ceturtdiena, 2012. gada 23. augusts

Vínogu vecítis


Vél viens auglu édiens bérniem.

Nepieciesams:

- víge,
- plúmes,
- ábols,
- apelsíns,
- kocini

Pagatavosana:

Nem plúmes un uzsprauz vienu uz otras ar kocinu palídzíbu. Izmantojot vínogas, pieliek acis un degunu. Vígi un vínogu izmanto ká cepuri. Nem pusi apelsína, izgrebj mísktumu un saber vínogas. Nogriez no ábola divas skéles un nostiprina ká rokas. Vírins gatavs!

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru