ceturtdiena, 2012. gada 31. maijs

Cukini gratiné (sacepums) ar piparmétrámSí ir viena no manám mílákajám itálu receptém, kuru noméginot pati biju pársteigta- tik sen nebiju panéjusi cukini, ka pat ísti neatceros ká tas garsoja panétá veidá! Jáatzíst, ka sádi pagatavots sacepums garso lieliski un to atzinígi novértéja gan mani draugi, gan gimene. Turklát sacepums sanák gana sátígs.
Lai arí cik tas dívaini neliktos, bet panét un ellá apcept var arí tad, ja gribas paést arí liesi. Ká? Pavisam vienkársi- tikai jámák ká ! :)


4 édájiem (pavisam nelielám porcijám) nepieciesams:

- 4 cukini,
- 2 salotes sípoli,
- 2 kiploka daivas,
- 2 édamkarotes miltu,
- 2-3 édamkarotes olívellas,
- sauja piparmétru,
- 3-4 zarini pétersílu,
- 400 g tomátu (var izmantot arí konservétus),
- 1 citrona sula,
- 2 édamkarotes rívmaizes,
- 2 édamkarotes pecorino ( bet noteikti derés arí cits siers),
- sáls,
- pipari

Pagatavosana:

Sakarsé krásni uz 200 grádiem. Nomazgá un sagriez cukini. Notíra un sagriez salotes sípolu, kiploku.
Nem dzilu blodu, ieliek tajá sagriezto cukini, apkaisa ar miltiem un stipri sakrata- tá, lai milti nedaudz, bet apnemtu visus cukini. Panná ielej pusi ellas un apcepj cukini. Kad cukini apcepts, iznem no pannas un noliek maliná.

Garsvielas nomazgá, sasmalcina.Nem pannu, uzkarsé atlikuso ellu un apcepj tajá saloti, kiplokus, kubinos sagrieztus tomátus. Pievieno citrona sulu un pusi no pétersíliem un piparmétru. Párkaisa ar sáli, pipariem un aptuveni 3 minútes visu apcepj.

 Ja nepieciesams, ietauko cepamtrauku un kárto tajá cukini  ar tomátiem, apslakstot cukini ar citrona sulu un párkaisot ar sieru. Gratiné  krásní aptuveni 20 minútes, lídz siers iegúst zeltaini brúnganu nokrásu. Pirms pasniegsanas párkaisa ar pétersíliem. Garso ká sílts, tá arí auksts.

Buon appetito!

Gurku saláti ar piparmétru un AZAHAREsat bijusi kádá no Vidusjúras valstím un ká suveníru atvedusi apelsínu ziedu údeni AZAHAR  un nezinat ko ar to iesákt?  Ja vélaties izbaudít garsu burvíbu, gluzi ká no 10001 nakts pasakám, noteikti vérts méginát pagatavot sos burvígos salátus- nu taaads svaigums, maigums un ísts noslépums..


4 personám:

- 2 gurki,
- 1/2 saujas piparmétras,
- 1 édamkarote baltvína etika,
- 2 édamkarotes saflora ella,
- 1 édamkarote apelsínu sulas (svaigi spiestas),
- 1 téjkarote apelsínu ziedu údens AZAHAR
- sáls,
- melnie pipari,

 Pagatavosana:

Nomizo gurkus un sagriez plánás skélés. Nomazgá piparmétru un to nosusina, péc ká sakapá. Liek blodá gurki, piparmétru un visu labi samaisa.
Sagatavo mérci- nem baltvína etiki, ellu, apelsínu sulu, sáli, piparus un apelsínu ziedu udeni, visu labi samaisa un aplej gurkus un piparmétru. Samaisa un liek ledusskapí vismaz uz 20 minútém ievilkties.

¡ Buen provecho!

Vistas sacepums ar citronu, rozmrinu un kiplokiemRozmaríns, timiáns, kiploks, citrons.. Neiztrúkstosas Vidusjúras virtuves garsvielas.
 Gatavojot so sacepumu, svarígi trauku ir noslégt pilníbá- lai cepsanas laiká labák uzsúktos un izdalítos garsas, tapéc labák izmantot vai nu noslégtu cepamtrauku, vai cepammaisu. Sis ir édiens, kuru iecieníjusi visa músu gimene.


4 izsalkusiem édájiem nepieciesams:

- 4-6 vistu skinkísi ( mums veikalá nopérkami jau bez ádas),
- 1 kiploka galva,
- 1 neliels citrons,
- sáls,
- pipari,
- nedaudz rozmarína( páris zarini),
- nedaudz timiána,
- kartupeli (cik vien vélas)

Pagatavosana:

Vistu skinkísus iemséré ar sáli, pipariem. Nem cepamtrauku vai cepammaisu un saliek tajá vistas skinkisus, rozmarinu, pabiezás skélés sagrieztu citronu un kiploku (ar visám mizám! ). Nosien cepammaisu vai uzliek váku cepamtraukam un liek sakarsétá cepeskrásní 220 grádos cepties. Otrá cepammaisá vai cepamtrauká liek ká uz frí sagrieztus kartupelus- mazliet apsála un párbez ar timiánu. Trauku vai maisu ciet un cepeskrásní ieksá! Visu cepj aptuveni 25- 30 minútes kamér gatavs!
Var likt arí kopá galu ar kartupeliem, tacu es parasti cepju atseviski, jo man kaut ká ne visai garso, ja kartupeli sasúc citrona garsu.

¡ Buen provecho!

Omlete krásní ar spargeliem

Sodien gribéjás pagatavot kaut ko seviski vieglu un gaisígu. Zinot, ka spargeli sapas ar olám ká traucins ar vácinu, soreiz izvéléjos pagatavot omleti mazliet citádi- krásní.  Nu gards bez sava gala! Tiesám ir vérts nobaudít!


4 personám nepieciesams:

- nelieli traucini,kas paredzéti cepsanai cepeskrásní,
- 4 lielas olas,
- 2 buntes spargelu,
- 6 édamkarotes rívéta parmezána siera,
- 15 g sviesta vai margarína
- pipari,
- sáls

Pagatavosana:

Nomazgá spargelus, nogriez kokainos kátus un liek katliná tvaicéties. Atdala olu baltumus no dzeltenumiem. Olu baltumus saputo, pievienojot skipsnu sáli un piparus. Iesméré katru traucinu ar sviestu, liek parmezana sieru un olas baltumu. Ar naziti vai karotíti vidú izbrívé nelielu vietinu Uuztaisa tádu ká iedobumu) olas dzeltenumam. Cepj aptuveni 8- 9 minutes 190 grádos. Tad iznem traucinu no krásns un  pievieno olas dzeltenumu. Liek atpakal krásní un cepj vél 2 minútes, lídz olas dzeltenums sák savilkties.
Spargelus apslaksta vai nu ar olívellu, citronu, parmezánu vai pieéd klát tápat!


¡ Buen provecho!


Omlete ar saprgeliem

Tikai nesen uzzináju, ka savvalas spargeli Vidusjúras valstís tiek izmantoti ká norobezojumi starp zemes gabaliem.
Runájot par garsám, gardézi apgalvo, ka spargeliem piemít izsmalcináta garsa. To nevar noliegt, kaut kas tajos spargelos ir, kas uztrin garsu kárpinas. Iespéjams, varbút tiesi sis ir viens no iemesliem, ka sparģeļi ir viena no nedaudzajām pārtikas produktu grupám, kas ir atzīstami par pieņemamiem ēst ar rokām oficiālā vidē, bet tas ir vairāk izplatīts Eiropā.
Tá nu sorít man tapa visparastáká omlete, kuru papildinája magiskie spargeli.


4 personám nepieciesams:

- 4 olas,
- sals, pipari,
- 50ml piena,
- rívéts parmezana siers,
- bunte spargelu,
- nedaudz ella cepsanai

Pagatavosana:

Spargelus nomazgá, nogriez kokainos kátus un liek sálsúdení váríties. Olas kártígi sakul, pievieno skipsnu sáli, piparus. Tad pielej pienu un pievieno sieru. Samaisa. Panná uzkarsé ellu, liek spargelus un olu masu. Cepj no abám pusém.

¡ Buen provecho!

Olívu mérce
Kad saules stari kutina seju un smaids raisás pats no sevis, tikpat viegli gribas iesákt arí dienu. Soreiz- ar brokastím.

Vienam édájam:
- 10 mazás melnás olíves bez kauliniem,
- 60 ml jogurts,
- 40 ml svaigais siers ceso badito,
- neliela kiploka daiva,
- sáls,
-pipari,
- nedaudz péterílu ( derés jebkuri zalumi)
Pagatavosana:
Sagriez olíves. Notíra kiploka daivu un izspiez ar kiploka spiedi. Sajauc jogurtu ar svaigo sieru, pievieno sáli, piparus, izspiestu kiploku ,sagrieztus zalumus un olíves. Visu labi samaisa un gatavs! Labi garso ar tikko ceptu, siltu spánu chapata maizíti.

¡ Buen provecho!

Brokolu- pukkapostu kemmítesNo vakardienas bija palikusi pári váríti pukkáposti un brokoli. Zinu,ka manéjiem loti garso sádá veidá pagatavoti dárzeni, tápéc sodien nolému pagatavot kaut ko lídzígu dárzenu "poncikiem".


Nepieciesams:
- puse váríta brokola,
-puse váríta pukkáposta ( abi dárzeni aptuveni vienádás dalás)
- 1 ola,
- sáls,
- pipari,
- rívéts muskatrieksts,
- parmezána siers (rívéts, aptuveni 40 g),
- rívmaize ( aptuveni 80 g),
- milti 000,
- ella cepsanai 000

Pagatavosana:

Sablenderé dárzenus, pievieno sáli, piparus, muskatriekstu. Tad liek sieru, rívmaizi un miltus. Visu samaisa. Uzkarsé ellu un kad tá karsta ( ieliekot dárzenus, ellai jáspraksk), liek tajá iegúto masu. Kad kemmítes zeltaini brúnas, tás iznem no ellas un izliek uz papíra virtuves dviela, lai tajá iesúcas ella. Tad karto skivi un gatavs. Garso gan silts, gan auksts.

Lai labi garso!

trešdiena, 2012. gada 30. maijs

Sénu kremzupaMan loti patík sénot, tacu Spánija nu nekádá gadíjumá nav bagáta séném, kaut dazás vietás uz klints, kur aug priedém lídzígi koki, esmu maníjusi sviesta bekas(?)- tádas pavisam nelielas sénítes, ar tádu ká marlíti ieksá. Ar sím séném gan neeksperementéju, piedevám vél tás auga cela malá. Seit veikalos cauru gadu pieejami svaigá veidá nopérkami sampinjoni, autersénes, shitaki un  rudens sezoná arí kaut kas lídzígs rudmiesém. Tirgú sezoná esmu maníjíjusi arí baravikas un gailenes, tacu gailenes parasti ir tik sakaltusas un maksá tik augstu cenu, ka roka necelas tádas pirkt, kaut gan loti jau gribétos kádreiz sataisít arí gailenu mércíti! Ar konservétám séném ípasi neaizraujos- lieláká dala skiet bezgarsígas. Tacu biezi pérku saldétas sénes- tám gan ir lieliska garsa. Parasti izvélos saldétu sénu mix. Soreiz nolému pagatavot sénu biezzupu. Garsígi un sátígi. Lieliski garsoja kopá ar baklazánu cipsiem.

4 personám nepieciesams:

- 500 g sezonas sénes (man bija 250 g saldétu sén mix. un 250 g austersénes),
- 150 ml piens,
- 1 sípols,
- 1/4 l dárzenu vai vistas buljona,
- 1 édamkarote kukurúzas cietes,
- sáls,
- pipari,
- muskatrieksts,
- nedaudz olívella

Pagatavosana:

 Sípolu notíra un sasmalcina, un uz pannas apcepj. Kad sípoli zeltaini, pievieno sasmalcinátas sénes un uz lénas uguns turpina sautét, lídz údens iztvaikojis. Tad sák pievienot buljonu- pamazám. Vára uz nelielas uguns aptuveni 20 minútes un beigás sabledneré, pievienojot pienu un kukurúzas cieti. Vélreiz uzvára, pievienojot sáli,piparus, muskatriekstu. Ja vélas sénes gabalinos, tad iztiek bez blenderésanas.

Lai labi garso!

svētdiena, 2012. gada 27. maijs

Pasta con salsa al formaggio (makaroni ar siera mérci)


Var dazadi pagatavot siera mercites makaroniem. Man soreiz tapa klasiskais variants. Vai garsígi? Jaaaa! Siera cienitajiem labak nemaz nesákt est, jo drosi, ka  roka stiespsies vél un vél vienas mérces porcijas :) Kalorijas? Parékináju, ka ap 700 kcal vienai porcijai(pavisai nelielai)- tápat ká lielákajai dalai klasiskajám itálu mércítém.

4 porcijám bús nepieciesams:
- 1 sipols,
- 1 edamkarote sviesta vai margarina (pec izveles),
- 1 edamkarote miltu,
- 375 ml piena,
- 50 g  gruyer  siera,
- 50 g  gouda  siera,
- 50 g parmesano siera,
- sáls,
- malti pipari,
- muskatrieksts malts,
- 50 g ciedru rieksti

Pagatavosana:

Novara makaronus,nokas.
Nomizo sípolu, sagreiz gabalinos un sviestá vai margaríná apcepj.  Vélák, kad sípoli zeltaini, pievieno miltus, pacepina un tad pievieno pienu. Visu labi samaisa un lauj kadas 5 minutes uz nelielas uguns pasauteties, sad- tad apmaisot. Tad pievieno gruyer sieru , pec tam  40 g parmezana.  Uz videjas uguns vara, nemaisot, lai siers smuki izskist. Pievieno sali, piparus, muskatriekstu. Apgrauzde panna bez ellas ciedru riekstus, un kopa ar parmezanu parkaisa merci.

Bon appetit!

Spaghetti alla carbonaraSáda veida édieni- makaroni ar kádu no tradicionálajám  itálu mércítém tiek gatavotas teju katrá itálu gimené. Arí es tádas esmu iemaníjusies pagatavot. Manéjie visi saka, ka garsígi. Jáatzíst, ka gandríz visas klasiskás itálu makaronu mérces ir salídzinosi treknas. Parékináju, ka viena sáda porcija satur ap 700 kcal. Bet fakts paliek fakts- spaghetti alla carbonara  ir  varen garda.

4 personám nepieciesams:

- 50 g bekona,
- 100 g váríta skinka,
- 1 kiploka daiva,
- 2 édamkarotes olívellas,
- 40 g parmezana siera,
- 40 g pecorino siera,
- 3 olas,
- 100 ml svaigais krejums,
- sals,
- pipari

Pagatavosana:

Salsudeni novara spageti. Pec butibas spageti vara specialos spageti katlos- tie ir augstam malam, lidzigi cilindriem. Tas ir tapec, lai spageti nebutu jalauz un tie smuki izvaritos. Katlos ir ari tads ka sietins- ar ta palidzibu spageti smuki var izvilkt ara no katla. Bet tikpat labi spageti var ari izvarit ari parastos katlinos. Un, lai ari man ir specialais spageti varisanas katlins, es to nez kapec izmantoju gauzam reti. Un vel par spageti un visa veida makaronu varisanu- tos liek verdosa udeni, kam jau ieprieks pievienota sals.

Skinki un bekonu sagriez nelielos gabalinos. Nomizo kiploka daivu un sasmalcina ari to. Pirmo apcepj (panna, kura pievienota nedaudz ella) bekonu, tad pievieno sasmalcinatu kiploku un cepj aptuveni 3 minutes. Sarive parmesano un pecorino. Saputo olas kopa ar svaigo krejumu. Uz putosanas beigam pieliek klat sarivetos sierus un vel mazliet paputo.Pasas beigas pievieno siki sagriezto skinki. Pec tam saputoto masu pielej klat bekonam un visu vel pacepj, kamer uzputotas olas klust gatavas. Pasas beigas vel pievieno sieru un visu labi samaisa.

Bon appetit!

sestdiena, 2012. gada 26. maijs

Tomátu-baklazánu gratiné
Varen feins sacepums- to var est vienu pasu, var jaukt ar makaroniem, rísiem, kartupeliem un var est klat zivs vai galas edieniem.

2 personam nepieciesams:

- 2 baklazani,
- 2 lieli cieti tomati,
- 4 kiploka daivas,
- rozmarins,
- timians,
- sals,pipari,
- nedaudz olivella
- parmezana siers (cik nu daudz pats velas)

Pagatavosana:

Baklazanu sagriez pusmenestinos un  liek salsudeni uz aptuveni 20 minutem. Pa to laiku sagriez kubinos tomatu.
 Ielej panna ellu un taja apcepj kiploka daivas (ar visam mizam), tad pievieno nosusinatus baklazanus, garsvielas un kadas 10- 15 minutes pasaute. Beigas pievieno tomatus. Nemaisa un vel kadas 10 minutes saute.
Tad visu liek cepamtrauka, sajauc ar sali, pipariem, ja velas, parlej ar olivellu (to, ka esmu noverojusi, Vidusjuras iedzivotaji parasti nezelo). Parkaisa ar sarivetu parmezana sieru.
 Cepj sakarseta cepeskrasni 220 grados, kamer siers smuki bruns apcepies. Garsigs ka silts, ta auksts.

¡ Buen provecho!

Siltie cukini saláti ar dillém,fetas sieru un ciedru riekstiem Vienkarsi perfekti salati un ari garsa burviga. Kad negribas neko no galas, tad parasti izvelos kadu no sieriem. Si nu bija ta reize. Sada veida salati lieliski garso gan silta, gan auksta veida .Tikai man parasti noedas uzreizi silti :)

Nepieciesams:
- 1 cukini,
- 30- 50 g fetas siera(atkariba cik daudz siera taja reize gribas)
- 10 g ciedru rieksti,
- sauja dilles,
- sals, pipari,
- 2 tejkarotes vinogu vina etikis (man garso ar Jerez)
- 1 tejkarote olivellas

Pagatavosana:

Sagriez nelielos gabalinos cukini (protams, nomazgatu) un panna nepartraukti maisot, tos apcepj. cepj salidzinosi uz lielas uguns. Kädá 2 minúté pievieno etiki un vél maz maz liet apcepj. Man garso, kad cukini ir kraukskigi un "pusgatavi". Pedeja minute pievieno nelielos gabalinos sagrieztu fetas sieru un dilles. Nonem no uguns, saals, pipari pec garsas, pievieno olivellu.Parkaisa ar sakapatam dillem un visu labi samaisa. Garsigi gan silti, gan auksti.

¡ Buen provecho !

Selerijas saláti ar zilo sieru un valriekstiemMan patreiz topá selerija- tiesám grúti atturéties no sí dárzena :)

 Nesen izlasíju, ka Madāma Pompadūra ar seleriju zupu baroja Ludviķi XV un, pateicoties tam, visu mūžu viņa acīs saglabāja vienīgās un labākās statusu. Juhuuu, lai dzívo selerija! :)

Maná virtuvé atkal tapa loti gardi saláti, tiesám ir vérts tádus pagatavot- gan garsu kárpinas priecásies, gan kermenis paldies teiks, jo selerija ir veselíga (100 g selerijas sakņu satur ļoti daudz vitamīnu un minerālvielu: kāliju, magniju, kalciju, dzelzi, cinku, fosforu un nātriju, kā arī C, K, E vitamīnu, B grupas vitamīnus, ß–karotīnu. Tipisko garšu selerijām piešķir apiols. Selerijās ir arī glikozīdi – apinīns, holīns, olbahumi u.c. )

Un te nu arí receptíte.

Nepieciesams:

2 personám:
- 8 seleriju káti,
- 2 bumbieri,
-puse citrona,
- 20 g valriekstu,
- 40 g Roquefort siera

Mércei:

- 120 ml svaigais siers vai jogurs,
- 10 ml olívella (virgen extra),
- puse téjkarotes brendija,
- svaigi malti melnie pipari,
 -sáls

Pagatavosana:

Seleriju nomazgá, nosusina un sagriez nelielos gabalinos. Nomizo bumbieri un sagriez arí to, péc ká apslaksta ar citrona sulu. Sasmalcina valriekstus, pieliek roquefort sieru un visu sajauc kopá blodá. sajauc ar mérci un gatavs pasniegsanai.

Bon appétit !

Seleriju saláti ar gurki un rozíném karija mércéViens vienígs svaigums, ko pasvítro karija mérce. Párliecinájos, ka
selerija iet perfekti kopá ar kariju. Kraukskígás selerijas cienítáji bús sajúsmá.


Nepieciesams:

- puse gará gurka,
- páris selerijas kátu,
- sauja rozínes

Karija mércei:

- jogurts vai svaigais siers (es parasti lieku lieso 0% svaigu, uzputotu sieru),
-sáls,pipari péc garsas,
-2 tejkarotes karija pulvera

Pagatavosana:

Sagriez nelielos gabalinos seleriju un  gurki (es gurki arí nomizoju). Pieliek rozines, sajauc ar merci un kraukskigie salati gatavi!

Lai ari jums labi garso!

piektdiena, 2012. gada 25. maijs

Spageti ar baklazanu- ricottas mercitiTiem, kam garso baklazani, noteikti patiks arí si mercíte. Parasti variéju- citreiz baklazánus griezu nelielos gabalinos, citreiz blendereju. Nu, katrs var pagatavot tá, ká labák tík. Tápat var arí ellu pievienot vairák vai mazák, atkaríbá péc vélmém.


4 personám nepieciesams:

- 2 baklazani,
- nedaudz (aptuveni 5-6 edamkarotes) maiga ella,
- 1 salotes sipols,
- 1 kiploka daivina,
- 2 edamkarotes citrona sulas,
- 4 edmakarotes olivella, (virgen extra),
- 150 g jogurta,
- sáls,
- pipari,
- 100 g ricotas siers ( derés arí biezpiens- mitrais)
- 1/2 buntítes maurloki,
- 300 g spageti,
- parmezans 

Pagatavosana:

Uzkarsé cepeskrásni uz 225 grádiem. Nomazgá baklazánus, nosusina un  ierívé ar ellu , un sadur vairákas reizes ar daksu. Liek cepamtrauká un cep aptuveni 30 minútes- lídz tie gatavi un to miza paliek melna. Tad iznem no krásns un ar karotíti izkasa míkstumu. Nomizo salotes sipolu, kiploka daivu, pievieno citrona sulu, olivellu, baklazana mikstumu un visu sablenderé. Tad liek klát jogurtu un ricottas sieru. Visu sajauc un mérce gatava. Nu var samaisít ar spageti un párkaisít ar sasmalcinátiem maurlokiem un rívétu parmezana sieru.


Buon appetito!


ceturtdiena, 2012. gada 24. maijs

Makaroni ar spargeliem un gorgonzolas sieruAr spargeliem tá pa ístam iepazinos tikai pirms páris gadiem- tos mums atnesa káds pazina, sacídams, ka tos salasíjis savvalá.  Vispár jau es arí esmu liela dabas mílétája un vienmér manas acis, esot dabá, skrien uz visám pusém- vai tikai te neatradísu kaut kaut kas pazístamu (vecs ieradums). Tacu lídz pat sai dienai savvalas spargelus dabá neesmu maníjusi.. Runájot par spargeliem, mans vírs, kurs ir profesionáls kohs, zinája man pastástít páris gardas receptítes un ar ko vislabák sapas spargeli. Pieméram, runájot par makaronu édieniem, spargeli iet roku roká ar saldo kréjumu, parmezánu, gorgonzolu, skinki... Un tá tas patiesám arí ir. Tacu soreiz es pagatavoju savu versiju- péc iespéjas liesáku, tátad bez saldá kréjuma un ar minimálu páréjo sieru daudzumu. Ká sanáca? Aber bríniskígi!!!
Un vél, par spargeliem runájot. Pagarsoju tos svaigá veidá. Mí un zé cik gardi! Atzísos, ka teju uz vietas apédu pusi no buntes. Laikam jau,ka maná organismá kaut kas trúka, jo spargeli tacu satur tik daudz dazádu vitamínu un mikroelementu. Péc ká garso svaigi spargeli? Man tie atgádinája pat nedaudz cúku pupas. Un já, savvalas spargeli (zalie) ir saldáki par "parastajiem", arí maigáki. Bet nu protams, ka apstrádáti spargeli garso pavisam savádák!


Pagatavojot sos makaronus 2 porcijám bija nepieciesams:

- 200 g makaronu,
- 600 g spargelu,
- nedaudz ellas,
- 30 g gorgonzolas,
- 1-2 kiploka daivas
- parmezáns,
- sáls, pipari,
- svaigais siers- 2 édamkarotes,
- 2 saujas kirsu tomátinu

Pagatavosana:

Novára makaronus. Spargeliem nogriez cietos kátus. Panná ellá apcepj sasmalcinátu kiploku, ká arí nomazgátus, nosusinátus, sagrieztus spargelus. Te uzmanígi, jo spargeli klúst gatavi loti átri un párváríti tie vairs nav garsígi. Tápéc jau kádá otrajá minúté smargeliem pievieno nedaudz údeni, kurá váríjás makaroni, svaigo sieru, pusi no gorgonzolas, kirstomátinus. Vél 2-3 minútes pasauté un nonem no pannas. Spargeliem jábút misktiem un kraukskígiem. Tad sajauc ar makaroniem, uzgriez atlikuso gorgonzolas dalu, párkaisa ar citronpipariem un párkaisa ar parmezana sieru.

Lai labi garso!

Zemenu sambuks

Zemenu lauks, viens vienígs zemenu lauks.. Zemenu sezona iet uz beigám, veikalá zemenu cenas célusás. Toties parádíjsies kirsi. Vispár, tas ir tik feini, visu gadu ir attiecígo auglu sezona! Atceréjos, ka bérníbá mamma tasíja sambuku no dárza ogám- zustreném, aveném.. Es, savukárt, no zemeném. Viegls, gaisígs un, protams, loti gards deserts.

2-3 personám nepieciesams:

- 3 olu baltumi,
- saldinátájs (es izmatoju stévijas pulveríti),
- divas saujas zemenu

Pagatavosana:

Saputo olu baltumus. Mums veikalá nopérkami olu baltumi, parasti izvélos tos. Tie ir pasterizéti untádá veidá garantija, ka nav sallmanelozes. Vislabák olas baltumu putot stikla trauká- tá var bút dross, ka baltums arí bez sáls skipsnas uzputosies stingrás putás. Jo sikls ir caurspidigs un labi redzams, ja nu gadijuma kaut kur kads neliels tauku plekitis aizkeries. Jo tak tiesi si iemesla del biezi vien lidz stingram un cietam putam olas baltumu nav iespejams uzputot.. Nu luk, kad uzputots olas baltums, sablendere zemenes, kam pievienots saldinatajs. Es lieku steviju- daudzumu nepateiksu- lieku uz "aciti"- t.i.,2-3 merkarotites. Kad zemenes sablenderetas, turpina putot olu baltumus un lenem lej ieksa sablenderetas zemens. Gatavs!
Te nu vins ir- zemenu sambuks visá savá krásnumá. Viegls, gaisígs un garsígs.
Mans mazais palígs un degustétájs.

Labu apetíti, délin!

Kirsu kúka

Ak, sis jaukais kirsu laiks,ká man tas patík- vasara ir pasá plaukumá bet nav vel iestájusies neprátígá svelme! Májás, pirms 6 gadiem stádítie kirsi beidzot sákusi dot razu. Ká tas priecé! Bet vispár ar to kirsu búsanu ir dívaina lieta. Izrádás, ka gadá vajag bút vismaz 30 dienám zem nulles, lai kirsi dotu razu. Un já, sogad bija pie mums auksta ziema. Tiesa gan, ne jau 30 dienas zem nulles, bet páris dienas,skiet, ka naktí nokrita gan  zem nulles. Te arí rezultáts- kirsi!!!


