svētdiena, 2014. gada 31. augusts

Vistas saláti ar ananasiem,spargeliem un sampinjoniem


Tik ilgi nebija taisíti sáda veida saláti, jo kaut ká iegájies,ka gandríz vienmér visu aizdaru ar olívellu un citrona sulu vai etiki. 
Saláti sanák atsvaidzinosi un lielajé svelmé ir pasá laiká.

Vajadzígs:

- 2 vistas filejas,
- 150 g sagriezti skelites sampinjoni,
- 150 g ananasi (man no burkas),
- burka spargelu,
- neliela galvina  ledus salati,
- sals,
-pipari,
- virgen extra olivella,
- vina etikis (man Jerez)

Mércei:

- majonéze,
- ketcups,
- Svaigais siers (ceso batido) vai bezpiedevu jogurts-ja grib liesák

Pagatavosana:

Sampinjonus sagriez skelítés,izliek lézená trauká,apslaksta ar olívellu, Jerez vína etiki, pievieno sáli,piparus péc garsas,visu sajauc un uz kádu laiku atstáj garsám ievilkties.
Panná nelielá ellas daudzumá apcepj vistas filejas. Tad sagriez kubinos. Sagriez arí saláta galvinu, spargelus. Sajauc visas sastávdalas,pievieno sagrieztus ananásus un iemarinétos sampinjonus.
Majonézei pievieno nedaudz ketcupu.Ja grib liesáku mérci, tad nem pusi majonézes un otru pusi vai lieláko dalu svaigo sieru. Visu samaisa un gatavs.


sestdiena, 2014. gada 30. augusts

Sarkaná kafele zalajá mércé


Kafele(salmonete) ir neliela sarkanas krásas zivtina (parasti 20-25 cm gara,max.40 cm). 
Vidusjúras sarkanajai kafelei ir loti maiga garsa. 
Kafele ir vidéji trekna zivs,kas satur 109 kcal un ir gana bagáta ar proteíniem (18,70 g uz 100 g). Tápat arí zivs satur daudz B12 vitamínu,kalciju un ir bagáta arí ar omega 3 taukskábém.  Vienvárdsakot, veselíga.
Lai arí kafeles lielákoties tiek ceptas,soreiz gatavoju krásní,pirms tam iemarinéjot.

Vajadzígs:

- kafeles,
- olívella,
- pétersíli (síki jo síki sakapáti),
-  páris kiploka daivas,
- citrona sula,
- svaigi malti pipari,
- sáls  péc garsas

Pagatavosana:

Kafeles iztíra un nomazgá aukstá údení.
Sajauc sakapátu kiploku ar sakapátiem pétersíliem,pievieno olívellu,citrona sulu,piparus. Visu sajauc. Liek kafeles trauká, aplej ar marinádi un lauj ledusskapí nedaudz ievilkties garsám.
Var cept uz grilpannas,bet es soreiz cepu krásní. Tátad cepj sakaresétá cepeskrásní220 grádos aptuveni 15 minútes.

piektdiena, 2014. gada 29. augusts

Gardás ríta olinas


Pédéjá laiká esmu loti aiznemta un pie plíts ípasi stávét un gatavot nav laika.Tacu édiens galdá ir jácel un tá nu vienu rítu izdomáju,ka saviem dárgajiem cieminiem brokastís varétu sapildít olinas. Loti átri un man prieks,ka brokastotájiem garso.

Vajadzígs:

- olas,
- majonéze,
- ketcups,
- svaigais siers (ceso batido)
- pildítas olíves ar ansoviem,
- ikri,
- ledus saláti,
- tomáti,
- virgen extra olívella,
- vínogu vína etikis,
- sáls,
-pipari

Pagatavosana:

Novára olas,lai tás bútu cietas,tad aukstá údení atdzesé, noloba un párgriez uz pusém. Kamér olas várás, sagriez salátus, tomátus, apslaksta ar ellu,etiki,pievieno sáli,piparus péc garsas un kárto skíví.
Olám iznem dzeltenumu un ar daksu saspaida.Pievieno majonézi,ketcupu. Ja grib liesák, liek klát arí svaigo sieru (var arí aiztát ar bezpiedevu jogurtu ).
Iegúto masu sapilda olás.Pa virsu liek olíves ar ansoviem un ikrus.svētdiena, 2014. gada 24. augusts

Sálíti gurki 5 minútés (ar Latvijas garsvielám)


Kad dzívoju Latvijá, viens no lielákajiem gardumiem skita mazsálíti gurkisi un manas mammas sálítajiem gurkísiem neviens nespéja pretoties :) Spánijá, protams, gurkus neviens nesála un arí gurku sálísanai paredzétás garsvielas maná apvidú neaug.Nu labi,dilles un pétersílus vél ká garsvielu var dabút vai pats izaudzét, bet páréjo gan ne.
Kaut kad sen atpakal mamma atveda veselu 3 litru burku ar tikko sasálítiem gurkísiem. Kad tie tika izésti, nopirku vietéjos spánu gurkus un saliku tos burká. Tacu liels bija mans pársteigums,ka nákamajá diená gurki panéma un izskída. Man jau skiet,ka vainíga skirne,jo gurki pasi par sevi garsígi, tacu sálísanai neder. Tá nu atmetu ar roku sálísanai un aizmirsu to uz kádu laiku lídz brídim kad pagaisgad draudzene pastástíja,ka Latvijá esot modé átrá gurku sálísana maisiná. Es vél nobríníjos,ká tá maisiná, arí garsvielas man nebija, un nemot bédígo pieredzi ar Spánijas gurkiem, pat i nedomáju izméginát sálít maisiná. Tacu tad atbrauca mana tante un pastástíja,ka arí Lietuvá ir modé  gurku sálísana un var sálít arí pat bez garsvielám.Izméginájám un sálísana maisiná sanáca arí ar Spánijas gurkiem!!!
Sogad mamma atveda visas nepieciesamás garsvielas sálísanai un tá nu vairs nesálu vairs burká (citádi atkal izjuks), bet gan uz áro masiná.

Vajadzígs:

- dilles,
- márrutku lapas,
- skábo kirsu lapas,
- ozolu lapas,
- upenu lapas,
- pétersílu lapas (kruzulainás),
- kiploku daivina,
- gurki,
- nedaudz sáls,
- pártikas celofána maisini

Pagatavosana:

Spánijas ísos "Mercadona" pirktos gurkus vislabák sagriezt divás dalás (man patík horizontáli). Gurkus nedaudz ierívé ar sáli. Maisiná saliek garsvielas (es tás ar rokám nedaudz saplúkáju), gurkus, visu kártígi sakrata vai ar rokám samaisa, tad maisinu nosien un liek ledusskapí. Ja grib ést túlin, tad labák tomér gurki griezt 4 dalás,lai vél átrák ievelkas.
Kad nebija Latvijas garsvielu, sálíju bez neká un tiesám bija ok. Var iztikt tikai dillém- arí labi.Man gan ir nojausma,ka arí ar Vidusjúras garsvielám sanáktu laba garsu bukete.Bús jápamégina.
 Tacu jánem vérá, ka sálíti gurkísi garsos vien  pasiem latviesiem :)


sestdiena, 2014. gada 2. augusts

Mejillones a la gallega con rucola


Un atkal júras veltes.Man tás nekad neapník.
 Esmu rukolas fans, tádél man labpatikás mídijám piemest  klát arí sos zalumus, tá ká sanáca gards ka nenoésties salátini :) Veselígi, diétiski un loti garsígi.

Vajadzígs:

- 1 kg mídijas,
- páris melnás olíves bez kauliniem,
- sarkaná paprika (man bija krásní grilléta),
- páris konservétu sípolinu,
- malti baltie un melnie pipari,
- virgen extra olívella,
- citrona sula vai vínogu vína etikis,
- skipsna maltas sarkanás paprikas,
- lauru lapa,
- timiána zarins,
- glázíte sausá baltvína

Pagatavosana:

Var izmantot gan svaigas, gan saldétas mídijas. Un tá, katlá liek garsvielas (lauru lapu un timiána zarinu). Liek nomazgátas un no kérpjveidígajám algém attirítas mídijas. Udens klát mídijám NAV jálej, jo tajás jau ir údens. Tad liek klát baltvínu un gaida,kad víns izgaros.Tad uzliek katlam váku un vára mídijas lídz tás visas atveras (tas notiek átri) un jau aptuveni péc 5 minútém viss jau ir gatavs.
Kamér mídijas atdziest, sagriez papriku un sípolu, un olíves.
Iznem no caulám mídijas.
Olívellu sajauc ar citrona sulu, baltajiem un melnajiem pipariem, paprikas pulveri un sajauc ar sagrieztajiem dárzeniem un mídijám.
Liek uz servéjamá skívja rukolu,pa virsu liek mídijas ar dárzeniem un mérci. Gatavs!