno saberzto cili, pétersílus un  visu kopá apmasot pacepj. Kad gatavs,pievieno shirataki núdeles un visu apmaisot vél pusminútíti uz lénas uguns pacepj. Liek skíví,papildus vél párlejot ar virgen evtra olívellu (bútíba var iztikt arí bez, tas vairák gaumes jautájums) un apkaisot ar rívétu parmezána sieru. 
Shirataki núdeles japánu gaumé


Sodien gatavoju shirataki núdeles japánu gaumé. Tiesa gan,pavisam nedaudz izdaru atkápi no originálreceptes (sk,video) . Tacu visviens veselígi,liesi un garsígi. Bez tam sádi pagatavotu mérci var pievienot arí "ístajám" oglhidrátu núdelém,salátiem u.taml.

Vajadzígs:

- ola,
- sáls,pipari péc garsas,
- 3 g kukurúzas milti,
- gurkis,
- tomáts,
-  sojas asni,
- váríta gala
- shirataki núdeles

Mércei:

- sojas mérce,
- etikis,
- údens,
- cukurs vai cits saldinátájs,
- sezama ella,
- ingvera sakne

Pagatavosana:

Sojas asniem nonem baltos pavedienus,ja tádi atrodas pie saknítém un liek panná applaucéties.Pievieno skipsnu sáli un sluku sezama ellu. Visu pacepina apmaisot,ad zliek váku un tádá veidá pasuté aptuveni 2 minútes. Tad iznem no pannas un atdzesé,vienkársi izliekot skíví.

Gatavojam mérci. Sajauc cukuru (péc garsas) ar sojas mérci,Pievieno etiki un nedaudz údens.Visu labi samaisa. Tad pieliek uz smalkás ríves sarívétu ingvera sakni,sezama ellu un atkal visu labi samaisa.

Iesméré pannu ar pikuci ellas un apcepj sakultu olu,kas sajaukta ar kukurúzas miltiem. Sáli,piparus pievieno péc garsas.  
Kad "omlete" izcepusies,to uzmanígi iznem,sarullé un ar nazi sagriez strémelés.

Shirataki núdeles noskalo,sagriez síkákos gabalos un liek uz 30 sekundém verdosá údení. Tad iznem,nokás un  liek atpakal katliná bez údens un maisot "sauté" aptuveni minúti lídz iziet árá mitrums.
Tálák shirataki núdeles liek pagatavotajá mercé.Kártígi samaisa,lai visas sastávdalas smuki sasúcas.
Liek skíví un pasniedz ar gurki,tomátu, sojas asniem un olu.

Nezináms Rietumos, bet tik populárs Azijá. Shirataki de konjac (sirataki konžaka núdeles)

Es atvainojos,ja gadíjumá es nepareizi iztulkoju sí produkta nosaukumu latviski. Man skiet, ka shitaraki de konjac latviski varétu bút vienkársi shirataki jeb konžaka núdeles.

Drosi,ka daudzi nemaz nezina kas tas ir sirataki,ka tas garso, ka pagatavot, ka un ar ko est. Bet nu visu pec kartas. 

Azijas virtuvé shirataki de konjac ir plasi izplatíts édiens,to audzé gan Kíná,gan Indonézijá. Japáni uzturá to lieto vairák neká 2000 gadus. Shirataki ir augs,kas atgádina lielas bietes un vienas sádas bietes svars ir lídz pat 4 kg. Kas tad ir tik labs un veselígs sajá produktá? Pirmkárt, sajá produktá praktiski nav  kaloriju, un to édot sáta sajúta iestajas átri un uz ilgu laiku,nu gluzi vai  tápat,ka edot kartupelus vai makaronus. Tai pat laiká sirataki ir bagáts ar skiedrvielám. Auga unikalitáte slépjas tajá,ka konzaka aktívais komponents glukomans ir údení skístosa  skiedra ar augstu tírísanas pakápi un skiedrai,nonakot kungí, transforméjas gélveida masa,kas aizpilda kungi un tádéjádi nomác bada sajútu un nelauj párésties.
Shirataki de konjac pazemina   holesterína límeni unn veicina zarnu darbibu. Tá ká shirataki ideáli piemérots jebkuram,kas vélas veselígi paést un turklát zaudét svaru,ká arí tiem,kas grib virtuvé izméginát kaut ko jaunu,vai arí tiem,kam vienkkársi garso Äzijas virtuve.


 Magiskais konzaka bumbulis. Bilde no inerneta.

 Uz pusém párgriezts konzaka bumbulis.Bilde no interneta.

 Konjac ir augs,kas atgādina lielas bietes un vienas sádas bietes svars var būt līdz pat 4 kilogramiem un lai so bietei lídzígo dárzeni pataisítu par núdeli, shirataki ir jáiziet párstrádes process.


(Bildes no interneta)

Kad dárzeni gatavi,tos novác,mazgá,mizo.Lauj nozút un tad gatavo párstrádes procesam.
Piebildísu,ka konzaks pieejams arí ká uztura bagátinátájs kapsulás.

Veikalos iegádájami shirataki gan sausá veidá,gan "slapjá".Tápat arí  shirataki péc formas pieejami gan ká núdeles,gan ká rísi , bet Azija pat iegádájami  tádos ká rullos un pankúkás,ká arí pats "bumbulis". Japáná no sirataki pat gatavo smalkmaizítes. Nav slikti,vai ne?
Péc krásas shirataki medz bút tumsáki un gaisáki.Shirataki núdeles Spánijá var iegádáties "Carrefour", "El Corte Ingles" u.c.  veikalos,Tápat arí Shirataki núdeles var pasútít internetá,piem. ebay, tokyo-ya, Dukana u.c. internetveikalos.Shirataki núdeles pieejamas gan sausá,gan "slapjá" veidá.  Attaisot iepakojumu, údens jánolej.


Kad skidrums noliets, núdeles  jánomazgá.Tá ka nudeles ir skaisti saietas,tás var vai nu atsiet,vai ar skérém párgriezt.


Tálák atkarígs kádu édienu  grib no shirataki núdelém pagatavot.  Ja negrib garas núdeles,tad ar skérém sagiez síkákos gabalos,


Shirataki núdeles pagatavot ir loti viegli un bezgala átri. Tás ir loti pateicigas tádá ziná, ka tám nav garsas un viss garsas noslépums slépjas tajá,káda mérce tiks pagatavota un pasniegta pie núdelém. 

Shirataki núdeles ideáli garsos gan ar bolonas mérci, gan ar júras produktiem un séném... Ja grib iegút krásu, var paturét kurkumas,safrána vai sépjas nováríjumá- shirataki núdeles krásu átri uzsúks,ká arí ievilks garsu. Shirataki núdeles loti átri uzsúc garsu. Tás pirms ésanas var paturét verdosá buljoná. Ja nepatík veikala plauktos atrodamie buljoni,drosi var izmantot arí pasu pagatavoto. Ja liekam uzsúkt garsu buljoná, tad turam 2 minútes.Tátad,ká jau minéju, shirataki núdelu garsa bús atkaríga no klát pasniegtás mérces. Un,tá ká shirataki pagatavojami bezgala átri,  mérce gatavojama pirmá.
Bildé redamajá variantá  shirataki núdeles esmu ielikusi caurdurí un uz 30 sekundém iemércu katliná,kurá várás verdoss údens.


Péc tam,kad sirataki núdeles ir izmércétas verdosá údení vai buljoná, tás nokás un liek atkal uz uguns katliná, lai tádá izvelkas liekais údens.
Sis process aiznem ne vairák par minúti, turklát shirataki núdeles ir jámaisa.

Nu lúk,gatavs! Atliek tikai pagatavot mérci un pasniegt.


trešdiena, 2015. gada 4. marts

Brokolu un pukkápostu saláti ar karija mérci


Garsígi,veselígi un liesi saláti.Var ést starp édienreizém un  ideáli lídznemasnai.

Vajadzígs:

- brokolis,
- pukkáposts,
- sauja maurloki,
- loki,
- ola

Mércei:

- 150 g jogurts vai ceso batido ,
- svaigais kréjums (ja grib ípasi liesi,var arí nelikt),
- 2 é.k. vínogu vai citu auglu  etikis,
- 1/2 citrona sulas,
- 1 t.k. karija pulvera,
- sáls, pipari, cukurs péc garsas

Pagatavosana:

Sagriez rozetés brokoli un ziekápostu,un notvaicé vai novára. Ja grib tádu kreptígáku un izteiktáku garsu,tad dárzenus var várít pievienojot dárzenu buljonu.
Kad dárzeni gatavi,nokás.
Novára olu,atdzesé,noloba un sagriez mazos gabalinos.
Sajauc jogurtu ar saldo kréjumu un uzputo,pievienojot etiki,citrona sulu,kariju. Sáli,piparus un cukuru (vai citu saldinátáju) liek péc garsas. 
Liek dárzenus skíví,párber ar sagriezto olu,párkaisa ar maurlokiem.Pasniedz kopá ar karija mérci. 

otrdiena, 2015. gada 3. marts

Siltie kartupelu saláti sicíliesu gaumé


Atceréjos par siem siltajiem un fantastiski gardajiem kartupelu salátiem, ko reiz gatavoja mana víra máte. Tik loti garsígi, turklát vienkársi un ekonomiski. Siem salátiem klát var  pievienot arí tomátus, olíves, kaperus, ansovus, ká pieméram  sie saláti . Tacu soreiz visu  pamatu pats ir kartupeli,kuru garsu  papildinaka olívella, vínogu vína etikis un sípoli. Knifins ir izmantot karstus (tikko novárítus) kartupelus un tad pievienot visas nepieciesamás izejvielas. Rezultátá viss bríniskígi iesúcas un nedaudz pastávot iemarinéjas.

Vajadzígs:

- kartupeli,
- sípoli,
- sáls,
- olívella virgen extra,
- vínogu vína etikis,
- sáls,ja nepieciesams

Pagatavosana:

 Novára kartupelus (es ar mizu,kaut mana víra máte váríja jau nomizotus). Sagriez strémelés sípolu un pievieno kartupeliem. Olívellu sajauc ar vínogu etiki. Karupeliem pievieno sáli, sípolus, párlej ar mérci un saláti gatavi.
Pasniedz karstus,bet garso arí atdzisusi.