pirmdiena, 2012. gada 17. decembris

Aukstá siera kúka ar kirbi


Un te atkal kúka, kas cepta vadoties péc principa- liesi, garsígi un veselígi.

Siera kremam vajadzígs:

- 750 g  0 % spánu svaigais siers ceso batido vai vácu magerquark, vai kremígs jogurts, kréjums (tikai diez vai atrodams kréjums ar 0 % tauku) u. taml.,
- 6 zelantína pláksnes (12 g),
- saldinátájs un tá daudzums péc gaumes

Zelantína pláksnes sagriez kvadrátinos, lai vieglák un átrák izskíst. Uz so daudzumu pievieno 4 é.k. auksta údens un atstáj. Péc 5 min. zelantína jau paskídusi un "leckaina", tacu nepieciesams, lai zelantína bútu izsídusi pilníbá. Sim nolúkam nem mazu katlinu un uzkarsé. Maisa. Nelauj uzváríties, citádi zelantína zaudé savas ípasíbas.Zelantínai jábút izskídusai un bez kunkuliem.Ja izmanto mikrovilnu krásni, tad zelantínu var karsét arí tajá.

Svaigais siers jáiznem no ledusskapja 10 min. pirms lietosanas.
Pie izskídusás zelantínas liek saldinátáju. Tálák pievieno édamkaroti svaigá siera un maisot pakápensiki to liek tálák.

Kirbja masai:

- 300 g kirbja,
- 2 zelantína pláksnes,
- saldinátájs,
- AZAHAR (apelsínu ziedúdens) vai apelsínu ekstrakts, vai vanilas ekstrakts ,

Kirbi nomazgá, iznem séklas , ietin follijá (var arí netít) un liek cepeskrásní. Cepj 200 grádos kamér miksts. Iznem, atdzesé un ar karoti izgreb míkstumu. Liek blenderí, pievieno saldinátáju, apelsínu ziedúdeni vai vanilas aromátu, izskídinátu zelantínu un sablenderé.

Pamatnei:

- sadrupináti auzu kliju cepumi , (es tos gatavoju tá):

-3 é.k. auzu klijas,
- 2 é.k. 0 %piena pulveris,
- 1/2 t.k.kanélis,
- skipsna sáls,
- 1 t.k. 0 % kakao,
- 2 olu baltumi

Visu samaisa un cepj 8-10 min. Pirmás minútes cepj 200 grádos, tad nogriez uz 150 grádiem.
Kad gatavs atdzesé un salauz mazos jo mazos gabalinos vai arí sablenderé.

Sadrupináto masu liek trauká (man bija silikona) un pievieno:

- 6 é.k. 0 % pienu,
- saldinátáju,
- 2 zelantína pláksnes (izskídinátas)

Visu ar rokám kártígi turpat trauká izmíca un tad nem palígá glázi, ar kuras káju izlídzina masu. 

Kad masa izlídzináta, tai lej virsú svaigá siera kártu.
Pa virsu liek ar karoti kirbja pikas un ar karotes otru galu veido zíméjumu izbraucot pa pa visám sím pikám. Var zímét gan dzili, gan tikai pa virsu. Ja velk dzili, tad jáuzmanás, lai neaizker cepuma masu.

Tálák torti liek ledusskapí, lai tá sacieté. Péc 5-6 stundám kúka jau gatava!Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru