otrdiena, 2015. gada 28. aprīlis

Cukini saláti ar ciedru riekstiem,rozíném un parmezána sieru


Vai jums garso svaigs cukini? Man já un pat loti. Bet nu atzisos,ka esmu vieniga gimene,kas ed cukini svaigá veidá. Ne jau tikai tapéc,ka veselígi,bet arí tádél,ka tiesám garsígi.

Edot svaigá veidá vislabák izvéléties pavisam nelielus cukini-tie nekad nebús rúgti,tiesi otrádi-tie bús arí pasaldi, lídzígi ká tas ir ar jauniem un svaigiem gurkiem.
Bez tam,cukini ir ípasi bagáti ar C, K un B 9 vitamíniem.


Vajadzígs:

- neliels cukini,
- sauja ciedru rieksti,
- sauja rozínes (bez kauliniem),
- parmezána siers,
- virgen extra olívella,
- citrona sula

Pagatavosana:

Cukini nomazgá,griez plánás skélés un kárto skíví. Panná bez taukvielám loti viegli apgrauzdé ciedru riekstus. Sagriez pavisam nelielás un plánás skélés parmezána sieru (es to daru ar kartupelu mizojamo nazi- iznák plánas un vienádas skéles).
Olívellu sajauc ar citona sulu.
Salátus párkaisa ar riekstiem,rozíném, pievieno sieru un párlej ar mérci.

piektdiena, 2015. gada 24. aprīlis

Tvaicéta mencas fileja ar citronu un drupinátám mandelém


Lai arí skiet,ka tvaicéta zivs nevar bút garsíga, es kártéjo reizi párliecinos,ka var gan un pat loti. Protams,ka neiztikt arí bez daziem vérá nemamiem knifiniem :))
Tvaicéta zivs viennozímígi ir veslígs,liess un gards édiens. Mencas vietá var nemt arí heksu vai citu "balto" zivi.

Vajadzígs:

- mencas fileja,
- melnie pipari (svaigi malti),
- sáls (ja nepieciesams),
- citrons,
- sauja pétersílu (vislabák svaigi),
- sauja mandelu riekstu,
- sviesta picina

Pagatavosana:

Mencas fileju ierívé ar svaigi maltiem melnajiem pipariem un nedaudz pamércé citrona sulá. Ja nepieciesams,pievieno sáli.
Liek zivi tvaicéjamá katlá un pa virsu uzliek sviesta picinu un vienu vai divas citrona skélítes (sagrieztas aplítí).
 Kaut kur 5 minútes pirms menca gatava, tai pievieno sakapátus pétersílus un turpina tvaicét tálák.
Pasniedz zivi karstu, pievienojot sadrupinátas mandeles.

otrdiena, 2015. gada 21. aprīlis

(Galletas de limón) Citronu cepumi


Gardi un aromátiski cepumi ar pilnígi dabígu citronu garsu.

Vajadzígs:

- 90 g sviests (istabas temparatúras),
- 1 ola,
- 170 g cukurs,
- téjkarote vanilas cukura,
- 1 citrona sula+ rívéta mizina (uz smalkás ríves),
- 300 g milti,
- puse pacinas cepamais pulveris

Pagatavosana:

Sviestu sajauc ar cukuru un vanilas cukuru.Pievieno olu,citrona sulu un sarívéto citrona mizinu.Visu labi samaisa. Tad pievieno izsijátus miltus un cepamo pulveri. Visu kártígi samíca, uztaisa bumbu un ietin caursídígajá virtuves plévé. Liek uz stundu ledusskapí.
Kad masa palikusi auksta, to iznem un uzspiezot uz míklas ar rokas plaukstu,veido cepuminus. Sádi sanák tiesám nevainojami apalas formas cepumini.
Tá ká cepumini bús míksti,tad arí míkla ir salídzinosi míksta un ir jástrádá átri,pretéjá gadíjumá míkla sasils un mílu atkal náksies likt ledusskapí. Ja nu galígi nesanák, tad var vél pievienot miltus- rezultátá masa paliks cietáka.
Cepj 180 grádos 20  minútes, lídz citronu cepunmini iegúst viegli zeltainu nokrásu. 

piektdiena, 2015. gada 17. aprīlis

Magdalenas de naranja (Apelsínu keksini)


Patreiz Spánijá Vidusjúras piekrasté ir apelsínu ziedésanas laiks. Zied jau arí citi citrusu augli, bet atskiríbá no citiem citrusu augliem,tiesi apelsínu ziediem piemít loti spécígs un izteikts aromáts. Viens pats apelsína ziedins slépj seví milzíga aromáta spéku, un braucot garám apelsínu plantácijám ir galvu reibinoss aromáts..
Ká smarzo apelsínu ziedi? Péc spéka varbút vienádi stipri ká Vidusjúras jasmíns.Un tomér atskirígi. 

Tádél nav nekáds brínums,ka apelsínu ziedu údens,ko Spánijá sauc par AZAHAR , tiek plasi izmantots konditorejá.
Péc sís receptes gatavotie keksini sanák  loti apelsíniski un irdeni gaisígi. Ja nav pieejams apelsínu ziedu údens, to var aizstát pieméram ar vanilas vai apelsína esenci.

Vajadzígs( vidéji 20 keksiniem):

- 270 g cukura,
- 320 g milti,
- 4 olas,
- 90 ml piens,
- 290 g saules puku ella,
- 2 édamkarotes medus,
- 1 pacina cepamá pulvera,
- viena rívéta apelsina mzina,
- 1 é.k. apelsínu ziedu údens,

Pagatavosana:

Sakul olas ar cukuru. Puto (es ar elektrisko putotáju),lídz masa dubultojas un paliek teju balta.
Tálák liek klát sarívéta apelsína mizinu,apelsínu ziedu údeni un medu. Visu atkal saputo un pievieno ellu.
Pasás beigás liek klát izsijátus miltus un cepamo pulveri.
Lai sanáktu gaisígi keksini, masa jáputo nepártraukti vismaz 5 minútes.
Tálák nosedz míklas trauku ar caurspídígo virtuves plevi un atstáj míku "atpústies". Pa so laiku sák veidoties burbulísi.
Nem keksinu kapsulas,saliek tajás keksinu papírísus un sapilda kapsulas aptuveni 3/4.
Pa virsu uzber pavisam nedaudz cukura.
Cepj sakarsétá cepeskrásní 200 grádos aptuveni 20  minútes,párbaudot keksinu gatavíbu ar koka irbulíti. Ja nekas klát nelíp-tátad gatavs.


ceturtdiena, 2015. gada 16. aprīlis

Spaghetti aglio e olio (Spageti ar kiplokiem un ellu) Italu edieni


Spageti ar ellu un kiplokiem agrak skaitijas Neapoles nabadzigo lauzu ediens, jo ediena pagatavosanai bija nepieciesamas tikai dazas sastavdalas, kas neparprotami bija  katrá neapoliesa virtuvé. Spageti, ella,kiploks,cili un pétersíli- tas ir sís receptes pamatá.

Ediena pagatavosana tiesam neprasa daudz lídzeklus, bet rezultáts ir táds,ka garsas ziná sádi pagatavoti spageti var izkonkurét arí visdárgáká restorána vissmalkáko un dárgáko makaronu mérci.

Atzísos,ka májás loti biezi gatavoju spageti péc sís receptes jau daudzu gadu garumá.Jo garso visiem. Recepti aizguvu no savas víra mátes, kura arí médza galdá celt so pastu.

Un, kad jautáju saviem Latvijas cieminiem,kuriem jau esmu arí  agrák pasniegusi so édienu-un,ar ko jús sodien gribétu pastu? Tad biezi man saka: "Vai varétu ar kiploku un ellu? "

Vajadzígs:

- spageti,
- olívella,
- cili pipars,
- sáls,
- pétersíli,
- páris kiploka daivinas 

Pagatavosana:

Karstá údení,kurá pievienota sáls liek spageti un novára lídz "al dente" (praktiski gandríz gatavi).
Panná lej sluku olívellas un uz vidéjas uguns apcepj ripás sagrieztas kiploka daivas. Kiploku daivu skaits atkarígs no tá,cik stipru  kiploku garsu vélas, jo ella loti labi to uzsúc. Kiploka daivas viegli apzeltina brúnganas un pievieno piestá saberztu cili piparu. Visu samaisa un  mérce jau gatava.
Pievieno nokástos spageti, visu panná rúpígi apmaisa.Liek skíví,párkaisot ar sasmalcinátiem pétersíliem un rívétu parmezána sieru.
Ja nav svaigipétersíli, loti garsígi ir,ja pievieno mércé (péc kiploka apcepsanas) sausus vai sasaldétus péterílus (bet tádá gadíjumá iem jábút loti síki sakapátiem).trešdiena, 2015. gada 15. aprīlis

Rosquilletas de pipas (Maizes standzinas ar saules puku séklinám)


Spánijá loti populára uzkoda ir maizes standzinas jebsu grístítes,kuras spáni médz saukt gan  par rosquilletas, gan grisínes, colín vai vienkársi par palillos de pan  ,kas burtiski tulkojot nozímé maizes nújinas. Péc formas rosquilletas visbiezák  ir tievas un garas. Precízi izmeri gan nav noteikti,tádél seit var variét.
Maizísu garsa atkaríga no tá,kas bús pievienots klát míklai. Obligáta sastávdala ir olívella, vélams virgen extra.Tádá gadíjumá standzinas bús ípasi aromátiskas un garsígas. Izplatítas ir  maizes nújinas ar saulespuku séklinám,ká arí oregano. Tápat arí rosquilletas médz bút ar  siera un  sípolu garsu.
Lai arí skiet,ka maizes standzinas var bút tikai sálas, Spánijá tás ir arí saldas,un visbiezák klát tiek likti sokoládes gabalini. Tad tás sauc par rosquilletas de chocolate.
Man skiet,ka nav tádu nasku automáti (tie,kas izvietoti lidostás, slimnícás u.c. uzgaidámajás vietás), kur nebútu rosquilletas, arí veikala plauktos nopérkamas  rosquilletas visdazádákajám gaumém.

Rosquilletas biezi vien tiek pasniegtas restorános pirms pamatédiena pasniegsanas. Sáda veida maizítes populáras ir arí Itálijá (grissini) un Latínameriká,tikai tad atskirsies to nosaukumi.
Spánu maizes standzinas médz bút gan cietas un kraukskígas,gan maigi míkstas. Tas atkarígs no regiona un édája vélmém.
Péc sís receptes gatavotás maizes standzinas sanák loti gardas.

Vajadzígs:

- 250 g milti,
- 110 ml údens,
- 25 ml olívella virgen extra,
- 25 g saulespuku séklas (izlobítas),
- 12 g raugs (svaigs),
- 8 g sáls,
- skipsna cukura

Pagatavosana:

Udení ar rokám sadrupina raugu un kártígi samaisa,pieliekot skipsnu cukura.
Izsijá míltus un pievieno raugu,sáli,ellu,saulespuku séklas.Ar lápstinu visu samaisa,tad turpina ar rokám,lídz masa sanák viendabíga un stingra.Tai péc konsistences jábút pacietai.
Tad míklu sarullé tádá ká desiná, nosedz ar dvieli un noliek siltá vietiná nedaudz "atpústies".
Tálák nem míklu un izrullé taisnstúri. Lai péc formas iegútu vienádas grístítes, tad ar nazi pielabo taisnstúra formu un nogriez taisnus galus. 
Tálák taisnstúri ar nazi párdala uz pusém un sagriez aptuveni 2 cm platas grístítes un nosméré ar saputotu olu.
Pavisam  nedaudz iesméré cepamo pannu ar ellu un izliek uz tás maizes grístítes. ja grib kraukskígas grístítes, tad uzreizi liek cepties. ja grib tádas míkstákas, tad vismaz 10 minútes jáatstáj vél grístítes nostávéties. 
Cepj 200 grádos 20 minútes,lídz maizes grístítes paliek zeltaini brúnas. 

otrdiena, 2015. gada 14. aprīlis

Sepia estofada con nabicol (Sautéta sépija ar káli)


Sépija ir loti diétisks produkts,kas plasi tiek lietots Vidusjúras gastranomijá (starp citu, arí aziátu virtuvé sépija ir loti iecieníta). Sépija praktiski nesatur taukus (100 g satur tikai 0,90g taukus),ir bagáta ar proteínu (100 g 16,10 g ) un 100 g sépijas satur 75,30 kcal.
Sépiju var pagatavot kopá ar visu tinti,tádá gadíjumá édiens iekrásosies un bús melns. Tápat arí sépijas tírísanas procesá var iznemt tintes maisu, un tinti uzsaglabát saldétavá.
Spániem un itáliem loti patík melná sépijas krása un garsa, ar tinti tiek krásota gan pasta,gan rísi un gatavotas dazádas mérces.


Vajadzigs:

- 800 g sépija,
- trís káli vai kartupeli,
- viens liels sípols,
- téjkarote saldás paprikas pulveris
- divi tomáti (labák cieti),
- viena itálu paprika (gara,zala),
- glázíte baltvína,
- divas kiploka daivinas,
- pétersíli,
-lauru lapa,
- olívella,
- sáls un melnie pipari péc garsas,
~ litrs zivju buljona 

Pagatavosana:

Notírítu sépiju sagriez (es ar skérém) nelielos gabalos. 
Uz ríves sarívé sípolu, tomátu un kiploku. Papriku sagriez pavisam mazinos gabalinos.
Panná lej nedaudz ellas un apcepj sarívéto sípolu, apcpina un tad liek papriku, tomátu,kiploku. Visu kopá kádas 5 minútes pasauté. Tad pievienopaprikas pulveri,apmaisa,lej baltvínu,liek lauru lapu un pagaida,lai uzmet burbuli. Tad liek sépiju.un apmaisa,lai lai sasúcas garsas,kamér víns izgaro. Kad víns izgarojis, lej  klát buljonu (vislabák karstu). 
Sauté aptuveni 30 minútes,lídz sepija paliek míksta. Jánem vérá,ka sépijas sautésanas laiká nedríkst pievienot sáli, citádi tá bús cieta.
Kad sépija míksta,pievieno gabalinos sagrieztu káli vai kartipelus un visu kopá sauté,lídz kartupeli ir míksti.

sestdiena, 2015. gada 11. aprīlis

Rodaballo con patatas al horno (Krásní cepta akmenplekste ar kartupeliem)


Akmenplekste ir tá pati plekste jeb bute,kas apdzívo Eiropas Atlantijas okeána piekrasti un Vidusjúru,ká arí sastopamas citos músu planétas údenos. 
Veikala plauktos Vidusjúrá  dzívojosás butes ir árkártígs retums. Vispirms jau tádél,ka busu Vidusjúrá nav daudz. Tápéc Spánijá akmenplekstes tiek audzétas,pie kam lielos daudzumos gan iekséjam tirgum, gan eksportam. Arí  Francijá un Anglijá audzé akmenplekstes, tomér par galveno ES razotáju ir kluvusi Spánija, jo ípasi Galícijas regions.   Jasaka,ka akmenspleksu audzésana ir diezgan ilgs un sarezgíts process, kur tiek  laisti gan Vidusjúras údeni, gan zivis tiek sargátas no tiesiem saules stariem un visádi citádi no zivs audzésanas speciálistu puses konrtoléts un uzraudzíts. Un, lai zivis sasniegtu pircéju "pieprasíto" svaru (1,2-1,5 kg), ar zivtinám "nemties" nepieciesami lídz pat 36 ménesi. Tas arí ir viens no iemesliem,kádél zivs nav ípasi léta.

Akmenplekstém ir loti maiga garsa un nav daudz asaku..Arí to tírísana neaiznem daudz laika.Nu labi,tagad jau veikalá péc pircéja luguma zivis iztírís un sagriezís ká vien vajadzígs:)Cik atceros no bérníbas, Latvijá plekstes,vismaz agrák, nebija tik lielas (bet arí te pieejamas dazáda izméra).

Dazás uzturtabulás akmenplekstes uzturvértíba gan atskiras, vienas tabulas noráda,ka zivs satur 82,5 kcal, tátad ir liesa zivs, bet tai pasá laiká citas tabulas noráda,ka akmenspelkste ir vidéji trekna zivs un 100 g satur 102 kcal.  Plekstes satur 16 g proteína un 3,6 g tauku ( 100 g),ká arí bagátas ar B grupas viramíniem,dzelzi.
Soriez gatavoju akmenpleksti krásní kopá ar kartupeliem. Ja pirms tam kartupelus apcepj uz pannas ellá,kopá ar sípoliem,sanák loti sátígi un víriesi sajúsmá. Ja grib "vieglák",tad otra opcija ir pirms zivs ievietosanas krásní novárít kartupelus ar mizu un tad sagriezt diskos un likt cepeskrásní kopá ar zivi. Bús daudz reiz liesák, nebús smaguma sajúa kungí  péc ésanas, kas nereti rodas,édot oglhidrátus,kas bagátígi cepti ellá, kopá ar olbaltumiem, atskirsies tikai garsas nianse. Jebkurá gadíjumá ir nepieciesams labs un garsígs zivs buljons,kas Spánijá plasi pieejams. Es izmantoju izlejamo buljonu- dabígu un aromátisku,bez konservantiem un citám neveselígam piedevám.

Vajadzígs (4-6 personám):
- akmenspekste (ap 1.300g),
- 3 sipoli,
- 2 tomáti (cietas konsistences),
- lauru lapa,
- 80 ml baltvíns,
- 300 ml zivju buljons,
- kiploks un svaigi pétersíli (sasmalcináti),
- olívella,
- sáls un melnie pipari

Pagatavosana:

Panná lej ellu un kad tá karsta, apcepj diskos sagrieztus kartupelus un gareniski sagrieztu sípolu. Ar rokám sasmalcina lauru lapu un pievienon arí to,garsai un aromátam.Cepj uz nelielas uguns,ar váku,lídz zeltainai nokrásai.
Otrs variants ir novárít kartupelus ar visu mizu un kad gatavi sagriezt diskos.
Cepamajá plátí izliek kartupelus un sípolus, pa vidu liekot buti.Buti ieprieks ieziez ar sáli un svaigi maltiem pipariem.
Sagriez uz izliek arí tomátus. Pievieno sáli péc garsas.
Kad viss izlikts uz pláts, pievieno baltvínu un zivju buljonu.
Cepj sakarsétá cepeskrásní 200 grádos aptuveni 25 minútes.
Kad gatavs,iznem pláti un apklaisa édienu ar kiplokiem un pétersíliem.


piektdiena, 2015. gada 3. aprīlis

Priecígas Lieldienas! (MONAS DE PASQUA jebsu Lieldienu smalkmaizítes spánu gaumé)


Monas de Pasqua ir tipisks Spánijas smalkmaizísu veids,kas tiek gatavots par godu Lieldienám. 
Tiesa gan, atskiríbá no regiona,  pastáv dazas variácijas, bet neatkarigi no smakmaizítes formas( visbiezák gan ligzdinas veida vai cúskas,kas savijusies), izméra  un míklas sastávdalám, spánu Lieldienu bulciná tradicionáli vienmér tiek iecepta ola. Visbiezak jau  vistas ola un nebút ne krásota. Spáni nav kári olu krásotáji :)) 

Pec senám spánu tradícíjám, mona de pasqua pasniedza krusttévs savam krustdélam svétdiená péc Lieldienu dievkalpojuma.  Tagad Lieldienu smalkmaizítes pirms svétkiem nopérkamas jebkurá konditorejas veikalá,ká arí masveidá tiek tirgotas supermárketos.
Agrák gan  sís smalkmaizítes nebút  nebija tik krásnas ká sodien. Tagad pársvará "dabígas" olas vietu ienem krásainá papírítí ietíta sokoládes ola,un parastá púdercukura vietá nereti tiek liktas visdázádákás krásas un formas cukura skaidinas.
Lai arí Lieldienu bulcinu pagatavosana aiznem diegan daudz laika (kamér míkla uzrúgst), pagatavosanas process ir gauzám vienkárss.Bez tam májás gatavotás monas de pasqua man garso daudz labák par supermárketos nopérkamajám. Pie kam bérniem ir milzígs prieks nemt dalíbu Lieldienu bulcinu pagatavosaná! 


Vajadzígs ( 6 bulcinám):

- 500 g milti (ja iespéja izvéléties,tad vislabák harina de fuerza, milti,kas paredzéti maizes cepsanai),
- 120 g cukura,
- 2 é.k. azahar (apelsínu ziedu údens) vai vanilas esence,
- 1 rívéta aplesína mizina (ja labák patík citrona mizinas garsa,var arí citrona mizinu),
- 25 g svaigs raugs,
- 40 ml piens,
- 50 ml piens,
- 40 ml sualespuku ella,
- 2 olas

Dekorésanai:
- várítas olas vai sokoládes olas,
- krásainas cukura skaidinas,
- ola apsmérésanai

Pagatavosana:

Siltá piená izskídina raugu un samaisa,lai nav kunkuli.Pieliek olas un atkal samaisa.Es izmantoju olu putojamo slotinu. Tad pievieno cukuru,apelsínu ziedu údeni,aplesínu mizinas,un pa dalám liek miltus,iemaisot arí ellu.To visu dara,nepártraukti kulot míklu. Tálák míklu liek uzrúgt kádá siltá vietiná,nosedzot trauku ar caurspídígo pártikas plévi. Tas aiznem vismaz 4 stundas.
Vislabák ar mílu strádát,iesméréjot rokas ar ellu,jo tad míkla nelips klát. Un tá, uzrúguso míklu sadala uz pusém un katru dalu vél trís dalás.
Nemam katru míklas gabalinu,veidojam apalas formas ligzdinu un pa vidu liekam novárítu olu. 
Ja tiks liktas sokoládes olas, tad míkalas aplísa viducítí taisa tádu ká cauruminu.
Sataisítás ligzdinas vélreiz liek uz 2 st.nostáváties.

Kad ligzdinas pienémusás apjomos, apsméré ar olu,idekoré un  cepj sakarsétá cepeskrásní 180 grádos 15- 20 minútes.
Atkaríbá péc krásns járaug,lai augsa nepaliek párméru brúna.Tádá gadíjumá ligzdinas nosedz ar folliju un pazemina temperatúru uz 170 grádiem. 


¡ Buen provecho,hijo mio !