trešdiena, 2014. gada 29. janvāris

Sokoládes cepumi ar lazdu riekstiemLaikam visiem berniem patík darboties virtuvé.Arí mans 4 gadígais zikeris ik pa laikam prasa kaut ko darít virtuvé. Vislabák manam délam patík  rullét míklu un ar forminu palídzíbu spiest árá cepumus. Soreiz gan ar rokám veidojam cepumus un redz kas mums sanáca :)


Vajadzígs:

- 225 g milti,
- 100 g sviesta,
- 1 ola,
- 120 g lazdu vai kádi citi rieksti, vai sausie augli,
- 125 g kakao pulveris,
- 1 t.k. vanilas cukurs,
- puse pacinas cepamá pulvera,
- skipsna sáls

Pagatavosana:

Sviestu patur istabas temperatúrá lai klúst míksts. Péc tam sajauc ar cukuru lídz izveidojas kremíga masa. Pievieno olu un samaisa. Tad lieke kakao,izsijátus miltus un vanilas cukuru, ká arí cepampulveri un skipsnu sáls.
Dazus lazdu riekstus atliek cepumu dekorésanai, páréjos sasmalcina un pievieno cepumu masai.
Nem míklu un ar rokám veido plaukstas lieluma cepumus (mans déls gan teica kotletes), pa vidu iespiezot uz pusém párgrieztu lazdu riekstu.
Like cepumus uz cepamás pláts ( man tá ir nepiedegosá) un cepj 180 grádos 10- 12 minútes,kamér cepumi gatavi.

svētdiena, 2014. gada 26. janvāris

Sautéta vista ar safránu un citronu


Safráns un citrons labi iet kopá un lieliski papildina vistas sautéjumu, dodot gan garsu, gan krásu. Sádi pagatavota vista lieliski saderés ar rísiem.

Vajadzígs ( 4 porscijám):

- 4 vistas gabali,
-sáls+pipari,
~ 2 é.k. ella,
- 1 sípols,
-  1 citrons,
- kártíga skipsna safrána dríksnas,
- 250 ml dárzenu buljons,
- puse saujas sakapátas melisas

Pagatavosana:

Vistu saberz ar sáli un pipariem un karstá ellá apcepj no abám pusém, tad iznem no katlina un rezervé.
Tálák tajás pasás tauklvielás kur cepás vista apcepj sagrieztu sípolu, lídz tas caurspídígs un tad liek atpakal vistas gabalinus.
No viena citrona izspiez sulu un sajauc ar safránu ( to pirms lietosanas var paturét karstá krásní, lai labák atveras garsa) un uzkarsétu buljonu. Ja mércei grib izteikti citronígu garsu, var pievienot vél vienu citronu,ko tádá gadíjumá sagriez 4 gabalos un pievieno buljonam. 
Tálák so buljonu ar safránu un citronu pievieno vistai, katlam uzliek váku un sauté uz vidéjas uguns 25 minútes kamér vista gatava.
Pasniedz karstu ar sakapátu melisu un rísiem.

sestdiena, 2014. gada 25. janvāris

Rísi ar engela matiem


Atceréjos vél par vienu gardu rísu édienu, kas galdá nav celts veselu múzíbu un ko savá laiká man iemácíja viens austrumu pavárs. 
Patiesíbá man bija atkájums, ka rísus loti gardi var pagatavot  arí bez nekádám specifiskám garsvielám, vajadzígs tik vien ká ístais sviests (ja ir, der arí kausétais) un mazie,smalkie gareniskie makaroni, kurus sauc arí par engela matiniem

4 porcijám:

- 250 g baltie rísi,
- 100 g "engela matu" ( smalkie, garenie "zupas" makaroni),
~ 80 g sviests,
- sáls péc garsas

Pagatavosana:

Katliná ar biezu dibenu liek sviestu un kad katlins karsts un sviests pilníbá izkusis, pievieno engela matus. Járaugás, lai makaroni nepiedeg, jo sákumá ípasi tiem klát nevelk, bet uz beigám tas notiek zibenígi. Tádél  lídzko sák mainíties engela matinu krása uz zeltainu, makaroni veikli jámaisa un lídzko tie baliek brúni, zibenígi jápievieno rísi. Visu samaisa tá, lai arí rísos iesúktos sviests un tad lej klát údeni (I:2+ vél maz mazliet). Sáli pievieno péc garsas.
Pagada, lídz uzmet burbuli un tad vára zem váka uz mazas uguns lídz údens izgarojis un rísi gatavi. 
Pasniedz karstu.


piektdiena, 2014. gada 24. janvāris

Arroz con leche (Rísi ar pienu)
Saldais rísi ar pienu ir daudzu tautu deserts. Arí Spánijá sis deserts ir gana iecieníts. Tiesa gan, Spánijá  pagatavosanas veids, garvielu izvéle un galarezultáts gan tomér atskiras no citu náciju arroz con leche. Spáni, lídzígi ká Latínamerikas valstís uz 1,5 l piena  parasti liek 200 g rísus un ~ 150 g cukura, pie kam saldo vára uz lénas uguns tik ilgi lídz viss ir skaisti sabiezéjis. Nekádu miltu, zelantinu vai olas dzletenumu, jo pagatavosanas procesá viss pats par sevi skaisti sabiezé.Un, protams, neatnemamas sí saldá garsu sastávdalas  ir kanélis un citrons. Protams, arí Spánijá katram bús sí saldá nedaudz cita gatavosanas maniere, bet pa lielam tradicionáli arroz con leche tiek gatavots sádi.

Te man nák prátá mana bérníba un bérnudárzs, kur ik pa laicinam mús lutinája ar saldajám piena- rísu zupám. Tacu atzísos,ka man nekad nav garsojusas sís piena- rísu saldás zupas ar rozíném, jo man loti negarso piens. Bet sáda kombinácija gan ir varen apetlíga, jo viss skaisti sabiezé, garsas sajaukusás un nav vairs nekáda saldá piena zupa, bet ísts deserts.

Sátígs un gards, ekonomiski izdevígs saldais, ideáls arí lídznemsanai. Lai arí saldo parasti taisa no baltajiem apalajiem ísgraudu  rísiem (paellas vai risotto rísiem), esmu gatavojusi so saldo arí no pilngraudu rísiem vai mikséjusi pusi uz pusi. Tá sanák veselígák un vél sátígák.Un vél viens sí saldá pluss- salikts pa trauciniem, ledusskapí tas uzglabájams diezgan ilgi.

Vajadzígs (4 porcijám):

- 1100 ml piens,
- 100 g apalgraudu rísi,
- 125 g cukurs (vai cits saldinátájs),
- 25 g sviests,
- 3 kanéla standzinas,
- 1 citrona miza ( to nerívé, bet nomizo),
- malts kanélis (párkasísanai)

Pagatavosana:

Nem katlu ar biezu dibenu, lej pienu un lieka tajá nomizoto citrona mizu un kanéla standzinas, ká arí cukuru. Samaisa un lídzko piens uzvárás, liek ieksá rísus. Vára uz nelielas uguns sad tad apmaisot 40 minútes, lídz viss ir smuki sabiezéjis. Tad pievieno sviestu (nav obligáti, bet rísi ar sviestu labi iet kopá un garsa burvíga). Tad iznem citrona mizu un kanéla standzinas, lauj kaut kur 5 minútes atdzist un salej pa trauciniem.
Pasniedz aukstu,kaut gards arí remdens, párkaisot ar maltu kanéli.
Uzglabá ledusskapí.svētdiena, 2014. gada 19. janvāris

Rísi ar závétiem augliem


Kad gribas ienest mazliet citádas garsas nianses virtuvé, jágatavo rísi péc sís receptes. Sádi pagatavoti rísi ir pamatédiens vai piedeva pie káda cita pamatédiena, pieméram galas un zivju édieniem.  

4 porcijám vajadzígs:

- 350 g basmati rísu,
- 80- 100 g kausétais (gí) vai parastais sviests,
- 150 g víges (závétas),
- 40 g rozínes,
- 4 aprikozes (závétas),
- 1/2 t.k. kanélis,
- 1/2 t.k. muskatrieksts, rívéts,
- svaigs koriandrs parkaisísanai

Pagatavosana:

Mazgá rísus un sálsúdení 2 minútes vára. Tad nokás un zem auksta údens noskalo.
Tajá pasá katliná kur váríjás rísi (katlinam jábút ar biezu dibenu), uzkarsé dalu sviestu. Pievieno 30 ml údens un liek ieksá apvárítos rísus tá, lai veidojas táds ká vulkáns. Pieliek atlikuso sviestu un uzliek váku. Sauté 15 minútes.
Nomazgá závétos auglus un papíra dvielí nosusina. Iznemot rozínes, auglus sagriez nelielos gabalinos.
Panná uzkarsé édamkaroti sviesta un apcepj tajá sagrieztos závétos auglus,pievienojot  kanéli un muskatriekstu. Tad pievieno rísus un visu labi sajauc.
Párkaisa ar svaigu koriandru.

piektdiena, 2014. gada 17. janvāris

Gurku saláti ar jogurtu un piparmétru


Un vél viena garda un vienkársa recepte. Gurku saláti turku gaumé.

4 porcijám:

- 500 g kremíga jogurta,
- 2 lielie gurki,
- 1-2 kiploka daivas,
- édamkarote olivellas virgan extra,
- édamkarote vínogu etika,
- téjkarote sakapátas piparmétras ( var likt arí saberztu sausu),
- neliela buntíte sakapátas dilles

Pagatavosana:

Nomizo gurkus un sagriez kubinos. Liek caurdurí un pievieno sáli, lai notek skidrums.
Ja jogurts ir ciets un biezs, pievieno nedaudz údeni, bet ja skidrs, notecina lieko údeni, jo jogurta masai jabút kremígai.
Sakapá vai izspiez caur kiplokspiedi kiploka daivas un sajauc ar sáli.
Nem no údens atbrívotos gurkus, sajauc ar kiploku, ellu, etiki un jogurtu. Pievieno dilles, piparmétru un gatavs!ceturtdiena, 2014. gada 16. janvāris

Turku rísu zupa ar jogurtu


Un vél viena zupina no turku virtuves, kas nav gatavota veselu múzíbu- jogurta zupa ar rísiem. Man loti patík piparmétras klátbútne, kas zupai pieskir neatkártojamu garsu un patikami atsvaidzina. Vienkársi, ekonomiski, sátígi un garsígi.

4-6 porcijám:

- 250 g rísu,
- 60 g milti,
- 350 g jogurts,
- 2 olas,
- 1,5 l galas buljons,
- sáls,
- 2 é.k. svaigas piparmétras,
- 10 g sviests,
- 1 t.k. saldás paprikas pulveris,
- 4 é.k. olívellas

Pagatavosana:

 Katlá lej 2 l údens un vára noskalotus rísus aptuveni 10- 15 minútes.
Sajauc miltus ar jogurtu un olám. Uzkarsé buljonu un pievieno iegúto maisíjumu.
Nonem no uguns rísus, nokás un atdzesé.
Liek rísus atpakal katlá un lej klát buljonu, kam pievienots jogurta maisìjums.Uzvára lídz pirmajam burbulim, lídz zupa nedaudz sabiezé, pievieno sáli,piaprus un nonem no uguns.
Sagriez piparmétru un sviestá apcepj. Sajauc paprikas pulveri ar ellu un ar to apslaksta zupu un párber ar piarmétrám.

sestdiena, 2014. gada 11. janvāris

Turku lécu zupa
Sís zupas originálrecepte nák no Turcijas un tiesi tá so virumu (par zupu to gluzi nenosaukt un arí kremzupa tá nav) gatavo Turcijá. 
So virumu jeb zupu aizsáku gatavot jau  Latvijá teju pirms gadiem divdesmit- laiká,  kad sarkanás turku lécas vél nebija ienákusas Latvijas tirgú. Toreiz lécas aizstáju ar parastajiem dzeltenajiem zirniem.

Dzeltenajiem zirniem un sarkanajám turku lécám garsa ir  patiesám loti lídzíga, tikai dzeltenos Latvijas zirnus nákas loti ilgi várít, jo sís viras ípatníba ir táda, ka lécám (zirniem) ir pilníbá jáizskíst. Tátad, ja zupu vára no zirniem, tad tos labák ir iemérkt un várít átrváres katlá,kas arí aiznems diezgan daudz laika, turklát vél járauga, lai tas viss vároties nepiedeg,jo zirni ir smagi un tie várísanás laiká koncentréjas katla dibená. Tápéc, ja vára no zirniem, ik pa laikam zupa jáapmaisa un jápielej údens (buljons). Savukárt sarkanajám (turku) lécám jau piemít ipasiba,ka tás vároties loti átri izskíst, tádél no tám sanák gardi biezeni un arí virumi.

Jásaka, ka seit, Spánijá, ilgi nevaréju atrast vienu no galvenajám sísturku lécu zupas pamatgarsvielám, lidz beidzot lielveikalá krievu produktu stendá ieraudzíju músu pasu "Adzikas" aso mérci. Lai arí turku lécu zupas originálrecepté neizmanto "Adziku", tomér sí asá tomátu pasta  péc garsas un konsistences ir diezgan lídzíga originálreceptes asajai tomátu pastai. 
Sí noteikti ir viena no manám favorítzupám (virumiem) jau daudzu,daudzu gadu garumá. Tá ir loti vienkársa un arí loti ekonomiska.

4-6 porcijám vajadzígs:

- 400 g sarkanás turku lécas,
- sípols
- kártíga sviesta pika,
- sáls,
- buljons vai buljona kubins,
- 1,5 é.k.  tomátu pastas koncentráts,
- 2 é.k. "Adzikas"asás  mérces,
- sáls,
- pipari,
- sausa, saberzta piparmétra,
- citrons

Pagatavosana:

Nem kastroli ar biezu dibenu (kur tálák várís zupu) vai parasto pannu un liek sviestu. Kad sviests izkusis, apcepj smalki sagrieztu sipolu. Cepj lídz sípols zeltains un beigás pievieno tomátu pastas koncentrátu un aso "Adziku".Visu samaisa un nonem no uguns.
Kamér cepjas sípoli, kastrolí liek nomazgátas lécas un párlej ar buljonu. Tikko uzvárás, samazina uguni, jo sarkanajám lécám piemít tendence uzmest putu mákoni. Kad lécas míkstas (tas notiek diezgan átri), pievieno sapceptos sípolus.
Visu kopá vára lídz lécas izskídusas (aptuveni 30 minútes). Beigás, ja nepieciesams, pievieno sáli, piparus péc garsas.
Pasniedz karstu, párberot ar piparmétru (vispár hierba buena, bet nezinu ká latviski so krúma métru sauc, bet garsa gluzi ká piparmétrai) un citrona skéli, no kuras iespiez pa taisno virá citrona sulu.
Klát pieéd karasu vai vienkársi baltmaizes skéli.
Siltie lécu saláti ar rísiem


Nu loooti gardi siltie saláti, kurus ik dienas gribas gatavot vél un vél, jo pievienotás garsvielas dod fascinéjosu garsu un smarzu. Saláti pasniedzami gan ká pamatédiens, gan ká garnírs kádam citam pamatédienam. Turklát ar rísiem un lécám var variét, pieméram basmatas rísu vietá likt pilngraudu vai savvalas rísus un brúno lécu vietá derés arí citas skirnes lécas.
Saláti ir veselígi un dod sáta sajútu ilgam laikam.
Slaidás línijas laiká ellas daudzumu var samazinát,"atskaidot" to ar nokásto údeni, kurá váríjás lécas un rísi.

4-6 porcijám nepieciesams:

- 200 g lécas,
- 200 g basmati rísi,
- 2-3 sípolloki,
- 2 kiploka daivas,
- 100 ml olívella,
- 2 t.k.kanélis,
- 2 t.k. romiesu kimenes (kumins),
- 2 t.k. paprikas pulveris,
- kiploka daiva,
- sáls,
- pipari,
- sauja pétersílu,
- sauja koriandra

Pagatavosana:

Parasti uz lécu pakas jau norádíta lécu skirne un tas,vai tás ir ilgi vai átri várámás, ká arí norádíts várísanás laiks. Tátad, lécas várámas, saskaná ar instrukciju.Tá ká man bija ilgi várámás, tad  lécas liku uz nakti mércéties. Tálák  nákosajá diená nokás, noskalo un liek váríties. Kad pagájusas 20 minútes un lécas ir pusmíkstas, liek nomazgátus  basmatus rísus.
Vára vél 20 minútes, lídz lécas un rísi míksti, tad nokás un rezervé.
Sagriez sípollokus un kiploka daivu, un ellá apcepj. Aptuveni piektajá cepsanás minúté pievieno kuminu, kanéli un papriku. Visu samaisa, vél nedaudz pacepj un tad liek ieksá nokástás lécas un rísus. Visu labi samaisa, pievieno sáli, piparus péc garsas un visu vél 2 minútes pacepj.
Pasniedz siltus kopá ar sakapátiem pétersíliem un koriandru. svētdiena, 2014. gada 5. janvāris

Saulainie lécu saláti


So tik veselígo produktu atkal sáku ieklaut savá édienkarté. Galvenokárt jau tapéc, ka lécas ir tik bagátas ar dzelzi. Pieméram, 100g lécu satur  veselus 8,20 mg dzelzs , 129 g magnéziju, 70 mg kalciju un vel veselu buketi dazádu mums tik nepieciesamo minerálvielu un vitamínu. Lécas- tas ir tik garsígi!

Soreiz taisu lécu salátus, kurus ledusskapí drosi var uzglabát vairákas dienas, tikai tad nebútu ieteicams klát likt tomátu, jo ledusskapí tomáts zaudé savu garsu.
 Saláti ir ideáli lídznemasanai un lieliski remdé izsalkumu. Bez tam, ja grib átro salátu variantu, var izmantot lécas no burkas. 

4-6 porcijám vajadzígs:

- 500 g lécu,
- rozmarína zarins,
- timiána zarins,
- lauru lapa,
- divas saujas kirsu tomátini,
- sauja pétersílu,
 - 3 sípoli

Mércei:
~  3 é.k. virgen extra olívella,
~ 3 é.k vínogu vína etikis,
- 1 liela kiploka daiva, sakapáta
- édamkarote rívétas citrona mizinas,
- 2 é.k. citrona sulas,
- 1/2 t.k. maltas kimenes,
- sáls,
- pipari,
-nedaudz nosmeltais údens, kurá váríjás lécas

Pagatavosana:

Ja izmanto lécas no burkas,tás liek caurdurí un zem tekosa auksta údens noskalo un tad
 nokás. Pársvará lécám no burkas jau ir klát garsvielas (pársvará lauru lapa) un speciáli aromatizét lécas vairs nav nepieciesams.
Citádi, ja izmanto svaigas (kaltétas) lécas. Vispirmám kártám salátos ieteicams nemt lécas, kas vároties neskíst árá. Ja nems dzeltenás (Latvijá tás sauca par turku lécám),vároties tás izskídís un nekádi saláti no tám nesanáks.
Un tá, lécas nomazgá, liek katliná ar údeni, kur pievieno lauru lapu, timiána un rozmarína razinus.
Vára, lidz lécas míkstas (visbiezák jau uz iepakojuma uzrakstits cik ilgi lecas varamas). Izvárítás lécas nokás un lécu údeni rezervé mércei.
Novára kartupelus ar visu mizu, kad míksti nonem mizu un sagriez gabalinos.
Sakapa pétersílus un sagriez tomátus,un sajauc visas sastávdalas.

Taisa mérci:  sajauc visasmérces sastávdalas un párlej ar tám lécas, samaisa.
Sípolus griez ripás un panná apcepj. Tos pievieno siltus, pasniezot salátus.


piektdiena, 2014. gada 3. janvāris

Cepumi ar kanéli un ingveru


Vienkársi un gardi cepumini,kas lieliski der gan pie téjas, gan kafijas tases.

Vajadzígs:

- 260 g milti,
- 150 g sviests,
- 100 g brúnais cukurs,
- 5 g soda,
- 1 ola,
- 1 t.k. ingvers (pulveris),
- 1 t.k. kanélis (pulveris),
- skipsnina sáls

Pagatavosana:

Izsijá miltus un pievieno sodu, kanéli, ingveru, cukuru, sáli.
Izkausé sviestu un pievieno miltiem.Izmaisa un míklu samíca ar rokám.
Izveido bubmu, ietin caurspídígajá virtuves plévé un liek uz 25 min.  ledusskapí.

Nokaisa galdu ar miltiem un izrullé míklu kaut kur 0,5 cm platumá. Ar izvéléto forminu spiez cepumus un liek uz cepamás pláts (ja deg klát, párziez ar taukvielám). Pirms liksanas krásní cepumiem viegli párbrauc pári ar daksu, kas pirms tam iemércéta ellá. Jo cepumiem jábú míkstiem.
Cepj kaut kur 25 minútes 190 grádos. Kad atdziest, cepumus apsmidzina ar púdercukuru.


Escalivada (griléti dárzeni spánu gaumé)


Escalivada ir tipisks Valensijas, Aragonas un Katalúnijas regiona édiens, kur gandríz vienmér tiek  izmantota sarkaná paprika, sípols, baklazáns un nereti arí tomáts. Man patík ari kiploki, tádél sad tad  uzgriléju arí tos. 

Sádi pagatavoti dárzeni ir loti ir ne tikai veselígi, bet arí garsígi un super diétiski, pie kam satur daudz skiedrvielas, ká arí tas ir lielisks garnírs pamatédienam.
 Ká ést? Variantu daudz. Pieméram, spániem patík  griléti dárzeni pie zivs un galas édieniem. Var taisít arí salátus, sagriezot dárzenus gareniskás skélés un aizdarot ar olívellu+citrona sula vai vínogu etikis+ sáls, pipari péc garsas. Tápat ideáli sapas ar ansoviem u.t.t.  Salátus var papildinát arí ar svaigi sakapátiem kiplokiem.

Sádi pagatavotiem dárzeniem piemít vél viena super laba ipasiba. Nosedzot trauku ar partikas plevi, ledusskapi griletos darzenus var uzglabat lidz pat nedelai. 
Escalivada var grillét vai nu uz oglém vai cepeskrásní.

Vajadzígs:

- sarkaná paprika,
- baklazáni,
- sípoli,
- kiploki,
- sáls,
- olívella

Pagatavosana:

Dárzenus nomazgá un nosusina. Tá ká es dárzenus grilléju májás cepeskrásní, tad papriku un baklazánus ierívéju ar olívellu. Tas ir jádara tápéc, lai no árpuses dárzeni nebútu párcepusies un no ieksas izváríjusies.
Sípolus un kiplokus smérét ar ellu nav nepieciesams, jo tiem ir sausa miza.

Cepeskrásns pláté (vai blodiná) lej údeni, lai bútu tvaiks un noliek cepeskrásns apaksá, zem dárzeniem. 

Darzenus grille veselus, neko uz pusem negriezot.Visu grillé aptuveni 45 minútes un paprika ik pa laikam ir jaapgriez. Sipolus, atkaribá péc izméra, parasti nákas pagrillét vél mazliet, lídz tie gatavi.

Sagrillétos baklazánus un papriku liek uz paplátes. Notin ar caurspídígo virtuves plévi un liek aukstumá (ledusskapí). 
Lai vieglák notírít dárzenus, blodiná ielej údeni un "mazgá" papriku, atbrívojot to no séklám un mizas.
Notírítos dárzenus griez rupjás gareniskás skélés, péc garsas pievieno sáli un apslaksta ar olivellu virgen extra.
Gards ká silts, tá auksts.