piektdiena, 2015. gada 3. aprīlis

Priecígas Lieldienas! (MONAS DE PASQUA jebsu Lieldienu smalkmaizítes spánu gaumé)


Monas de Pasqua ir tipisks Spánijas smalkmaizísu veids,kas tiek gatavots par godu Lieldienám. 
Tiesa gan, atskiríbá no regiona,  pastáv dazas variácijas, bet neatkarigi no smakmaizítes formas( visbiezák gan ligzdinas veida vai cúskas,kas savijusies), izméra  un míklas sastávdalám, spánu Lieldienu bulciná tradicionáli vienmér tiek iecepta ola. Visbiezak jau  vistas ola un nebút ne krásota. Spáni nav kári olu krásotáji :)) 

Pec senám spánu tradícíjám, mona de pasqua pasniedza krusttévs savam krustdélam svétdiená péc Lieldienu dievkalpojuma.  Tagad Lieldienu smalkmaizítes pirms svétkiem nopérkamas jebkurá konditorejas veikalá,ká arí masveidá tiek tirgotas supermárketos.
Agrák gan  sís smalkmaizítes nebút  nebija tik krásnas ká sodien. Tagad pársvará "dabígas" olas vietu ienem krásainá papírítí ietíta sokoládes ola,un parastá púdercukura vietá nereti tiek liktas visdázádákás krásas un formas cukura skaidinas.
Lai arí Lieldienu bulcinu pagatavosana aiznem diegan daudz laika (kamér míkla uzrúgst), pagatavosanas process ir gauzám vienkárss.Bez tam májás gatavotás monas de pasqua man garso daudz labák par supermárketos nopérkamajám. Pie kam bérniem ir milzígs prieks nemt dalíbu Lieldienu bulcinu pagatavosaná! 


Vajadzígs ( 6 bulcinám):

- 500 g milti (ja iespéja izvéléties,tad vislabák harina de fuerza, milti,kas paredzéti maizes cepsanai),
- 120 g cukura,
- 2 é.k. azahar (apelsínu ziedu údens) vai vanilas esence,
- 1 rívéta aplesína mizina (ja labák patík citrona mizinas garsa,var arí citrona mizinu),
- 25 g svaigs raugs,
- 40 ml piens,
- 50 ml piens,
- 40 ml sualespuku ella,
- 2 olas

Dekorésanai:
- várítas olas vai sokoládes olas,
- krásainas cukura skaidinas,
- ola apsmérésanai

Pagatavosana:

Siltá piená izskídina raugu un samaisa,lai nav kunkuli.Pieliek olas un atkal samaisa.Es izmantoju olu putojamo slotinu. Tad pievieno cukuru,apelsínu ziedu údeni,aplesínu mizinas,un pa dalám liek miltus,iemaisot arí ellu.To visu dara,nepártraukti kulot míklu. Tálák míklu liek uzrúgt kádá siltá vietiná,nosedzot trauku ar caurspídígo pártikas plévi. Tas aiznem vismaz 4 stundas.
Vislabák ar mílu strádát,iesméréjot rokas ar ellu,jo tad míkla nelips klát. Un tá, uzrúguso míklu sadala uz pusém un katru dalu vél trís dalás.
Nemam katru míklas gabalinu,veidojam apalas formas ligzdinu un pa vidu liekam novárítu olu. 
Ja tiks liktas sokoládes olas, tad míkalas aplísa viducítí taisa tádu ká cauruminu.
Sataisítás ligzdinas vélreiz liek uz 2 st.nostáváties.

Kad ligzdinas pienémusás apjomos, apsméré ar olu,idekoré un  cepj sakarsétá cepeskrásní 180 grádos 15- 20 minútes.
Atkaríbá péc krásns járaug,lai augsa nepaliek párméru brúna.Tádá gadíjumá ligzdinas nosedz ar folliju un pazemina temperatúru uz 170 grádiem. 


¡ Buen provecho,hijo mio !

2 komentāri:

  1. Šāda veida maizītes ar oliņu esmu redzējusi, ka cep arī Latvijā. Tagad zināšu, no kurienes tās nāk:)
    Priecīgas Lieldienas Tev un Taviem mīļajiem!

    AtbildētDzēst
  2. Jauki,es atkal pirmo reizi Spanija "iepazinoas" ar sadam maizitem! :)
    Jaukas un prieka pilnas Lieldienas ari Tev ar gimeni!!!

    AtbildētDzēst