sestdiena, 2014. gada 27. decembris

Spánu Ziemassvétku kekss ar rozíném,riekstiem un kirsu sukádémAromátisks, míksts un sulígs, ar  apelsínu garsu piesátináts Ziemassvétku kekss.

Vajadzígs:

- 380 g milti,
- 200 g cukurs,
- 200 g sviests,
- 4 olas,
- 80 ml piens,
- pacina cepamais pulveris (man "Royal"),
- 1 apelsína mizina (rívéta),
- 2 é.k. apelsínu ziedu údens ("Azahar")

- 50 g valrieskti (izlobíti),
- 50 g rozínes bez kauliniem,
- 100 g kirsu sukádes,
- melnais rums (rozínu iemérksanai),
- púdercukurs (párkaisísanai)

Pagatavosana:

Sakul míkstu sviestu ar cukuru.Tálák kulot pa vienai liek klát olas.Kad olas ieputotas miklá, ,joprojám kulot pievieno miltus un cepamo pulveri,tad pienu. Liek klát apelsínu mizinas+rumá izmércétas rozínes+ riekstus+ kirsu sukades. Visu kártígi sakul (es ar putotáju). 
Nem jebkuras formas cepamo veidni, ieziez ar sviestu un iebirdina miltus. Tad izliek míklu.
Cepj 200 grádos aptuveni 1 stundu(atkarígs no krásns un veidnes), pársedzot ar folliju,lai nepierautu augsu. Gatavíbu párbauda ar koka irbulíti.
Kad keks gatavs,to atdzesé,iznem no veidnes un apkaisa ar púdercukuru.

piektdiena, 2014. gada 12. decembris

Asie paprikas saláti ar baklazána standzinám

 Diétiski un loti garsígi saláti,kas édami tápat un lielisko garso arí kopá,pieméram, ar tvaicétu vai várítu vistas fileju. 

Vajadzígs:

- baklazáni,
- paprika (man zala,sarkana,dzeltena)
- sípolloks  vai sípols,
- 2-3 kiploka daivinas,
- citrona sula,
- sojas mérce,
- mazs gabalins ingvera saknes( cik pikantu gribas),
- sezama séklinas,
- sáls ja nepieciesams,
- "Tabasco mérce" vai cili pipari (cik asu vélas)
- nedaudz olívella (bet var arí bez tás)

Pagtavavosana:

Baklazánu sagriez standzinás. Tá ká pédéjá laiká man nav pagadíjusies rúgti baklazáni, tad ar sáli tos vairs nekaisu, bet uzreizi lieku uz cepamás pláts,kur iekláts cepampapírs. Baklazánu standzinas var apslakstít ar olívellu, bet ja rúp kalorijas, tad var arí to nedarít, jo abos gadíjumos sanáks loti garsígi. Cepj standzinas 200 grádos kamér gatavas. Man tas aiznéma kaut kur 15 minútes.
Pa to laiku sagriez papriku, sípolu, kiploku,izspiez citrona sulu, uz smalkás ríves sarívé ingveru,pievieno sojas mérci un sezama séklinas. Pievieno Tabasco un sáli. Visu sajauc un gatavs! 

svētdiena, 2014. gada 7. decembris

Cigalas con cebolla.Júras vézi ar sípoliem( spánu virtuve).Soli pa solim

Man skiet,ka latviski cigala ir garnelvézis. Vispár loti precízs nosaukums, jo cigala ir tiesám kaut kas starp garneli un vézi. Tikai garnelvézim bús grúták pieklút,jo to sargá caulas.Tas nozímé,ka nolobít garnrlvezi ir vismaz trísreiz ilgák neká nolobít garneli.
Garsa garnelvézim un garnelei ir loti lídzígas,tikai cena gan atskiríga. Garnelvézis ir krietni dárgáks.

Rape al horno (Juras velns krásní).Soli pa solim


Lielás zivju un júras velsu dienas músmájás parasti ir tad,kad vírs májás párnes lomu. Né, ne jau pasa nocopéto, bet pa tieso no zvejniekiem nopirkto.

Linu grístítes jeb cukurcepumini


Gribéjás kaut ko átru un vienkársu ko pagatavot kopá ar bérniem. Pa rokai pagadíjás recepte no 2010.gada "Ievas virtuves" Nr.12. un daudz nedomájot arí maná virtuvé tapa linu grístítes jeb cukurcepumini.
Jásaka gan,ka zurnála originálrecepté bija minéts vien 15 g cukura (rauga uzbriedinásanai),un man likás loti aizdomígi,ka míklai nepievieno klát cukuru,bet iztiek tikai ar cepuminu apvilásanu maisíjumá kanélis+cukurs.Tádél es ieviesu korekciju un míklai pievienoju tomér 100 g cukura. Un labi,ka pievienoju,jo citádi tie noteikti nebútu cukurcepumini :)) Recepté arí nebija minéts, cepuminus maisíjumá (cukurs+kanélis)apvilá pirms sausanas krásní vai péc.Es apviláju gan pirms,gan péc un bija pat loti ok.

Vajadzígs:

- 1,5 gl miltu,
- 1 ola,
- 100 g sviests,
- 20 g rauga,
- 2 é.k. údens vai piena,
- 15 g cukura,
- kanélis,
-cukurs apvilásanai

Pagatavosana:

Raugu samaisa ar cukuru un siltu pienu,un noliek uzrúgt siltá vietá (apméram 10 minútes).
Míkstu sviestu saputo ar cukuru,pievieno olu.
Sviestam pievieno miltus un iedarbináto raugu.Samíca míklu. Míklai jábút tik míkstai,lai viegli bútu virpinát (tai jáatgádina plastalína masa).
Cukuru samaisa ar kanéli.
Míklu sadala nelielás picinás un izrullé aptuveni 20 cm garus rullísus jebsu desinas. Párloka uz pusém un savirpina,liek uz pannas,kurá izkláts cepamais papírs.
Kad panna pilna,noliek siltumá,lai cepumini nedaudz uzrúgst.
Cepj 200 grádu temperatúrá kamér cepumini paliek zeltaini.

svētdiena, 2014. gada 9. novembris

Tejas con almendras (Dakstinu cepumi ar mandelém)


Sie,manuprát, ir vieni no gardákajiem cepumiem pasaulé :) Tádi netverami viegli, kraukskígi un ar neatkártojamu mandelu garsu..
Cepumiem ir dakstinu forma, tádél tos arí sauc par tejas con almendras (dakstinu cepumiem).
Man patík,ka siem cepumiem ir liela dakstina forma (ká jau dakstinam pieklájas), bet ja ir vélésanás, tad var veidot arí mazákus dakstinus. Tádá gadíjumá cepumu cepsanas laiks bús mazáks. Tas noteikti jánem vérá, jo cepumi ir pláni, un katra lieka cepsanás  minúte var izrádíties dakstinam likteníga :)

Vajadzigs:

- 90 g pédercukurs,
- 2 olu baltumi (60 g),
- 60 g milti,
- 50 g sviests,
- mandelu skaidinas vai drupinátas

Pagatavosana:

Izsijá miltus. Izsijá púdercukuru un pievieno atlaidinátu sviestu (kas ir pastávéjis istabas temperatúrá un ir gana míksts).Tad visu labi sajauc (es saputoju). Tad liek klát olu baltumus un atkal visu labi saputo.
Tálák pa druscinai liek ieksá izsijátos miltus un turpina putot lidz viendabigai masai.
Uz cepamás pláts liek cepamo papíru un uz tá ar karotes palídzíbu izliek míklu. Izliek tádu ká pikucíti,kuru tálák ar tás pasas karotes palídzíbu virziená pa apli, izrullé,tádá veidá izveidojot lielu,apalu(var arí oválu) un plánu cepumu.
Tálák cepumiem pa virsu párkaisa mandeles (neapbruninátas).
Sakarsé krásni uz 180 grádiem un cepj aptuveni 10-11 minútes, kamér cepumini paliek skaisti brúni.
Tálák,lai cepuminiem iedotu vajadzígo formu, nem palígá míklas rulli (var arí pudeli vai ko citu,kam ir cilindriska forma) un uzmanígi liek virsú pa vienam karstus, tikko no krásns iznemtus cepumus.
Vislabák izmantot virtuves cimdus(var arí virtuves dvieli),lai neapdedzinátu rokas.
Jáatceras,ka cepumi vajadzígo formu iegúst tikai karsti esot.Ja nu gadás,ka cepumi atdziest, tad atkal tos uz minútíti ieliek krásní, un pécák atkal veido dakstinu formu.

svētdiena, 2014. gada 2. novembris

Karstmaizites ar kazas sieru un oregano


Gardas un aromátiskas karstmaizítes Vidusjúras gaumé :)

Vajadzígs:

- cetrkantiga maize (man pilngraudu,bez garozas),
- tomáti (man kumato),
- apalais kazas siers (man "President"),
- oregano (sausais),
- melnás olíves,
- taulvielas maizes párziesanai (man sviests)

Pagatavosana:

Maizi sagriez 4 dalás, parziez ar sviestu.Liek virsú tomáta ripu, uz tás kazas siera ripu.Párkaisa ar oregano un uzsprauz uz tapu kocina olívi,ko iesprauz maizé.
Cepj sakarsétá cepeskrásní 200 grádos aptuveni 6 minútes.

piektdiena, 2014. gada 31. oktobris

Vistas fileja ar koriandruTiem,kam nekas nav pretí pret koriandru.

2-4 porcijám vajadzígs:

- 2 vistas filejas,
- sauja koriandra,
- nedaudz olívellas,
- citrona sula,
- pipari,
- sáls péc vajadzíbas

Pagatavosana:

Vistas fileju sagriez nelielás strémelés un apkaisa ar svaigi maltiem melnajiem pipariem,nedaudz sáli. Sagriez koriandru,liek blenderí,pievieno édamkaroti olívellas un sablenderé.
Péc tam ar iegúto mérci sajauc sagriezto vistas fileju un lai labák ievelkas, liek ledusskapí uz pusstundu.
Cepj sakarsétá panná bez taukvielám,jo ella jau ir iesúkusies vistas filejá.
Pasniedz karstu, bagátígi párlejot ar citrona sulu.

sestdiena, 2014. gada 18. oktobris

Batido de chirimoya (Cerimojas piena kokteilis)


Ir 18.oktobris un mums diená +30.  Cerimojas piena kokteilis ir tiesi laiká. Garsígi un atsvaidzinosi.

Vajadzígs:

- cerimoja,
- piens,
- ledus,
- páris pilieni citrona sulas

Pagatavosana:

Cerimojai iznem míkstumu. Man bija liela, 750 g smaga cerimoja un tás míkstums, bez mizas un séklám svéra 500 g.
Liek cerimojas míkstumu blenderí, pievieno ledu,pienu,citrona sulu (tá pastiprina cerimojas garsu) un  visu sablenderé. Ja neliek klát ledu, ieteicams paturét ledusskapí, lai atdziest. Jo aukstáks kokteilis, jo garsígáks.
Pienu,ledu liek cik daudz grib. Tá ká cerimoja ir salda, tad nekádi saldinátáji klát neprasás. 

piektdiena, 2014. gada 17. oktobris

Edam čerimojas!


Cerimojas ir tíri garsígs auglis un vispár grúti pateikt péc ká garso, jo ir táds ananasa,banána,zemenu,vanilas sajaukums. Jo vairák nogatavojies auglis, jo tas ir míkstáks,saldáks un kremígáks.. Loti nogatavojusies cerinoja ir pat skebígi saldena,kaut katram ir sava gaume-vienam labák patík pacieta, otram míksta jo míksta. Tátad- gaumes jautájums.
Mums gimené visi éd cerimoju,arí Latvijas cieminiem loti garsoja.
Spánijá ar kruti barojosam maminam iesaka est cerimojas- tas veicina laktaciju, ta ka cerimoju biezi ieklauju sava edienkarte. Karsta laika taisu ari cerimojas kokteilus. Tie ir dievigi!!!


Cerimojas ir diezgan kalorijains(satur daudz cukuru, un,jo vairák auglis nogatavojies, jo vairák cukura) un uztura zina loti vertigs auglis. Cerimoja satur 72,50 kcal un 0,70 g taukus, 2,40 g skiedras,14,10 g cukura, 1,25 g proteina,14,10 g oglhidratus, 382 mg potázija, 1,47 mg joda, 17,25 mg magnezija, 21 mg fosfora, ta ka cerimojas ieteicamas ari tiem,kam jaksutina smadzenes :) 
Cerimojas pec izmera un formaskaut kur  atgadina artisokus.
Par Cerimojas dzimteni tiek uzskatita Cile (Quillota un La Serena), ziemeļu Peru (Kahamarkas) un dienvidu Ecuadora,tatad Latinamerika. Tad,kad tika atklata Amerika, cerimoja ieceloja Spanija, pec tam tika izvesta uz Portugali, Italiju un talak ta izplatijas pa visu Vidusjuras regionu un tagad cerimoja aug visos kontinentos.
Spánija ienem 1.vietu pasaulé cerimojas kultivésanas ziná, un Spánijá Cerimoja galvenokárt tiek audzéta Gradaná un Malagá un gandríz visa raza tiek patéréta iekséjá tirgú. 2.vietu cerimojas audzésanas ziná ienem Cíle.
Spánijas veikalos pirktás cerimojas garso lieliski,tás pat nav speciáli jágatavina.Grúti gan pateikt, ká garso cerimoja,kas eksportéta uz Latviju, jo ir tá,ka jo táláku celu méro cerimoja, jo zaláku to norauj. No tá arí atkaríga produkta kvalitáte, tádél Bolívijas razotáji  cerimojas míkstumu liek pudelé, jo tádéjádi to var uzglabát pat ménesiem ilgi. Tas pats attiecas arí uz cerimojas saldéjumu un citiem saldumiem.


Cerimiojas miza un séklas nav édamas, séklas satur daudz alkaloídus,kas tádá koncentrácijá cilvékam ir toksiski.

ceturtdiena, 2014. gada 9. oktobris

Plum cake (Keks ar riekstiem un rozinem)


Gaisígs un viegls riekstu,rozinu un cukurotu kirsu keks.


Vajadzigs:

- 200 g kviesu milti (izmantoju baltos konditorejas jebsu harina para biscochos),
- 200 g sviests,
- 200 g pudercukurs,
- 16 g cepampulveris,
- 75 g rozines  (pasas corinto),
- 75 g valrieksti,
- 12 cukuroti kompota kirsi,
- 6 e.k. rums

Pagatavosana:

Rozínes iemérc rumá.
Izkausé sviestu.
Atdala olas baltumu no dzeltenuma. Pievienojot skipsnu sáls, olas baltumu saputo stingrás putás.
Izsijá miltus.
Sajauc (es ar mikseri) izkauséto sviestu ar púdercukuru.Tad pieliek olu dzeltenumus, miltus un cepamo pulveri un atkal visu samaisa. 
Beigás iecilá saputoto olas baltumu (ar kustíbám no augsas uz leju, nevis pa apli) un kad viss labi sajaukts, pievieno izmércétás rozínes ar visu rumu un riekstus. Kirsus párgriez uz pusém un arí pievieno masai. Visu atkal labi sajauc.
Ieziez cepamtrauku ar sviestu,ieber pavisam nedaudz miltus un izliek míklu.
Cepj sakarsétá krásní 220 grádos 10 minútes, péc tam 180 grádos 30 minútes,apsedzot cepamo trauku ar folliju.
Kokosriekstu-burkánu bumbinas


Loti vienkarsi pagatavojamas kokosriekstu bumbinas.Ists karumins.Tiesa gan, ne tas liesakais variants, bet nu sis saldas bumbinas galigi negarso pec varitiem burkaniem, bet gan pec istam kokosriekstu koncam.
No zemak noradita daudzuma sanaca 32 bumbinas.

Vajadzígs:

- 200 g cukurs,
- 250 g burkáni,
- 200 g kokosriekstu skaidinas,
- vél mazdruscin kokosriekstu skaidinas apvilásanai

Pagatavosana:

Burkánus nomizo,sagriez gredzentinos un novára.  Nokás, atdzesé un ar daksu saspaida putriná. So putrinu var uz páris minútém ielikt ledusskapí.
Tálák sajauc cukuru ar kokosriekstu skaidinam,pievieno saspaidito burkánu un ar rokám visu labi sajauc. 
Tad ar rokám veido nelielas bumbinas, apvila kokosa skaidinas un saliek pa papírísiem. Bumbinas gatavas.

sestdiena, 2014. gada 4. oktobris

Philadelphia siera plátsmaize jebsu mana ideálá siera kúkaJau vismaz reizes piecas cepju siera kúku péc sís receptes  un tikai soreiz roka aizsniedzas péc fotoaparáta. Tá nu iet,kad darba pilnas rokas, kad pat focét laika nav!:)

Un tátad, kúka jebsu plátsmaize( nezinu ká pareizi dévét) sanák ideála- maiga un tiesi táda, lai ceptu to vél,vél un vél. 
Kúka sanák diezgan diétiska, jo tajá ir maz milti, un pédéjás reizes cepjot, klát lieku "Philadelphia light". "Philadelphia" siera vietá var likt arí tádus svaigos sierus ká "Kiri" vai Spánijas veikala tíklos atrodamie ceso para untar (uz maizes sméréjamie sieri.) Jásaka,ka atskiríbas starp klasisko un light varinatu nav,ja vien neskaita kalorijas. Arí bezpiedevu jogurtu lieku 0 % tauku. Ja vél cukuru aizstátu ar stéviju, tad vispár bútu super liesa siera kúka. Bet tá ká májás vél ir ciemini, tad ipasi ar eksperimantiem patreiz neaizraujos.

Vajadzígs:

-  280 g  "Philadelphia" tipa siers,
- 3 bezpiedevu jogurti (375 ml),
- 3 olas,
- 180 g cukura,
- 35 g kukurúzas ciete,
- 40 g rozines,
- 35 ml rums,
- mazliet sviests (trauka ieziesanai)

Pagatavosana:

Rumá izmércé rozínes. Trauká liek olas,"Philadelphia" sieru un jogurtu. Visu labi samaisa (es ar mikseri). Tad pievieno cukuru un kukurúzas cieti.Atkal visu labi samaisa jebsu saputo. 
Sasméré ar sviestu cepmap trauku  un izlej tajá iegúto masu. Beigás ieber izmércétás rozínes.
Cepj 200 grádos 45 minútes, uz beigám apsedzot ar alumínija papíru.
Uzmanígi ar kúkas iznemsanu no cepamás forminas, lai nepárlúzt  vai káds gabals neaizkeras, tádél labák atdzesét un beigás formu apgriezt otrádi.

trešdiena, 2014. gada 24. septembris

Ar augliem pildíts arbúzs (Recepte bérnu galdam)


Savam puikam uz piektás dzimsanas dienas sviníbám dekoréju ne tikai máju,bet arí galdu. Dekorácijas telpai sanáca fantastiskas (te nu paldies paldies manai mammai,kas ilgus gadus strádája par  darbmácibas skolotáju un kurai ir zelta rokas).Es savukárt septéjos virtuvé  un gribéjás arí kaut ko ípasu galva noformésanai.Internetá atrodamas visdazádákajás idejas un man doma bija pagatavot no arbúza haizivs galvu un tad skaisti sagriezt auglus un sapildít so "galvu". Tacu laika trúkuma dél nesanáca sagriezt smuki kubinos nedz auglus, nedz pagatavot nobeiguma detalu- lielo haizivs spuru,kas skaidri norádítu,ka tá ir haizivs. Bet neskatoties uz to, arí sáds nepabeigtais haizivs variants sanáca labi, táda dívaina galva ar zobiem, tacu galvenais,ka mazajiem patika! :)
Sádu "galvu"man sanáca pagatavot nieka (?) 20 minútés, tá ká recepte noteikti ieklaujama átro recepsu sarakstá.

Vajadzígs:

- arbúzs,
- neliels ass nazitis ,
- paliels truls nazis,
- zobu bakstámie kocini,
- katote (mérces) grebsanai,
- vínogas vai olíves vai kas taml. "acím"
- augli péc izvéles

Pagatavosana:

Nomazgá arbúzu un nogriez apakséjo dalu (lai labák stáv trauká). Tad iezímé muti un izgriez,péc ká izgrebj míkstumu. Míkstumu var skaisti izgrebt arí ar saldéjuma karoti,tad sanáks bumbinas, kuras var pécák sapildít atpakal arbúzá vai izmantot ká citádi. Ja arbúzá grib salikt citus auglus, tad no míkstuma var gatavot arí visdazádákos saldos (sk,sadalá "Arbúzu laiks").
Un tá,kad míkstums izgrebts, iezímé líniju "zobiem",kuru ar asu nazi uzmanigi nogriez un tad griez trijsturveida zobus.
Tálák saliek acis un ja laiks atlauj izgriez spuru un liek galvá (bús haizivs).
Saliek muté auglus péc izvéles un gatavs!

pirmdiena, 2014. gada 22. septembris

Merluza goierri (Heks ar juras gliemeziem)


Vismaz 2 reizes nedélá májás taisu zivju vai júras velsu dienas. Soreiz zivs apvienojumá ar júras veltém. Hm, vél joprojám nezinu ká latviski sauc katru júras gliemezu sugu. Man kaut ká skiet,ka latviski visi júras gliemji ir un paliek júras gliemezi un viss. Bet spániski gan ne, kautrai sugai savs spániskais nosaukums. 
Més gimené loti mílam,pieméram,sádi pagatavotu maltíti jeb citiem várdiem sakot- édiens zivju un júras velsu cienítájiem Vidusjúras gaumé.

4 porcijám vajadzígs:

- 8 heksa "steika" gabali,
- 300 g mazie júras gliemezi (man almejas un berberechos),
- 12 baltie spargeli ( blanséti,no burkas),
- pika sviesta ( aptuveni 40 g),
- 150 g zalie zirnísi (man saldéti),
- 150 ml sidra,
- 4 kiploka daivas,
- sluka olívellas,
- sakapáti pétersíli,
- olas dzeltenums,
- milti apvilásanai

Pagatavosana:

Mazos júras gliemezus iemérc vismaz uz 1 st sálsúdení. 
Panná izkausé sviestu un kad tas izkusis, lej sidru un nokástos gliemezus. Uzliek váku un vára,lídz gliemezi atveras. Gliemezus iznem árá ar putu karoti vai nokás caur sietu un skidrumu rezervé. 
Nem pannu ,liek sluku ellas un uz pavisam nelielas uguns apcepj sagrieztas kiploka daivas. Kad ella jau sasúkusi kiploka garsu (kiploki pavisam viegli apbrúnináti) , liek miltos viegli apvilátus heksa gabalus. Cepj no abám pusém,ik pa laicinam pakratot pannu,lai viss smuki vienádi apcepjas. 
Kad heks gatavs,pievieno rezervéto nokásto skidrumu no júras gliemeziem. Tad pievieno zalos zirnísus un spargelus. Visu kopá vél 10 minútes pasauté. Pasás beigás pievieno nokástos gliemjus, un sakratot pannu,iejauc visu smuki ieksá. 
Sakul olas dzeltenumu un ar "piragu" otu apsméré heksa gabalinus.
Pasás beigás apkaisa visu ar pétersíliem un édiens jau gatavs pasniegsanai! :)

ceturtdiena, 2014. gada 11. septembris

Bizcocho de almendras (Mandelu kúka jeb kekss)


Viegls un gaisígs-táds,kas muté kúst un ká viens otrs man te saka, ka pat neatceras,kad kaut kas tik gards ir ésts. Vienvárdsakot, sí tiesám ir bríniskíga recepte,ja gribas pagatavot ko ípasu un diemzél recepte ne visai ieteicama tiem,kas ir uz slaidás línijas, jo tiesam aprobezoties ar vienu gabalinu svaki vai bús iespéjams :))


Vajadzígs:

- 6 olu baltumi,
- 200 g cukura,
- 1/2 pacina cepamais pulveris (izmantoju "Royal",tatad 9 g),
- 100 g sviests,
- 50 g kukurúzas milti (ciete),
- 50 g kviesu milti,
- 50 g pulverí saberztas mandeles,
- 50 g mandelu skaidinas

Pagatavosana:

Es izmantoju veikalá jau nopérkamu pasterizétu olas baltumu.Tas ir loti érti un nav jádomá,kur pécák realizét olu dzeltenumus. Tacu, ja izmanto olas,tad arí no atliktajiem olu dzeltenumiem var pagatavot pieméram "Katalánu kremu",kur izmanto tiesi olu dzeltenumus,nevis baltumus.
Tátad, 1. stingrás putás sakul olu baltumus,pievienojot skipsnu sáli un putojot pa nelielám dalám liek arí cukuru.
2. Karstá údens peldé vai mikrovilnu krásní izkausé sviestu (sviestam jábút skidram)
3. Saliek kopá miltus un cepamo pulveri,un izsijá.
4. Panná bez taukvielám apcepj mandelu skaidinas
5. Saputotajos olu baltumos pa karotei liek izsijátos miltus un nevis maisot,bet CILÄJOT(no augsas uz leju,nevis pa apli)  iejauc masá. Tálák iejauc atkal CILAJOT mandeles.
6.Pasás beigás lej izkauséto sviestu un atkal cilájot iemaisa.
 7.Sakarsé krásni uz 200 grádiem.
8. Cepamtrauku iesméré ar sviestu un apber ar apceptajám mandelu skaidinám
9. Lej ieksá sagatavoto masu
10. Tiklídz ieliek krásní,tá samazina temperatúru uz 170 grádiem un cepj 30 minútes,gatavíbas pakápi párbaudot, iedurot ar kocinu (ja nekas nelíp klát,tad gatavs)

trešdiena, 2014. gada 10. septembris

Vista alus mércé (Spánu virtuve)


Un atkal vista- vistina,soreiz alus mércé, spánu gaumé. 

Vajadzígs:

- 1 vista,
- 1 bunza alus ( 30 cc),
- 3 sípoli,
- 3 kiploku daivas,
- 3 é.k. spánu tomátu mérces jeb uz olívellas bázes ceptos un péc tam sablenderétos tomátus (tomate frito),
- 1 galas buljons,
- timiáns,
- olívella,
- sáls,pipari

Pagatavosana:

Vistu sadala gabalos un ieberz ar sáli,pipariem un viegli apvilá miltos.Panná pavisam nelielá ellas daudzumá apcepj apviláto vistu. Kad gabalini apcepusies, tos rezervé un tajá pasá panná turpina cept gareniskás skélés sagrieztus sípolus un sagrieztas kiploka daivas. Kad tás apcepusás, pievieno tomátu mérci,samaisa, pielej alu, liek buljonu, timiánu (es svaigus zarinus) un liek ieksá apcepto vistu. 
Vára jebsu sauté zem váka uz lénas uguns kamér garsas sasúkusás un vista pilníbá izcepta.


svētdiena, 2014. gada 7. septembris

Dzeltenais saules arbúzsTagad,kad arbúzu laiks rit pilná spará, var iegádáties arí dzeltenas krásas arbúzu,kas NAV genétiski modificéts,ká sákumá varétu likties. Dzeltenais arbúzs radies selekcijas rezultátá,krustojot savvalas dzelteno arbúzu (kas arí ir dzeltená krásá) ar parasto,t.i., sarkano. Areji dzeltenais no sarkaná arbúza ne ar ko neatskiras.
Garsas ziná dzeltenais arbúzs nav tik salds ká sarkanais un dzeltenajam arbúzam nav tik daudz séklu ká sarkanajam arbúzam. Tá ká dazádíbai var mieloties arí ar dzletenas krásas arbúzu! :)


sestdiena, 2014. gada 6. septembris

Kokosa cepumi


Téjas cepumi ar kokosriekstu garsu.

Vajadzígs:

- 1 ola,
- 130 g cukura,
- 160 g sviests,
- 3 é.k. piens,
- 60 g rívétas kokosa skaidinas, 
- 260 g milti

Pagatavosana:

Sakul olu ar cukuru un míkstu (istabas temperatúrá pastávéjusu) sviestu. Pievieno pienu, kokosa skaidinas un beigás miltus. Visu samaisa (es ar mikseri) un tin virtuves caurspídígajá plévé. Liek uz stundu ledusskapí.
Tad míklu izrullé un izspiez forminas. Míkla ir míksta,tádél uzmanígi ar virtuves lápstinas palídzíbu saliek cepumus uz pláts.
Cepj 18o grádos 20 minútes.

svētdiena, 2014. gada 31. augusts

Vistas saláti ar ananasiem,spargeliem un sampinjoniem


Tik ilgi nebija taisíti sáda veida saláti, jo kaut ká iegájies,ka gandríz vienmér visu aizdaru ar olívellu un citrona sulu vai etiki. 
Saláti sanák atsvaidzinosi un lielajé svelmé ir pasá laiká.

Vajadzígs:

- 2 vistas filejas,
- 150 g sagriezti skelites sampinjoni,
- 150 g ananasi (man no burkas),
- burka spargelu,
- neliela galvina  ledus salati,
- sals,
-pipari,
- virgen extra olivella,
- vina etikis (man Jerez)

Mércei:

- majonéze,
- ketcups,
- Svaigais siers (ceso batido) vai bezpiedevu jogurts-ja grib liesák

Pagatavosana:

Sampinjonus sagriez skelítés,izliek lézená trauká,apslaksta ar olívellu, Jerez vína etiki, pievieno sáli,piparus péc garsas,visu sajauc un uz kádu laiku atstáj garsám ievilkties.
Panná nelielá ellas daudzumá apcepj vistas filejas. Tad sagriez kubinos. Sagriez arí saláta galvinu, spargelus. Sajauc visas sastávdalas,pievieno sagrieztus ananásus un iemarinétos sampinjonus.
Majonézei pievieno nedaudz ketcupu.Ja grib liesáku mérci, tad nem pusi majonézes un otru pusi vai lieláko dalu svaigo sieru. Visu samaisa un gatavs.


sestdiena, 2014. gada 30. augusts

Sarkaná kafele zalajá mércé


Kafele(salmonete) ir neliela sarkanas krásas zivtina (parasti 20-25 cm gara,max.40 cm). 
Vidusjúras sarkanajai kafelei ir loti maiga garsa. 
Kafele ir vidéji trekna zivs,kas satur 109 kcal un ir gana bagáta ar proteíniem (18,70 g uz 100 g). Tápat arí zivs satur daudz B12 vitamínu,kalciju un ir bagáta arí ar omega 3 taukskábém.  Vienvárdsakot, veselíga.
Lai arí kafeles lielákoties tiek ceptas,soreiz gatavoju krásní,pirms tam iemarinéjot.

Vajadzígs:

- kafeles,
- olívella,
- pétersíli (síki jo síki sakapáti),
-  páris kiploka daivas,
- citrona sula,
- svaigi malti pipari,
- sáls  péc garsas

Pagatavosana:

Kafeles iztíra un nomazgá aukstá údení.
Sajauc sakapátu kiploku ar sakapátiem pétersíliem,pievieno olívellu,citrona sulu,piparus. Visu sajauc. Liek kafeles trauká, aplej ar marinádi un lauj ledusskapí nedaudz ievilkties garsám.
Var cept uz grilpannas,bet es soreiz cepu krásní. Tátad cepj sakaresétá cepeskrásní220 grádos aptuveni 15 minútes.

piektdiena, 2014. gada 29. augusts

Gardás ríta olinas


Pédéjá laiká esmu loti aiznemta un pie plíts ípasi stávét un gatavot nav laika.Tacu édiens galdá ir jácel un tá nu vienu rítu izdomáju,ka saviem dárgajiem cieminiem brokastís varétu sapildít olinas. Loti átri un man prieks,ka brokastotájiem garso.

Vajadzígs:

- olas,
- majonéze,
- ketcups,
- svaigais siers (ceso batido)
- pildítas olíves ar ansoviem,
- ikri,
- ledus saláti,
- tomáti,
- virgen extra olívella,
- vínogu vína etikis,
- sáls,
-pipari

Pagatavosana:

Novára olas,lai tás bútu cietas,tad aukstá údení atdzesé, noloba un párgriez uz pusém. Kamér olas várás, sagriez salátus, tomátus, apslaksta ar ellu,etiki,pievieno sáli,piparus péc garsas un kárto skíví.
Olám iznem dzeltenumu un ar daksu saspaida.Pievieno majonézi,ketcupu. Ja grib liesák, liek klát arí svaigo sieru (var arí aiztát ar bezpiedevu jogurtu ).
Iegúto masu sapilda olás.Pa virsu liek olíves ar ansoviem un ikrus.svētdiena, 2014. gada 24. augusts

Sálíti gurki 5 minútés (ar Latvijas garsvielám)


Kad dzívoju Latvijá, viens no lielákajiem gardumiem skita mazsálíti gurkisi un manas mammas sálítajiem gurkísiem neviens nespéja pretoties :) Spánijá, protams, gurkus neviens nesála un arí gurku sálísanai paredzétás garsvielas maná apvidú neaug.Nu labi,dilles un pétersílus vél ká garsvielu var dabút vai pats izaudzét, bet páréjo gan ne.
Kaut kad sen atpakal mamma atveda veselu 3 litru burku ar tikko sasálítiem gurkísiem. Kad tie tika izésti, nopirku vietéjos spánu gurkus un saliku tos burká. Tacu liels bija mans pársteigums,ka nákamajá diená gurki panéma un izskída. Man jau skiet,ka vainíga skirne,jo gurki pasi par sevi garsígi, tacu sálísanai neder. Tá nu atmetu ar roku sálísanai un aizmirsu to uz kádu laiku lídz brídim kad pagaisgad draudzene pastástíja,ka Latvijá esot modé átrá gurku sálísana maisiná. Es vél nobríníjos,ká tá maisiná, arí garsvielas man nebija, un nemot bédígo pieredzi ar Spánijas gurkiem, pat i nedomáju izméginát sálít maisiná. Tacu tad atbrauca mana tante un pastástíja,ka arí Lietuvá ir modé  gurku sálísana un var sálít arí pat bez garsvielám.Izméginájám un sálísana maisiná sanáca arí ar Spánijas gurkiem!!!
Sogad mamma atveda visas nepieciesamás garsvielas sálísanai un tá nu vairs nesálu vairs burká (citádi atkal izjuks), bet gan uz áro masiná.

Vajadzígs:

- dilles,
- márrutku lapas,
- skábo kirsu lapas,
- ozolu lapas,
- upenu lapas,
- pétersílu lapas (kruzulainás),
- kiploku daivina,
- gurki,
- nedaudz sáls,
- pártikas celofána maisini

Pagatavosana:

Spánijas ísos "Mercadona" pirktos gurkus vislabák sagriezt divás dalás (man patík horizontáli). Gurkus nedaudz ierívé ar sáli. Maisiná saliek garsvielas (es tás ar rokám nedaudz saplúkáju), gurkus, visu kártígi sakrata vai ar rokám samaisa, tad maisinu nosien un liek ledusskapí. Ja grib ést túlin, tad labák tomér gurki griezt 4 dalás,lai vél átrák ievelkas.
Kad nebija Latvijas garsvielu, sálíju bez neká un tiesám bija ok. Var iztikt tikai dillém- arí labi.Man gan ir nojausma,ka arí ar Vidusjúras garsvielám sanáktu laba garsu bukete.Bús jápamégina.
 Tacu jánem vérá, ka sálíti gurkísi garsos vien  pasiem latviesiem :)


sestdiena, 2014. gada 2. augusts

Mejillones a la gallega con rucola


Un atkal júras veltes.Man tás nekad neapník.
 Esmu rukolas fans, tádél man labpatikás mídijám piemest  klát arí sos zalumus, tá ká sanáca gards ka nenoésties salátini :) Veselígi, diétiski un loti garsígi.

Vajadzígs:

- 1 kg mídijas,
- páris melnás olíves bez kauliniem,
- sarkaná paprika (man bija krásní grilléta),
- páris konservétu sípolinu,
- malti baltie un melnie pipari,
- virgen extra olívella,
- citrona sula vai vínogu vína etikis,
- skipsna maltas sarkanás paprikas,
- lauru lapa,
- timiána zarins,
- glázíte sausá baltvína

Pagatavosana:

Var izmantot gan svaigas, gan saldétas mídijas. Un tá, katlá liek garsvielas (lauru lapu un timiána zarinu). Liek nomazgátas un no kérpjveidígajám algém attirítas mídijas. Udens klát mídijám NAV jálej, jo tajás jau ir údens. Tad liek klát baltvínu un gaida,kad víns izgaros.Tad uzliek katlam váku un vára mídijas lídz tás visas atveras (tas notiek átri) un jau aptuveni péc 5 minútém viss jau ir gatavs.
Kamér mídijas atdziest, sagriez papriku un sípolu, un olíves.
Iznem no caulám mídijas.
Olívellu sajauc ar citrona sulu, baltajiem un melnajiem pipariem, paprikas pulveri un sajauc ar sagrieztajiem dárzeniem un mídijám.
Liek uz servéjamá skívja rukolu,pa virsu liek mídijas ar dárzeniem un mérci. Gatavs!svētdiena, 2014. gada 13. jūlijs

Salsa de gambas y almejas( Garnelu un juras gliemezu merce)


Vel joprojam nezinu,ka latviski ir "almejas",jo ka jau kaut kad rakstiju,spaniski katru juras gliemezu sugu sauc citadi. rievotiem gliemeziem viens nosaukums, siem pelekajiem cits.
Soreiz izmantoju saldetu produkciju un jasaka, ka ari sanak labi un garsigi. Te nu bez buljona kubina tomer neiztikt, un lai sanaktu vel baudamak, klat lieku gaiso,sauso vinu un Jerez konjaku.
Merci var tumet un var netumet. Es soreiz netumeju. Merce edama tapat ka skidra "zupa" un merci var est ari kopa ar pastu,risiem un neizsledzu iespeju,ka ari ar citiem oglhidratiem ta garsotu lieliski.


4 edajiem:

- 1 kg garneles (man bija saldetas,jelas un jau izlobitas),
- 1 kg juras gliemezi (saldeti,jeli,vacinos),
- 1 sipols,
- 2 kiploka daivas
- 1 cili pipars (man patik asumins),
- glazite sausa,gaisa baltvina,
- glazite aromatiska konjaka (man "Jerez")
- nedaudz olivellas cepsanai,
- sauja petersilu

Pagatavosana:
Sagriez sipolu,kiploku un ella apcepj. Juras veltes es neatlaidinaju un kad sipols apcepies, tad pievieno tas. Lidz ko pievienotas,lauj uzvarities,pievienojot zivju buljona kubinu un lidz ko uzmet pirmo burbuli,lej klat vinu un tad konjaku. Ta ka juras veltes man bija saldetas un es tas neatlaidinaju,tad man bija daudz "udens", lidz ar to nepieciesamiba pievienot papildus nav. Beigas pievieno sakapatus petersilus un kad gliemezi atverusies, merce gatava.

sestdiena, 2014. gada 5. jūlijs

Tvaiceti darzeni ar rozinem


Siem tvaicetajiem darzeniem klat ir rozinite burtiska un parnesta nozime. Bet saksu ar to,ka man viennozimigi tvaiceti darzeni labak patik par varitajiem,jo tad darzeniem ir izteiktaka un maigaka garsa. Un so tris darzenu kombinacija loti labi iet kopa,ko papildina ari rozines. Ja grib,parlej ar kadu merci,es parasti sev klat neko nelieku, jo garsigi ir tapat bez neka. Ideala piedeva.

Vajadzigs:

- pukkaposts,
- brokolis,
- burkans,
sauja rozines

Pagatavosana:

Darzenus nomazga, kapostveidigos griez rozetes,burkanu nomizo un ari sagriez. Liek tvaika katla. Kad gandriz gatavi, pieliek rozines un patvaice vel visu kopa.
Pasniedz karstu, bet garsigs ir ari atdzisis.

ceturtdiena, 2014. gada 3. jūlijs

Saláti ar koriandru (kinzu)


Lai ari koriandrs ir Vidusjuras garsviela,es tomer neteiktu,ka Spanijas un Italijas virtuve koriandrs ir populars. Un vispar, kad pirmo reizi pagarsoju koriandru,splaudijos ka traka, jo likas, ka esmu uzkodusi blakti. 
Tacu ta ka esmu ari indiesu virtuves cienitaja un tur nu gluzi bez koriandra neiztikt, si garsviela pamazitinam ienaca ari mana garsu pasaule un viss beidzas ar to, ka man ta  iegarsojas un es to iestadiju. 
Tagad,kad gribas kaut ko savadaku, drosi lieku klat koriandra lapinas, visbiezak tad,kad gatavoju austrumu edienus.Ari seklinas izmantoju,bet retak un tas jau ir cits stasts, jo koriandra seklinam ir pavisam cita, "normala" garsa. 
Visbiezak tomer jaucu koriandru ar petersili,tad sanak tads ipass un bagatigs garsvielu sajaukums.
Soreiz gatavoju salatus un klat koriandrs.Dazadibai.

Vajadzigs:

- tomats,
- gurkis,
- koriandra lapinas ,
- skipsna sals un cukurs
- virgen extra olivella (vai cita),
- vinogu vina etikis (vai cits)

Pagatavosana:

Sagriez tomatu,gurki, un ja grib, ari nedaudz salatus piegriez klat. Sakapa koriandra lapinas,sajauc ar darzeniem,pievieno sali,cukuru, parlej ar ellu un etiki. Visu sakrata un salati gatavi!

ceturtdiena, 2014. gada 26. jūnijs

Rukolas saláti ar fetas sieru un gurki


Mani pedeja laika top salatini,kas parasti sastav no 3 sastavdalam. Loti atri pagatavojami,un bez saubam garsigi un neparprotami veseligi. 
Loti labi iet kopa ar merci (olivella virgen extra+ citrona sula vai vinogu etikis,ari ar balzamako garso labi). Var klat nelikt ari neko,un lai tada gadijuma salati butu "slapji", tad pec nomazgasanas tos notecina caurduri un lidz galam neizgriez salatu "masina" (tiesam nezinu ka latviski to pareizi sauc  :D)).
Vel gribu piebilst,ka nekadas ipasas proporcijas neieveroju. Parasti uz 100 g rukolas nemu 1 mazo gurki un 2 e.d. fetas siera.

Vajadzigs:

- rukola,
- gurkis,
- fetas siers
-merce (ja vajadzigs)

Pagatavosana:

Sajauc rukolu ar sagrieztu gurki un sadrupinatu vai sagrieztu (ka labak tik) fetas sieru. Visu sajauc un ja grib,parlej ar merci. Gatavs! 

svētdiena, 2014. gada 22. jūnijs

Sautéta dorada Vidusjúras gaumé


Soreiz izvelos doradu sautet un pirms tam vel zivtinu iemarineju,lai labak sasucas garsas.

2 porcijam:

- 2 nelielas doradas,
- 1 citrona sula,
-  1 t.k. riveta citrona mizina,
- paris timiana zarini (man bija svaigi),
- tejkarote rozmarina skujinas (man bija zaveti),
- citronpipari,
- viena neliela lauru lapa (man bija sausa un saberzta),
- skipsna kanela,
- 1 edamkarote olivellas (drosi var ari vairak),
- 4 kiploka daivinas (2 saplacinatas, 2 smalki sagrieztas),
- 1/2 sipola

Pagatavosana:

Doradu iztira un nomazga.
Taisa marinadi,sarivejot no puses citrona mizinu un izspiez ari citrona sulu. Pievieno olivellu.2 kiploka daivam nonem mizu un kiploku smalki sagriez,parejas 2 kiploka daivas saplacina ar plaukstu vai nazi. Sagriez sipolu un ar rokam saberz lauru lapu. To visu pievieno citrona sulai un olivellai. Pieliek citronpiparus, rozmarinu, timianu un visu labi samaisa. Ja nepieciesams, liek ari sali. 
Ar so maisijumu ierive doradas,liek trauka, uzliek slogu un liek ledusskapi uz paris stundam nostaveties.
Saute no abam pusem panna ar vaku kamer gatavs. Pasniedz karstu,labi garso ar risiem (man bija risi+lecas).

otrdiena, 2014. gada 17. jūnijs

Salda auzu parslu putra ar augliem un ogam


Tiesam,tiesam,jau otro menesi pec kartas mana brokastu menu ka saldais  ir auzu parslu putra ar augliem un ogam. Vitaminu un visa veseliga spridzeklitis jau pasa rita agruma.Tiesam galvu reibinoss gardums. 

Vajadzigs:

- sauja pilngraudu auzu parslas,
- puse saujas rozines,
- puse banana,
- skipsna kanela,
- tejkarote medus (man apelsinu ziedu)
- paris zemenes,
- 1 kivi,
- sauja mellenes,
- tejkarote seklinas (man saulespuku+kirbju+ciedru rieksti)

Pagatavosana:

Liek traucina auzu parslas un rozines.Aplej ar karstu udeni un uzliek vaku,lai labak ievelkas. Tad liek klat bananu un saspiez to ar daksu. Pievieno sagrieztas zemenes, kivi,seklinas,mellenes, parlej ar medu,uzkaisa skpisnu kanela,samaisa un gatavs esanai.


Asa auzu parslu "putra" ar parmezana sieru


Drosi,ka katram ir savs auzu parslu putras pagatavosanas veids. Ari man. Jasaka,ka ar putru gan man asocijas kaut kas  lipigi kepigs un ne visai garsigs, bet patreiz gan nenak prata neviens cits vards ar ko aizstat "putra".
Veids,ka es gatavoju jau entos gadus "putru", nemaz nav putra, jo es to nemaz nevaru. Apleju ar verdosu udeni,uzlieku vaku (ka kafijai,kaut mans virs sausminas par sadu kafijas pagatavosanas veidu :D)) Rezultats ir fantastisks- nav kepiguma un saglabajas vel vairak visa vertiga.

Bez tam man patik palutinat garsu karpinas, tadel ik ritu taisu 2 veidu auzu parslu putras. Viens ir asais variants,otrs saldais. Jasaka,ka asajam variantam esmu izmeginajusi klat likt visvisadus sierus,sakot no zilajiem un biedzot ar Philadelfijas tipa sieriem. Tacu vislabak tomer man patik ar parmezna sieru. Katra zina, ar sieriem var eksperementet lidz atrod savu isto! :)
Parasti porcijai izmantoju tikai 25 g parslas. Izskatas maz, bet tik satigi!

Vajadzigs:

- auzu parslas (manas favoritu ir pilngraudu auzu parslas),
- paris pilieni tabasko merces,
- rivets parmezana siers

Pagatavosana:

Liek traucina auzu parslas, aplej ar udeni. Udeni lej tik, cik skidru "putru" gribas. Es parasti leju tik,lai apnem visas auzu parslas,pie kam tas uzsuc sevi udeni un skaisti piebriest. Uzliek vaku,lai piebriesanas process notiek atrak. Pa to laiku sarive sieru,ar ko apkaisa putru un uzpilina paris pilienus "Tabasco". Gatavs!

svētdiena, 2014. gada 15. jūnijs

Ar kiploku karamelizeti baklazani austrumu gaume


Kad apnikusi Vidusjuras virtuve, tad parmainas pec gatavoju edienu austrumu gaume ka piemeram  sos baklazanus.

4 porcijam:

- 4 nelieli baklazani,
- 7 e.k. ellas,
- 4 kiploka daivas,
- sipols,
- 6 t.k. brunais cukurs,
- 6 t.k.sojas merces,
- 6 t.k. abolu etikis,
- 1 e.k. sausais "jerez" vai kads cits aromatisks vins

Pagatavosana:

Baklazanus griez uz pusem un pec tam velreiz gareniski,sagriezot aptuveni 3 cm lielos gabalinos.
Wok panna lej 3 e.k. ellas un apcepj pusi sagrieztos baklazanus.Kad apcepusies, iznem un liek virtuves papira dvieli nosusinaties (lai iesuc "lieko" ellu). Pec tam panna atkal lej parpalikuso ellu un apcepj taja otru dalu baklazanus un kad gatavi,atkal liek uz virtuves papira dviela.
Parpalikusaja ella apcepj smalki sagrieztu kiploku,sipolu. Tad pievieno sojas merci,etiki un jerez, pec ka liek ieksa rezrevetos baklazanus un visu kopa cepj kadas 3 inutes,lidz visa merce iesukusies.
Pasniedz ar baltajiem risiem.

Grileta dorada austrumu gaume
Virs parnesis majas lomu- kadas 30 doradas- lielakas un mazakas. Ne,ne jau pasa sazvejotas, bet no vietejiem zvejniekiem iegadatas. Nu jau vairak ka puse iztiritas un saliktas saldetava. Un,kad apnik doradas Vidusjuras gaume, tad nodomaju,ka ta ka deretu tas iemarinet un pagatavot savadak, piemeram austrumu gaume. Marinesanas veidu smelos no gards ka nenoesties bloga.

Vajadzigs:

- 4 nelielas doradas
- 1 citrona sula
- rīvēta 1/2 citrona miziņa
- 2 ķiploka daiviņas
- 2 tejkarotes rivetas ingvera saknes
- 1 t.k. karijs
- 1/2 t.k. kanēlis
- 3 ēd.k. sojas mērce
- 1 ēd.k. brūnais cukurs 
- 1- 2 tejkarote ellas (var ari vairak)
- sāls, ja nepieciesams 

Pagatavosana: 

Sagatavo marinadi, sajaucot visas marinadei nepieciesamas sastavdalas uz ar ieguro marinadi parlejot ierive doradas. Saliek doradas trauka, uzliek slogu (lai garsas labak ievelkas) un atstaj marineties. Idelali atstat uz nakti, ja ne, tad uz paris stundam noteikti. 
Kad doradas samarinejusas, nem grilpannu, kartigi to uzkarse un liek virsu doradas. Kad doradas apcepusas no vienas puses, uzmanigi apgriez uz otru pusi.
Pasniedz karstas,apkaisot ar sakapatiem koriandru+petersiliem
Labi garso kopa ar risiem.

sestdiena, 2014. gada 14. jūnijs

Darzenu sacepums jeb variacija par caponata alla siciliana


Kad galigi nav laika stundam stavet virtuve un gatavot, tad  domaju,ko lai pagatavo tadu,kas deretu ilgakam laikam. Ara ir vasara un man gribas kaut ko vieglu un no darzeniem. Pirmais kas nak prata ir,ka japagatavo siciliesu kaponata caponata. Kaponatu es saucu par darzenu vinigretu,kas edams gan sita,gan auksta veida.Tacu nav man soreiz ledusskapi visi kaponatai paredzetie darzeni, uz veikalu skriet pec selerijas negribas,tadel varieju,iztiekot bez selerijas kata un klat lieku to, ko kaponatai parasti klat nelieku, t.i., sampinjonus un cukini. Iznakums ari labs,tacu jaatzist, ka man pietruka selerija, jo  ta piedod  ipasu garsu,tadu ipasu darzenu skabuminu, ko nedz ar citiem darzeniem, nedz ar kaut ko citu ara nevar dabut (runa iet par garsas niansi :) )
Sis darzenu sacepums edams gan silta,gan austa veida un ledusskapi uzglabajams vairakas dienas. Liekams gan uz maizes, gan jaucams ar pastu,risiem,kartupeliem..ideali sapas ar zivim,olu, galas edieniem..vai edams tapat bez neka. Tiesam ideals gan ka pamatediens,gan ka piedeva.

Izmantoju:

- 4 baklazani,
- 2 cukini,
- 3 tomati,
- sipols,
- 6 kiploka daivas,
- 500 g sampinjoni,
- sauja melnas olives bez kauliniem,
- nedaudz maiga olivella cepsanai (tatad ne virgen extra),
- 2 edamkarotes kaperi,
- 6 edamkarotes avenu vina etika,
- tejkarote cukura

Pagatavosana:

Griez baklazanu uz pusem,tad velreiz katru pusiti uz pusem un sagriez nelielos gabalinos. Ja aizdomas,ka baklazans rugts, tad liek to salsudeni uz 15- 20 minutem, jo salsudens "izvelk" rugtumu,ja tads ir. Panna liek pavisam nedaudz olivellas un uz lielas uguns,ik pa laikam apmaisot apcepj sagrieztos baklazanus.  Es cepu 2 piegajienos,lai no si daudzuma izceptos vienmerigi. Kad viss sacepts, rezerve.
Talak sagriez cukini un tapat ik pa laikam maisot uz lielas uguns apcepj ari to.Rezerve.
Talak apcepj kiploku un sipolu.Kad apcepusies,tad pievieno sagrieztas senes. Kad udens iztvaiko, liek sagrieztus tomatus un nedaudz cukuru,ja vajag,ari sali un piparus.Liek ari sagrieztas olives un kaperus (ieprieks noskalotus zem tekosa udens). Pievieno avenu etiki un talak klat liek rezerveto baklazanu un cukini. Visu samaisa un vel kopa pasaute lidz garsas sajaukusas un avenu etikis iztvaikojis.
sestdiena, 2014. gada 31. maijs

Vieglá spargelu kremzupa


No spargeliem sanak ari gardas kremzupas. Soreiz gatavoju ipasi vieglu kremzupu un salda krejuma vieta lieku 0 % pienu.

Vajadzígs:

- 2 saujas zalo spargelu,
- kartupelis,
- sipols,
- puravs (kata balta dala),
- glaze 0 % piena,
- sals,
-pipari,
- buljona kubins (ja nepieciesams),
- nedaudz taukvielas apcepsanai

Pagatavosana:

Spargelus nomazga, nogriez baltos, stiegrainos katus un liek udeni varities. Aptuveni 3-4 varisanas minute iznem paris spargelus dekoram. 
Pa to laiku,kamer spargeli varas, sagriez sipolu, puravu un taukvielas apcepj. 
Kad spargeli miksti, tos nokas un udeni,kura tie varijas, rezerve.
Kad sipols un puravs apcepusies, pievieno nokasto udeni, spargelus un visu uzvara. Pievieno sali,piparus, buljona kubinu. Kad uzvaras,lej klat pienu. Tad nonem no uguns un sablendere.


piektdiena, 2014. gada 30. maijs

Svaigi spargeli


Spargelis butiba ir arstniecisks darzenis. Un ja arstniecisks, tad kadel gan visu laiku to cept,varit un vel vivisadi paklaut termiskai apstradei? 
Ka est svaigus spargelus? Pavisam vienkarsi- nolauzt stiegrainos katus (tie pasi viegli lauzot noluzis) un spargelis gatavs esanai!
Ka garso svaigi spargeli?Kaut kas starp svaigiem zalajiem zirnisiem un zalam cuku pupam. Kaut kas loti spargelisks un zals :)
Tautas medicina ir milzum daudz recepsu ka pagatavot spargelus visvisadam kaitem. Sakot no uzlejumiem, sulas un pats par sevi saprotams, svaigiem spargeliem.
Kados gadijumos ipasi ieteicams est svaigus spargelus?
Svaiga veida spargelus ipasi ieteicams est gadijumos, ja ir alopecija (matu izkrisana),
anemija (spargeli ir ipasi bagati ar folijskabi un dzelzi,bez tam no svaigiem spargeliem sanak ari lieliski salati). Svaigi spargeli ipasi rupejas ari par nagu,matu un adas veselibu (parbaudits!).pirmdiena, 2014. gada 26. maijs

Olíves asajá tomátu mércé


Esmu atkal tikusi pie "Adzikas" merces (paldies supermarketa krievu produktu stendam) un atcerejos par so recepti ko var saukt ari par olivem turku gaume. Butiba, ja nav "Adzikas merces", var taisit ari tomatu pasta+kiploks (izspiests caur kiploka spiedi).


Vajadzigs:

- olives,
- asa Adzikas merce vai tomatu pasta+kiploks

Pagatavosana:

Olives sajauc ar pikanto merci un uzkoda gatava!svētdiena, 2014. gada 25. maijs

Sviesta cepumi ar sokoládes pérlítém


Sie ir pedeja pusgada laika visbiezak ceptie cepumi,kas pazud zibenigos atrumos. Pec garsas autentiski "Haagen Dazs" sokolades cepumiem.

Vajadzígs:

- 240 g miltu,
-120 g brúnais cukurs,
- 80 g baltais cukurs,
- 1 ola,
- 160 g sviests,
- 240 g sokoládes pérlítes,
- skipsna sáls,
- 1 t.k. sodas

Pagatavosana:

Sajauc balto un brúno cukuru, pievieno míkstu sviestu un olu.
Visu sajauc (es ar mikseri), lídz masa iegúst kremigu konsistenci.
Tálák pievieno izsijátus miltus, sodu, sáli un sokoládes pérlítes un visu ar rokám samaisa. Cepumu masu ietin caurspídígajá virtuves plévé un liek uz pusstundu ledusskapí.
Tá ká masa ir loti míksta, tad cepumu veidosanas procesá apaksá vélams palikt miltus vai cepamo papíru ( es lieku to daudzreiz lietojamo). Tálák nem cepumu masu un ar plaukstu  izspiez cepumu. Ja grib,var piedot formu, pieméram, nospiezot ar kádu no cepumu forminám.

Tad izspiestos cepumus saliek uz cepamás pláts, kurá iekláts cepamais papírs un cepj 190 grádos 10 minútes. Cepumus jáliek atstatus vienu otra, jo cepsanás laiká tie izpludis. Atrakam procesam es cepju uz 2 cepampannam un parasti taisu lielus un biezus cepumus.
Kad gatavs,iznem no krasns. Ta ka cepumi ir loti miksti, tad vispirms tiem  lauj atdzist uz tikai tad nem nost no pláts.

svētdiena, 2014. gada 18. maijs

Svaiga kirbja biezenis ar bananu


Un vel kaut kas loti salds veseligs no svaiga kirbisa. Proporcijas nekadas neieveroju, tacu pamats ir kirbitis un tad nedaudz banans un salduminam medutins.

Vajadzigs:

- garsigs kirbis (man Panamas),
- banans,
- medus (man rozmarina medus),
- kokosriekstu skaidinas

Pagatavosana:

Kirbi nomizo,sagriez un sablendere kopa ar bananu. Pievieno medu un parkaisa ar kokosa skaidinam. Gatavs!

pirmdiena, 2014. gada 21. aprīlis

Cukini salati ar fetas sieru un pistaciju riekstiem


Vel viens darzenis,kas garsigs svaiga veida,t.i., neapstradats.Tas ir cukini.  Lidzigi ka gurkisi, jo mazaks un svaigaks, jo kraukskigaks un gardaks. 
Salati tiesam garsigi, nu vismaz man ta skiet. 

Vajadzigs:

-cukini,
- fetas siers,
- pistaciju vai citi riekstini (labi garso ar saliem riekstiem)

Pagatavosana:

Cukini sarive vai sagriez nelielos kubinos.Fetas sieru var gan griezt,gan saberzt,es saberzu. Proporcijas nekadas neieveroju. Visu samaisa un parkaisa ar riekstiem. 

trešdiena, 2014. gada 16. aprīlis

Konkektes no svaiga kirbja ar valriekstiem un aprikozém


Un vél viens veselígais naskis no svaiga kirbisa. Un atkal bez jebkádas saldinásanas, jo kirbis pats par sevi ir salds. Soreiz klát lieku valriekstus un aprikozes.
Starp citu, ideals naskis vakara pie televizora.

Vajadzígs:

- garsígs un cietas konsistences kirbis,
- páris valrieksti,
-páris aprikozes

Pagatavosana:

Kirbiti nomizo,iznem seklas, sagriez un sablendere. Pievieno sagrieztas aprikozes un sasmalcinatus valriesktus, samaisa.Veido apalas konfektes, saliek pa papirisiem. 
.

Svaiga kirbja konfektes ar auzam un zavetiem augliem


Un atkal svaigs kirbis, kirbitis.

Vajadzigs:

- salds un garsigs kirbitis,
- auzu parslas,
- zaveti augli (rozines, dateles..)

Pagatavosana:

Auzu parslas aplej ar udeni un atstaj,lai uzbriest. Pa to laiku nomizo kirbiti, iznem seklas, sagriez gabalinos un sablendere. Tad pievieno uzbriedinatas auzu parslas.Sagriez mazos gabalinos zavetos auglus,visu samaisa un veido konfektes.

Konfektes novájésanai jeb 100 % veselígás kirbja koncas


Esmu sapratusi, ka dárzeni svaigá veidá ir visveselígákie un dazi svaigá veidá garso vél labák neká apstrádáti. Neesmu svaigédájs (nu vismaz vel ne), tacu ar lielako prieku sava edienkarte ieklauju svaigus produktus un svaigu kirbiti edu ka vislielako karumu. Te pat saldinat neko neprasas,jo kirbitis pats par sevi ir salds un tiesam garsigs.
Nezinu,vai no visiem kirbjiem (piemeram,lielajiem, kuri ir miksti) var pagatavot sada veida konfektes un ari vai tas labi garsotu..Tacu, ja nospiestu sulu, un pievienotu kadu saldu garsas niansi, tad iespejams, ari nebutu ne vainas.

Vajadzigs:

- salds un garsigs kirbis 

Pagatavosana:

Kirbitim nonem mizu,seklas, sagriez gabalinos un sablendere. Tad veido apalas konfektes. Gatavs!


Izradas,ka man garso ne visi kirbji. Piemeram, Latvija lielos mammas laukos audzetos kirbjus es vareju ieest tikai konserveta veida,jo tie lielie bija tadi pliekani,gluzi ka bez garsas..
Izradas, ka ari mazie,cietie,oranzie gitarveida kirbji ne visi ir tik garsigi..un kad veikala plauktos ieraugu sos burvigos Panamas kirbisus, tad zinu, ka bus noesanas un so veseligo ogu perku ar vislielako prieku. Nezinu gan so kirbju skirni (ari pardevejs nezinaja pateikt), tadu garsa ir salda un riekstaina. Kirbitis ir loti ciets, iemarinesanai neder (apelsinu sula vai kada cita atraja marinade). 

piektdiena, 2014. gada 11. aprīlis

Avokado-banánu krems


Káda Latinamerikas sieviete man ieteica paméginát pagatavot so kremu, kur sajaukts avokado un banáns. 
Tiesám veselígs gardums, turklát to var pagatavot zibens átrumá.Edams tápat vai sméréjams  uz melnás vai baltás maizítes.

Vajadzígs:

- avokado,
- banáns,
- 2 téjkarotes medus

Pagatavosana:

Banána un avokado míkstumu saspiez ar daksu, pievieno medu,visu labi sajauc un labu apetíti! 


trešdiena, 2014. gada 26. februāris

Magiskais sokoládes kekss


Dievinu vienkársas un átras receptes, kad lága nav laika darboties pa virtuvi, kaut derétu gan un vajadzétu izcept kádam kaut ko par godu (meita atgriezas no kalnu sléposanas). Nu lúk,atkal man noder sí gardá un vienkársá recepte, kas piedevám ir arí loti ekonomiska .
Sís kekss jeb kúka garso visai gimenei, pasus mazákos ieskaitot. Keksu gatavojot neko nesveru, izmantoju originálrecepté  izmantotás mérvieníbas, kas soreiz ir mazá jogurta traucins (125 g).


Vajadzígs:

- 4 olas,
- bezpiedevu jogurts (125 g),
- maiga olivella vai cita neitrala ella- 1 jog.traucins,
- milti- 2 jogurta traucini,
- cukurs- 2 jogurta traucini,
- 5 pilnas edamkarotes kakao pulvera ( "Nesquik", "Cola Cao" u.taml.),
- pacina cepamá pulvera (izmantoju "Royal")

Pagatavosana:

Sajauc olas ar cukuru, ellu un jogurtu. Kártígi visu sakul (es ar mikseri). Lai arí recepté minéts, ka milti un cepamais pulveris jásijá, es izlaizu so procedúru un beru tápat klát miltus un cepamo pulveri. Visu atkal sajauc. Tad liek klát kakao un visu samaisa.
Nem cepamo veidni,ja nepieciesams, to iesméré ar sviestu,lai nedeg klát un cepj kúku-keksu sakarsétá cepskrásní 200 grádos 25-30 minútes.
Kad gatava,atdzesé un iznem no veidnes. Atkaríbá péc vélmém, párkaisa ar údercukuru.