trešdiena, 2014. gada 26. februāris

Magiskais sokoládes kekss


Dievinu vienkársas un átras receptes, kad lága nav laika darboties pa virtuvi, kaut derétu gan un vajadzétu izcept kádam kaut ko par godu (meita atgriezas no kalnu sléposanas). Nu lúk,atkal man noder sí gardá un vienkársá recepte, kas piedevám ir arí loti ekonomiska .
Sís kekss jeb kúka garso visai gimenei, pasus mazákos ieskaitot. Keksu gatavojot neko nesveru, izmantoju originálrecepté  izmantotás mérvieníbas, kas soreiz ir mazá jogurta traucins (125 g).


Vajadzígs:

- 4 olas,
- bezpiedevu jogurts (125 g),
- maiga olivella vai cita neitrala ella- 1 jog.traucins,
- milti- 2 jogurta traucini,
- cukurs- 2 jogurta traucini,
- 5 pilnas edamkarotes kakao pulvera ( "Nesquik", "Cola Cao" u.taml.),
- pacina cepamá pulvera (izmantoju "Royal")

Pagatavosana:

Sajauc olas ar cukuru, ellu un jogurtu. Kártígi visu sakul (es ar mikseri). Lai arí recepté minéts, ka milti un cepamais pulveris jásijá, es izlaizu so procedúru un beru tápat klát miltus un cepamo pulveri. Visu atkal sajauc. Tad liek klát kakao un visu samaisa.
Nem cepamo veidni,ja nepieciesams, to iesméré ar sviestu,lai nedeg klát un cepj kúku-keksu sakarsétá cepskrásní 200 grádos 25-30 minútes.
Kad gatava,atdzesé un iznem no veidnes. Atkaríbá péc vélmém, párkaisa ar údercukuru.

svētdiena, 2014. gada 23. februāris

Sampinjonu- puravu kremzupa ar marinétám sénítém


Un vél vienas gards sampinjonu kremzupas variants.

Vajadzígs:

- 300 sampinjoni,
- 300 g puravi (káta baltá dala),
-taukvielas apcepsanai (man  nedaudz maigas olivellas),
- puse vistas buljona kubina,
- sáls, pipari péc garsas,
- marinétas sénítes un grauzdini (klát pieésanai)

Pagatavosana:

Taukvielás apcepj sagrieztu puravu, tad pievieno sagrieztus sampinjonus.Cepj lidz uddens no sampinjoniem izgarojis, tad pievieno udeni- tik,lai visu nosedz. Pieliek buljona kubinu un vara lidz viss miksts un gatavs. Beigas garso un ja vajag, pieliek vel sali un piparus.
Nonem no uguns un sablendere,pasniedz karstu.
Kremzupa garda sanak tapat, bet atkariba pec velmem klat var pievienot vel rivetu parmezana sieru, baltmaizes kiploku grauzdinus vai marinetas senas (soreiz mans variants).

piektdiena, 2014. gada 21. februāris

Cardos fritos (fritéti artisoku káti)Isti nezinu, vai latviski par artisoku tiek dévéts viss augs (artisoka pumpurs ,tá káti, lapas,saknes). Ja já,tad pareizi esmu uzrakstíjusi,ja ne, tad runa iet par sí dadza jebsu artisoka kátiem, kuri arí ir édami. Jo spániski pasam pumpuram (artisokam) ir viens nosaukums alcachofa , bet tá kátiem cits cardos.

Vajadzígs:

- artisoku káti,
-ipasie milti tumésanai(apvilásanai) jeb parastie milti+ola
- sáls,pipari péc garsas,
- ella fritésanai

Pagatavosana:

Artisoka kátiem nonem lapas un nomizo (lídzígi ká rabarberus). Sagriez aptuveni 5cm garumá un sálsúdení novára lídz káti ir míksti. Tad nokás un atdzesé.
Tumésanai var izmantot gan olas un miltus (tádá gadíjumá sáls,milti péc garsas), Es esmu iegájájusies speciálos miltus panésanai, kuriem saskaná ar instrukciju, atliek vien pievienot údeni, un jau  iegúta vajadzígá masa apvilásanai.
Katliná vai dzilá panná uzkarsé ellu un kad tá karsta, tad liek tajá miltos apvilátos artisoku kátus un frité  4 minútes (no abám pusém), lídz iegúta brúngani zeltaina krása. Tad ar putu karoti iznem, liek virtuves papíra dvielí,lai notek lieká ella un uzreizi arí pasniedz. Ed karstus.

ceturtdiena, 2014. gada 20. februāris

Ká pagatavot gardu mídiju kremu (biezzupas variants).Soli pa solim.


No mídijám sanák gan gardas pastétes, pieméram ká sí te, gan biezeni un krémzupas. Sodien gatavoju mídiju krému, ko édám kopá ar rísiem (tos váru atseviski). Tacu,ja sim kremam pievieno vairák skidruma (buljona), sanák labu labá mídiju kremzupa.

Vajadzígs:

- 1 kg mídiju,
- 160 g sípola,
- 160 g purava (káta baltá dala),
- 225 g kartupelis,
- 85 g burkána,
- 125 g spánu  tomátu mérces,
- 100 g svaigais kréjums,
- zivju buljona kubins,
- lauru lapa,
- 1 téjkarote cukura,
- sáls,
- pipari,
- olívella,


Svaigás mídijas nomazgá zem tekosa údens.


Mídijám nonem kérpjveidígás alges un izmet árá bojátás (ká pieméram sí) un valá esosás mídijas. 

Mídijas pasas par sevi satur daudz údens,kurs izdalás tám vároties un paarasti údeni nekad nepievienoju. Tacu tá ká es gribu iegút arí buljonu, tad pievienoju nedaudz údeni un lauru lapu. Péc bútíbas var pievienot garsvielas péc izvéles (timiánu, kiploku, pétersíli...)

Mídijas izvárás átri un tám vároties jáliek virsú váks, lai visas izvárás vienmérígi. Ja vára bez váka, tad katls péc tam kad mídijas atvérusás, ik pa laicinam energiski jásakrata, lai tás mídijas,kas gatavas un apaksá, apmainás vietá ar augséjám. 

Kad mídijas gatavas, tás nokás un iznem no caulám. Tie gliemezi, kuri várísanás procesá neatveras, jámet árá 

Udeni,kurá váríjás mídijas, izlaiz caur sietu. Ja grib kremzupu jebsu skidráku mércíti, tad buljons bús nepieciesams vairák.

Sagriez sípolu, puravu, burkánus un kartupeli.

Katliná lej ellu un apcepj dárzenus

Kad dárzeni apcepusies, pievieno tomátu pastu jeb mérci. Te labi pasés spánu  tomate frito jeb sofrito- tá ir táda diezgan pasalda mérce, kur tomáti jau ir garsvielás izsautéti uz olívellas bázes,kaut péc bútíbas var likt arí parastu tomátu pastu vai mérci.

Sajauc visas sastávdalas un pievieno nedaudz cukuru, piparus. Ja nepieciesams, liek arí sáli.


Pievieno saldo kréjumu 

Pievieno nokásto buljonu,kurá váríjás mídijas. Buljonu lej tik, cik skidru biezzpupu vai mérci vélas.

 Uzvára lídz pirmajam burbulim, tad samazina uguni un visu kopá pasauté.
Lai arí mérces garsa ir aromátiska pati par sevi,  man gribas  ípasi pársteigt gimeni ar izcilu garsu buketi, tápéc vél klát lieku zivju buljona kubinu.


Kad viss kopá pasautéjies un ir míksts, nonem katlu no uguns. Man patík mídiju kremzupá arí starp zobiem sajust kádu mídiju, tádél iznemu un rezervéju páris mídijas.

Páréjo sablenderé.


Mídiju kremzupa gatava! Atliek tikai baudít! :)

Mídiju kremzupa spánu gaumé
Ka pagatavot gardu midiju kremu, soli pa solim var apskatit seit
Vajadzígs:

- 1 kg mídiju,
- sípols,
- puravs,
- kartupelis,
- burkáns,
- 125 g tomátu pasta (mérce),
- 100 g svaigais kréjums,
- lauru lapa,
- téjkarote cukura,
- sáls,
- pipari,
- maiga olívella ( ne virgen extra),
- zivju buljonu kubins

Pagatavosana:

Svaigas mídijas notíra, nomazgá. Katliná lej glázi údens (bús vajadzíga mérce), liek garsvielas (lauru lapu) un uzliekot váku, novára mídijas. 
Iegúto buljonu izlaiz caur sietu un rezuervé.
Mídijas izloba no vákiem.
Sagriez dárzenus un kartupeli, un olívellá visu apcepj. Tad pievieno tomátu pastu (tomate frito), cukuru, piparus. Samaisa,pasauté un lej klát svaigo kréjumu.Samaisa,pasauté un pievieno nokásto un rezervéto buljonu. Vél bagátígákai garsai var pievienot zivju buljona kubinu. Visu kopá sauté lídz viss gatavs un míksts. Sáli pievieno péc garsas.
Nonem no uguns, atdzesé un iznem páris mídijas. Sablenderé un kremá iejauc rezurvétás mídijas. 
Var ést gan ká kremzupu, gan ká gardu mérci ,pieméram, pie rísiem.

trešdiena, 2014. gada 19. februāris

Cukini-puravu kremzupa ar kauseto sieru un grauzdiniem


Esmu absolúta kremzupu fane un soreiz top vél viens gards kremzupas variantrs. Starp citu, kremzupas ir lielisks veids ká  likt dárzenu nemílétájus ést dárzenus, jo zupa tiesám sanák garda.

4- 6 porcijám vajadzígs:

- 800 g cukini,
- 300 g puravi (káta baltá dala),
- 200 g kartupeli,
- 40 g kremsiers (man 2 gab. "Vaca que ríe"),
- sáls péc garsas,
- 4 é.k. maiga olívella ,
- baltmaizes kiploku grauzdini

Pagatavosana:

Daléji nomizo cukini (es mizoju ar t.s.kartupelu mizojamo, dalu mizas nogriezot, dalu atstájot). Tad sagriez cukini gredzenos un to pasu dara arí ar puravu. Nomazgá kartupelus (tie zupai piedos tumígumu) un sagriez arí tos. Katliná elj ellu un apcepj tajá dárzenus. Tad pievieno údeni (es leju tik,lai apnem dárzenus), pievieno sáli un vára lídz dárzeni míksti. Beigás liek klát kremsieru un sablenderé. Ja gribas skidráku zupu, lej klát vél údeni un ja nepieciesams, pievieno vél sáli.
Pasniedz karstu ar kiploku baltmaizes grauzdiniem.
Namma :)

otrdiena, 2014. gada 18. februāris

Ar malto galu pildíti kalmári tomátu mérccé


Més gimené loti mílam kalmárus un lielákoties tos gatavojam fritétá veidá, t.i, pársvará gatavoju kalmáru gredzenus. Soreiz izdomáju pagatavot kaut ká savádák un top ar malto galu pildíti kalmári. Soreiz neko neméru un nesveru, visu lieku uz acuméru.

4 porcijám vajadzígs:

- vidéja izméra kalmári,
- liellopa maltá gala,
- ola,
- kiploka daiva,
- jau gatavs garsvielu maisíjums maltai liellopa galai,
- nedaudz rívmaizes,
 - sáls

Mércei:

-divi  tomáti,
- sípols,
- sáls,
- malti melnie pipari,
- timiána zarins,
-lauru lapa,
- nedaudz maigas olívellas,
- glázíte baltvína (sausá)


Pagatavosana:

Iztíra kalmárus. Ká tas daráms? Sádi!
Malto galu sajauc ar ar garsvielu maisíjumu, sakapátu kiploka daivu, pievieno olu un nedaudz sáli. Visu samaisa un pievieno rívmaizi. To liek tik daudz, lai masa iegútu stingru konsistenci. Tálák nem pa vienam kalmárus un sapilda tos ar malto galu,nostiprinot ar zobu bakstámo. Malto galu liek tik,lai kalmárs bútu viegli piepildíts, stampát nevajag, jo ja pildíjums bús pa daudz, sautésanás laiká kalmári pársprágs.

Nem dzilu pannu un liek olívellu,kurá apcepj uz ríves sarívétu sípolu un tomátu. Tad liek timiána zarinu un lauru lapu. Liek sapildítos kalmárus, pievieno baltvínu un sauté lídz víns iztvaiko. Pielej nedaudz údeni un sauté zem váka lídz viss gatavs (aptuveni 25 minútes). Sáls, pipari péc garsas.
Pasniedz karstu,párlejot ar mérci.


pirmdiena, 2014. gada 17. februāris

Grilléta zobenzivs (Emperador a la plancha)
Vírs párnesis májás tikko nozvejotu svaigu zobenzivi. Tas ir  zobenszivs mazulis, kas sver 9 kg. Priecíga par atnesto lomu (júras produkti man patík daudz vairák par galu), keros pie zivs sadalísanas un griezu zivi steika gabalos, tinu plévé un salieku saldétavá.
Es izvélos zobenszivi grillét un pasniedzu to ar super gardu mércíti.
Zobenzivs ir veselíga un vidéji trekna zivs (100 g satur 117 kcal), tacu jáatceras, ka zobenszivi, tápat ká tunci un haizivi, nevajadzétu uzturá lietot grútniecém un maziem bérniem, jo so lielo zivju audos uzkrájas dzívsudrabs.Un,ja sí dzívsudraba deva pasai grútniecei  nav kaitíga, tad  auglim un maziem bérniem sí deva var bút pat loti toksiska un izsaukt  neatgriezeniskus smadzenu bojájumus, ká arí var boját nieres, sirdi un asinsvadu sistému.


Vajadzígs:

- zobenszivs steiks,
- sauja sakapátu pétersílu,
- páris kiploka daivas,
- virgen extra olívella,
- citronu sula,
- sáls,
- pipari

Pagatavosana:

Zobenszivi griez aptuveni 1,5- 2 cm resnos gabalos un ierívé ar sáli,pipariem. Uzkarsé grilpannu un kad tá riktígi karsta, liek ieksá zobenszivs steika gabalus. Jáskatás, lai neapdeg un zivs izcepjas arí no ieksas, tádél nedaudz samazina uguni. Grillé no abám pusém lídz zivs gatava.

Mércei:

Sajauc olívellu ar citrona sulu, sakapátiem kiplokiem, sáls,pipari péc garsas. Ar so mérci párlej zivi un pasniedz karstu.

Zobenszivs mazulis, kas sver 9 kg :))

sestdiena, 2014. gada 15. februāris

Pildítas dateles Vidusjúras gaumé Garsu salikums salds un sáls sniedz vienu no vislielákajiem baudíjumiem músu garsas sajútai. Sodien gatavoju tapu (prieksédienu)- nu ístu delikatesi ,  kuru drosi var galdá celt gan viesiem, gan arí ikdiená palutinát gimeni.

4 porcijám vajadzígs:

- 6- 12 dateles,
- 3-6 skéles loti smalki sagriezta cepta bekona,
- 6-12 mandeles (svaigas vai apgrauzdétas),
- 45 g olívellas

Pagatavosana:

Vislabák izmantot svaigas dateles, bet ja nav, tad var nemt arí no pakas závétás. Ja izmanto svaigas, tad uzmanígi uztaisa nelielu iegriezumu un iznem dateles kaulinu un tá vietá ieliek mandelu riekstu. Lai arí parasti nem standarta lieluma dateli, jáskatás tomér, cik liela ir datele, jo lielajás saies 2 un pat vairák mandeles.
Péc tam nem bekona skéli un ietin tajá dateli, nofikséjot ar tapu kocinu vai zobu bakstámo.
Nelielá panná lej ellu un kad tá uzkarséta, liek ieksá sagatavotás dateles un cepj no abám pusém lídz bekons ir zeltains. Tad izliek uz virtuves papíra dviela, lai notek "liekie" tauki, péc ká saliek uz skívja un uzreizi pasniedz.
Vislabák cept nelielás porcijás un tad arí uzreizi pasniegt, lai nebútu tá, ka dala jau atdzisusi. Pársvará éd kartu,kaut daziem labák garso kad atdziest lídz istabas temperatúrai.


otrdiena, 2014. gada 11. februāris

Zalo lécu saláti


Lécas - tas ir fantastiski garsígi un veselígi. Ja vél pievieno vairák austrumiem raksturígás garsvielas, tad májás ienák pavisam citádáka smarza un garsu bukete.

4 porcijám:

- 6 é.k. olivellas,
- 8 kreicnaglinas,
- 8 kardamona séklas,
- 2 t.k. kanéla,
- 3 sarkanie sípoli,
- 3 kiploka daivas,
- 1 cili,
- 2 é.k. rívéta ingvera,
- 1.t.k. kumins,
- 350 g zalás lécas,
- 600 ml dárzenu buljons,

Mércei:
- 5 é.k. citrona sulas,
- 5 é.k. jogurta,
- 1 é.k saldais kréjums,
- puse saujas koriandra,
- melnie pipari

Pagatavosana:

Piestá saspiez kreicnaglinas,kardamonu un ellá apcepj kopá ar kanéli.
Sagriez sípolus un kiploka daivas. No cili páksts iznem séklas un gareniski sagriez. Pievieno garsvielám kopá ar ingveru un kuminu, un visu kopá apcepj.
Nomazgá lécas un buljoná novára. Zalás lécas gatavas klúst jau kaut kur 18.várísanás minúté.
Kad lécas gatavas, tás nokás un nedaudz vél apcepj kopá ar sípoliem un garsvielám.
Labi garso kopá ar jogurta mérci, kuru pagatavo sajaucot visas mércei paredzétás garsvielas kopá.

svētdiena, 2014. gada 9. februāris

Auzu párslu cepumi ar augliem (bez olám, cukura un miltiem)


Lai arí mana vecmámina bérníbá médza cept tik gardus auzu párslu cepumus,ka méli varéja norít,atzísos,ka es nekad tos neesmu cepusi. Pa retam jau nopérku veikalá auzu cepumus, bet soreiz izdomáju,ka pati cepsu. Tímeklís  pilns ar  daudz un  dazádám auzu párslu cepumu receptém, un ieviesot savas korekcijas, esmu tikusi pie visveselígáká un visliesáká cepumu varianta, kas ir ideáls veselígais naskis.

Vajadzígs (20 apaliem cepuminiem)

- 100 g pilngraudu auzu párslas,
- sauja (30 g) rozínes,
- glázíte "Amareto" ( tik,lai apnem rozínes)
- závétie augli (páris dateles, víges un aprikozes),
- páris rieksti (valrieksti+mandeles),
- 2 nelieli ananasu aboli,
- 1 neliels banáns,
- téjkarote medus,
- skipsna kanéla,
- téjkarote rívétas citrona mizinas

Pagatavosana:

Rozínes uzbriedina likierí. Sagriez závétos auglus un sasmalcina riekstus. Sablenderé banánu un ábolus, pievieno medu,kanéli,sarívétu citrona mizinu,kanéli péc garsas. Samaisa. Blodiná liek auzu párslas,pievieno auglu biezeni, riekstus, zavetos auglus.Visu samaisa un ar rokám plaukstás izvilá bumbinas. Izliek uz cepamás pláts, un pirmo pusstundu cepj 120 grádu temperatúrá, péc tam palielinot lídz170 grádiem. Tálák cepsanás ilgums atkarígs nio tá, cik kraukskígus cepuminus grib- jo ilgák ceps, jo cietáki un kraukskigaki tie bus. 


piektdiena, 2014. gada 7. februāris

Pukkápostu kremzupa ar saldo krejumu un muskatriekstu


Sen nav gatavots pukkaposts,tad nu soreiz  kremzupa ar saldo krejumu.

4 porcijám:

- neliela pukkáposta galva,
- neliels sípols,
- pikucis sviesta,
- 2 é.k. olivellas,
- svaigi rívéts muskatrieksts,
- sáls un melnie pipari péc garsas,
- glázíte saldá kréjuma

Pagatavosana:

Katliná izkausé sviestu un pievieno olívellu. Taukvielás apcepj sagrieztu sípolu uz ziedkopás sadalítu pukkápostu. Tad pievieno údeni- tik,lai apnem dárzenus. Ja zupu grib skidráku,tad údeni lej vél. Pievieno sáli,piparus, muskatrieksta skipsnu un vára uz nelielas uguns lídz viss míksts. Nonem no uguns, sablenderé, pievieno saldo kréjumu un samaisa.
Lej pa skívjiem, un bagátígákai garsai vél pievieno skipsnu muskatrieksta un virgen extra olivellas.
Labi garso tápat bez neká ká arí labi iet kopá ar rívétu parmezána sieru un grauzdiniem,

sestdiena, 2014. gada 1. februāris

Dadzu káti mandelu-ciedru riekstu mércé


Tagad,kas sákusas ziedét mandeles, ir artisoku sezona un esmu nopirkusi artisoku kátus. Soreiz taisu sautéjumu, ja tá var nosaukt so édienu, kas Spánijá ir gana iecieníts.  Tátad gatavoju artisoku kátus riekstu mércé, garsai pievienojot dazas loksnes Ibérijas vítináto galinu. Rezultátá  mérces garsa ir fantastiska. 
Man bija svaigi cardos, kaut drosi var izmantot arí veikalá nopérkamos saldétos vai blansétos.


Nezinu vai pareizi nosaucu so dárzeni, bet runa iet par dadzu  ( artisoku) kátiem. Spániski ir vienkársi-dadzu pumpuri-alcachofas,bet to káti-cardos. Dadzu jeb artisoku káti  ir édami un lídzígi ká artisoku pumpuri, pilni visádiem vitamíniem un mineráliem. Vienvárdsakot dárzenis, un no kura var pagatavot  gardus édienus.
  Atzisos,ka pretéji artisoka pumpuram, artisoka kátus ká gardu édamo dárzeni atkláju tikai nesen.Te paldies manam víram,kas reiz septéjás virtuvé un gatavoja cardos,tiesa gan fritétá veidá, kas arí ir baigá namma.No  tá laika arí aizsákás mana draudzíba arí ar cardos vai latviski- artisoka kátiem.


Vajadzígs:

- 500 g artisoku kátu,
- páris kiploka daivas,
- sauja kapátu pétersílu,
- 2-3 skéles vítinátas galas jamon serrano,
- puse sípola,
- 50 g sasmalcináti mandelu rieksti,
- 50 g sasmalcináti ciedru rieksti,
- édamkarote miltu,
- nedaudz ellas cepsanai,
- sáls péc garsas

Pagatavosana:

Dadzu jeb artisoku káti ir lieli un stiegraini, tádél  tiem jánonem miza un arí lapas. Process lídzígs ká rabarberu mizosana.
Péc tam kátus sagriez aptuveni 5 cm garumá un liek údení váríties. Artisoku káti lídz pilnígai gatavíbas pakápei várámi diezgan ilgi, viss atkarígs no kátu lieluma un stiegrainuma. Mani káti bija vidéja izméra un váríjás nedaudz vairák par stundu.
Kad káti míksti, tos nokás un rezervé.
Nem katlinu,uzkarsé ellu un apcepj tajá smalki sagrieztu sípolu.Kad sípols zeltains, pievieno sagrieztas kiploka daivas, pétersílus un nelielos gabalinos sagriezto jamon serrano (vítináto galinu). Visu samaisa un apcepj. Kad péc minútes viss jau apcepies, pievieno miltus un apmaisot tos pagrauzdé. Tad liek ieksá piestá vai ká citádi sasmalcinátos riekstus. Visu maisot cepj, un beigás pievieno novárítos dadzu jebsu artisoku kátus. Visu labi samaisa un apcepj, lai sasúcas garsas. Tad lej klát buljonu (cik skidru mérci vélas- es parasti leju tik, lai viegli apnem dárzenus) un visu kopa vél 2-3 minútes pasauté.