Kad kirsu daudz, un svaigá veidá vairs nelien ieksá, tad nu izdomáju, ka derétu iepriecinát májiniekus un izcept kirsu kúku.

Vispár, tik sen neesmu cepusi kúkas. So cepu ar lielu gandaríjumu, kopá ar savu mazo palígu, tapéc recepti izvéléjos loti vienkársi- tá,lai bútu átri un gardi. Te nu tá ir.

 Un tá, nepieciesams:

- 500 g kirsu,
- 120 g miltu,
- 50 g cukura,
- 300 ml piena,
- 100 ml kirsu likiera (izmantoju "Amaretto"),
- 3 olas,
- púdercukurs,
- nedaudz piparmétru  vai melisas lapinu (ja vélas)

Pagatavosana:

Vienu dienu ieprieks, pieméram,vakará,  kirsiem iznem kaulinus. Sim nolúkam es iegádájos baigi feino lietinu- kaulinu iznéméju. Der gan kirsiem, gan olívém. Tá nu átri un vienkársi atkaulino kirsus un iemérc "Amaretto" likierí. Atstáj marinéties uz visu nakti. Nákosajá diená sakul trís olas, pievieno pienu,cukuru, miltus un visu labi izmasisa. Marinátajiem kirsiem nolej lieko skidrumu. Nem cepampannu (man tá ir no silikona un iezieket ar taukvielam nav nepieciesams), ielej tajá masu (míklu) un ieber kirsus. Sakarsé cepeskrásni uz 180 grádiem un cepj aptuveni 30 minútes. Kad gatavs, iznem kúku, apriez to otrádi, liek skívítí un apkaisa ar púdercukuru, piparmétru lapinám. Gatavs!

Te nu gabalins kúkas- vispár baigi lappps naskis pie pécpustdienas téjas !

Mans mazais degustétájs.

Lai labi garso!

trešdiena, 2012. gada 23. maijs

Penne con cipolla (makaroni ar sípoliem)
Spaghetti con cipolla (spageti ar sipoliem) Loti vienkarsa, tacu bezgala garda recepte, kuru tapat ka daudzas citas, esmu aizguvusi no savas vira mates. Sakuma likas, nu kas gan tur var but garsigs- parastie sipoli, makaroni, rivmaize.. Tacu kad pirmo reizi nogarsoju, tad sapratu, ka ja-  ir garsigi, piedevam loooti! !!! Piebildísu, ka ípaso knifinu sajá recepté piedod grauzdétá rívmaize, kas lieliski saspelejas kopa ar sípoliem, parmezánu un, protams, makaroniem!

1 personai nepieciesams:

50 g spageti,
300 g sipoli,
2 nedaudz ellas cepsanai,
15 g rivmaize,
rivets parmezana siers

Pagatavosana:

Sagriez sipolus un liek sakarseta panna. Cepj uz lenas uguns. Pa to laiku salsudeni novara spageti. Kad spageti gatavi, ka itali saka "al dente", tos nokas. Pievieno makaroniem sipolus,visu kartigi izmaisa un gatavs! Pasniedz ar grauzdetu rivmaizi  un rivetu parmezanu.

Rivmaizes pagatavosana:

Sakarseta panna bez taukvielam uzgrauzde rivmaizi, lidz ta iegust skaisti zeltainu krasu.Te uzmanigi, jo tas notiek loti atri- vislabak maisit vai energiskam kustibam kustinat pannu.

Buon appetito!

Siltais baklazánu vinigrets magiskajá mandelu-kaperu mércéVidusjúras virtuve nav iedomájama bez baklazána, tomáta.. Nesen uzgáju so burvígo recepti, kas noteikti liks notrísét pat visizsmalcinátáká gardéza garsu kárpinám.Mérce ir fantastiska!!

4 personám nepieciesams:

- 75 g mandeles,
- 25 g kaperi,
- saberzts cilli (2 naza gali),
- 1 kiploka daiva,
- 25 g piparmétru lapinas,
- skipsna sáls,

Pagatavosana:

Sajauc mandels, piparus un cilli. Visu sablenderé viendabígá masá. Ellá apcepj kiploka daivu, pievieno piparmétru lapinas. Atdzesé. Tad sablenderé, pievienojot nedaudz olívellas.

Salátiem:

- 2 lieli baklazáni,
- kiploka daiva,
- 2 cieti tomáti,
- 1 mazs sípols,
- 2 téjkarotes sarkaná vína etika,
- sáls, pipari ,
- 2 édamkarotes piparmétru lapas
 - 3 édamkarotes mandelu-kaperu kréms

Pagatavosana:

Baklazánu sagriez nelielos gabalinos un apcepj vai nu panná vai cepeskrásní. Tad atdzesé.Pievieno nelielos kubinos sagrieztus tomátus, sípolu, etiki. Sáls, pipari péc garsas. Párkaisa ar piparmétru lapinám.

¡ Buen provecho!

otrdiena, 2012. gada 22. maijs

Cepti pukkáposti citronu mércéLúk, vél viena pukkápostu recepte, kuru tik loti iecienijusi mana gimene.

Nepieciesams:

- 1 pukkaposts,
- ella cepsanai,
- 1 citrona sula,
- sals

Pagatavosana:

 Nomazga un nosusina pukkapostu. Sadala pa rozetem. Katlina uzkarse ellu. Kad ta karsta, liek cepties pukkapostus. Kad gatavi, iznem un uzliek uz papira virtuves dviela, lai iesuc vismaz dalu ellas. Pec tam liek skivi, pievieno sali un citrona sulu. Gatavs!

¡ Buen provecho !

Aromátiská brokolu kremzupaLúk, vél viens veids, ká pagatvot gardu un aromátisku kremzupu no brokoliem. Man ir daudz variáciju brokolu kremzupai, un sodien tá tapa tá:

 4 personám ( 4 nelielám porcijám) nepieciesams:

- 1 liels vai 2 mazi brokoli,
- 1 sipols,
- 1 kiploka daiva,
- puse tejkarotes maltu kimenu,
- kausétais siers (liku 3 siera trijstúrísus)
- kiploku sausini,
- sals, pipari,
- 1-2 tejkarotes ellas-
- puse dárzenu buljona kubina

Pagatavosana:

Katliná ielej ellu un ieber kimenes. Gaida, lai "atveras garsa" un kad sák izplatíties kimenu aromáts, pievieno síki sakapátu sípolu, kiploku un pasauté. Tad liek brokolus pa rozetém un vél maisot pasauté. Pievieno karstu údeni, kurá izskídináts buljona kubins- Udeni pievieno tik, lai tas apnemtu darzenus. Visu uz lenas uguns saute un beigas pievieno kauseto sieru, sali,paparus pec garsas. Sablendere, lej skivisos un parkaisa ar kiploku grauzdiniem.

¡ Buen provecho!

Sviesta pupinu saláti ar tunciVienkársi, gardi un átri pagatavojami saláti. Vienlídz var izmantot gan svaigas, gan konservétas (blansétas) sviesta pupinas. Tuncis var bút gan savá sulá, gan ellá konservéts.

4 personám nepieciesams:

- 800 g sviesta pupinu,
- 4 nelieli tomáti,
- 1 sarkanais sípols,
- 16 olíves,
- 400 g konservéta tunca,
- sáls,pipari,
- 2 édamkarotes olívella,
- 4 édamkarotes vínogu vína etikis

Pagatavosana:

Sviesta pupinam nogriez galus, sagriez 2 vai 3 dalás un vára (var arí tvaicét). Sagriez tomátus nelielos gabalinos. Sasmalcina sípolu. Kad pupinas míkstas, nokás un atdzesé. Pievieno tomátus, sípolu, olíves un tunci. Ja tuncis ir ellá, olívellu  nav nepieciesams pievienot. Ja tuncis savá sulá, tad pievieno olívellu, vínogu etiki, sáli un piparus. Visu labi samaisa un gatavs!

¡ Buen provecho!


pirmdiena, 2012. gada 21. maijs

Champiñones al jerez (sampinjoni heresa mércé)Heresa (jerez) vína etikis ir Spánijá loti izplatíts un tas tiek plasi izmantots spánu virtuvé. Heresa vína etika garsa ir daudz spécígaka, neká pasam heresa vínam, tádél ar heresu pagatavotie édieni iegúst ípasu garsu. Arí sádá veidá pagatavoti sampinjoni ir varen gardi un pieskaitámi pie tradicionálajám spánu tapám. Ja nav herez, var izlídzéties ar kádu citu aromátisku un garsas piesátinátu etiki.

Nepieciesams:( 4 personám)
- 500 g sampinjoni,
- 1 édamkarote ellas,
- 500 ml baltvína,
- 5 téjkarotes jerez,
- 1 edamkarote citrona sulas,
- 2-3 kiploka daivinas,
- sáls,
- pipari,
- 1 cilli pipars,
- 3 édmakarotes sakapátu pétersílu

Pagatavosana:
Sampinjonus notíra un panná, ellá apcepj. Pievieno baltvínu, heresu, citrona sulu. un sauté uz nelielas uguns aptuveni 5 minútes. Pa to laiku notíra kiploka daivas, sakapá un pievieno sampinjoniem. Sáls, pipari péc garsas. Nomazgá cilli, iznem sékas (tás var arí atstát, tikai járékinás, ka édiens bús trís reiz ugunígáks) un sagriez. Tad pievieno sampinjoniem sagriezto cilli un pétersílus. Pasniedz gan siltus, gan aukstus.

¡ Buen provecho!

Tartar de verduras (Dárzenu tartars)


Esmu secinájusi, ka esmu atkaríga no dárzeniem. Un ne jau tikai tapéc, ka dárzeni ir veselígi un figúrai draudzígi, bet arí tádél, ka man tie garso. Vispár, neesmu izvélíga, man garso gandríz visi dárzeni, arí svaigá veidá pagatavoti.  Sis ir dárzenu tartars, kuru pagatavoju no svaigiem dárzeniem. Vispár jau var likt kádus dárzenus vien vélas, un man tas tapa no tá, kas ledusskapí. Un tá, lai pagatavotu so tartaru, ir

Nepieciesams:(seit sanák 4 nelielas vai 2 loti lielas porcijas)

- 2 tomáti,
- 2 nelieli cukini,
- 1 gurkis,
- 3 burkáni,
- 2 sampinjoni,
- 10 redísi (mazinie, sarkanie),
- 1 selerijas káts,
- 1 sípolloks (tikai baltá dala),

Mércítei:

- 1 bezpiedevu jogurts (120 ml),
- 1 citrona sula,
- 1 téjkarote sinepju (asás),
- 1 téjkarote "Perrins" mérces,
- pavisam nedaudz (aptuveni téjkarote) olívella (virgen extra),
- 2 téjkarotes vína etikis,
- sáls,
- pipari

Pagatavosana:

Labi nomazgá dárzenus un loti smalki sagriez vai sarívé. Es parasti rívéju uz savas nesen iegádátás dárzenu ríves-átri un akuráti.  Péc tam, atseviská trauciná, sajauc visas mércítei paredzétás sastávdalas un sajauc ar sarívétajiem dárzeniem. Tad saliek smuki veidnítés un liek uz 15 minútém ledusskapí nostávéties. Gatavs!

¡ Buen provecho!

Rukolas salati ar májas sieru

Nu ir tajos rukolas salátos kas ípass! Man, pieméram, loti patík to sinepaini riekstainá garsa. Biezi médzu gatavot rukolu kopá ar ricottas sieru, nu táda namma! Bet,kad veikalá ricotta izpirkta, izlídzos ar májas sieru. Klát tik jápiesauj tomátini, mércíte péc noskanojuma un nu taadi salatini!

Nepieciesams:

- rukolas saláti,
- sauja kirstomátinu,
- májas siers (ricotta, biezpiens, svaigais siers),
-svaigi malti melnie pipari,
- sáls péc vajadzíbas,
- universálá garsviela salátiem (ja vélas)

Mércítei:

Te ir daudz varianti, soreiz izlidzejos tikai ar balsamico

Pagatavosana:

Liek nomazgatum izsusinatu rukolu skivi, pievieno majas sieru, uz pusém párgrieztus tomátinus. Pievieno piparus, ja nepieciesams sáli un salátu garsvielu. Párlej ar balsamico etiki. Gatavs!

¡ Buen provecho!

svētdiena, 2012. gada 20. maijs

Cepti pukkápostiSis ir édiens, kas loti garso visai manai gimenei. Jáatzíst, ka nu patiesám sádi pagatavoti pukkáposti garso lieliski.  Tá nu man biezi sanák várít divos katlos- sev cesnos patavot liesi, gimenei- péc vinu vélmém. Toties péc sádí pagatavotiem pukkápostiem, vienmér sanemu atzinígu novértéjumu, kas mani, protams, loti priecé!

Nepieciesams:
- viena pukkáposta galva,
- 1 ola,
- milti,
- svaigi saberzts muskatrieksts,
- sáls, pipari,
- ella cepsanai

 Pagatavosana:
Ja nav speciálais frí kartupelu pagatavosanas aparáts, tad nem katlinu ar dzilám malám ( es biezi vien izmantoju savu Wok pannu), ielej ellu lídz pusei un karséju.pa to laiku nomazgá pukkápostu, atdala lapas, sagriez ziedu rozetés, nosusina. Viená trauciná sakul olu, otrá liek miltus, sáli, piparus, muskatriesktu (visu labi sajaucot). Nem pukkápostu pa rozetém, apvilá olá, tad miltos un liek cepties ellá. Te nu járaug,lai ella bútu loti karsta un lai ieliekot tajá ziedkápostu, ella sprakskétu. Tá nu apcepj visu ziedkápostu un gatavs! Gards gan silts, gan auksts, bet manéjie parasti noéd vél siltu :)

¡ Buen provecho!

Burkánu- zalo zirnísu sautéjumsNepárptotami, zalo zirnísu un burkánu sautéjums man saistás ar Latviju. Agrák, Latvijá man sáds sautéjums visbiezák tapa no svaigiem burkániem un konservétiem zalajiem zirnísiem , ietuméts, sviestá. Bija nu taaada namma! Var, protams, sautét sviestá, várít pilnpiená u. taml., bet domájot ká pagatavot to visu nedaudz liesák, bet arí laujot garsu kárpinám papriecáties, man tapa sáds sautéjums.

2 personám nepieciesams:

- 200 g zalie zirnísi (saldéti),
- 400 g burkáni,
- aptuveni 100 ml piena
- "Philadelphia" tipa svaigais siers (es izmantoju vietéjá razojuma, tikpat kremigu un vél nammígáku:))
- sáls, pipari,
- puse téjkarotes kurkumas,
- puse sípola,
- 1 kiploka daivina
- nedaudz ellas cepsanai,
- puse puljona kubina (izmantoju eko veikalá pirkto)

Pagatavosana:

Nému paeljai (paella) paredzéto pannu ar augstám malám (bet tikpat labi tá var búr arí Wok panna vai parasts katlins) un ellá apcepu smalki sagrieztu sípolu un loti smalki sagrieztu kiploka daivu. Tad pievienoju kubinos sagrieztus burkánus un zalos zirnísus. Tá ká man zirnísi bija pa taisno saldétavas, tad lávu, lai tie savá sulá nedaudz pasautéjas. Kad liekais údens iztvaikojis, pievienoju kurkumu, pienu, buljona kubinu un sautéju, lídz dárzeni mískti. Gatavs!
Ja vélas´daudz mércítes, tad drosi var liet skidrumu vairák. Ja patík mércíte ar konistenci, tad drosi liekam klát miltus un tuméjam!

Lai labi garso!

Kálu biezzupa ar svaigo sieruKad seit veikala plauktos pamaníju kálus, man gribéjás dziedát "Més ar bráli kolosáli, iestádíjám káli.." Nu tiesám kolosáli! Pársvará káli izmantoju sautéjumos, salátos vai vienkársi cepu cepeskrásní- bez neká- tik gards man skiet kális:) Citreiz kális tiek nograuzts tápat svaigs.Soreiz izdomáju, ka derétu uzmeistarot biezzupu no káliem. Kaut kur atradu arí recepti, kurá bija minéts, ka gardi sanákot kálu biezzupa ar pienu. Tacu pédéjá brídí es párdomáju un piena vietá pievienoju "Philadelphia" tipa svaigo sieru (vietéjo, kas ir vél liesáks par pasu "Philadelphia" light.) Protams, ka var likt arí klasisko Philadelphia sieru, bet man nu soreiz tapa tá.  Un nu tiiiik garsígi!!

2 porcijám nepieciesams:

- 2 káli,
- 2-3 édamkarotes "Philadelphia" tipa svaigais siers,
- sáls, pipari péc garsas,
- mazliet spánu vítinátas galinas (jamon serrano),
- puse buljona kubina ( eko veikalá atradu seviski draudzígu)

Pagatavosana:

Notíra, nomizo, sagriez nelielos kubinos un liek váríties káli. Udeni lej tikai tik, lai tas apnemtu kálus. Pievieno buljona kubinu. Kad káli míksti, pievieno sieru un 1-2 minútes maisot pavára uz lénas uguns. Tad sablenderé, pievieno sáli,piparus péc garsas un gatavs! Liek traucinos un pa virsu nedaudz jamon serano. Gatavs!

¡ Buen provecho!

Siltais dárzenu vinigretsEsmu cukini fane un drosi varu teikt, ka sie nu ir nudien  dievigi salati!!! Tos var est un est, un sada tipa salatus edot gala galigi neprasas. Skatijos, ko tad tadu satur cukini un izradijas, ka:

Cukini ir lielisks mangāna, kālija, C vitamīna, kā arī labs magnija, beta karotīna un šķiedrvielu avots, kas ir noderīgi sirds un asinsvadu slimību riska mazināšanai. Kālijs un magnijs sekmē asinsspiediena pazemināšanos, savukārt C vitamīns un beta karotīns aizkavē holesterīna nogulsnēšanos uz asinsvadu sieniņām, tādējādi mazinot aterosklerozes attīstību. Cukini esošās šķiedrvielas, folāti, C vitamīns un beta karotīns var pasargāt resnās zarnas šūnas no vēzi izraisošiem toksīniem. C vitamīnam un beta karotīnam ir antioksidantu īpašības, kas var būt lietderīgi iekaisuma slimību gadījumos (astmas, osteoartrītu, reimatiskā artrīta u.c.).
Arī varš, kas ir cukini, spēj mazināt reimatiskā artrīta sāpīgos simptomus...
1 mega lielai porcijai nepieciesams:
- 2 pavisam nelieli cukini,
- sauja pétersílu,
- sáls, pipari péc garsas,
- 2-3 t.k. citronu sula vai vínogu vína etikis,
- nedaudz virgen extra olívella

Pagatavosana:
 Nelielá ellas daudzumá, nepártraukti maisot, uz salídzinosi lielas uguns apcepj sagrieztu cukini. Cepj aptuveni 3-4 minútes. Sajá recepté cukini nevajag sautét lídz tas pilníbá gatavs. Tapéc tas ir nepártraukti jámaisa. Cukini ir tikai mazdruscin jáapcepj- péc konistences tam jápaliek cietam un kraukskígam. Aptuveni otrajá minúté pievieno citrona sulu vai etiki. Kad cukini apcepies, nonem no uguns. Pievieno smalki sagrieztus petersilus, pievieno sali, piparus, olivellu pec vajadzibas.  Garsígi ká silti, tá arí auksti.

Lai labi garso!

Kartupelu saláti sicíliesu gauméKapéc sicíliesu gaumé? Tápéc, ka mana víra máte vairákás paaudzés ir sicíliete un kura sad- tad médza pagatavot arí kartupelu salátus- dazádás variácijás un  turklát tik gardi!!!  Lúk, te arí viena no vinas kartpelu salátu receptém:

4 personám nepieciesams:

- 750 g kartupelu,
- 100 g kaperu,
- 150 g mazie tomátini,
- páris melnás olíves,
- 4 ansovi (ellá konservéti)
- 1 sarkanais sípols,
- 2 édamkarotes vínogu vína etika,
- 3 édamkarotes virgen extra olívella,
- sáls, pipari,
- majoráns (svaigs)

Pagatavosana:

Kartupelus kártígi nomazgá un liek váríties ar visu mizu. Kad kartupeli míksti, nokás un atdzesé. Péc tam sagriez kubinos- nedaudz lielákos neká rasolam. Kaperus un ansovus noskalo zem tekosa údens, kirstomátinus párgriez uz pusém, sasmalcina ansovus un sajauc ar kartupeliem. Pievieno olíves un sasmalcinátu sípolu,majorána lapinám. Sáls, pipari péc garsas un sajauc kártígi visu ar olívellu un etiki. Liek ledusskapí vai atstáj tápat garsám labi ievilkties vismaz uz 30 minútém.

Lai labi garso!

Saláti ar aveném un kazas sieru
Labi zináms, ka bríniskígs salikums ir kazas siers un avenes vai jánogas vai kádas citas dárza ogas. Priecájos, ka lídz ar melleném, veikalos parádíjusás arí avenes par saprátígám cenám- var naskoties tápat vai arí kaut ko pagatavot un, protams, tikai svaigá veidá! :)

Lai pagatavotu sos salátus, bija  nepieciesams:

- nému salátu mix ( nedaudz lillá, sarkanos, zalos...),
- páris bumbinas kazas siera,
- sauja avenes
- aptuveni téjkarote olívellas,
- 2 téjkarotes avenu vína etika( tikpat labi derés arí vínogu vína etikis)

Pagatavosana:

Salátus, avenes nomazgá un nosusina un sajauc ar sieru. Párlej ar mércíti un gatavs!

Lai labi garso!

trešdiena, 2012. gada 16. maijs

Zemenítes sniegá


Vai ir iespéjami brínumi? Izrádás, ka já ! Lúk, zemenes sniegá. Mani eksperimenti ap zemeném turpinás. Vispár jau doma bija izmércét zemenes baltajá sokoládé, bet pédéjá brídí párdomáju, párák daudz kaloriju. Izdomáju, ka varétu zemenes sasaldét, pirms tam iemárcot tás jogurtá un tad paskatíties kas tad tur sanák. Un sanáca labi, pat loti labi-jogurta kártina smuki sasala, veidojot kraukskigu garozinu. Ja vien ir daudz vietas saldétavá, zemenes var sasaldét arí sádi un uzglabát, pieméram, lídz Ziemassvétkiem.

Nepieciesams:

- zemenes,
- svaigais siers (uzputots)
-saldinátájs,
- páris pilieni citrona sulas,
- kokosa skaidinas

Pagatavosana:

Zemenes nomazgá, nosusina un nogriez kátu. Jogurtu sajauc ar saldinátáju, pievieno dazus pielienus citrona sulas. Nem zemenes un iemérc jogurtá. Tad uzmanígi izcel árá un liek uz paplátes. Liek saldétavá. Aptuveni péc 8-11 stundám zemenes jau ir kártígi sasalusas. Nem árá, párber ar kokosa skaidinám un gatavs pasniegsanai! Pirms ésanas gan ieteicams zemenes atlaidinát.

Lai labi garso!

otrdiena, 2012. gada 15. maijs

Zemenu deserts ar balsamico


Sapnis vasaras naktí- bezgala gards zemenu deserts. Gardézi novértés.Izskatás, ka zemenu sezona iet uz beigám, bet kamér zemenes vél dabúnamas, mani eksperimanti ar zemeném turpinás. Vidusjúras virtuvé zemenes balzametikí ir diezgan izplatíts deserts. Arí man sagribéjás pagatavot tádu desertu.  Domáts- daríts!
Rezultátá tapa nudien gards saldais édiens, kurs drosi noderés arí ká gardum garda uzkoda! Gribu piebilst , ka arí seit var variét- medus vietá izmantot sírupu, ricotas vietá maskapones sieru vai svaigo sieru, vai saldéjumu (ideáli sapas ar vanilas saldéjumu)...

1 porcijai nepieciesams:

- 120 ml (aptuveni) ricota,
- téjkarote medus,
-páris piles vanilas ekstrakts(izmantoju izlejamo)
- édamkarote balzamiko etika (izmantoju kremveidígo)
-sauja zemenes,
-puse téjkarotes brúná cukura,
-páris piparmétru lapinas

Pagatavosana:

Sajauc ricotas sieru ar medu un vanilas ekstraktu, péc ká liek ledusskapí mazliet nostávéties. Pa to laiku nomazgá zemenes, sagriez. Panná uzkarsé balzametiki un cukuru. Apcepj zemenes, pievieno síki sagrieztas piparmétru lapinas. Nem glázes, liek ricotas masu un pa virsu zemenes.

Lai labi garso!

Zemenu deserts ar pienu un piparmétrámLoti vienkárs un loti, nu loti gards deserts, kas priecé gan lielus, gan mazus. So desertu katrreiz taisu citádák, pieméram, citreiz papildinu ar magonu sékliná, citreiz ar mussli,kanéli, vaninínu.... Ir loti daudz variáciju par so tému, un soriez man tapa tá:
Nepieciesams (1 personai)

- divas saujas zemenu (labák, ja tás ir cietas),
- piens,
- saldinátájs,
- páris piparmétru lapinas.

Pagatavosana:

Zemenes nomazgá un sagriez,apkaisa ar cukuru vai citu saldinátáju, pievieno dazas piparmétru lapinas, pienu un ledusskapí ieksá! Lauj ievilkties garsai un arí atdzist vismaz minútes 10. Lej gkázés un bauda!

Lai labi garso!

Caponata alla siciliana (Baklazánu sacepums ar tomátiem, kaperiem un olívém)
Caponata (sicíliski capunata)ir varen gards sicíliesu édiens no baklazána. Neiztrúkstosas caponata sastávdalas vienér ir selerija, oléves, kaperi un tomáti. Ja nezinat ko pagatavot no baklazána,Tad lúk, sí bús lieliska recepte. Iznákums? Gaaaards, un biezi vien jútama mazuma piegarsa , tapéc parasti caponata taisu diezgan lielá daudzumá:) Labi garso gan silts, gan auksts, kaut parasti so vinigretu pienemts ést aukstu.

4 personám nepieciesams:

- 3 baklazáni,
- 4 tomáti vai jau ieprieks sagatavota tométu mérce
- 4 kiploka daivas,
- 1 selerijas káts,
- 150 g sagrieztu olívu,
- 2 é.k. kaperu (mazinie),
- 1 é. k cukura,
- 1 é.k. balzamiko vai vínogu vína etikis,
- olívella,
- sáls, pipari,
- 2 téjkarotes ciedru rieksti

Pagatavosana:

Sípolu, kiploku nomizo, sagriez un sauté nelielá ellas daudzumá. Ja vélas, dárzenus var griezt gan smalki, gan lielos gabalos.Tad pievieno sagrieztu selerijas kátu un  sagrieztus tomátus un uz lénas uguns visu sauté. Pievieno cukuru, sáli, piparus un vínogu etiki. Kad gatavs, nonem no uguns. Atseviská panná apcepj nelielos gabalinos (vispirms sálsúdení izmércétus) sagrieztus baklazánus. Kad gatavi, sajauc ar tomátiem, pievieno kaperus (tos noskalo zem tekosa údens). Liek ledusskapí ievilkties un atdzeséties. Pirms pasniegsanas párber ar ciedru riekstiem.

Bon appetit!