sestdiena, 2013. gada 24. augusts

Sénu zupa


Esmu sénu fane, tacu mezu seit nav, lídz ar to jásamierinás ar to, kas ir atrodams veikalu plauktos.
 Soreiz gatavoju sénu zupu no sitaki séném un klát pievienoju sampinjonus. Rezultátá sanáca viegla un garda zupina.

Vajadzígs:

- kaltétas sitaki sénes,
- sampinjoni,
- kartuplis,
- sípols,
- burkáns,
- nedaudz ella cepsanai,
- sáls, 
- pipari,
- lauru lapa,
- kális,
- selerijas káts
- baltais redíss,
- pasternaksPagatavosana:

Kaltétás sénes liek údení lai mércéjas. Nelielá ellas daudzumá apcepj sagrieztu sípolu, tad pievieno sarívétu burkánu un péc sagrieztus sampinjonus un izmércétás sitali..Katliná uzvára údeni, pievieno lauru lapu un kad tas várás, liek ieksá sagrieztu kartupeli, káli, seleriju, redísu, pasternaku.
Kad sénes apcepusás, pievieno zupai un turpina várít lídz viss gatavs. Beigás pievieno sáli, piparus péc garsas.
Pasniedz ar zalumiem un kréjumu, ko es aizstáju ar bezpiedevu grieku jogurtu (kréjuma nepieejamíbas dél).

svētdiena, 2013. gada 18. augusts

Májas pelmeni


Májas pelmenu pagatavosaná pirmo un pédéjo reizi piedalíjos agrá jauníbá, kad ciemojos pie tantes. Un nu atkal, soreiz manas tantes ciemosanás laiká neizpalika  pelmenu, cebureku un  varenniku dienas. Més vél nosmejamies, ka pelmeni tie pasi tortelini vien ir.

Sí mana tantes recepte unikála ar to, ka der gan varenniku, cebureku un pelmenu pagatavosanai. Bez tam, pilnígi neká sarezgíta, un, atkaríbá ko gatavo, tá arí veido un attiecígi sapilda.
Vienkársi, garsígi, sátígi un loti ekonomiski.

Míklai vajadzígs:
- 250 gr auksta údens,
- nedaudz sáls  (aptuveni 1/2 t.k.),
~ 500 g miltu,

Pildíjumam:
- malta liellopa gala (var but ari cita),
- sáls,
- pipari,
- 1-2 sípoli

Pagatavosana:

Udení iemaisa miltus un samíca tá, lai mikla nepiltu pie rokam. 
Uz ríves sarívé sípolus, kártígi sajauc ar galu un páréjám garsvielám.
Míklu pláni izrullé un ar forminas (der arí gláze) palídzíbu izspiez aplísus, kuros liek ieksá sagatavoto galas pildíjumu.
Tad kártígi aiztaisa ciet un abus galus, sapiezot kopá, nostiprina.
Lielá kastrolí uzvára údeni, pievieno sáli, Kad údens uzváríjies, liek pa vienam ieksá pelmenus un ar putu nosmelamo karoti nepártraukti maisa, lai pelmeni nesaliptu kopá.
Vára 3- 5 minútes lídz viss gatavs.
Pasniedz ar kréjumu vai 9 % etiki, kas sajaukts ar údeni, kurá váríjás pelmeni un melnajiem pipariem.


otrdiena, 2013. gada 13. augusts

Falsá bérzu sula


Pavisam nejausi pagatavoju dzérienu, kas man tik loti atgádinája bérzu sulu. Receptes knifs slépás tajá, ka pagatavoto dzeramúdeni biju atstájusi vairák neká 24 st siltá vietá ( mums vél joprojám turas diená  pári +30) un biju pavisam par to piemirsusi.. Rezultátá citrons smuki sarúga un dzériens péc garas tiesám loti, loti atgádinája sarúguso bérzu sulas garsu. Ak, bútu jel upenu zarins, vispár bútu super :))

Vajadzígs:

- údens,
- citrons,
- svaiga piparmétra

Pagatavosana:

Sagriez citronu un pievieno údenim. Udení liek arí piparmétras zarinus.
Var dzert uzreizi, bet, ja pastávés siltumá, uzrúgs un bús lídzíga garsa ká sarúgusai bérzu sulai.

Pildíta paprika sicíliesu gaumé


Pildíta paprika, kas garso visiem.
Galai klát drosi var likt rísus, bet var arí nelikt, un soreiz ir tá reize, kad rísus klát nelieku un ir ístas galas garsa, ko papildina pievienotie ingredienti.

Vajadzígs:

- maltá gala (man bija liellopa, bet var bút arí cúkas vai jaukta),
- rozínes bez kauliniem,
- ciedru rieksti,
- sáls,
- pipari,
- rívéts parmezána siers,
- rívmaize,
- ola,
- paprika

Pagatavosana:

Vislabák noderés maza pavisam neliela izméra paprika. Ja ir liela izméra paprika, tad to griez 2- 3 dalás, atkalríbá péc paprikas izméra.
Un tá, nomazgátu papriku iztíra, iznem séklas un izgriez balto dzíslojumu, ja vajadzígs, papriku sagriez.

Maltajai galai pievieno visus norádítos ingredientus un labi samíca. Tad sapilda papriku un cepj sakarsétá cepeskrásní aptuveni 25- 30 minútes.

Pasniedz karstu, tacu labi garso arí auksta.

pirmdiena, 2013. gada 12. augusts

Apgáztá kirsu kúka


Citriez ir tá, ka vajag loti átri kaut ko garsígu.  Un tad nu parasti izlídzos ar so jau gadiem párbaudíto recepti, no kuras var uztaisít gan visvisádas kúkas, ká pieméram so  un var arí pagatavot gardus biskvíta cepumus ká pieméram sos
Sajá receptes variantá  cepju apgázto kúku un kirsu vietá var bút jebkuras citas ogas, augli, ieváríjums..Turklát ogas var bút arí saldétas.

Vajadzígs:

- 3 olas,
- gláze miltu,
- gláze cukura,
- kirsi, atkaulinoti un daudzums péc vélésanás

Pagatavosana:

Olas labi samaisa ar cukuru tá, lai cukurs izskíst un maisot nekas nesnakst. Pievieno miltus un samaisa.
Nem cepamtrauku un ja vajadzígs, iesméré ar sviestu (lai nepiedeg). Saber ogas un uzlej pári míklu. Cepj sakarsétá cepeskrásní 180 grádos aptuveni 30 minútes.
Kad kúka gatava, atdzesé, apgáz un pasniedz. 
svētdiena, 2013. gada 11. augusts

Rupjmaizes grauzdini


Nespéjam noést lielo rupjmaizes kukuli, un, lai maizíte nesaziedétu, tad nu top grauzdini péc manas tantes receptes. Man jau skiet debeskígs gardums, pie kam sádi rupjmaizes grauzdini nav ésti vismaz  gadus septinus. Cienáju arí savus sicíliesu cieminus, bet se tev nu se- pabrínás un sitádu brínumu pat nenemas nogarsot. Bet més, ziemelnieki, gan édam gardu muti.

Vajadzígs:

- rupjmaize,
- kiploka daivas,
- sáls,
- nedaudz ella cepsanai,
- siers (ja grib sierainos grauzdinus)

Pagatavosana:

Rupjmaizi sagriez nelielos gabalinos. Panná lej nedaudz ellas un apcepj rupjmaizes gabalinus no abám pusém. 
Izspiez kiplokus caur kiplokspiedi un párkaisa ar tiem grauzdinus, pievienojot sáli péc garsas. 
Sarívé míláko sieru un párkaisa ar to karstos grauzdinus. Gatavs!

piektdiena, 2013. gada 2. augusts

Mandelu kúka. Bizcocho de almendras (Gató)


Beidzot realizéju jau sen atlikto recepti un viesiem par godu cepju ístu spánu mandelu kúku. Gan mani itálu, gan lietuvas viesi kári éd un slavé kúku, kas nozímé, ka tá ir izdevusies un garso lieliski.


Un ká nu ne- vai tad tik irdenai un míkstai, ístas mandelu garsas piesátinátai kúkai, kuras gabalini pasi muté kúst, var bút vienaldzígie?! :))


Péc sís receptes ceptá kúka ir tipisks spánu virtuves deserts, kas raksturígs tiesi Maljorkas apgabalam, kur to sauc par Gató  vai spániski vienkársi Bizcocho de almendras (Mandelu kúka) un tá ir  iecieníta arí citos Spánijas regionos. 
Sádi pagatavotu kúku pasniedz kopá ar saldéjumu.

Sai mandelu kúkai piemít  izteikta mandelu garsa, tá ir bez jebkádiem konservantiem, sintétiskakjiem mandelu ekstraktiem un arí  bez miltiem.  Loti vienkársi un átri pagatavojama kúka.Vajadzígs:

- 300 g maltas mandeles,
- 300 g cukurs,
- 1 citrona mizina,
- kanélis,
- 8 olas

Pagatavosana:

Cepamtrauku ieziez ar sviestu vai izgriez cepampapíru (ja ir silikons, nav nepieciesams).
Atdala olu baltumus no dzeltenumiem.
Saputo olu baltumus. Lai vieglák putotos, pievieno skipsnu sáls.
Atdalítajiem olu dzeltenumiem liek klát kanéli un sarívéto citrona mizinu (rívé tikai dzeltenumu, jo baltá mizinas dala ir rúgta!) . Tad pieliek cukuru, mandeles un visu rúpígi samaisa vai saputo.
Tad dzeltenumá iecilá olu baltumus, liek forminá un cepj 170 grádos aptuveni 30 minútes.
Kúku párkaisa ar púdercukuru un pasniedz uz viena skívja  kopá ar saldéjumu.


Njom- njom :)