trešdiena, 2012. gada 1. augusts

Greipfrútu saláti ar zilo sieru


Saskaná ar legendu, zilo sieru atklája káds gans, kurs bija tik iemíléjies, ka aizmirsa par ésanu un to, ka alá atstájis sieru. Kad gans péc práva laika atgriezás alá, siers bija sapeléjis (ar vajadzígajám baktérijám, kuras atradás alá) un gans sí siera garsu atzina par labu esam un pastástíja par to arí citiem. Tá pamazám izplatíjás zilie sieri pa visu pasauli.
Sie viennozímígi ir mani favorítsaláti. Tiem, kam garso zilie sieri, noteikti iesaku noméginát. Fantastika!

Vienai lielai porcijai nepieciesams:


- puse sarkaná greifrúta,
-150 g saláti péc izvéles (nému mazliet no zalajiem,rozá un lillá salátiem,ká arí spinátus un rukolu apméram vienádá daudzumá)
- valrieksti
- gorgonzola (pikantá) vai jebkurs cits zilais siers
- puse citrona sulas vai vínogu vína etikis (mércítei),
-skipsna sáls

Pagatavosana:


Nomizo greifrútu un atdala daivinas no baltás pléves. Nomazgá salátus,nosusina un kárto uz skívja. Liek greifrúta daivinas,valriekstus un kubinos sagrieztu zilo sieru. Ja vélas,párlej salátus ar mérci (olívella+ citronu sula vai vínogu vína etiki+ skipsna sáls). Jaunás salátlapas bija tik maigas, ka man pie siem salátiem mérce klát neprasíjás.Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru