svētdiena, 2013. gada 3. februāris

Júras ezi


Spánijas, Itálijas un Francijas virtuvé júras ezi ir pieprasíta delikatese.
Júras ezus, tápat ká austeres, éd jélus, apslakstot ar citrona sulu. Tacu ir arí daudz un dazádas receptes ká tos pagatavot termiski apstrádátus.
Ká garso júras ezi? Péc vilnu slakatám,karstás saules, maigá véja.. Péc Viduasjúras. Tas ir apméram tá, kad ja iemíl svaigu austeru un júras ezu garsu, tad termiski apstrádátus ne par ko vairs negribas..


Júras eziem, tápat ká austerém un omáriem, jábút augstákás kvalitátes, tátad loti svaigiem. Tas nozímé, ka tiem jábút dzíviem.


Júras eza adatas kalpo, lai tás aizsargátu ezi pret pléséjiem. Júras dzelmé ir tikai páris dzívnieki, kas nebaidás   júras eza adatu, tuvojas tam un apéd to.
Júras eza adatas nav ípasi asas un bístamas. To mierígi var panemt rokás.


Ir dazádi veidi ká atvért júras ezi. Jásaka, ka verot valá ar nazi jábút iemanám.
Vieglák ir ar speciálajám jebsu atvérsanai pielágotajám  knaiblém, ar kurám tik vien ká jáiedur, jápavelk un ezis atvérts.
Vislabák nemt dvieli un turét ezi tajá ( ja ver ar nazi turot rokás ), citádi slakatas iet pa gaisu (údens, kas izplúst no eza).


Júras eziem édama tikai oranzá zvaigznes veida dala. 
Tas nozímé arí to, ka édamá dala nav daudz un tá ir jáizbauda.


Júras ezus éd ar karotítém, pirms tam apslakstot tos ar citrona sulu.
Atkaríbá péc vélmém, klát var baudít labu vínu un mazíti.
Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru