otrdiena, 2013. gada 12. marts

Gahira (Kafija ar kardamonu)


Eko veikaliná iegádájos zalás, smarzígás kardamona pákstis un pirmais kas ienáca prátá- játaisa kafija ar kardamonu. Arábu valstís to sauc par gahira un Saúda Arábijá sádi pagatavotu kafiju pasniedz arí pirms biznesa sarunám, lai tás sanáktu mierígas un novestu pie pusém labvélíga iznákuma.
Malkot sádu kafiju patiesám ir ísta bauda!

Vajadzígs:

- kardamons,
- kafija,
- cukurs (ja nepieciesams)

Pagatavosana:

Lai sanáktu aromátiska un patiesám garsíga kafija, vislabák izmantot kardamona pákstis. Járaugá, lai pákstis bútu smuki zalas un lai tás nebútu atvérusás. Atskiríbá no pulvera, ko tirgo veikalos, nekad nevar ísti zinát, kad kardamons ir malts un lídz ar to garsvielai var bút pliekans aromáts. Turklát ne vienmér kardamona pulveri iegúst, samalot tikai kardamona séklas. Gadás, ka mal arí ar visu páksti. Bútíbá tá nav liela nelaime, tacu ká jau minéju, gardák un daudz aromátiskák bús, ja pats veiks pilnu gahiras pagatavosanas rituálu.

Es uz 1 krúzíti nému 2 pákstis, kuras panná uz uguns nedaudz apgrauzdéju.  Kad atveras kardamona garsa (deguns to átri sajutís), tad nonem pannu no uguns. Apgrauzdétás pákstis liek piestá un uzsit ar piesta núju pa séklám-tás viegli atveras un tad iznem séklas. Tad saspaida tálák piestá iznemtás séklas. Sajá procesá izplatás super labs aromáts, kurá esmu burtiski iemíléjusies.
Var grauzdét arí uzreizi  pasas séklas un tad tás likt  piestá un saspaidít.

Kádél nepieciesams séklas grauzdét? Jo  tádá veidá tás"atveras", atdodot savu aromátu pilníbá. Lídzígi ká safráns- arí to , lai iegútu tá garsu buketi pilníbá, pirms lietosanas vélams paturét karstumá. 

Es izmantoju itálu espresso kafijas kannu, kurá kopá ar kafiju pievienoju samalto kardamonu.
Kad kafija uzvárás, salej pa krúzítém, pievieno cukuru (ja vajadzígs).
Krúzítés var ielikt pa kardamona pákstij, tikai járékinás, ka kafijá parádísies nelieli ellas pleki, jo séklina, kamér tá svaiga, ir ellaina.

Péc kafijosanas var pakoslát kardamona séklinas- tás dod labu elpu  un palídz saglabát zobu baltumu.
Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru