ceturtdiena, 2012. gada 13. decembris

Manas tantes borscs


Borscs nav ésts veselu múzíbu. Viená jauká diená, kad tika nopirktas bietes nolému, ka varétu pagatavot borscu.

 Neesmu nekáds speciálists pa "borsca líniju" un sáku meklét péc receptes. Atradu gan blenderétus borscus (spánu variants), gan "riktígos" ukrainu borscus, Maskavas borscus un vél neskaitámas variácijas ap so tému. Tacu kurs tad tas labákais un gardákais? Turklát man bija jau novárítas bietes, vakuumiepakojumá..

Izlému, ka jápieturas pie párbaudítám vértíbám un jautáju péc borsca receptes savai tantei, kura kádreiz mani médza cienát ar nu tik gardu borscu, ka puse katla pazuda viená ráviená :))


Vajadzígs:

- mazliet kaulina ar galinu apkárt,
- garsvielas buljonam (kádas májás ir, piem., závéti pétersíli, pipari..),
- sípols,
- burkáns,
- biete,
- nedaudz ellas,
- tomátu pasta,
- kartupeli,
- sáls,
-kiploka daiva,
- zalumi,
- kréjums,
- páris édamkarotes galda etika

Gatavosana:

Kastrolí liek váríties galu. Kad uzváríjás, es nonému putas, noléju údeni un uzváríju otrreiz. Nonem atkal putas, pievieno garsvielas.
Viená panná nelielá ellas daudzumá apcepj sagrieztus sipolus un sarivetus burkanus. Ja ir laika, darzenus var griezt stienisos.
Galas buljoná pievieno sagrieztus kartupelus.
Otrá panná ellá apcepj sarívétu vai mazos stienísos sagrieztu  bieti, kurai pievienots galda etikis(man galda etikis nebija, liku klát ábolu etiki). Uzliek váku un uz mazas uguns pasauté.
Kad burkáns ar sípolu gandríz izcepusies, pievieno édamkaroti tomátu pastas.

Kad viss izcepies un  izváríjies, galas buljonam klát pievieno apcepto burkánu ar sípolu un tomátu pastu.
. Péc tam liek apcepto bieti. Seit uzmanígi- nedríkst pielaut, lai zupa uzvárítos (sáktu burbulot), jo ja biete várísies, zupa pazaudés savu bordo krásu!!!!!
Pievieno péc garsas sáli, piparus un caur kiplokspiedi iespiez zupá kiploka daivu.

Pasniedz karstu, pievienojot kréjumu un bagátígi  párkaisot ar  zalumiem.


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru