trešdiena, 2012. gada 1. augusts

Greipfrútu sorberts


Ir zináms, ka sorberti bija pirmie pirmie saldétie deserti. Pastáv uzskats, ka pirmá sorbertu recepte Eiropá parádíjás tiesi Itálijá, kur tá tikusi ievesta no Kínas.

Par sorbertu tiek uzskatíts saldéts deserts, kas nesatur taukus un kura sastává nav olas dzeltenums. Sí iemesla dél sorberta struktúra ir mazák stingra, ja salídzina ar citiem saldétiem desertiem.
Sorberts satur daudz skidruma un sí iemesla dél sis deserts, pieméram, nav tik kremígs ká saldéjums. Galvená sorberta sastávdala ir auglu sula.
Dazkárt sorbertu pagatavosanas procesá tiek pievienots arí dzirkstosais víns, sampanietis, dazádi brendiji vai likieris (lai piedotu aromátu). Sorbertiem drosi klát var likt garsaugus (fantastisks ir , pieméram,  bazilika sorberts), ká arí pievienot sírupu vai medu.

Man tapa sorberts no greifrúta, un garsai nedaudz pievienoju dzirkstoso vínu  un granátábolu séklinas.

Nebrínieties, ja búdami Spánijá jums péc galvenás édienreizes- parasti péc tam, kad ésti zivju édieni, pasniegs sorbertu. Seit tas tá ir pienemts, jo uzskata, ka tas veicina gremosanu un sagatavo baríbu traktu nákosá édiena uznemsanai. Bet sádu sorbertu drosi var pasniegt arí vienkársi ká desertu un sorberts lieliski atvésina karstajás vasaras dienás.
 
4 personám nepieciesams:

- 4 sarkanie greifrúti,
- saldinátájs (izmantoju stéviju)
- 100 ml sausais dzirkstosais víns vai sampanietis,
- 100 g granátábolu séklas

Pagatavosana:

No greifrútiem izspiez sulu,pievieno saldinátáju,maisa un tad pievieno dzirkstoso sauso vínu.Ja liek cukuru,tad parasti uz sádu daudzumu vajadzétu pievienot 75 g cukura. Iegúto masu lej trauciná un saldétavá ieká!
Aptuveni péc vienas stundas iznem no saldétavas un samaisa. Péc tam atkal saldétavá ieksá. Tá vajadzétu darít kádas 3-4 reizes.
Kad sorberts sacietéjis, notíra granátábolu, iznem tá séklas. Liek sorbertu glázés un párkaisa ar granátábola séklám.

Namma!

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru