trešdiena, 2012. gada 29. augusts

Júrasvelsu saláti ar olívém


Bezgala gardi júrasvelsu salátini, kas arí pagatavoti vél smarzo péc júras !!!

4 personám nepieciesams:

- neliels (astonkájis 800 g),
- 1 kg mídijas,
- páris olíves,
- 2 saujas marinéti sípolini,
- neliela paprika,
- mazliet saláti (liku escarola),
- 2 édamkarotes olívella Virgen extra,
- vínogu vína etikis,
- 4 surimi

Pagatavosana:

Mídijas novára un iznem no vákiem. Astonkáji novára un sagriez nelielos gabalos.  Sagriez arí salátus, surimi ,bet ne smalki (!). Pievieno marinétus sípolinus, olíves. Párlej ar mérci (olívella+ vína etikis) un gatavs!

otrdiena, 2012. gada 28. augusts

Zobengliemezi tomátu mércé (navajas con tomate)


Garenie júras gliemezi (zoben jeb nazgliemezi)  dzívo  Vidusjúras (arí Melnajás júras un Atlantijas okeána) smiltís- gan dzili údení, gan pasá krástá.
Tie vertikáli ierokas smiltís un tur arí barojas. 
 Liels bija mans pársteigums, kad ieraudzíju kádu víru, kurs tepatjúras krastá, péc lietus, no smiltím ar sáls palídzíbu zvejoja árá sos garcaulainos iemítniekus. Vírs uzkaisíja uz slapjajám smiltím nedaudz sáli un gargliemezi pasi spraucás árá!!
Sie gan ir veikalá pirktie gargliemezi )))

Nepieciesams:

- zobengliemezi,
- sípols,
- kiploka daiva,
- sauja sagrieztu pétersílu,
- liels tomáts,
- citrona sula,
- nedaudz ella

Pagatavosana:

Zobengliemezuz iemérc uz 4-6 stundám sálsúdení. Iemérkti sálsúdení tie atdods smiltis(ja tádas gadíjumá bús), lai édot necirkstétu starp zobiem.
Panná apcepj sagrieztu sípolu un kiploku. Pievieno sarívétu vai smalki sagrieztu tomátu, skipsnu cukura (sáli nevajag, jo visas júrasveltes ir pietiekami sálas) un sauju pétersílu un citrona sulu. Pievieno nokástus zobengliemezus, uzliek váku un sauté, kamér gliemezi atveras.

Túlin arí pasniedz.


pirmdiena, 2012. gada 27. augusts

Vínogas kazoká.


Loti romantiska un izsmalcináta uzkoda. Gardézi novértés.

Nepieciesams:

Vínogas,
- Camembert siers,
- ciedru rieksti,
- magonu séklinas,
- závétas plúmes,
- závétas aprikozes,
- mandelu skaidinas,
- uzkodu kocini

Pagatavosana:

Camemberta sieram ar nazi nokasa vai nogriez garozu. Sagriez plúmes un aprikozes. Saslapina rokas. Nem camemberta sieru,  ievilá tajá vínogas un liek ledusskapí. 
 Péc tam  vínogas pa vienai apvilá magonu séklinás,sagrieztás aprikozés, plúmés, mandelu skaidinás..Beigás uzsprauz kocinu un uzkoda gatava!

Saláti ar vínogám un gorgonzolas sieru


Garsígi un veselígi saláti, kas var bút gan ká uzkoda vai  ká piedeva pamatédienam.

Nepieciesams:

- maigi sáláti (péc izvéles),
- zilais siers (péc izvéles),
- vínogas,
- vínogu vína etikis,
- Virgen extra olívella,
- sáls,
pipari

Pagatavosana:

Nem salátus, ja nepieciesams(lapas párák lielas), tad ar rokám saplúká. sagriez zilo sieru kubinos. Vínogas párgriez uz pusém, iznem séklinas. Sajaus olívellu ar vínogu vína etiki, pievieno sáli, piparus un párlej salátus.


Vinoga-tapa


Vienkársa un atri pagatavojama uzkoda.

Nepieciesams:

- vínogas,
- siers (péc izvéles),
- tapu kocini

Pagatavosana:

Uzsprauz vínogas un sieru uz kociniem un uzkoda jau gatava!

Vínogu uzkoda ar garnelém


Garda uzkoda, kas loti átri un nemanámi noédas.

Nepieciesams:

- mini grozini,
- brie vai camamberta siers,
- vínogas,
- garneles

Pagatavosana:

Novára un attíra garneles, atstájot tikai astes. Nem grozinus, saliek sieru, uzsprauz vínogu un pa virsu garneli. Uzkoda gatava!

Vinogu limonáde


Loti gards, veselígs un atspirdzinoss dzériens.

Nepieciesams:

- vínogas,
- ábols,
- ledus

Pagatavosana:

Lai iegútu péc iespéjas veselígáku dzérienu, nem vínogas un sablenderé ar visiem kauliniem. Ja vélas, var pieblenderét klát arí páris vínogu lapas.
Sablenderé arí ábolu ar visu mizu un séklinám. Proporcijám un auglu skirném te nav nozíme- gardi un veselígi sanáks jebkurá gadíjumá.
Kad viss sablenderéts, izlaiz caur sieru.
Sablenderé arí ledu un dzériens gatavs!

Vínogu sula ar abolu un rozinem


Sádi pagatavota vínogu sula ir ne tikvien veselíga, bet arí loti garda. Ja nepieciesams, papildus var vél saldinát ar medu.

2 porcijám nepieciesams:

- liels kekars ar vínogu (péc izvéles),
- 1 ábols,
- 1/2 citrona sulas,
- sauja rozínes

Pagatavosana:

Sablenderé vínogas ar visiem kauliniem, pievieno ábolu ar mizu un séklinám, ká árí citrona sulu un rozínes. Izlaiz caur sietu un sula gatava.


Vïnogas uz iesminiemVietéjie zemnieki sák ievákt  vínogas- no tám te taisa arí gardos  Moscatel vínus.
Vienmér ar interesi noraugos ká vietéjie rúpéjas par savám vínogu plantácijám- ziemá apar, péc razas nogriez zarus, bet augusta beigás, kad saulé uzkarst  +42 grádi, cakli smaidot griez sauli pielijusos lielos, smagos kekarus..

 Vírs májás párnesis veselu kasti ar vínogám, kur lai tás liek??? Spiezam sulas, edam tapat, taisam visvisadus edienus..
 Labi, ka májás ir vairáki ledusskapji- tuksajá ledusskapí iznému plauktus un saliku veselu kartona kasti ar vínogám, pársedzot vél tás ar vínogu lapám. Kartons sasúks lieko mitrumu, bet vínogu lapas "atveldés" arí ledusskapí vínogas, pagarinot tám múzu. Tá vínogas var nostávét bez bojásanás 7-10 dienas. Tikai járaug, lai ledusskapí nebútu áboli..

Bet, runájot par vínogám, ir veseli  pieci túkstosi (!) dazádu vínogu skirnu un tikai mazliet vairák neká 40 skirnes ir populáras patérétáju vidú. Un grúti pateikt, kura tad ir pati gardáká (jo gardas ir visas! ).

Vínogas noteikti ir dávana veselíbai.  Lai arí vínogas ir ogas ar augstu kaloritáti (100 g atkaríbá péc skirnes satur  ap 70 kcal un tajás ir 16 % cukura) , tás ir loti vértígas un Vidusjúras valstís vínogas dévé arí par dzívíbas augu.
Vínogas ir  bagátas ar C, K un  B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12 vitamíniem, ká arí satur dazádas loti vértígas minerálvielas- kalciju, dzelzi, magniju, manganu, fosforu, kaliju, natriju,  cinku u.c.

Arí sádi var pasniegt vínogas.

Nepieciesams:

- dazádu krásu vínogas,
- iesmini

Pagatavosana:

  Saver vínogas uz iesminiem un gatavs!Irbítes vínogu mércé


No vínogám var pagatavot arí loti gardas mércítes, kuras loti labi iet kopá ar putnu galu, ká arí garsas ziná labi sapas ar baltajám zivím.
Ir daudz receptes ká pagatavot vínogu mérci. Man soreiz tapa vínogu mérce ar irbítém, kas noteikti ir svétku édiens.

8 personám nepieciesams:

- 16 irbítes (var bút arí vista, piem., vistas fileja)
- 500 g vínogas (bez kauliniem)
- 5-10 cm ingvera sakne,
- 4 apelsíni,
- 4 kiploka daivinas,
- 4 édamkarotes pétersílu,
- nedaudz olívella,
- sáls,
- pipari,
- nedaudz sviesta (ja vélas)

Pagatavosana:

Uz smalkás ríves sablenderé ingveru (var arí sablenderét). Nem iztírítas irbítes, ieberz ar sáli un pipariem un nelielá ellas daudzumá apcepj no abám pusém. Ja vélas, pievieno arí nelielu gabalinu sviesta.
Pagatavo mérci- izspiez kiploku caur kiplokspiedi un sajauc ar svaigi spiestu apelsínu sulu un ingveru. Sáls, pipari péc vajadzíbas. Kad irbítes apcepusás, turpat panná pievieno mérci, vínogas, uzliek váku un turpina sautét 15- 20 minútes.
Beigás párber ar zalumiem.
Sádi pagatavotas irbítes loti labi sapas ar cous cous.


Jaunais gads


Ko nozímé 12 vínogas un plkst.12.00?

Tas nozímé, ka Spánijá ir atnácis Jaunais gads!!!

Spánijá ir táda feina tradícija, ka pusnaktí, kad pulkstens nosit divpadsmito stundu, cilvéki, ar katru nákamo pulkstena dimdienu, muté liek vínogu.
 12 vínogas=12 vélésanás, kuras jáiedomájas brídi, kad apéd vínogu. Tad vélésanás nákamajá gadá noteikti piepildísies.
Labák izvéléties vínogas bez kauliniem. Ja gadás vínogas ar kauliniem, tad kaulinus pirms tam noteikti jáiznem.
Parasti veikalos tirgo jau skaisti iepakotas vínogas bez kauliniem.

Un vispár, Dienvidu valstís Jauná gada sagaidísana TIK LOTI atskiras no Jauná gada sagaidísanas Ziemelu valstís!!!

Un tá, Jauná gada sagaidísanai nepieciesams:

- 12 vínogas (labák bez kauliniem),
- 12 vélésanás.

Saistoss video:

svētdiena, 2012. gada 26. augusts

Zivs krásní ar dárzeniem un séném
Rísi ar pesto


Sádi pagatavoti rísi vienmér sanák trakoti gardi.

2- 4 porcijám nepieciesams:

-  300 g rísi (parasti nemu pilngraudu),
-  190 ml pesto
- parmezána siers

Pagatavosana:

Novára rísus. Kad rísi gatavi, iejauc ieksá pesto (lieku pesti alla genovese) labi izmaisa. Pirms pasniegsanas párber ar rívétu parmezánu un gatavs ésanai.

piektdiena, 2012. gada 24. augusts

Lécu biezenis ar ricottu un parmezánu


Sádi pagatavotas lécas ir riktígs gardums.

4- 6 personám nepieciesams:

- lécas,
- ricottas mérce,
- parmezána siers

Ricottas mércei nepieciesams:

- 500 g ricotta,
- 2 palieli tomáti,
- sípols,
- kiploka daiva,
- sáls, pipari péc garsas,
- skipsna cukura
- nedaudz ella

Pagatavosana:

Var izmantot gan sausas, gan konservétas lécas. Arí ricottas mérce nopérkama jau gatava. Un, ja ir pusfabrikáti, tad édiens gatavs 5 minútés. Ja ne, tad:

Liek váríties lécas, pievienojot lauru lapu.

Panná apcepj loti smalki sagrieztu sípolu, kiploka daivu. Tomátiem nonem mizu (vai nu vienkársi nomizo vai izpeldina verdosá údení).

 Ja vélas, tomátiem iznem arí séklas. Tomátus diezgan smalki sagriez vai sarívé un liek klát pie zeltaini apceptajiem sípoliem, pievieno sáli, piparus, skipsnu cukura. 
Visu samaisa, nedaudz pacep un tad liek klát ricottu. Atkal samaisa, vél nedaudz pacepj un pievieno jau míkstám lécám. Ja nepieciesams, pievieno klát nedaudz karstu údeni vai dárzenu buljonu .
Iejauc ieksá kádas 2-3 saujas sarívétu parmezána sieru un gatavs!

Pasniedz siltu un ja vélas, papildus vél párkaisa ar parmezána sieru.

ceturtdiena, 2012. gada 23. augusts

Maza zala vardíte (recepte bérniem)


Sezonauglu vardíte bérniem.

Nepieciesams:
Abols,
vínogas,
míkstás kondzas,
kreicnaglinas,
kocini.

Pagatavosana:

Nogriez palielu ábola skéli, uztaisa ar asu nazíti iegrebumu. Sagriez vínogas ká kepinas un rokas. Piestiprina vai noliek tápat. Pieliek acis un vardíte gatava!

Vínogas sokoládé


Trakoti gards naskis!

Nepieciesams:

- vínogas,
-sokoláde,
- kokosa skaidinas

Pagatavosana:

Vínogas nomazgá un kártígi nosusina. Karstá údens peldé (var arí mikrovilnu krásní) izkausé sokoládi (es izmantoju sokoládi, kas paredzéta saldajiem édieniem, t.i., kausésanai, kaut péc bútíbas var izmantot jebkuru sokoládi). Iemérc vínogas pa vienai izkususajá sokoládes masá , párkaisa ar kokosa skaidinám un lauj nedaudz ledusskapí pastávét, lai sokoláde masa kártígi sacieté. Gatavs!

Loti, loti garsígi!

Vínogu zirneklis


Sádi pasniegtas vínogas loti uzjautrina bérnus.

Nepieciesams:

- vínogas,
- ciedru rieksti ( derés arí jebkas cits, kas izskatás ká zirnekla acteles )
- víge ( plúme, ábols u.c.),
- tapu kocini

Pagatavosana:

Vínogas uzver uz kociniem, nostiprina un savieno ar vígi. Ieliek actinas un gatavs!

Draudzígá gimene

Vínogu cupacups


Arí sádi pasniegtas vínogas loti patík bérniem.

Nepieciesams:

- vínogas,
- "Mikado" sokoládes salmini

Pagatavosana:

Uzsprauz vínogu uz sokoládes salmina un saldais édiens gatavs!Vinogas- spárítes (recepte bérniem)


Kad veikalá pirku vínogas, párdevéjs izbríníts jautája, cik labi, ka manam mazajam bérnam (kurs jau mielojás ar vínogám) garso vínogas. Izrádás, ka vina divgadígá meita vínogas nepakam neédot! Es jau nosméjos un teicu, lai tik taisa augsá no vínogám ko interesantu, pieméram spárítes- tá, lai bérniem patík!

Nepieciesams:

- vínogas,
- apelsíns,
- tapu kocini

Pagatavosana:

Vinogu laivinas "Pút, véjini! "


Neliela uzkoda ar vínogu un sieru.

Nepieciesams:

- vínogas,
- mílákais siers,
- bazilika lapinas,
- tapu kocini

Pagatavosana:

Uzsprauz uz kocina sieru, vínogu un bazilika lapinu. Saliek uz bazilika lapinám un gatavs!

Caklais ezítis


Vél viena recepte, kas loti patík bérniem.

Nepieciesams:

- bumbieris,
- vínogas,
- kreicnaglinas,
- kocini (zobu bakstámie)

Pagatavosana:

Taisa ezítim sejinu daléji nomizojot bumbieri. Sasprauz uz kociniem vínogas un sadur ezísa kazocinu. Iesprauz actinas un gatavs!Vínogu vecítis


Vél viens auglu édiens bérniem.

Nepieciesams:

- víge,
- plúmes,
- ábols,
- apelsíns,
- kocini

Pagatavosana:

Nem plúmes un uzsprauz vienu uz otras ar kocinu palídzíbu. Izmantojot vínogas, pieliek acis un degunu. Vígi un vínogu izmanto ká cepuri. Nem pusi apelsína, izgrebj mísktumu un saber vínogas. Nogriez no ábola divas skéles un nostiprina ká rokas. Vírins gatavs!

Jautrás masínítes


Sezonas auglu masíníte.

Nepieciesams:
- ábols,
- vínogas,
- kocini

Pagatavosana:

Sagriez ábolu skélítes, iznem serdi. Párgriez vínogas uz pusém un ar kocina palídzíbu piemonté riteni )) (piestiprina  vínogu pie ábola). Gatavs!


Olimpiskais piecinieks ( Recepte bérniem)


Loti garsígas kanoé laivinas, bez tam sí kombinácija- selerija, vínogas, zilais siers un kraukskígás sezama nújinas loti labi iet kopá. 
 So visu var arí sagriezt un likt salátos, tacu bérniem sádi pasniegts édiens noteikti skiet skaistáks.
 Vél loti garsígi ir, ja uz karstmaizítes uzsméré sieru (kádu no zilajiem, brie, camembert...), uzgriezot virsú vínogas un selerijas kátu. Tá un sitá garso vairák neká labi.

Labák izvéléties seleriju, kas nav tik cieta un saraina. Mums veikalá nopérkamajai jau uzrakstíts, kura selerija ir salátiem un kura paredzéta várísanas (cepsanas..) Selerija salátiem parasti nav tik izteikti zala un izméros ir nedaudz mazáka par seleriju, kas paredzéta termiskai  apstrádei.

Nepieciesams:

- Selerijas káts salátiem,
- siers (káds no zilajiem vai camembert, brie jeb káds nu katram labák garso),
- vínogas,
- salmini (man bija ar sezama séklinám)

Pagatavosana:

Selerijas kátá iesméré sieru un saliek vínogas. Pieliek  vínogám "airus" un gatavs!

Bizbizmárítes


Jautra uzkoda bérniem no vínogám.

Nepieciesams:

- Vínogas (lielás sarkanás un melnás),
- melnie garie  rísi,
- medus,
- baltás sokoládes bumbinas

Pagatavosana:

Melnás vínogas párgriez uz pusém un pieliek pie sarkanajám vínogám.
Nem rísu graudinus un pieliek márítém kájas. Sokoládes bumbinas iemérc medú un pieliek acis.
Melnajai vínogai nonem mizu, sagriez un pieliek márítém punktinus.
Svétku konfektes bérniem


Bérnu svétkos sádi pagatavotas vínogas bérniem loooti patík. Kocinus mazákajiem bérniem nemaz nedodu, lai tik nonem vínogu un viss(bérni paliek bérni un bez álésanás nu nekádi).

Nepieciesams:

- garie kocini ( iesmini),
- vínogas,
- medus,
- viss, kas májás atrodams (magonu, sezama u.c séklinas, ká arí kokosa, mandelu, sokoládes u.t.t.skaidinas vai síki sagriezti  závéti augli- rozínes, plúmes u.t.t.),
- lentítes

Pagatavosana:

Vínogas ar otinu nokláj ar izlejamo medu, izvilá péc izvéles skaidinás, séklinás un uzsprauz uz kocina. Uzsien lentíti un gatavs!


trešdiena, 2012. gada 22. augusts

Corizo ar lécám un spinátiem (Chorizo con lentejas y espinacas)


Spánu chorizo ir loti aromátiska un pikanta (ir atrodama arí ne tik pikanta) desa, nedaudz iesarkaná krásá (tas no paprikas, kas desá, kaut veikalos atrodamas arí brúnas krásas chorizo), no kuras var pagatavot dazádus feinus édienus, kas vienmér sanák garsígi un sátígi, turklát léti. 
 Sodien pusdienás savéjiem galdá célu chorizo ar lécám un spinátiem. Tikpat labi lécu vietá var bút arí pupinas vai turku zirni. Ja édienu nepieciesams pagatavot átri, var izmantot jau ieprieks novárítas vai konservétas lécas.

4-6 personám nepieciesams:

- 6 chorizo,
- 500 g lécu,
- lauru lapa,
- buljons (ja vélas),
- 1 kg spinátu,
- 1 sípols,
- 1 kiploka daiva,
- sáls,
- pipari,
- malta saldá paprika,
- nedaudz ellas


Pagatavosana:

Aukstá údení iemérc lécas. Liek váríties, pievienojot lauru lapu. Uzliek váku un aptuveni péc 1 stundas lécas jau gatavas!

Apcepj sagrieztu sípolu un kiploka daivu. Kad zeltaini, pievieno chorizo un apbrúnina no abám pusém. Pielej nedaudz buljonu vai údeni un liek sagrieztus spinátus. Kad tie saplok, visu liek pie lécám un turpina várít, lídz spináti gatavi. Sáls, pipari, saldá paprika péc garsas.pirmdiena, 2012. gada 20. augusts

Vinogas skaistumkopsaná


Urrá, beidzot vínogu sezona ir klát un varam iet "uvás"!  )) (uva spániski vínoga).

Vínogas ir vienas no vissenákajiem kultúraugiem.  Bíbelé minéts, ka Noass tás iestádíja, kad bija beigusies lielie plúdi.

Vínogás ir vértígs viss- gan ogas, gan lapas, gan kaulini. Nereti vínogas tiek dévétas arí par dzívíbas augu.
 Vínogas ir bagátas ar B grupas vitamíniem, ká arí C, P, PP. Vínogas ir arí bagáts folijskábes un daudzu citu minerálvielu avots.

Arí skaistumkopsaná biezi vien tiek izmantotas vínogas.
Vīnogu sula palīdz atbrīvoties no sīkām grumbām, padara ādu maigu un elastīgu. No vīnogām izspiež sulu un ierīvē to ādā, vai arī uz sejas uzliek pārgrieztas vīnogas un patur 20 minūtes.

Otrs paņēmiens – plānu vates slāni sasmērē tikko izspiestā vīnogu sulā, uzliek uz sejas un kakla, patur 15 – 20 minūtes. Pēc tam ādu noskalo ar siltu ūdeni, noslauka ar dvieli un ieziež ar barojošu krēmu.

Trešais paņēmiens – vīnogu maska. Sasmalcina zaļās vīnogas bez kauliņiem. Šo biezeni uzklāj uz sejas un kakla. Patur pusstundu, tad noskalo.

Pildíta omlete (Omuraisu)


Káds mans gimenes loceklis ir loti aizrávies ar japánu valodu, kultúru un pédéjá laiká arí virtuvi. Sis ir manas meitas pagatavots édiens, kurs apgúts, skatoties japánu multenes. Ediens ir patiesám loti garsígs un sátígs. Tiesa gan, visas nepieciesamás sastávdalas mums májás nebija, tapéc izlídzéjámies ar vienkársu buljonu. Ja vélas, omuraisu var arí no árpuses apliet ar ketcupu.

Nepieciesams (4 personám)

- 50 g rísi,
-  150 g vistas fileja,
- sípols,
- 2 t. k. ketcups,
-nedaudz (aptuveni 15 g ) sviesta,
- buljons,
- skipsna cukura,
- 4 olas

Pagatavosana:

Nem apalgraudu rísus un novára. Atseviská panná sviestá apcepj sípolus lídz tie klúst zeltaini. Tad pievieno sagrieztas vistas filejas, visu nedaudz pasauté un tad pievieno nedaudz buljonu, beigás  nedaudz ketcupu. Sauté, lídz liekais skidrums izgarojis. Uz beigám iejauc novárítos rísus un vél 2-3 minútes iemaisot visu pacepj.

Sakul olas. Panná uzkarsé sviestu un no sakultás masas cepj 2 omletes. Péc tam sapilda un aizrullé. Gatavs!


sestdiena, 2012. gada 18. augusts

Mídijas ar pétersíliem


Mídijas ir loti garsígas un  átri pagatavojamas. Vidusjúras regioná mídijas tiek uzskatítas par nabadzígo lauzu austerém. Mídijas ir  loti veselígas un liesas- 100 g satur tikai 72 kcal. Mídijas ir loti bagátas ar jodu un  B grupas vitamíniem (seviski B 12).
Vislabák izmantot svaigas mídijas- tás ir ir garsu piesátinátas un vél smarzo péc júras.
Garneles var dazádi pagatavot un soreiz man tapa tá:

4 personám:

- 2 kg mídijas,
- sauja pétersíli,
- 1 kiploka daiva,
- citrons

Pagatavosana:

Mídijas liek bloká (es izlietné) un ar nazísa palídzíbu tám nonem kérpjveidígás alges. Izvéloties mídijas, nevajag baidíties, ka tás "nosúnojusas"- tas tikai nozímé to, ka mídijám ir vél ar ko baroties un tás noteikti ir dzívas.

Sagriez pétersílus un kopá ar kiploka daivu (kiploku nemizo) liek katlá. Kiploka daiva un pétersíli piedos mídijám aromátu.

Mídijas péc attírísanas noskalo un liek katlá. Udens nav jápievieno, jo mídijás jau ir údens. Labák izvéléties lielu katlu- tá, lai tas ir nedaudz par lielu, nevis par mazu.

Tad noskalo mídijas zem tekosa auksta údens un liek kastrolí (var izmantot arí dzilu pannu). Ja vélas, var pievienot nedaudz baltvína. Garneles izváras loti átri- 3- 5 minútes un gatavs!
Kad várísanás jau iet uz beigám, tad vélams katlu spécígi sakratít- tá, lai mídijas, kas augpusé, samainás vietám ar tám, kas apaksá (tapéc arí labák izmantot lielu katlu).

Kad mídijas atvérusás, tás liek (saber) trauká un pasniedz kopá ar sagriezta citrona skélém. Pirms ésanas katrai mídijai uzspiez nedaudz citrona sulas.

Ja mídijas péc pagatavosanas (tvaicésanas, várísanas, cepsanas) nav atvérusás, tás nav édamas!!! (jo bijusas nedzívas jau pirms pagatavosanas).piektdiena, 2012. gada 17. augusts

Pupinu saláti


Loti vienkársi un átri pagatavojami salátini (izmantojot konservétas vai ieprieks novárítas pupinas). Tikpat labi sáds édiens var bút piedeva vai pat pamatédiens.

Nepieciesams:

- pupinas,
- kiploka daiva,
- nedaudz majonéze,
- zalumi (pétersíli, locini.. man soreiz dilles),
- sáls,
- pipari,
- nedaudz citrona sulas

Pagatavosana:

Nem novárítas pupinas un liek trauciná. Ja izmanto konservétas pupinas, tás liek caurdurí un zem tekosa údens nomazgá un nokás. Pievieno sasmalcinátus zalumus, nedaudz sáli, piparus. Pievieno nedaudz citrona sulu, majonézi un visu labi samaisa. Gatavs!

trešdiena, 2012. gada 15. augusts

Deserts no kirbja. Poli pa solim.


Loti gards un veselígs saldais édiens no kirbja. Kirsu sezonas laiká izvéléjos kirsus, bet tikpat labi kirsu vietá var bút zemenes, apelsíni, banáni un jebkura veida ogas- kas nu labák tík.

Lai pagatavotu sádu desertu, nepieciesams:

- kirbis (daudzums-cik nu vélas),
- kremígs jogurts (piem., grieku) vai svaigais siers ceso batido,
- mazliet medus,
- saldinátájs (ja nepieciesams),
- páris pilieni vanilas ekstrakts,
- magonu séklinas,
- augli (man soreiz kirsi)

Seit mans mílais draugs kirbítis, kuru párcirtu uz pusém (bet var arí pagatavot no vesela). Tad iznému kirbítim séklinas un ietinu follijá. Cepu 220 grádos aptuveni 20 minútes.
Te nu vins ir- izcepies.
Sis kirbis ir fenomináls- péc cepsanas krásní tas ir míksts, kremígs, gluzi ká ar kausétu sviestu párliets! Turklát kirbítis ir TIK salds, i lágá pasam nenoticét, ka nav saldináts))


Izgrbto míkstumu liek blodá un saastampá ar karotíti. Pievieno páris piles vanilas ekstarktu, nerdaudz medu, samaisa visu un liek glázés. Pa virsu nolej ar kremígu jogurtu (ja vélas, to var saldinát), párkaisa ar magonu séklinám un pasniedz ar kirsiem.

Te nu vins ir- kirbja deserts. Tiesám loti, loti gards!


ceturtdiena, 2012. gada 2. augusts

Pildíts krabis


Kas gan var bút gardáks par so? Ja gribas kádu pársteigt vai kad gribas sevi ípasi palutinát-sí recepte bús tiesi laiká!!

4 personám nepieciesams:
 

- 2 krabji,
- 2 greifrúti (sarkanais un dzeltenais vai otrs citruss var bú apelsíns)
- 1 salátu galva (kas dod apjomu),
- zivju buljons,
-buntíte dilles,
-200 g sojas dzinumi (der arí blansétas)

Pagatavosana:


Aromátiská zivju buljoná novára krabjus. Péc 10 minútém iznem no kastrola un lauj atdzist. Nomizo greipfrútus, tá daivinas atdalot no pléves.
 Krabim nonem kájas un atlauz calu.
Atseviská trauciná liek krabja galu un iztecina skidrumu (to árá nelej!).
 Sagriez salátus, dilles, uz pusém sagriez sojas dzinumus, pusi sarkaná un dzeltená greifrúta, ko sagriez nelielos gabalinos.
Pievieno "falso" majonézi, sáli, piparus,visu samaisa un sapilda krabi. Pa virsu liek atlikusás greifrúta daivinas.

Falsá majonéze Vidusjúras gaumé


- 1 olas dzeltenums,
- 1 téjkarote dizonas sinepju,
- 50 g biezpiena,
- 1/2 citrona sulas,
- téjkarote kaperu (mazinie),
- sáls,pipari
- skipsna Vidusjúras garsvielu maisíjums (ja vélas)

Pagatvosana:


Labi samaisa visas sastávdalas un gatavs!


Greipfrútu kakaoKad apnicis ierastais ikríta kakao, tad der izméginát citrusauglu kakao. Kakao no mandarína sulas, ká arí aplesínu sulas garso vienreizéji labi!
Arí no greipfrútu sulas sanák super gards kakao. Táds ísts un vienreizígs.

2 porcijám:

- 250 ml  piena (es nemu o%)
- 2 téjkarotes  kakao,
- 1 greifrúta sula,
- saldinátájs (ja nepieciesams)

Pagatavosana:

Nem pusi piena, iemaisa tajá kakao, tad pielej otru pusi piena un visu labi samaisa.
Pievieno greifrúta sulu un liek karséties. Ja nepieciesams, pievieno saldinátáju.
 Lej glázés un bauda.
Garsígs gan silts, gan auksts.

Prozit!

Deserts "Pasaka" jeb ar lavandu sautéti greifrúti olu mércé


Lai arí lanvanda mums aug visapkárt un ziedosá veidá pieejama cauru gadu, kulinárijas vajadzíbám to izmantoju reti, tacu vienmér esmu sajúsmá. Smarza, garsa vienkársi fantastiska!!! Sis aromátiskais deserts ir vienkársi lielisks! Viennozímígi mans favorítdeserts.

3 porcijám nepieciesams:
- nedaudz sviesta (kádi10 g, bet var arí vairák)
- 2 gab. rozá greifrúti,
-1 téjkarote lavandas ziedi (es nému svaigos, bet derés arí kaltéti)
- 4 gab.olu dzeltenumi (izmantoju"S" izméra olu dzeltenumus)
- 100 ml liesa piena,
- saldinátájs (izmantoju stéviju)

Pagatavosana:

Nomizo greifrútus un atdala katru daivinu no baltás pléves (ar skéru vai asa nazísa palídzíbu). Izkausé panná sviestu un liek greifrútu daivinas. Pievieno lavandas ziedus un sauté un nelielas uguns, lídz lavandas ziedi pilníbá "atveras" (izdod savu aromátu).

Uzkarsé pienu, pievieno saputotus olu dzeltenumus un sákumá nepártraukti maisa. Lai masa pécák labi sacietétu, temperatúrai nevajadzétu bút vairák par 85 grádiem.

Nem glázes, liek  tajás saceptás greifrútu daivinas un párlej ar iegúto piena- olu masu.

Gards ka nenoésties, patiesám! ))

Pildíts greipfrúts meksikánu gaumé (light versija)


Guacamolei ir loti sena vésture, tá pazístama jau no acteku laikiem, loti izplatíta Meksiká un ASV, ká arí dazviet Eiropá, pieméram Spánijá.

Ir daudz un dazádi veidi ká pagatavot guacamole. Soreiz gatavoju light versiju, kas nozime, ka lídz minimumam samazináju avokado un riekstu daudzumu, jo salátus tacu papildina arí rieksti, kas pieskaitámi pie taukiem. Tápéc gatavojot light versiju, pievienoju vairák citas sastávdalas, pieméram, tomátus, sípolu (lai sanáktu vairák masas un pietiktu salátiem).

Sajá kombinácijá guacamole lieliski sapas ar krabju núnijám, zalumiem un riekstiem.Tacu galveno akcentu sajá recepté piedod tiesi greifrúts, kas papildina visu garsu burvígo salikumu.

