pirmdiena, 2012. gada 27. augusts

Vinogu limonáde


Loti gards, veselígs un atspirdzinoss dzériens.

Nepieciesams:

- vínogas,
- ábols,
- ledus

Pagatavosana:

Lai iegútu péc iespéjas veselígáku dzérienu, nem vínogas un sablenderé ar visiem kauliniem. Ja vélas, var pieblenderét klát arí páris vínogu lapas.
Sablenderé arí ábolu ar visu mizu un séklinám. Proporcijám un auglu skirném te nav nozíme- gardi un veselígi sanáks jebkurá gadíjumá.
Kad viss sablenderéts, izlaiz caur sieru.
Sablenderé arí ledu un dzériens gatavs!

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru