piektdiena, 2013. gada 29. marts

Menca krásní ar tomátu mérci


Vidusjúras virtuvé un protams, arí músmájás,  liela piekrisana ir zivím un júras veltém, kas gatavotas tomátu mércé. Un ká nu ne- sanák tik aromátiski un garsígi. 

otrdiena, 2013. gada 26. marts

Kirbju kremzupa ar zilo sieru un ciedru riekstiem


Esmu atklájusi, ka viens no gardákajiem kirbju kremzupas salikumiem ir kirbis+sípols+burkáns. Já, tik vienkársi un tik garsígi. Ja  sim salikumam klát pievieno vél kádu garsas niansi, tad zupu nenoésties! :)

Vajadzígs:

- kirbis,
- burkáns,
- sípols,
- zilais siers (man bija gorgonzola),
- ciedru rieksti (gardi ir arí ar séklinám),
- skipsna sáls,
- nedaudz ella

Pagatavosana:

Pavisam nelielá ella daudzumá apcepj sagrieztu sípolu, tad pievieno ripinás sagrieztu burkánu un kirbi.
Pievieno údeni (var arí buljonu)- tik, cik skidru zupu vélas.
Kad dárzeni míksti, nonem no uguns, nedaudz padzesé un sablenderé.
Lej zupu skívjos, pievieno zilo sieru un párkaisa ar riekstiem.
Pasniedz karstu.pirmdiena, 2013. gada 25. marts

Burkánu- apelsínu saláti ar séklinám


Saulani, garsígi un veselígi salátini, kurus drosi var ierindot pie veselígajiem deserta variantiem.

Vajadzígs :

- burkáns,
- apelsíns (var bút arí klementíns),
- saulespuku vai jebkuras citas séklinas vai rieksti, vai závéti augli
- nedaudz ingvera saknes,
- piparmétra ( hierbabuena),
- karote medus

Pagatavosana:

Uz smalkás ríves sarívé ingvera sakni. Sarívé arí burkánu. Apelsínam nonem mizu, sadala apelsínu pa 2 daivám un sagriez. Ja ir laika képáties, apelsína daivám var nonemt arí plévítes. Apelsínu griezot, izdalás sula, un to savác- bús salátu mércítei!
Sakapá piparmétru un pievieno to  apelsína sulai, ko tálák sajauc ar medu un ingveru.
Párlej mérci salátiem un párkaisa ar séklinám. Gatavs !
Proporcijas sajá recpté nav, visu liek tik, cik gribas.sestdiena, 2013. gada 23. marts

Kirbja plácenísi


No kirbja sanák varen garsígi plácenísi, un sajá recepté galveno garsas niansi piedod salvija, lídz ar ko plácenísi sanák ípàsi aromátiski un nedaudz pikanti.

2 porcijám vajadzígs:

- 350 g kirbis,
- 2 é.k. auzu klijas,
- 2 é.k. pilngraudu milti,
- 1 ola,
- skipsna sáls,
-skipsna pipari,
-  páris salvijas lapas,
-nedaudz  ella cepsanai

Pagatavosana:

Sasmalcina salvijas lapas. Sarívé kirbi, kam pievieno miltus, klijas un olu. Liek klát sáli, svaigi maltus piparus un sasmalcináto salviju. Visu labi samaisa un veido plácenísus. Cepj nelielá ellas daudzumá uz nelielas uguns no abám pusém kamér plácenísi izcepusies.


Káds negantnieks gan apgrauzis manu salviju!  Un ká nu ne, tulkojot no latínu valodas salveo nozímé bút veselam. 
Salvija péc garsas pikantma pielidzinama rozmarinam un timianam, tai piemit svaigs, smarzigs, nomierinoss un "pratu attiross" dziedinoss aromáts. Salvija ideáli iet kopá ne tikai ar galas édieniem, bet arí ar dárzeniem, páksaugiem un atseviskiem desertiem.


ceturtdiena, 2013. gada 21. marts

Saulainie kirbja saláti


Esmu stává sajúsmá par siem kirbja salátiniem, un no jauna ieklauju tos édienkarté. 
Bez tam, kirbis ir varen veselíga oga, seviski, ja nav paklauta nekádiem termiskas apstrádes procesiem.
Sádi pagatavots kirbis édams ká deserts un ká viegla uzkoda.

3- 4 deserta porcijám vajadzígs:

- ap 400 g kirbis,
- liels salds apelsíns vai páris mandaríni,
- kivi,
- páris zemenes
- kanélis,
- saldinátájs (ja nepieciesams)

Pagatavosana:

Sarívé kirbi. Mans kirbítis ir ciets, riekstainas garsas un salds, tapéc nekádi saldinátáji pie tá klát neprasás.
Sagriez auglus un pievieno kirbim. Apelsíns tik sulígs, ka to griezot jau izdalás sula, kas nozímé, ka papildus mérci nemaz nevajag taisít. Tálák visu párkaisa ar kanéli un saldais gatavs!


Pilngraudu rísi ar spinátiem


Sodien gatavoju pilngraudu rísus ar spinátiem un lai bútu jautráks  krásu salikums ( més tacu édam arí ar acím!), klát pievienoju burkánus. 
Sanáca veselígs un gards paédiens, pie kam,  ká ráda májás esoso rísu paku etiketes, 100 g pilngraudu rísi satur 7.84 g skiedrvielas, bet balie rísi tikai 0,6 g. Atskiríba milzíga. Tápat arí pilngraudu rísi ir bagátáki ar proteíniem, vitamíniem un dazádiem mikroelementiem. 

2 porcijám vajadzígs:

- 150 g pilngraudu rísi,
- sípols,
- kiploka daiva,
- ella,
- 300 g spináti,
- burkáns,
- sáls

Pagatavosana:

Panná ar augstám malám vai kastrolítí nelielá ellas daudzumá apcepj sagrieztu kiploka daivu un sípolu. Tad pievieno nomazgátus rísus un údeni. Es liku mazmazliet vairák údens neká ierastá attiecíba 1:2.
Péc tam pievieno sagrieztus spinátus.
Kad tie saplakus ( es spinátus liku klát pakápeniski), pievieno nelielos kubinos sagrieztu burkánu.
Visu vára uz nelielas uguns kamér visi ingredienti gatavi.
Sáli pievieno péc garsas.


trešdiena, 2013. gada 20. marts

Kafija ar ingveru


No ingvera var pagatavot ne tikai gardu téju, bet arí loti garsígu kafiju. 
Ingvera kafija sasildís, dos mozumu un energijas devu visai turpmákajai dienai.
Super labi arí garso, ja kafijai ar ingveru pievieno  putkréjumu. 

Vajadzígs:

- kafija,
- ingvera sakne,
- putkréjums,
- cukurs 

Pagatavosana:

Sarívé nomizotu ingvera sakni. Cik daudz vajadzígs ingvers, tas ir gaumes jautájums. Katrá ziná ingvers ir diezgan asa, dedzinosa un pikanta garsviela. Tapéc viss atkarígs péc vélmém.  Es parasti uz lielo krúzi lieku kaut kur 1 cm rívétas ingvera saknes.
Soreiz kafiju váríju parastá kastrolítí. Un tá, kastrolíti liek ieksá sarívéto ingveru un samalto kafiju. Arí kafijas daudzums liekams tik, cik stipru kafiju vélas. Tad lej údeni tik daudz, cik kafijas kruzítes paredzéts dzert un to visu uzvára.
Tiklídz kafija sák burbulot, tá uzreizi nem no uguns nost un salej kafiju caur sietinu pa krúzítém. Gatavs!
Pasniedz karstu, un ja vélas,kafiju  saldina un pievieno putkréjumu.


otrdiena, 2013. gada 19. marts

Kafija ar anísu un kanéli


Kad apník ierastás kafijas garsa, tad ideáli to ir papildinát ar kaut ko loti aromátisku un patíkamu, turklát pilnígi dabígu.
Man soreiz kafija ar anísu un kanéli.
Ká garso? Ja patík anísa garsa, kas sajaukusies kopá ar kafiju un kanéli,  tad kafijosana sniegs patiesu baudas mirkli.

Vajadzígs:

- aníss,
- kanélis,
- kafija,
- cukurs (ja nepieciesams)

Pagatavosana:

No "zvaigznítém" iznem anísa séklas.  Anísam piemít ípasíba átri zaudét savu stipro un specifisko aromátu, tádél tas noteikti uzglabájams hermétiski noslégtá trauká. Un tá, kad séklas iznemtas, tás nedaudz uz pannas apgrauzdé. 
Tad anísa séklas liek piestá un saberz.
Uz ríves sarívé kanéla standzinu, péc tam liek piestá un saberz.
Es izmantoju divstávígo itálu expresso kafijas kannu, kurá kopá ar malto kafiju pievienoju saberzto anísu un kanéli.
Uzvára kafiju un  ja nepieciesams, pievieno saldinátáju (es kafiju nekad nesaldinu).
Salej krúzítés un bauda garsu burvíbu!
Kafijai var pievienot arí  anísa zvaigzníti (to var apgrauzdét uz pannas)- tá pieskir kafijai ípasu rozíníti+ anísa séklas drosi var uzgrauzt- tám lídzígi ká koriandra séklám, piemít lieliska ípasíba pieskirt elpai svaigumu.


Sokoládes kúka ar zemenémSpánijá 19. marts ir Tévu diena un par godu sim notikumam músmájás tika cepta sokoládes kúka. Bérnu fantázijai nav robezu un kúká tika ieklauts arí táds svarígs elements ká " M & M " konfektes un tápat arí kúka tika dekoréta ar vietéjás sezonas zemeném. 

Nepieciesams:
 ( sanák 6-8 kúkas gabalini)

Apakséjai kártai:
- biskvíta cepumu míkla (tika gatavota péc receptes, kas skatáma SEIT

Augséjai kártai:
- 140 g sadrupináta  melná sokoláde,
- 175 g atlaidináts sviests,
- 250 g cukurs,
- 100 g milti,
- 1/2 téjkarotes vanilas esence,
- 6 saputotas olas

Dekoram:
- zemenes,
- "M&M" konfektes

Pagatavosana:

Pirmo izcepj kúkas apakséjo kártu. Tá ká sí kúka ir neliela, tad apakséjai kártai ingredienti tika nemti uz pusi mazák un milti likti vairák, lai kúkas pirmá kárta sanák stingra(sk. recepté)

Kad kúkas pirmá kárta izcepta, karstá údens peldé izkausé sokoládi, pievieno sviestu. Samaisa un lauj atdzist. Atseviski samaisa  cukuru, miltus, vanilas esneci un olas. Tad pievieno izkauséto sokoládi.

So iegúto masu lej uz tortes masas pirmo kártu un cepj sakarsétá cepeskránsí 180 grádos aptuveni 50 minútes.

Kad kúka izcepusies, to iznem no kúku forminas un dekoré ar sagrieztám zemeném un "M&M" konfektém. svētdiena, 2013. gada 17. marts

Cukini- vistas kremzupa ar kariju
Dievinu kariju-gan  garsas, gan krásas, gan tá labo ípasíbu  un veselíguma  dél. Un vispár karijs ir garsviela, kas ienes patíkamas pármainas   virtuvé.  
Sí biezenzupa apédás viená ráviená- tá gan sasildíja, gan deva prieka un energijas devu visai turpmákajai dienai. 
Bagátígákai garsai izmantoju vidéja stipruma karija pastu  un kokriekstu ellu:

  
Mans pédéjá laika atradums eko veikalina plauktos ir kokosriekstu ella. Lai arí kokosriekstu ella tiek pretrunígi vértéta, es tomér iedvesmojos no savas fitnesa trenerítes, kas pati  lieto so ellu un atzíst to pat par loti labu esam.
Un tá, kokosriekstu ellai piemít daudz vértígu ipasibu un viena no tám ir, ka pie augstas temperatúras tá neoksidéjas. Kokosriekstu ella ir loti, loti garsíga un esmu iemíléjusies tás garsá un smarzá. Jásaka, ka te nu járúda raksturs, lai ellas burka neizéstos viená ráviená  :D)
Mani fasciné kokosriekstu fantastiská smarza un patík, ka ella ir cietas konsistences ( tá izskíst tikai, ja istabas temperatúra ir vairák par +24 grádiem). Sí ir praktiski vienígá ella, kurai piemít tendence dedzinát taukus, párvérsot tos energijá.   Ir zinátniski ir pierádíts, ka  kokosriekstu ella regulé  insulína límeni un  paátrina metabolismu, pie kam sáta sajúta iestájas daudz átrák. Novájésanas vajadzíbám (pie aktíva dzívesveida) ellu iesaka uznemt  pa téjkarotei pirms édienreizes, un protams, tajá var cept, sautét, várít un dabígo kokosellu var smérét uz ádas, tasit sejas skrubjus, maskas u.t.t.
Vairák par kokosriekstu ellas labajám ípasíbám latviski var palasít SEIT


Un sis mazais priecins ir vidéja stipuma karija pasta, kas pateicoties karijá ietilpstosajám  garsvielám, lieliski stimulé gremosanas procesus un pieskir édienam neatkártojamu  garsu, smarzu un nokrásu.

4 porcijám vajadzigs:

- 4 vidéji cukini,
- 1 sípols,
- 800 g vistas fileja,
- sáls,
- pipari,
- édamkarote kokosriekstu ellas,
- 3 téjkarotes karija pastas,

Pagatavosana:

Vistas fileju sagriez nelielos gabalinos un apcepj kokosriestu ellá Kad vistas gabalini gatavi, tos iznem un noliek. Tálák turpat panná liek sagrieztu sípolu, tad pievieno nelielos gabalinos sagrieztus cukini.  
Pievieno kariju un  samaisa. Sáli, piparus pievieno péc garsas. Sauté, lidz visi ingredienti miksti un gatavi. Tad nonem no uguns un sablenderé.

Pasniedz karstu, iejaucot biezzupá vistas gabalinus.

sestdiena, 2013. gada 16. marts

Astonkájis ar turku zirniem (pulpo con garbanzos)


Astonkáji ir viena no biezák gatavotajám júras veltém músu gimené. Soreiz astonkáji ar turku (skeltajiem jeb aunu) zirniem. Vienkársi un garsígi.

4 porcijám vajadzígs:

- neliels astonkájis (ap 1 kg ) ,
- 400 g turku zirni,
- sáls,
- pipari,
- sípols,
- kiploka daiva,
- ella,
- lauru lapa,
- malta paprika,
- 2 tomáti,
- paprika

Pagatavosana:

Novára turku zirnus, pievienojot údenim lauru lapu un piparus.
Novára arí astonkáji.
Ellá apcepj sípolu, kiploku tad pievieno sarívétu vai nelielos gabalos sagrieztu tomátu un papriku. Kad dárzeni apcepusies, pievieno paprikas pulveri, turku zirnus un gabalos sagrieztu astonkáji. Sáli, piparus pievieno péc garsas. Udeni, kurá váríjás astonkájis árá nelej- no tá sanák fantastiski gards buljons, kuru pievieno mércei.
Pasniedz karstu.


piektdiena, 2013. gada 15. marts

Pukkáposta kremzupa


Sí pukkáposta krema burvíba slépjas pievienotajás garsvielás. Man loti patík métras klátbútne sajá kombinácijá. Nezinu gan ká pareizi sauc latviski sís piparmétras skirni (tulkotájá tulkojas ká parastá pimarétra, kaut péc bútíbas ir loti daudz piparmétru skirnu). Spániski ir vienkársi- piparmétra ir menta un sí piparmétras radiniece hierbabuena. 

Vajadzígs:

- pukkáposts,
- sípols,
- 3-4 kartupeli,
-pétersíli,
- 2-3 é.k. olivellas,
- sáls,
-  kimenes,
-pipari,
- piparmétra (hierbabuena)

Katliná lej údeni un sálsúdení  liek váríties rozetés sagrieztu pukkápostu, gabalinos sagrieztu kartupeli un sípolu. No garsvielám klát liek páris  piparmétras un pétersíla zarinus, skipsnu kimenes un piparus.
Kad dárzeni míksti, garsaugus iznem, nedaudz atdzesé un pievieno olivellu. Sablenderé.
Pasniedz karstu, párkaisot ar zalumiem. Ja nepieciems, uzsilta vélreiz.Seit  hierbabuena, kas pirkta "Lidl"  podiná un kuru izstídzéjusu janvára sákumá párstádíju árá. Kaut ká aizmirsás par so hierbabuena un nekádu laistísanu, kopsanu augs no manas puses nesanéma. Liels bija mans pársteigums, ka tagad, izejot árá, ieraudzíju, ka stáds smuki iesaknojies un sácis dzít jaunas lapinas.
Hierbabuena  ir viena no ejosákajám garsvielám spánu virtuvé.

ceturtdiena, 2013. gada 14. marts

Zemenes ar vanilas kremu

Man biezi ir jautáts, vai Spánijá zemenes ir tikpat garsígas ká Latvijas zemenes. Un es saku, ka já. Spánijá zemenes arí ir garsígas, seviski, ja tás ir no savas piemájas dobes salasítas. 
Spánijá zemenu sezona sákas janvára beigás un beidzas kaut kur júlijá.

Sis ir loti, loti gards zemenu deserts,kuru drosi var ést katru dienu un kas nebojá figúru.

4 porcijám vajag:

- 4 olu baltumi,
- 16 zemenes,
- 500 g biezpiena,
- saldinátájs un tá daudzums péc izvéles,
- skipsna sáls,
- vanilas esence 

Pagatavosana:

Gatavo chantilly kremu- saputo olas baltumu, kam pievienota skipsna sáls lídz stingrám putám. Sajauc biezpienu ar saldinátáju un vanilu. Péc tam iecilá biezpienu olas baltumá. 
Sagriez zemenes un kopá ar chantilly kremu kárto deserta trauká.
Ja desrtu nepasniedz uzreizi, ieteicams pievienot zelantínu. Ká tas izdaráms, skatít SEITtrešdiena, 2013. gada 13. marts

Brokolu- kartupelu biezenis


Soreiz kartupelu biezenim krásai un veselíbai klát pievienoju brokoli. Rezultátá kartupelu biezputra iegúst pavisam jaunu garsas niansi un krásu.

Vajadzígs:

- kartupeli,
- brokoli,
- sáls,
- majoráns,
- ciedru rieksti

Pagatavosana:

Novára kartupelus kopá ar brokoliem sálsúdení. Nokás, lauj nedaudz padzist un sablenderé kopá ar majoránu. 
Pasniedz karstu, párkaisot ar ciedru riekstiem.

Kirbja konfektes


Sodien pamégináju uzmeistarot kirbja kondzas. Jáatzíst, ka no burkána konfeksu masa vieglák padodas bumbinu velsanai, kirbis ir nedaudz kepígáks un rezultátá kondzas édamas ar karotíti, nevis rokám.
Bet nu neskatoties uz to, konfektes ir saldas, garsígas un  veselígas.

Vajadzígas:

- kirbis (vislabák nemt saldu, riekstainu, loti  cietas konsistences kirbi)
- aníss (var but arí citas garvlielas),
- kokosa skaidinas,
- saldinátájs péc gaumes un garsas

Pagatavosana:

Novára kirbi (var ari tvaicét vai cept cepeskrásní), pievienojot klát mílákás garsvielas. Es soreiz liku anísu. 
Kad kirbis míksts, to atdzesé uz páris stundám liekot ledusskapí. 
Ja kirbja masa ir pleckaina un nekáda bumbinu velsana uzreizi nesanák (tas atkarígs no kirbja skirnes), tad jápievieno zeleja un jáliek atkal ledusskapí masai sastingt.
Péc tam nelielá dzilá trauká liek kokosa skaidinas un energiski maisot pa apli savel aprikozes lieluma bumbinas. 
Gatavs!

otrdiena, 2013. gada 12. marts

Gahira (Kafija ar kardamonu)


Eko veikaliná iegádájos zalás, smarzígás kardamona pákstis un pirmais kas ienáca prátá- játaisa kafija ar kardamonu. Arábu valstís to sauc par gahira un Saúda Arábijá sádi pagatavotu kafiju pasniedz arí pirms biznesa sarunám, lai tás sanáktu mierígas un novestu pie pusém labvélíga iznákuma.
Malkot sádu kafiju patiesám ir ísta bauda!

Vajadzígs:

- kardamons,
- kafija,
- cukurs (ja nepieciesams)

Pagatavosana:

Lai sanáktu aromátiska un patiesám garsíga kafija, vislabák izmantot kardamona pákstis. Járaugá, lai pákstis bútu smuki zalas un lai tás nebútu atvérusás. Atskiríbá no pulvera, ko tirgo veikalos, nekad nevar ísti zinát, kad kardamons ir malts un lídz ar to garsvielai var bút pliekans aromáts. Turklát ne vienmér kardamona pulveri iegúst, samalot tikai kardamona séklas. Gadás, ka mal arí ar visu páksti. Bútíbá tá nav liela nelaime, tacu ká jau minéju, gardák un daudz aromátiskák bús, ja pats veiks pilnu gahiras pagatavosanas rituálu.

Es uz 1 krúzíti nému 2 pákstis, kuras panná uz uguns nedaudz apgrauzdéju.  Kad atveras kardamona garsa (deguns to átri sajutís), tad nonem pannu no uguns. Apgrauzdétás pákstis liek piestá un uzsit ar piesta núju pa séklám-tás viegli atveras un tad iznem séklas. Tad saspaida tálák piestá iznemtás séklas. Sajá procesá izplatás super labs aromáts, kurá esmu burtiski iemíléjusies.
Var grauzdét arí uzreizi  pasas séklas un tad tás likt  piestá un saspaidít.

Kádél nepieciesams séklas grauzdét? Jo  tádá veidá tás"atveras", atdodot savu aromátu pilníbá. Lídzígi ká safráns- arí to , lai iegútu tá garsu buketi pilníbá, pirms lietosanas vélams paturét karstumá. 

Es izmantoju itálu espresso kafijas kannu, kurá kopá ar kafiju pievienoju samalto kardamonu.
Kad kafija uzvárás, salej pa krúzítém, pievieno cukuru (ja vajadzígs).
Krúzítés var ielikt pa kardamona pákstij, tikai járékinás, ka kafijá parádísies nelieli ellas pleki, jo séklina, kamér tá svaiga, ir ellaina.

Péc kafijosanas var pakoslát kardamona séklinas- tás dod labu elpu  un palídz saglabát zobu baltumu.
pirmdiena, 2013. gada 11. marts

Kirbja kremzupa


Dievígi  garda un vienkársi pagatavojama kremzupa, kas biezi tiek gatavota spánu gimenés.

4 porcijám vajadzígs:

- 500 g kirbis (nemu cietu, oranzu ar riekstainu garsu),
- sipols,
- 2 burkáni
- pétersíli,
- sáls,
- 4 jamon serrano (spánu vítinátá galina, ja vélas) skéles
- picina sviesta vai ella

Pagatavosana:

 Apcepj sagrieztu sípolu, tad pievieno nomizotu un nelielás ripinás sagrieztu burkánu, kubinos sagrieztu kirbíti.
Visu nedaudz pacepj, tad pievieno údeni vai dárzenu buljonu. üdeni lej tik, cik skidru kremzupu vélas. Ja údeni pievieno tik, lai tas apnemtu tikai dárzenus, tad pie sáda skidruma daudzuma sanák perfekta biezena masa.
Kad dárzeni míksti, nonem no uguns, nedaudz atdzesé un tad sablenderé. 
Sáli pievieno péc garsas.
Pasniedz karstu, bagátígi párkaisot ar svaigi sakapátiem pétersíliem. Man patík, ka virsú vél uzgriez  vítinátás galas skéli- tad zupai táda ípasa garsa.

piektdiena, 2013. gada 8. marts

Tofu cipsi


Atri un vienkársi pagatavojami cipsi no tofu siera.
Mans favorita tofu siers ir kúpinátais tofu, kas jau pats par sevi ir ar garsu un lidz ar to papildus garsvielas nav nepieciesamas. Ja izmanto bezpiedevu tofu sieru, tad pirms cipsu pagatavosanas to var iemarinet ar savám milakajam garsvielám. No bezpiedevu tofu sanák arí garsigi saldie cipsi.
Es Spánijá  tofu sieru pérku bio (eko) veikalá, bet bio tofu var atrast arí viená- otrá supermárketá ekologiski tíro produktu  stendá.


Nepieciesams:
- Tofu siers (man bija kupinats tofu siers)

Pagatavosana:

Sagriez tofu sieru. Ja grib ipasi kraukskígus tofu cipsus, tad  sieru griez loti plánás skélés. 
Sagrieztos cipsus liek uz cepampapíra un cepj sakarsétá cepeskrásní 190 grádos aptuveni 20 minútes (cepsanás ilgums atkarígs cil lieli un biezi ir cipsi). Péc pirmajám 10 minútém scipsus apgriez uz otru pusi.
Cipsi labi garso gan ká parasta uzkoda (kúpinátie tofu cipsi ideáli sapas ar alinu), gan ká piedeva pie dárzenu  kremzupám un ir ideáls variants lídznemsanai.

Burkánu rafaello (burkánu koncas)Atceréjos par veselígajám burkánu koncám, kuras agrák diezgan biezi médzu taisít un uznáca véme atkal tás pagatavot. 
Sís konfektes noteikti patiks visiem tiem, kam nav nekas pretí várítiem burkániem. Bez tam, gatavojot sís koncas, var pievienot kondenséto pienu, rívéta citrona vai apelsína mizinas, apelsínu vai citas sukádes /závétus auglus, dazádas garsvielas vai esences, lídz ar to burkánu konfektém var piedot dazádu garsu nianses.

Man soreiz burkánu rafaello tapa sádi:

Vajadzígs:

- burkáni,
- aplesínu ziedu údens,
- apelsínu mizinu sukádes,
- rozínes,
- páris pilieni "Azahar" (apelsínu ziedu údens),
- kokosa skaidinas

Pagatavosana:

Burkánus tvaicé vai novára. Var várít arí ar mizu. Udenim, atkaríbá péc vélmém, var pievienot kádu garsvielu (kanéla standzinu, páris kreicnaglinas,anísu u.c.).
Kad burkáni novárijusies, tiem nonem mizu (ja tie nav mizoti). 
Liek blenderí kopá ar apelsínu mizinu sukádém, rozíném. Sablenderé lídz viendabígai masai un pievieno páris piles AZAHAR . Samaisa un pagarso. Ja nepieciesams, pievieno saldinátáju.
 Iegúto masu liek uz kádu laicinu  ledusskapí , párklájot ar pártikas plévi. 
Nelielá trauciná ar augstám malám ber kokosa skaidinas . Nem burkánu masu un izveido nelielu bumbinu un liek trauká ar kokosa skaidinám. Trauku energiski kustina tá, lai bumbina aplíp ar kokosa skaidinám. 
Tad uzmanígi iznem un liek papírítí. 
Pec tam saveltás bumbinas vél ieliek uz kádu pusstundinu- stundu ledusskapí, lai labák sastingst un vél vairák  savelkas garsas.
Burkánu rafaello jáéd tajá pasá diená, jo nákosajá diená tie vairs nav tik garsígi.
Virzinklápostu saláti


No virzinkáposta var pagatavot ari loti gardus un vitamíniem bagátus salátinus. Atliek klát vél pievienot kádu zalumu no dobes, tomátu, gurki un saláti praktiski gatavi.

Vajadzígs:

- virzinkáposts,
- závétas plúmes,
- rukola,
- tomáts,
- gurkis,
- paprika,
- selerijas káts,
- vínogu vai ábolu vína etikis, vai citrona sula
- virgen extra olivella,
- sáls

Pagatavosana:

Kápostu vai nu saévelé vai sagriez. Sagriez arí páréjás sastávdalas . Sajauc olivellu ar vinogu etiki, pievieno sáli un párlej salátus. Samaisa un gatavs!