piektdiena, 2014. gada 3. janvāris

Escalivada (griléti dárzeni spánu gaumé)


Escalivada ir tipisks Valensijas, Aragonas un Katalúnijas regiona édiens, kur gandríz vienmér tiek  izmantota sarkaná paprika, sípols, baklazáns un nereti arí tomáts. Man patík ari kiploki, tádél sad tad  uzgriléju arí tos. 

Sádi pagatavoti dárzeni ir loti ir ne tikai veselígi, bet arí garsígi un super diétiski, pie kam satur daudz skiedrvielas, ká arí tas ir lielisks garnírs pamatédienam.
 Ká ést? Variantu daudz. Pieméram, spániem patík  griléti dárzeni pie zivs un galas édieniem. Var taisít arí salátus, sagriezot dárzenus gareniskás skélés un aizdarot ar olívellu+citrona sula vai vínogu etikis+ sáls, pipari péc garsas. Tápat ideáli sapas ar ansoviem u.t.t.  Salátus var papildinát arí ar svaigi sakapátiem kiplokiem.

Sádi pagatavotiem dárzeniem piemít vél viena super laba ipasiba. Nosedzot trauku ar partikas plevi, ledusskapi griletos darzenus var uzglabat lidz pat nedelai. 
Escalivada var grillét vai nu uz oglém vai cepeskrásní.

Vajadzígs:

- sarkaná paprika,
- baklazáni,
- sípoli,
- kiploki,
- sáls,
- olívella

Pagatavosana:

Dárzenus nomazgá un nosusina. Tá ká es dárzenus grilléju májás cepeskrásní, tad papriku un baklazánus ierívéju ar olívellu. Tas ir jádara tápéc, lai no árpuses dárzeni nebútu párcepusies un no ieksas izváríjusies.
Sípolus un kiplokus smérét ar ellu nav nepieciesams, jo tiem ir sausa miza.

Cepeskrásns pláté (vai blodiná) lej údeni, lai bútu tvaiks un noliek cepeskrásns apaksá, zem dárzeniem. 

Darzenus grille veselus, neko uz pusem negriezot.Visu grillé aptuveni 45 minútes un paprika ik pa laikam ir jaapgriez. Sipolus, atkaribá péc izméra, parasti nákas pagrillét vél mazliet, lídz tie gatavi.

Sagrillétos baklazánus un papriku liek uz paplátes. Notin ar caurspídígo virtuves plévi un liek aukstumá (ledusskapí). 
Lai vieglák notírít dárzenus, blodiná ielej údeni un "mazgá" papriku, atbrívojot to no séklám un mizas.
Notírítos dárzenus griez rupjás gareniskás skélés, péc garsas pievieno sáli un apslaksta ar olivellu virgen extra.
Gards ká silts, tá auksts.


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru