svētdiena, 2012. gada 30. decembris

Laimígu Jauno 2013. gadu!!!


Ko nozímé 12 vínogas un plkst.12.00?

Tas nozímé, ka Spánijá ir atnácis Jaunais gads!!!

Vínogu ésana ir neatnemama Jauná gada sagaidísanas tradícija Spánijá. Pusnaktí, kad pulkstens nosit divpadsmito stundu, cilvéki, ar katru nákamo pulkstena dimdienu, iedomájoties vélésanos, muté liek vínogu.

 12 vínogas=12 vélésanás, kuras jáiedomájas brídi, kad apéd vínogu. Tad vélésanás nákamajá gadá noteikti piepildás!!!
Labák izvéléties vínogas bez kauliniem. Ja gadás vínogas ar kauliniem, tad kaulinus pirms tam noteikti jáiznem.

Un tá, Jauná gada sagaidísanai nepieciesams:

- 12 vínogas (labák bez kauliniem, bet ja vínás ir kaulini, tad pirms pusnakts tás iznnemt),
- 12 vélésanás.piektdiena, 2012. gada 28. decembris

Solomillo al wellington.Soli pa solim.Beidzot varéju nedaudz atpústies no ést gatavosanas,jo so édienu gatavoja mans vírs.
Viennozímígi, sis ir lux édiens, kas noteikti iederas jebkurá svétku édienkarté vai  tad kad gribas kádu ipasi palutinát. 

Ir dazádas receptes ká pagatavot wellington ( te tikai fantázijai jálauj vala), bet nu sis varinats ir dievígs!!!
Garsas saplúst un to kontrasts dod neaizmirstamu garsas buketi, turklát míkstá gala pati kúst muté..

Noteikti, noteikti iesaku!!!

6 porcijám:

- liellopa muguras fileja (?) solomillo ( viss galas gabals sver nedaudz pári 1 kg ),
- 500 g sampinjonu,
- 500 g kastanu (bez mizas, váríti, cepti vai sautéti)
- 200 g jamon serano dulce (vítináta gala, salda)
- 750 g kártainá mikla,
- saldas sinepes,
- olivella,
- ola,
- sáls, pipari péc garsasGalas gabalam nogriez dzíslas, taukus, ierívé ar sáli, pipariem un apcepj olívellá.


Cepj no abám pusém, bet uzmanás, lai nepárceptos, jo ieksá galai jápaliek sarkanai!


Sakapátus vai blenderí sasmalcinátus kastanus apcepj olívellá. Sáls, pipari péc garsas.
Var izmantot jau izlobitus gatavus kastanus piem., vakuumiepakojumá, bunzá, saldétus.


Galas gabalu ieziez ar saldajam sinepem.


Klaj jamon serrano dulce (saldo vítináto galinu), luz tás liek kastanu-sampinjonu kremu un galas gabalu


Visu rúpígi noziez ar kastanu- sampinjonu kremu


Kad galas gabals noziests, to ietin ar jamon serrano

Kad galas gabals ietíts vítinátajá galiná, to ietin kártainajá míklá

Pársméré ar sakultu olu

Cepj sakarsétá cepeskrásní 200 grádos aptuveni 45- 50 minútes.


Gatavs!

Solomillo al wellington (Liellopa gala velingtona gaumé)
Ists svétku ediens ar neatkártojamu garsu.
Gala míksta, sulíga, ko papildina  saldie kastani,kas ideáli sapas ar sampinjoniem, turklát  saldi sálais jamon serrano, sajaucies ar sinepém un galas mérci, dod neaizmirstamu baudu garsas kárpinám, ka arí péc édiena baudísanas nákas atzít- tas ir dievu cienígs édiens!!!
Pagatavosanas gaita arí sadalá "soli pa solim", skatít SEIT


6 porcijám:

- liellopa muguras fileja (?) solomillo ( viss lielais gabals kopá sver mazliet pári 1 kg ),
- 500 g sampinjonu,
- 500 g kastanu (bez mizas, váríti, cepti vai sautéti)
- 200 g jamon serano dulce (vítináta gala, salda)
- 750 g kártainá mikla,
- saldas sinepes,
- olivella,
- ola,
- sáls, pipari péc garsas

Pagatavosana:

Nem liellopa muguras fileju solomillo un ar asu nazi  nogriez pléves, taukus.
Panná olívellá apcepj no abám pusém. Svarígi ir nepárcept, galai iekspusé jápaliek sarkanai.

Síki sakapá vai sasmalcina virtuves kombainí sampinjonus un kastanus. Lai nevajadzétu lieki cammáties, var izmantot jau apceptus kastanus bundzá vai vakuumiepakojumá, saldétus..)

Katlá olívellá apcepj sasmalcinátos sampinjonus un kastanus. Sáls, pipari péc garsas.

Kad galas gabals apcepies, to atdzesé un  noziez ar saldajám sinepém.

Izkláj loti smalkás strémelés sagrieztu vítináto galu (jamon serrano dulce), uz tá liek sampinjonu-kastanu kremu un galas gabalu, kuru no visám pusém kártígi apziez ar kremu.

Kad galas gabals apziests, to viscaur "aiztaisa ciet" ar vítinátás galas gabaliem.

Péc tam visu ietin kártainajá míklá un atkaríbá péc vélmém, veido pines, ziedus, iegriezumus.
Apsméré ar sakultu olu un cepj 200 grádos aptuveni 45- 50 minútes.ceturtdiena, 2012. gada 27. decembris

Biesu un rozmarína biezenis


Ziemassvétkos sanému tik jaunku dávanu ar "Aikágarso" receptém. Jau tikai párskirstot bríniskígo recepsu krájumu, acís iekrita tiesi sí biesu recepte. Likás, ka sim jábút kaut kam dikti labam. 
Un já, já, já, sádi pagatavotas bietes garso vienkársi lieliski, jau vairákas dienas gatavoju so  gardo biesu biezenis, kurs pateicoties pievienotajám garsvielám, iegúst neatkártojamu garsu.
Biezenis ká piedeva ideáli sapas ar kazas sieru, riekstiem, tvaicétu baltás zivs fileju, grillétu píles krútinu. Man patika arí kopá ar pumpurmikeli, uz kura uzziests sviests.

Mils paldies dávinátájam par bríniskígo"Aikágarso" recepsu krájumu!!!

Vajadzígs:

- 1 kg biesu,
- zarins rozmarína,
-2 daivinas  kiploka,
- sípols,
- 1 é.k. ábolu etika,
- 1 téjk. kumina,
- 1 é.k. olívella,
- sáls, pipari péc garsas

Pagatavosana:

Es nému jau novárítas bietes, kuras sarívéju.
Ja nem svaigas bietes, tás sauté kopá ar sípolu, kiplokiem un garsvielám  nelielá údens daudzumá, lídz bietes klúst míkstas.
Panná olívellá apcepj sagrieztu sípolu un kiploku. Pievieno kuminu un rozmarínu.
Kad sípols, kiploks apcepusies, pieveino sarívétás bietes, ábolu etiki un visu vél mazliet pasauté.
Beigás sablenderé un sáli, piparus pievieno péc garsas.pirmdiena, 2012. gada 17. decembris

Magdalenas (keksini jeb mafini)


Mafini, mufini, keksini, bet spániski magdalenas.  
So recepti nému no savas  spánu maffinu grámátas "Magdalenas". 
Keksini sanáca aromátiski un noteikti kaut kad sekos arí turpinájums..Vajadzígs:

- 125 g cukurs,
- 125 g sviests,
- 2 olas, 
- 125 g milti,
- 7 g cepamais pulveris (Royal),
- 3 é.k. piens,
- 1 é.k. vanilas ekstrakts

Pagatavosana:

Sviestu saputo ar cukuru lídz izveidojas viendabíga masa.
Putojot liek klát olas.
Sajauc pienu ar vanilas ekstraktu (nevajag nobíties, jo mainás krása) un pievieno masai.
Izsijá miltus un sajauc ar cepamo pulveri., pievieno míklai un samaisa.
Silikona mufinu veidné saliek keksinu papírísus un ar konditorejas maisu vai tápat ar karoti saliek keksinu masu. 
Ja laiks atlauj, lauj keksiniem vismaz pusstundu pastávét aukstumá.
Cep sakarsétá cepeskrásní 180 grádos aptuveni 20- 25 minútes.

Aukstá siera kúka ar kirbi


Un te atkal kúka, kas cepta vadoties péc principa- liesi, garsígi un veselígi.

Siera kremam vajadzígs:

- 750 g  0 % spánu svaigais siers ceso batido vai vácu magerquark, vai kremígs jogurts, kréjums (tikai diez vai atrodams kréjums ar 0 % tauku) u. taml.,
- 6 zelantína pláksnes (12 g),
- saldinátájs un tá daudzums péc gaumes

Zelantína pláksnes sagriez kvadrátinos, lai vieglák un átrák izskíst. Uz so daudzumu pievieno 4 é.k. auksta údens un atstáj. Péc 5 min. zelantína jau paskídusi un "leckaina", tacu nepieciesams, lai zelantína bútu izsídusi pilníbá. Sim nolúkam nem mazu katlinu un uzkarsé. Maisa. Nelauj uzváríties, citádi zelantína zaudé savas ípasíbas.Zelantínai jábút izskídusai un bez kunkuliem.Ja izmanto mikrovilnu krásni, tad zelantínu var karsét arí tajá.

Svaigais siers jáiznem no ledusskapja 10 min. pirms lietosanas.
Pie izskídusás zelantínas liek saldinátáju. Tálák pievieno édamkaroti svaigá siera un maisot pakápensiki to liek tálák.

Kirbja masai:

- 300 g kirbja,
- 2 zelantína pláksnes,
- saldinátájs,
- AZAHAR (apelsínu ziedúdens) vai apelsínu ekstrakts, vai vanilas ekstrakts ,

Kirbi nomazgá, iznem séklas , ietin follijá (var arí netít) un liek cepeskrásní. Cepj 200 grádos kamér miksts. Iznem, atdzesé un ar karoti izgreb míkstumu. Liek blenderí, pievieno saldinátáju, apelsínu ziedúdeni vai vanilas aromátu, izskídinátu zelantínu un sablenderé.

Pamatnei:

- sadrupináti auzu kliju cepumi , (es tos gatavoju tá):

-3 é.k. auzu klijas,
- 2 é.k. 0 %piena pulveris,
- 1/2 t.k.kanélis,
- skipsna sáls,
- 1 t.k. 0 % kakao,
- 2 olu baltumi

Visu samaisa un cepj 8-10 min. Pirmás minútes cepj 200 grádos, tad nogriez uz 150 grádiem.
Kad gatavs atdzesé un salauz mazos jo mazos gabalinos vai arí sablenderé.

Sadrupináto masu liek trauká (man bija silikona) un pievieno:

- 6 é.k. 0 % pienu,
- saldinátáju,
- 2 zelantína pláksnes (izskídinátas)

Visu ar rokám kártígi turpat trauká izmíca un tad nem palígá glázi, ar kuras káju izlídzina masu. 

Kad masa izlídzináta, tai lej virsú svaigá siera kártu.
Pa virsu liek ar karoti kirbja pikas un ar karotes otru galu veido zíméjumu izbraucot pa pa visám sím pikám. Var zímét gan dzili, gan tikai pa virsu. Ja velk dzili, tad jáuzmanás, lai neaizker cepuma masu.

Tálák torti liek ledusskapí, lai tá sacieté. Péc 5-6 stundám kúka jau gatava!ceturtdiena, 2012. gada 13. decembris

Panna cota After Eight


Sis ir deserts tiem, kam garso klasiská anglu sokoláde ar piparmétru pildíjumu.  Arí panna cotu var pagatavot no sokoládes un piparmétrám. Sanák patiesám garsígi. So desertu, ká jau vairums savu desertu, gatavoju tá, lai tas bútu ne tik vien garsígs, bet arí liess.


Nepieciesams:

- 3 é.k. piena pulveris vai 0,5 l piena,
- 3-4  é.k. kakao,
- saldinátájs un tá dadzums péc izvéles,
- 1 olas dzeltenums,
-kártíga  sauja svaigu piparmétru vai 4 pacinas piparmétru téjas,
- 3 g agar agar pulverísa vai 6 zelantína pláksnes ( 12 g)

Pagatavosana:

Ja gatavo no piena pulvera,agar-agar un svaigas piparmétras tad :

-uzvára téju un lauj tai kártígi ievilkties. Uzvára vélreiz, kad sák burbulot pievieno agar-agar (pulveríti izsmidzina ká lietutinu, lai neveidotos kunkuli).Lauj 2 min. paváríties, maisa un nonem no uguns. Tad liek klát piena pulveri.

Ja gatavo no izlejamá piena, zelantínas un pacinu piparmétru téjas, tad:

Karstá piená izmércé téju.
Aukstá údení izskídina zelantínu.
Iznem téjas pakas no piena, liek zelentínu un kártígi izmaisa.

Tálák abos variantos liek vienu olas dzeltenumu (deserts sanáks kremígs). Izmaisa. pievieno saldinátáju, kakao, samaisa vélreiz.

Lej forminás un liek ledusskapí. Péc 4-6 stundám masai jábút jau sacietéjusai. 
Es esmu iemaníjisies taisít vakará un no ríta viss ir smuki gatavs!

Kopá ar chantily kremu garso fantastiski labi! 

Manas tantes borscs


Borscs nav ésts veselu múzíbu. Viená jauká diená, kad tika nopirktas bietes nolému, ka varétu pagatavot borscu.

 Neesmu nekáds speciálists pa "borsca líniju" un sáku meklét péc receptes. Atradu gan blenderétus borscus (spánu variants), gan "riktígos" ukrainu borscus, Maskavas borscus un vél neskaitámas variácijas ap so tému. Tacu kurs tad tas labákais un gardákais? Turklát man bija jau novárítas bietes, vakuumiepakojumá..

Izlému, ka jápieturas pie párbaudítám vértíbám un jautáju péc borsca receptes savai tantei, kura kádreiz mani médza cienát ar nu tik gardu borscu, ka puse katla pazuda viená ráviená :))


Vajadzígs:

- mazliet kaulina ar galinu apkárt,
- garsvielas buljonam (kádas májás ir, piem., závéti pétersíli, pipari..),
- sípols,
- burkáns,
- biete,
- nedaudz ellas,
- tomátu pasta,
- kartupeli,
- sáls,
-kiploka daiva,
- zalumi,
- kréjums,
- páris édamkarotes galda etika

Gatavosana:

Kastrolí liek váríties galu. Kad uzváríjás, es nonému putas, noléju údeni un uzváríju otrreiz. Nonem atkal putas, pievieno garsvielas.
Viená panná nelielá ellas daudzumá apcepj sagrieztus sipolus un sarivetus burkanus. Ja ir laika, darzenus var griezt stienisos.
Galas buljoná pievieno sagrieztus kartupelus.
Otrá panná ellá apcepj sarívétu vai mazos stienísos sagrieztu  bieti, kurai pievienots galda etikis(man galda etikis nebija, liku klát ábolu etiki). Uzliek váku un uz mazas uguns pasauté.
Kad burkáns ar sípolu gandríz izcepusies, pievieno édamkaroti tomátu pastas.

Kad viss izcepies un  izváríjies, galas buljonam klát pievieno apcepto burkánu ar sípolu un tomátu pastu.
. Péc tam liek apcepto bieti. Seit uzmanígi- nedríkst pielaut, lai zupa uzvárítos (sáktu burbulot), jo ja biete várísies, zupa pazaudés savu bordo krásu!!!!!
Pievieno péc garsas sáli, piparus un caur kiplokspiedi iespiez zupá kiploka daivu.

Pasniedz karstu, pievienojot kréjumu un bagátígi  párkaisot ar  zalumiem.


otrdiena, 2012. gada 11. decembris

Pildíts lasis


Uzkoda, kas pagatavojama 3 minúsu laiká!

Vajadzígs:

- kúpináts lasis,
- kúpináts tofu siers,
- avokado vai gurkis
- nori

Pagatavosana:

Nomizo avokado un sagriez strémelés. Arí tofu sieru griez strémelés. Nem lasa fileju, ieliek tofu sieru, avokado un aizrullé ciet. 
Nem sagriezto  nori lapu (es lapu sagriezu 4 strémelés) un ietin lasi.

Gatavs!pirmdiena, 2012. gada 10. decembris

Biezpiena sacepums ar godzi ogámMans sodienas naskis- veselígs un gards biezpiena sacepums.

1 porcijai ( sanáca divi palieli keski :)

 -2  é.k. auzu klijas,
- 125 g  0 % irdena biezpiena,
- 1 é. k. 0 % piena pulveris,
- 1 t.k. cepamais pulveris,
- saldinátájs,
- 2 é,k. godzi ogas,
- 1 ola,
-nedaudz údens vai piens


Gatavoju tá:

Samaisa kopá visas sastávdalas, lej cepatrauká vai cepatraucinos un cepj sakarsétá cepeskrásní 180 grádos aptuveni 35 minútes.

Kad gatavs, papildus párkaisa ar godzi ogám.

svētdiena, 2012. gada 9. decembris

Leche merengada. Soli pa solim.


Leche merengada  ir tipisks spánu deserts, kas biezi vien  tiek tirgots  Spánijá  saldéjumu kafeinicás. Tulkojot  leche merengada  nozímé piena bezé.

 Saldais édiens ir gatavots uz piena un olas baltumu bázes, ko papildina kanéla un citrona aromáts (dazádíbai var klát pievienot espresso, vanilu u.t.t.).

 Deserts ir loti garsígs, neticami viegli pagatavojams un loti ekonomisks.


4 porcijám vajadzígs:

- 1 l piena,
- 3 olu baltumi,
- 1 kanéla standzina,
- skipsna malta kanéla,
- skipsna sáls,
- 1 citrons,
- 300 g cukura vai cita saldinátája


Katliná liek váríties pienu, pievienojot kanéla standzinu un citrona mizu (tikai dzelteni dalu, jo baltá dos rúgrumu!)
Kad piens uzváras, kastroliti  uzreizi nonem no uguns, pievieno saldinataju un visu labi samaisa. Lauj pienam atdzist. Kad atdziest, iznem kanela standzinu un citrona mizu.

Olas baltumu sakul stingrás putás, pievienojot skipsnu sáls. Es parasti putoju istabas temperatúras olas baltumus, tad tie uzputojas vél vieglák un átrák.
Apgázot blodu apkárt, olas baltumi árá nekrít (bildé) :))


Kad piens atdzisis, tajá iecilá (nekádá gadíjumá nemaisa!) saputotos olas baltumus. 
Karstá laiká pienu var atdzesét ledusskapí un desertu pasniegt ledusaukstu.Liek desertu glázés, párkaisa ar kanéli un lénám bauda!

Vistu kotletes alus mércé


Vistu kotletes alus mércé Albóndigas de pollo a la cerveza ir loti aromátisks un gards paédiens, kas pateicoties pievienotajiem ingredientiem dod ístu baudu garsas kárpinám.

4 porcijám nepieciesams:

-500 g vistas fileja,
- 2 dl gaisais alus,
- 1 neliels rozmarína zarins,
- 2 palielas salvijas lapas,
- 1 ola,
- kártíga skipsna muskatrieksta
- 80 g Gruyer siers,
- 2 édamkarotes baltie milti,
- sípols,
- 2 é. k. olívella extra virgen,
- buntíte maurloki,
- sáls

Pagatavosana:

Saplés rozmarína zarinu (skujinas) un salvejas lapas.
Vistas fileju sagriez nelielos gabalinos un sablenderé vai  samal kopá ar olu, rozmarínu, salveju, sieru, kas sagriezts kubinos. Pievieno muskatriekstu, sáli.
Veido aprikoza lieluma kotletítes frikadelítes un apvilá miltos.
Ellá apcepj sagrieztu sípolu un kad sípols zeltains, pievieno kotletítes, kuras viegli apbrúnina.
Pievieno alu un 2,5 dl karstu údeni. Pagaida, kamér uzvárás uzmetot pirmo burbuli un tad nosedz ar váku. Samazina uguni un sauté 15- 20 minútes.

Pasniedz karstas, párberot ar sasmalcinátiem maurlokiem.Leche merengada


Leche merengada ir loti gards spánu deserts, kas pagatavots uz piena un olu baltumu bázes, ko papildina citrona un kanéla garsas un aromáts. Nereti garsas dazádíbai tiek pievienots nedaudz espresso kafijas vai vanila. Péc pagatavosanas tehnikas leche merengada var uzskatít arí par kokteili.


Deserts sanák diétisks (ípasi ja cukurs tiek aizstáts ar kádu citu saldinátáju un izmantots tiek mazkaloriju piens). Bez tam so saldo édienu to ir loti viegli pagatavot, fotorecepte soli pa solim ir SEIT

4 porcijám nepieciesams:

- 1 l piena,
- kanéla standzina,
- malts kanélis,
- 300 g cukura vai cits saldinátájs,
- citrona mizina,
- 3 olu baltumi,
- skipsna sáls

Pagatavosana:

Liek váríties pienu, pievienojot kanéla standzinu un citrona mizinu (tikai dzelteno dalu, jo baltá dod rúgtumu).
Kad piens uzvárás, nonem katlinu no uguns, pievieno saldinátáju un lauj atdzist. Iznem kanéla standzinu un citrona mizinu. Karstá laiká pienu uz dazám stunám atdzesé ledusskapí.
Olu baltumus saputo stingrás putás, pievienojot skipsnu sáls.
Péc tam uzputoto olas baltumu iecilá piená.
Liek saldo édienu glázés un párkaisa ar kanéli.

 Buen provecho


sestdiena, 2012. gada 8. decembris

Baklazánu pírágs ar garnelémVél viens no kártéjiem  eksperieniem maná virtuvé.  Soreiz no baklazána.Un, ká jau parasti, nodarbojoties ar eksperimantiem,  ísti nemaz nezináju kas un ká gala rezultátá sanáks. Tacu sanáca viens varen gards pírágs. 

Vienam pírágam vajadzígs (4 lielas porcijas):

- 2 baklazáni (ap 900 g),
- 3 é.k. auzu klijas,
- 2 "M" izméra olas,
- 300 g novárítu un attírítu tígergarnelu,
- kártíga sauja svaigu pétersílu,
- 4 lielas kipoloka daivas,
- sáls,
- pipari

Pagatavosana:

Baklazánam nonem mizu un sagriez nelielos gabalinos. Ja ir aizdomas, ka baklazáns rúgts, to liek sálsúdení uz 20 minútém. Tad  nosusina un "zalu" sablenderé kopá ar nomizotajám kiploka daivám un pétersíliem.

Baklazáns satur daudz údens, un lieko skidrumudrosi var arí nospiest (es gan to nedaríju).
Sablenderétajai masai pievieno 3 é.k. auzu klijas, 2 olas, sáli un piparus péc garsas, un nelielos gabalinos sagrieztas tígergarneles.
Visu labi samaisa un  liek silikona veidné.  Cepj 190 grádos aptuveni 55 minutes. Deserts ar godzi


Godígi sakot, sis ir mans kártéjais  méginájums pagatavot bezé nevis ar cukuru, bet ar citu saldinátáju. Pirms káda laika uztaisíju bezé cepumus ar stéviju. Sákumá likás, ka sanáks- krásní cepumini
smuki uzpútás, bet pasás beigás saplaka un rezultátá nekas nesanáca.
Soreiz nolému izméginát ar izlejamo natreen. Tacu rezultáts táds pats ká ar stéviju- krásní sákumá viss izskatás smuki, bet baigás saplok.
Kártéjo reizi párliecinájos un izdaríju secinájumu, ka  ne vienmér citi saldinátáji var aizstát cukuru. Tur, kur cukuram ká masai ir izskirosá nozíme, citi saldinátáji diemzél  nederés. :((

Soriez desertu cepu lielá cepamtrauká. Lai arí masa sanáca saplakusi un skata nekáda, toties garsa gan laba. Tiesa gan, ne jau ká bezé, tacu  saldais édiens(pankúcina) sanáca gan :))Nému:

- 3 olu baltumumus,
- téjkarote kukurúzas ciete,
- citrona sula,
- skipsna sáls,
- citrona esence (vai jebkura cita),
-1 é.k.  izlejamais natreen

Gatavosana:

Olu baltumus saputo lídz stingrám putám. Tas izdodas labák, ja pievieno skipsnu sáls un olas baltums ir istabas temperatúras. Pievieno natreen, nedaudz citronu sulu,cieti, citronu esenci un masu izkláj cepamtrauká.
Cepj 125 grádos aptuveni stundu.

Labi garso kopá ar godzi ogám.

ceturtdiena, 2012. gada 6. decembris

Vistas nuggets


Vistas nuggeta recepti izgudroja ASV 1950. gadá Kornela universitáté pártikas tehnologs Roberts C. Bakers, kas publicéta vina akadémiskajá darbá bez patenta. Sí recepte átri ieguva popularitáti átrás édinásanas restorános.
 Sákotnéji vistas nuggetu pagatavoja no smalki sakapátas vai samaltas vistas galas, kurai tika pievienota arí vistas áda. Tad nuggetu párklája ar míklu vai rívmaizi un cepa ellá. 
Nav nekáds brínums, ka 2003. gadá tika iesniegta tiesá súdzíba par to, ka nuggets izraisa strauju aptaukosanos jauniesu vidú..

Man sis ir májas nuggets, kas garso vienkársi lieliski un  tiesám atgádina Mc Donalds nuggetu. Visvairák priecé tas, ka sádi pagatavots májas nuggets ir veselígs un liess, turklát to pagatavojot var bezgalígi variét.

 2 porcijám vajadzígs:

- 400 g vistas fileja,
- sáls
- ingvera sakne (aptuveni 3 cm),
- 1 é.k. sojas mérce 
vai
- tandoori garsvielu maisíjums 

- 3-4 é.k. auzu klijas,
- 2 é.k. sezama séklinas

Pagatavosana:

Vistas fileju sagriez nelielos gabalinos un iemariné vai nu rívéts ingvers+ soja, vai tandoori, vai karijs+ kurkuma+kiploks+kajénas pipari (ká nu labák tík).

Kad vistas gabalini  iemarinéjusies, tos apvilá kliju un sezama séklinu maisíjumá, izkláj uz cepampapíra un cepj sakarsétá cepeskrásní 190- 200 grádos aptuveni 15- 20 minútesno abám pusém.

Pasniedz karstus un atkaríbá péc vélmém, párkaisa ar sezama séklinám un pieéd kádu no mílákajám mércém.

Sádi pagatavots nuggets bríniskígi sapas arí ar salátiem.

Pasta con pomodoro fresco


Tipiska sicíliesu pastas recepte, kas pagatavota no svaigiem kirstomátiniem. Nesen ciemojoties pie radiem mani cienája ar so fantastisko gardumu un protams, ka  lúdzu  arí péc receptes.
Tá nu  arí maná virtuvé  dríz vien tapa sis gardums. 

4 personám vajag:

- 350-400 g makaroni,
- glázíte olivellas,
- 4-6 kiploka daivas,
- cilli (malti vai ja svaigi sakapati),
- sauja svaigu petersilu,
- 4-6 konservetu ansovu ella,
- 10- 15 olives bez kauliniem, sakapatas
- 500 g kirsu tomatinu

Pagatavosana:

Salsudení novara pastu lidz "al dente" un nokas. 
Panna ielej ellu un apcepj sakapatu kiploku, tad pievieno cilli, kura daudzums atkarigs no ta, cik pikantu velas.
 Tad liek klat sagrieztus ansovus, olives, petersilus un visu saute. Beigas pieliek uz pusem sagrieztus kirsu tomatinus. Visu samaisa maz mazlietin tomatinus pacepina. Tad liek ieksa nokastos makaronus, visu labi samaisa un gatavs!

Ja velas liesaku variantu, olivellu pievieno pavisam nedaudz un pasas beigas pielej nokasto makaronu udeni (lai merce butu slapja).

Pasniedz karstu bagatigi parkaisot ar rivetu parmezana sieru.


Super sátiga pica light rezímá


Kam gan negarso picas!!! Tikai notiesájot veselu  kádu no klasiskajám itálu picám, viená reizé tiek uznemts tik daudz kcal, cik varetu apest visas dienas laika.. Mja, ir jau opcija apest gabalinu picas, bet vai no tas busi paedis?!
Tad nu variants ir majas pasam uztaisit savu lieso picu. 

 Sis ir viens no manu lieso picu variantiem majas apstaklos. 
Pica sanak liela, izmerot diametra 22, 5 cm.

Pamatnei:

- 2 éd.k. auzu klijas,
- 1 é.k. kviesu klijas,
- 1 é.k. 0 % piena pulveris,
- 1-2 t.k. kukurúzas ciete,
- 1 t.k. rauga pulveris,
- skipsna sáls,
- oregano,
- 2- 3 olu baltumi vai 1 ola

Pagatavosana:

Visas sastávdalas samaisa un izlej silikona cepamtrauká.  Var skist, ka nekas te nesanáks, jo masa ir paskidra , tacu rezultátá sacepjas ideála pamatne.
Cepj sakarseta cepeskrasni 190 grados aptuveni 15 minutes. 
Kad picas pamatne izcepusies, to iznem no cepamtrauka. Pilnigi izcepusies pamatne viegli "izlec" ara no trauka. 

Soreiz virsai: 

- konservéti tomáti,
- 80 g titara fileja,
- 1-2 loksnes jamon serrano,
- puse sípola,
- blanseti sampinjoni (no bunzas),
- liess siers ,
- oregano,
- baziliks

Pamatni liek uz cepampapíra un apziez ar sablenderétiem vai gabalinos sagrieztiem tomátiem. Bagátígi apkaisa ar baziliku, liek sasmalcinátus sípolus, jamon serrano, gabalinos sagrieztu titara fileju un beigás apkaisa ar sieru. Mums visliesákais atrodamais ir kausétais siers, tadel liku to. 
Apkaisa velreiz ar baziliku, oregano (ideáls garsu savienojums!!!) un cepj 180 grados aptuveni 10- 15 min., kamer siers gratinejies.trešdiena, 2012. gada 5. decembris

Mangolda zupa Vidusjúras gaumé

Patreiz mangolda sezona pie mums rit pilná spará.
Patiesíbá mangolds nav nekáds brínums, tá ir parasta lapu biete, kura dzimtene ir Vidusjúras piekraste. Mangoldu audzéja un éda jau senie grieki un romiesi.
Mangolds satur 29,20 kcal un ir bagáts ar dzelzi, proteíniem, kalciju...Tápat arí mangolds ir bagáts ar folijskábi un B9 vitamínu, un noteikti ieteicams ieklaut édienkarté grútniecém (un ne tikai).

Sádi pagatavota mangolda zupa jau tiek ésta túkstosiem gadu- veselígi, vienkársi, garsígi un lai cik dívaini tas arí neliktos- loti sátígi. Turklát nekádi buljona kubini nav nepieciesami, lai neizbojátu mangolda  maigo garsu.

4 personám vajdzígs:

- 1 kg mangolda,
- 1 l údens
- sáls,
- citrona sula,
- olívella extra virgen

Pagatavosana:

Mangolda lapas nomazgá, nosusina un sagriez palielos gabalos (nekádá gadíjumá negriez smalki).
Liek sagriezto mangoldu katliná, pievieno údeni un vára, lídz lapas gatavas (tas notiek átri).
Svarígi ir lapas nepárvárít, pilnígi pietiek ar 4-5 várísanás minútém.

Zupu pasniedz karstu.
Salej  skívos, pievieno olívellu, sáli, citrona sulu( so visu pievieno cik daudz vien vélas). Visu labi samaisa un zupa gatava!

pirmdiena, 2012. gada 3. decembris

Brokastu muslis ar godzi


Aromátisks brokastu muslis ar auzu klijám un godzi ogám- recepte no Dukana recepsu grámatas.

2 édájiem vajadzígs:

- 1 /4 l piena,
- 4 é.k. auzu klijas,
- vanilas páksts vai vanlas eseknce (3 pilieni),
- 1 édamkarote godzi,
- baltá ruma esence (10 pilieni),
- saldinátájs un tá daudzums péc izvéles

Pagatavosana:

Nem godzi ogas un aplej ar údeni (tik, lai údens apnem ogas). Pievieno ruma ekstarktu un uz 30 minútém atstáj, lai ogas piebriest un ievelkas garsa.
Uzvára pienu, pievenojot saldinátáju un vanilas páksti vai esenci. Kad piens uzvárás, to nonem no uguns, iznem vanilas páksti un lénám ber ieksá auzu klijas. Maisa un atstáj ká minimums uz 10 minútém ievilkties.
Pirms pasniegsanas iejauc godzi.

Garso gan silts, gan auksts.

svētdiena, 2012. gada 2. decembris

Godzi (goji) ogu kompots


Mans pédéjá laika atradums veikala plauktos ir godzi ogas, kuras vél tiek sauktas par Tibetas bárbeli, Líciju, Goji. Nu jau kádu laiku tás ieklauju savá édienkarté.  2 - 3 édamkarotes so brínumaino ogu un viss vértígais sanemts!
Lai sanemtu  visu max labumu, ko satur sí dabas dávana, odzi ogas nav ieteicams paklaut termiskai apstrádei, jo dala vértígo vielu tad  sabrúk.
 Tomér eksperimentéjot drosi varu apgalvot, ka arí termiski apstrádátas godzi ogas, (téjas, kompoti, sacepumi), garso lieliski.  

Viennozímígi- sis kompots sanák fantastiski garsígs- ogas smuki piebriest un klúst lielas, pufígas, un  míkstas.

 Ja saulé kaltétám godzi ogám garsa lídzíga ká kirsu un dzérvenu savienojums, tad kompotá sí garsa ir maigáka, lídzígi ká ir ar kirsu ogám, kad tás nonák kompotá.

Kompotam pievienoju arí agar- agar, kas smuki sarecina skidrumu.

Kas nepieciesams?

- 2 édamkarotes godzi ogas,
- saldinátájs péc izvéles un daudzums péc garsas,
- 1 édamkarote citrona sulas,
- 1 g agar-agar pulverítis

Ká pagatavot?

Sákumá godzi ogas aplej ar aukstu údeni. Liek váríties. üdeni pievieno tik, cik skidru kompotu vélas. Jánem vérá, ka pievienojot agar- agar skidrums sarec un lídz ar to údeni var pievienot vairák. 
Pievieno arí édamkaroti citronu sulas un saldinátáju.
Es so kompotu váríju aptuveni 7 minútes. Aptuveni 3. várísanas minúté no godzi ogám pakápensiki sák izdalíties séklinas. Man vinas netraucé, es tás atstáju, kaut ja grib perfektu kompotu bez nevienas séklinas, tad ar sietinu tás séklinas var nosmelt.
Kad kompots gatavs, to liek ledusskapí, lai skidrums kártígi sarec ( bildé gan tikko izváríts kompots).


trešdiena, 2012. gada 28. novembris

Závétas galas cipsi ar olu


Ja patík kraukskigas struktúras  édieni, sis bús tiesi laiká.
Arí no vítinátas (závétas) galas var pagatavot bezgali gardus kraukskígus cipsus, kuri ideáli sapas ar míkstu vai pusmíksti várítu olu.
 Olu váríju bez caumalas un tá, lai tá bútu míksta. Tad tikai atliek cipsa vienu galu pamércét olas dzeltenumá un namma gatava. 

Nepieciesams:

-páris loksnes závéta(vítináta) skinka (soreiz nému spánu závéto galu cecina, kaut garsígi ir arí ar jamon serrano),
- sáls, pipari,
- ola

Cipsu pagatavosana:

Závétu galu jásagriez loti plánás loksnés. Ja loksnes ir platas, tás var sagriezt vairákás dalás.
Galu izkláj uz cepampapíra un cepj sakarsétá cepeskrásní 180 grádos aptuveni 12 minútes. 
Galas cipsiem jábút cietiem un krauksígiem.


Var dazádi pagatavot várítu olu bez caumalas, man soreiz tapa tá:

Nem caurspídígo pártikas plévi vai speciálo plévi, kas paredzéta produktu termiskai apstrádei, nedaudz ieziez ar olívellu un liek plévi tá, lai tás viducis atrastos mazá krúzíté, kurá iesit olu. 
Kad ola iesista, pievieno sáli, piparus (atkaríbá péc vélmém tos var likt arí beigás) panem un nosien pártikas plévi ar diegu.
Sanák táds ká maisins, kuru liek verdosá údení un vára 2 minútes.
Tad maisinu iznem no údens, atsien un ola gatava ésanai.

Galvená atskiríba maisiná várítai olai no údení várítas (bezcaumalu) olas ir tá, ka várot maisiná, ola iegúst skaisti krokotu formu augspusé, kur diegs tika pievilkts pie maisina.


pirmdiena, 2012. gada 26. novembris

Smekígá putnu galas rulete ar olu


Sís ir viens no variantiem ká pagatavt  galas ruleti, soreiz no putnu galas( vista+ títars). Rulete loti viegli griezama un labi garso gan silta, gan auksta. Sádu ruleti ideáli uzgriezt uz maizes, to var iegriezt gan rosolá, gan pievienot salátiem.  Un pats galvenais, ka pasu taisítajai rulletei zináms "kas lácítim véderá".

Nepieciesams:

- 600 g  putnu gala,
- 2 olas,
- sáls,
- pipari,
- konservéta paprika,
- páris pilieni "Tabasco" mérces,
- neliels sípols,
- kiploka daiva,
- garsvielas péc izvéles (pétersíli, timiáns..)

Pagatavosana:

 Cieti novára olas. Atdzesé un nomizo. 
Samal vistas un títara fileju, pievieno sasmalcinátu papriku, kiploku, sípolu, sáli, piparus un garsvielas péc izvéles. Atkaríbá péc vélmém, galai var pievienot arí rívmaizi, olu..
Nem cepamtrauku (izmantoju silikona) un liek tajá maltás galas kártu. Pa vidu liek olas un virsú liek atkal malto galu. 
Cepj 200 grádos aptuveni 30 minútes.


svētdiena, 2012. gada 25. novembris

Paprika ar sípoliem


Silti un saulaini  salátini, kas loti labi garso gan vieni pasi, gan ká  piedeva pamatédienam.

Vadzígs:

- 2 paprikas,
- sípols,
- sáls,
- olívella,
- vínogu vína etikis

Pagatavosana:

Papriku nomazgá, nosusina, iznem séklas, sagriez strémelés un nogriez baltás "dzíslas", ja tádas iekspusé  ir. 
Sagriez paplánás ripás sípolu un apcepj to nelielá ellas daudzumá. Kad sípols klúst caurspídígs, pievieno papriku. Cepj, lídz paprika klúst míksta.
Pasás beigás pievieno nedaudz sáli un apslaksta ar vínogu vína etiki.


Vista krásní ar rozmarínu


Krásní pagatavota vistina, kurai ir tik laba garasa un aromáts. Viss vienkársais ir geniáls!

Nepieciesams;

- vesela vista,
- sáls,
- pipari,
- páris rozmarína zarini,
- páris sípolini ( man bija salotes),
- olívella,
- 3-4 kiploka daivinas 

Pagatavosana:

Vistu nomazgá, nosusina un sadala uz pusém ( gribéjás, lai átrák izcepjas). Sáli sajauc ar pipariem un kártígi ierívé vistu. Nem kiploka daivas (tás nemozo) un  stipri uzspiezot ar nazi saplacina.
 Liek saplacinátás kiploka daivas uz vistas, ká arí sagrieztu salotes sípolu un rozmarína zarinus. Visu apslaksta ar olívellu un liek sakarsétá krásní .
Cepj 200 grádos aptuveni 55 minútes, kamér vistina ieguvusi zeltaini brúnu nokrásu un ir pilníbá gatava.trešdiena, 2012. gada 21. novembris

Tiramisu (light versijá)

Ir loti daudz un dazádu tiramisu recepsu- pat viena itálu ciematina ietvaros katrá májá tiramisu izskatás un garso savádák, kaut nama mátes médz apgalvot, ka tiramisu tapis péc klasiskás receptes.

Vél médz apgalvot, ka bez mascapone, alkohola, "dámu pirkstiniem" , un páréjiem obigátajiem ingredientiem vispár nekáds tiramisu nevar sanákt. 

Tacu sajá light versijá tiramisu patiesám garso péc tiramisu, lai arí tajá nav nedz mascapone, nedz alkohola un "dámu pirkstini". Man sis tiramisu  skiet vnk dievígs un esmu jau paspéjusi to uztaisít vairákkárt. Bet galvenais, ka sis ir nesalídzinámi liesáks par klasisko tiramisu.

Bez tam, no zemák norádítajiem ingredientiem sanák loti liels tiramisu.
Tiem, kas ir light rezímá, noteikti iesaku izméginát so lieso  tiramisu recepti. 
Varbút, ka patiks un noderés arí jums ! :)

Cepumu masai (versija par "Dámu pirkstiniem"):

- 2 édamkarotes kukurúzas ciete,
- 4 édamkarotes piena pulveris (nému 0 %),
- 2 é. k. piens (0 %),
- 6 olu baltumi,
- 1 olas dzeltenums,
- 1 t.k. cepampulveris (izmantoju "Royal"),
- skipsna sáls,
- saldinátájs péc izvéles (liku 2 t.k."Natreen")

Pagatavosana:

Uzkarsé kráni uz 180 grádiem. 
Sajauc piena pulveri ar kukurúzas cieti, rauga pulveri (cepampulveris) un sáli. 
Olas dzeltenumu sakul ar 2 é.k. piena un saldinátáju, péc tam iejuc pie kukurúzas cietes. Visu labi samaisa, lai nav kunkuli.
Loti svarígi ir kártígi uzputot olu baltumus- no tá atkarígs biskvíta apjoms. Esmu novérojusi, ka vél lielákas un stingrákas putas var dabút tad, ja olu baltumi ir nevis tikko no ledusskapja nemti, bet istabas temperatúras. Tapéc labák krietnu laiku pirms putosanas olu baltumus iznemt no ledusskapja.
Saputo olu baltumus, pievienojot skipsnu sáls. Kártígi uzputots ,ja putas ir ká sniegs un apgázot blodu apkárt, tás ciesi pielipusas un árá nelrít), tajos iecilá páréjo jau sagatavoto masu, kuru liek silikona cepamtrauká (formai nav ípasas nozímes, jo tápat izceptá masa bús jágriez). 
Cepj 180 grádos 15- 20 minútes.

Kad masa izcepusies, to atdzesé. Ja izmantos apalas formas trauku, kurá liks tiramisu un biskvíta masa cepta apalá formá, tad to var párgriezt uz pusém. Ja cepts kvadráta formá un kúku liks kvadráta veidné, arí griez uz pusém. Ja formas nesakrít, masu griez ká "dámu pirkstinus".

Krema masai:

- 500 g liess svaigais siers (esmu némusi gan 0 %spánu "ceso batido", gan "Lidl" veikalá pirkto "Linessa" produkcijas biezpienu (quark), gan májás gatavotu svaigo sieru- ar visiem sanák labi),
- 2 olu dzeltenumi,
- 7 olu baltumi,
- skipsna sáls,
- saldinátájs,
- 3 zelantína pláksnes (6 g ),

Pagatavosana:

Ja ir zelantína pulveris, tad to sajauc ar 2-3 é.k. údens. Péc 4-5 min. tas jau ir izskídis. Ja izmanto zelantína pláksnes, tás sagriez nelielos gabalinos, pievieno 2-3 é.k. údens un lauj nostávéties istabas temperatúrá. Parasti péc 5- 6 minútém tás jau ir izskídusas. Ja ne, tad uzkarsé, jo zelantínai jábút pilníbá izskídusai.

Blodiná liek 2 olu dzltenumus un saldinátáju (liku 2 é.k.izlejamo  "Natreen"). Pievieno svaigo sieru un kártígi izmaisa. 

Stikla blodiná lej izskídináto zelantínu (ja karséta, tai jábút atdzisusai), olu baltumus, skipsnu sáli un kártígi jo kártígi uzputo. 
Péc tam olu baltumus iecilá (nekádá gadíjumá nemaisot!!!) svaigá siera masá.

Biskvíta párliesanai:

- 2 krúzítes espresso kafijas,
- saldinátájs,
- 1- 2 pilieni mandelu ekstrakta

Sagatavo 2 krúzítes espresso kafiju. Svarígi, lai kafija bútu labas kvalitátes. 
Kad kafija uzváríta, to atdzesé  un tai pievieno saldinátáju un mandelu ekstraktu. Tas pastiprinás gan kúkas garsu, gan aromátu.

Ar aromatizéto kafiju párlej biskvítu.

Nem trauku, kurá bús kúka, un liek  biskvítu. Pa virsu biskvítam liek svaigá siera masu, tad atkal  biskvítu un pa virsu svaigá sieru masu.

Párkaisísanai:

- 2 t.k.  kakao

Man bija kakao bez cukura, tádél sajaucu ar stévijas pulveri (2 mérkarotítes). Liek sietiná un izsijá.
Kúku pársedz ar virtuves plévi vai uzliek vácinu un uzglabá ledusskapí, laujot vismaz 3 stundám nostávéties. Vislabák atstát pa nakti, lai kártígi sacieté un ievelkas garsas.