 
Vienai porcijai nepieciesams:

- 300 g guacamole (meksikánu mérce),
-1 sarkanais greifrúts,
- puse sípola,
- 2 téjkarotes sakapátas dilles,
- téjkatote citrona sulas,
-100 g krabju nújinas,
- nedaudz  rieksti (péc izvéles)

Pagatavosana:

Greifrútam nogriez vienu galu un ar asu nazíti iznem míkstumu. Notíra sípolu un síki to sakapá. Smalki sagriez krabju nújinas un pusi no greifrúta míkstuma.Sasmalcina riekstus. Pievieno dilles un guacamole.Visu labi samaisa, sapilda greifrútu un pasniedz.

Guacamoles pagatavosanai nepieciesams:

-30 g avokado,
- 25 g sípola,
-50 g tomáta,
-puse kiploka daivas,
- 1/4 cilli pipara,
- 1/2 citrona vai laima sulas,
-páris koriandra lapinas,
-sáls péc garsas

Pagatavosana:

Loti síki sagriez (sakapá) sípolu un koriandru. Izspiez caur kiplokspiedi nomizota kiploka daivu. Tomátam nonem mizu un sarívé to. Ar daksu samíca avokado, pievieno citrona sulu. Tad pievieno augstákminétás sasmalcinátás sastávdalas, skipsu sáli, piparus. Gatavs!

Ja vélas mérci uzglabát, avokado kaulinu nemet árá, bet liek turpat iegútajá mércé, lai avokado neoksidéjas.

Lasa saláti


Vienkársi pagatavojami un super gardi salátini.

4 personám nepieciesams:

-2 greifrúti,
-1 neliels gurkis,
-60 g kúpináta lasa,
- 6-8 redísi
-neliela buntíte maurloki un dilles
- 120 ml bezpiedevu jogurta,
-1 tejkarote citrona sulas,
-sáls,
- pipari

Pagatavosana:

Nomizo greifrútu un atdala tá daivinas no baltás pléves. Nomizo gurki un sagriez kubinos. Nelielás, plánás skélés sagriez lasi. Redísu griez ripinás. Sakapá maurlokus un dilles. Trauciná liek greifrúta daivinas,sagriezto gurki,lasi,redísus un párber ar maurlokiem & dillém.

Mércei:

Jogurtam pievieno citrona sulu, pievieno sáli, piparus (péc garsas) un visu samaisa.

Gatavs pasniegsanai!

Greipfrútu granizado


  
Granizado ir bezalkoholisks dzériens, kas sastáv no ípasi saskaldítiem vai sarívétiem ledus gabaliniem, auglu sulas vai sírupa.
Granizado pagatavosanas procesá ledus tiek ípasi slípéts- izmanto speciálas dzelzs birstes ledus sagriesanai. Gradizado ir loti populárs Spánijá un to tirgo kafejnícás un ielu tirgotáji.
Granizado lieliski veldzé slápes un karstá laiká atvésina.
 Péc savas bútíbas granizado ir Latínamerikas dzériens, kas savukárt, katrá no Latínamerikas valstím tiek saukts savádák, pieméram-raspaso,esnovól (sniega bumba) u.t.t. Arí pagatavosanas veids katrá valstí ir mazliet savádáks, ietver saví dazádas nianses. Pieméram, Kolumbijá médz pievienot klát arí kondenséto pienu. Loti populári ir granizado ar citronu, laimu t.sk.greifrútu garsu, ká arí ar tamarindu, zemenu u.c. garsám.
 
Kubas komponists Ibrahims Ferrer uzrakstīja dziesmu "La chica del granizado" ("Granizado meitene"). Te lúk arí dziesmina Latínamerikas ritmos(jaukam smaidam un garastávoklim) )))))

http://www.youtube.com/watch?v=gDHgASmijBY

Man gan nav speciálás masínas vai birstes ledus slípésanai.Granizado pagatavosanai izmantoju parasto blenderi. Tá nu nedaudz párveidojot granizado recepti, sanáca loti gards deserts, ko iesaku nogarsot arí jums!

2 personám nepieciesams

-250 ml údens,
-saldinátájs (izmantoju stéviju)
-2 olu baltumi,
-60 ml greifrútu sula

Pagatavosana:

Saputo olu baltumu lídz stingrám baltám putám, pievienojot skipsnu sáls, lai putas sanáktu stingrákas. Údenim pievieno greifrútu sulu, saldinátáju péc garsas un visu samaisa. Tad iecilá saputoto olbaltumu, saliek visu trauciná un saldétavá ieksá! Aptuveni péc 6-8 stundám, kad masa ir cieti sasalusi, to sablenderé. Gatavs! Liek mílákajás glázés un bauda nesteidzoties.

Prozit!