svētdiena, 2013. gada 21. jūlijs

SACHER kúka (Sokoládes kúka)Mana dzimsanas diena torte, kuru gatavoja mana meita, kopá ar savu Latvijas draudzeníti. Fantastisks gardums un loti origináls noforméjums. Nekádu svecu vai "sveicam". Kirsi simbolizé gadus un sokoládes kúka runá pati par sevi. Viena no labákajám manas dzimsanas dienas tortém. Paldies, meitin! :) Pamatnei:

- 4 olas,
- 160 g melná sokoláde,
- 120 g miltu,
- 150 g cukurs,
- 100 gsviests,
- 10 g cepamais bulveris

Pagatavosana:

Sagriez sviestu, sadrupina sokoládi un liek katliná karséties.Maisa, lídz viss izkúst un izveidojas viendabíga masa.
Atdala olas baltumu no dzeltenuma un dzeltenumu sakul ar pusi dotá cukura daudzuma, kam pievieno iegúto sokoládes kremu.
Miltos sajauc ar cepmao pulveri un tad iejauc sokoládes masá.
Saputo olas baltumu stingrás putás (var pievienot skipsnu sáls, labák putosies) un beigás pievieno atlikuso cukura daudzumu un atkal saputo.
Kad olas baltums saputots, to iecilá sokoládes masá.
Ietauko ar sviestu kúkas formu un ieber nedaudz miltus (ja kúkas forma ir silikona, tas nav nepieciesams). Tad izliek kúkas formá míklu un cepj sakarsétá cepeslkrásní pirmás 25 min. 180 grádos un nákosás 25 min. 160 grádos.

Sírupam:

- 1 gláze údens,
- 100 g cukura,
- 1 glázíte ruma

Pagatavosana:

Katliná lej údeni, pievieno cukuru un glázíti ruma.Uz mazas uguns karsé aptuveni 20 minútes.

Glazúrai:

- 150 g saldais kréjums,
- 75 g sviests,
- 150 g melná sokoláde

Katliná uzkarsé saldo kréjumu, pievieno gabalinos sagrieztu sviestu. Nonem no uguns un pievieno sadrupinátu sokoládi. Maisa, kamér iegúst viendabígu masu.

Tortes montésanai:

- aprikozu ieváríjums,
- sadrupináts Kinder Bueno,
- kirsi

Montéjam torti:

Sagriez izcepto tortes ripu trís dalás. Pirmo ripu ar silikona otas palídzíbu ieziez ar sírupu un pa virsu sméré aprikozu ieváríjumu, párkaisot ar Kinder Bueno gabaliniem.Liek virsú otru ripu un atkal ziez virsú sírupu un izsméré aprikozu ieváríjumu, ká arí Kinder Bueno.Liek virsú treso ripu un atkal apsméré ar sírupu. Tad kúku párlej ar glazúru, párkaisa ar kirsiem un liek uz stundu ledusskapí.

Sí sokoládes kúka ir papildináta ar Kinder Bueno, kirsiem, kaut originálajá Sacher kúká tas nemaz nav. 
Bet par so gardo torti runájot, tás  recepti izdomája austrietis Franz Sacher 1832. gadá, kas kulinárijas mákslá bija strádájis gan Bratislavá, gan Budapestá un péc atgriesanás Víné atvéra savu delikatesu  veikalu. Austrijá sí ir viena no populárákajám tortém.
piektdiena, 2013. gada 19. jūlijs

Arancini
Arancini ir sicíliesu virtuves édiens-sniega pikas lieluma krokete jeb rísu bumbina, kuras lielákoties taisa  apalas, bumbiera  vai oválas formas. 
Arancini var pildít gan ar malto galu, gan ar dárzeniem- spinátiem, mangoldu..Arancini éd gan ká uzkodu, gan ká pamatédienu, jo rísu bumbas ir sátígas. Sicílijá arancini tiek tirgoti arí uz ielas ká átrá uzkoda.

Kad músmájás viesojas víra radi, arancini tiek taisíti lielos daudzumos un tad vairák neká pusi saliekam saldétavá. Izdevígi, jo péc tam, kad atkal sagribas arancini, atkrít tos gatavot no jauna, tik vien ká iznemt no saldétavas un uzcept.
Vél varu piebilst, ka arancíni nav obligáti jápilda ar malto galu, tikpat labi var pildít arí ar dárzeniem, man  patík arí ar spinátiem. Tápat arí arancini al ragú  var bút visádas variácijas- klát var likt mocarellas tipa sieru un taml.


Rísu masai vajadzígs:
(Kopá sanák 15 arancini)

- skipsna safrána,
- 500 g rísu,
- 3 olu dzeltenumi,
- 100 g  parmezána vai pekoríno siers,
- 30 g sviests,
- sáls péc garsas

Pildíjumam:

- sáls,
- melnie pipari,
- puse sípola,
- sarkanvíns,
- 80 g zalie zirnísi (svaigi vai saldéti),
- 40 g tomátu koncentráts,
- 100 g mocarellas tipa siers, sagriezts strémelés,
- 25 g sviesta,
- 150 g maltá gala (liellops vai cúka, vai jaukta),
- 1 téjkarote virgen extra olivella

Panésanai:

- rívmaize,
- 2 lielas olas

Cepsanai:

- saulespuku vai káda cita ella

Pagatavosana:

Sálsúdení novára rísus (1:2), lídz údens pilnígi uzsúcas. Nem nedaudz karsta údens un  izskídina tajá safrána pulveri (ja ir dríksnas, tás saberz piestá), samaisa un pievieno olu dzeltenumus. Iegúto masu pievieno rísiem un visu labi samaisa, lídz rísi ieguvusi skaisti dzeltenu nokrásu. Péc tam pievieno rívétu sieru un atkal samaisa. Nem lielu skívi un ar pirkstiem nospiezot, izliek tajá rísus (no skívja pécák bús vieglák rísus panemt) un atdzesé.
Pa to laiku taisa pildíjumu. Ja ir jau gatava bolonesas mérce, tad tai atliek pievienot tikai zalos zirnísus. Ja ne, tad játaisa pasam un sis ir viens no átrajiem bolonesas mérces pagatavosanas veidiem.
Tátad, taukviekvielás apcepj sagrieztu sípolu, pievieno malto galu, tad vínu un gaida, lídz víns iztvaiko. Pievieno tomátu koncentrátu,~ glázi údens, sáli un piparus. Sauté aptuveni 20 minútes uz vidéjas uguns, beigás pievieno zalos zirnísus un vél nedaudz pasauté lídz zirni míksti.
Sagriez sieru.
Tad nem atdzisusos rísus- ieliek plaukstá un ar karoti liek pildíjumu- bolonesas mérci ar zirnísiem+ sagrieztais  siers un augsá liek atkal rísus un tad uzmanígi ar rokám aiztaisa ciet rísa piku.
Tad arancini liek sakultá olá, péc tam rívmaizé un tur kártígi izvilá (var ar rokám apbért ).
Cepj sakarsétá ellá ( ~180 grádos) aptuveni 4 minútes.

Pasniedz karstus.


pirmdiena, 2013. gada 15. jūlijs

Garbanzos con callos y chorizo (Turku zirni ar liellopa kidám un chorizo)


Un atkal vél viens sautéjums spánu gaumé. Péc bútíbas ne tas veselígákais variants (ja pienem, ka desas un subprodukti  nav tie veselígákie produkti), tacu pa pa retam jau var :)) Pie kam, víriesu kártas párstávji par sáda veida sautéjumiem ir sajúsmá. 
 Pielauju, ka Latvijá kidas ká subprodukts nav izplatítas (nu, vimaz agrák tádas nepazinu, jo veikala klástá nebija), tacu pamazítinám atklájot Spánijas un Itálijas virtuves burvíbu, secináju, ka kidas ir viens no gardákajiem un arí liesákajiem un vitamíniem, mineráliem bagátákajiem subproduktiem,   kaut  kad par to rakstíju TE
Sautéjums (latviesu izpratné jau tá vairák velk uz zupu) ir loti smekígs paédiens, pie kam aromátiskais chorizo (spánu desa ar loti izteiktu garsu buleti) piedod ípasu garsu niansi.Chorizo izvélas, cik pikantus vélas un var klát likt arí morcilla (asisnsdesu).

4-6 personám:

- 400 g turku riznu,
- sípols,
- lauru lapa
- rívéts tomáts (der arí no burkas un tomátu pastas koncentráts),
- sáls,
- pipari,
- galas buljons ( ja grib ípasi aromátiski),
- sausais paprikas pulveris,
- 300 g liellopa kidas,
- 4- 6 chorizo
- nedaudz ella cepsanai

Pagatavosana:

Uz nakti iemérc turku zirnus un nákosajá diená novára.
Panná apcepj sagrieztus sípolus. Kad sípols apcepies, pievieno chorizo (veselus) un maisot turpina cept, lídz chorizo apcepies brúngans. Tad pievieno rívétus tomátus un gabalinos sagrieztas kidas, sáli, piparus, papriku, lauru lapu.  Pievieno údeni, galas buljonu un zem váka aptuveni stundu sauté. Beigás pievieno tuku zirnus un vél 10- 15 minútes visu kopá pasauté.sestdiena, 2013. gada 13. jūlijs

Fiksie biesu saláti
Brokastu variants, kas manás májás turas topá jau otro ménesi, pie kam arí Latvijas cieminiem garso :) 
Es izmantoju jau novárítas un vakuuma iepakojumá sapakotas bietítes- tad nu vispár átrum átrie salátini. Un já, prieksroku dodu péc iespéjas mazákám bietítém-vismaz Spánijá tás ir gardákas un saldákas. Un, ká noteica mana draudzeníte-  nekad nav domájusi,  ka bietes var bút tik garsígas arí sitádi (nu, praktiski, bez neká) pagatavotas!

Vajadzígs :

- novárítas bietes,
- páris kiploka daivas,
- sáls péc garsas

Pagatavosana:

Bietes sarívé. Caur kiplokspiedi izspiez kiploka daivas un sajauc ar bietém. Sáli pievieno péc garsas. 
Labi iet kopá pie brokastu maizes, un salátinus var papildinát ar marinétiem kiplokiem vai olívém.