sestdiena, 2014. gada 27. decembris

Spánu Ziemassvétku kekss ar rozíném,riekstiem un kirsu sukádém



Aromátisks, míksts un sulígs, ar  apelsínu garsu piesátináts Ziemassvétku kekss.

Vajadzígs:

- 380 g milti,
- 200 g cukurs,
- 200 g sviests,
- 4 olas,
- 80 ml piens,
- pacina cepamais pulveris (man "Royal"),
- 1 apelsína mizina (rívéta),
- 2 é.k. apelsínu ziedu údens ("Azahar")

- 50 g valrieskti (izlobíti),
- 50 g rozínes bez kauliniem,
- 100 g kirsu sukádes,
- melnais rums (rozínu iemérksanai),
- púdercukurs (párkaisísanai)

Pagatavosana:

Sakul míkstu sviestu ar cukuru.Tálák kulot pa vienai liek klát olas.Kad olas ieputotas miklá, ,joprojám kulot pievieno miltus un cepamo pulveri,tad pienu. Liek klát apelsínu mizinas+rumá izmércétas rozínes+ riekstus+ kirsu sukades. Visu kártígi sakul (es ar putotáju). 
Nem jebkuras formas cepamo veidni, ieziez ar sviestu un iebirdina miltus. Tad izliek míklu.
Cepj 200 grádos aptuveni 1 stundu(atkarígs no krásns un veidnes), pársedzot ar folliju,lai nepierautu augsu. Gatavíbu párbauda ar koka irbulíti.
Kad keks gatavs,to atdzesé,iznem no veidnes un apkaisa ar púdercukuru.

piektdiena, 2014. gada 12. decembris

Asie paprikas saláti ar baklazána standzinám

 Diétiski un loti garsígi saláti,kas édami tápat un lielisko garso arí kopá,pieméram, ar tvaicétu vai várítu vistas fileju. 

Vajadzígs:

- baklazáni,
- paprika (man zala,sarkana,dzeltena)
- sípolloks  vai sípols,
- 2-3 kiploka daivinas,
- citrona sula,
- sojas mérce,
- mazs gabalins ingvera saknes( cik pikantu gribas),
- sezama séklinas,
- sáls ja nepieciesams,
- "Tabasco mérce" vai cili pipari (cik asu vélas)
- nedaudz olívella (bet var arí bez tás)

Pagtavavosana:

Baklazánu sagriez standzinás. Tá ká pédéjá laiká man nav pagadíjusies rúgti baklazáni, tad ar sáli tos vairs nekaisu, bet uzreizi lieku uz cepamás pláts,kur iekláts cepampapírs. Baklazánu standzinas var apslakstít ar olívellu, bet ja rúp kalorijas, tad var arí to nedarít, jo abos gadíjumos sanáks loti garsígi. Cepj standzinas 200 grádos kamér gatavas. Man tas aiznéma kaut kur 15 minútes.
Pa to laiku sagriez papriku, sípolu, kiploku,izspiez citrona sulu, uz smalkás ríves sarívé ingveru,pievieno sojas mérci un sezama séklinas. Pievieno Tabasco un sáli. Visu sajauc un gatavs! 

svētdiena, 2014. gada 7. decembris

Cigalas con cebolla.Júras vézi ar sípoliem( spánu virtuve).Soli pa solim

Man skiet,ka latviski cigala ir garnelvézis. Vispár loti precízs nosaukums, jo cigala ir tiesám kaut kas starp garneli un vézi. Tikai garnelvézim bús grúták pieklút,jo to sargá caulas.Tas nozímé,ka nolobít garnrlvezi ir vismaz trísreiz ilgák neká nolobít garneli.
Garsa garnelvézim un garnelei ir loti lídzígas,tikai cena gan atskiríga. Garnelvézis ir krietni dárgáks.

Rape al horno (Juras velns krásní).Soli pa solim


Lielás zivju un júras velsu dienas músmájás parasti ir tad,kad vírs májás párnes lomu. Né, ne jau pasa nocopéto, bet pa tieso no zvejniekiem nopirkto.

Linu grístítes jeb cukurcepumini


Gribéjás kaut ko átru un vienkársu ko pagatavot kopá ar bérniem. Pa rokai pagadíjás recepte no 2010.gada "Ievas virtuves" Nr.12. un daudz nedomájot arí maná virtuvé tapa linu grístítes jeb cukurcepumini.
Jásaka gan,ka zurnála originálrecepté bija minéts vien 15 g cukura (rauga uzbriedinásanai),un man likás loti aizdomígi,ka míklai nepievieno klát cukuru,bet iztiek tikai ar cepuminu apvilásanu maisíjumá kanélis+cukurs.Tádél es ieviesu korekciju un míklai pievienoju tomér 100 g cukura. Un labi,ka pievienoju,jo citádi tie noteikti nebútu cukurcepumini :)) Recepté arí nebija minéts, cepuminus maisíjumá (cukurs+kanélis)apvilá pirms sausanas krásní vai péc.Es apviláju gan pirms,gan péc un bija pat loti ok.

Vajadzígs:

- 1,5 gl miltu,
- 1 ola,
- 100 g sviests,
- 20 g rauga,
- 2 é.k. údens vai piena,
- 15 g cukura,
- kanélis,
-cukurs apvilásanai

Pagatavosana:

Raugu samaisa ar cukuru un siltu pienu,un noliek uzrúgt siltá vietá (apméram 10 minútes).
Míkstu sviestu saputo ar cukuru,pievieno olu.
Sviestam pievieno miltus un iedarbináto raugu.Samíca míklu. Míklai jábút tik míkstai,lai viegli bútu virpinát (tai jáatgádina plastalína masa).
Cukuru samaisa ar kanéli.
Míklu sadala nelielás picinás un izrullé aptuveni 20 cm garus rullísus jebsu desinas. Párloka uz pusém un savirpina,liek uz pannas,kurá izkláts cepamais papírs.
Kad panna pilna,noliek siltumá,lai cepumini nedaudz uzrúgst.
Cepj 200 grádu temperatúrá kamér cepumini paliek zeltaini.