trešdiena, 2014. gada 24. septembris

Ar augliem pildíts arbúzs (Recepte bérnu galdam)


Savam puikam uz piektás dzimsanas dienas sviníbám dekoréju ne tikai máju,bet arí galdu. Dekorácijas telpai sanáca fantastiskas (te nu paldies paldies manai mammai,kas ilgus gadus strádája par  darbmácibas skolotáju un kurai ir zelta rokas).Es savukárt septéjos virtuvé  un gribéjás arí kaut ko ípasu galva noformésanai.Internetá atrodamas visdazádákajás idejas un man doma bija pagatavot no arbúza haizivs galvu un tad skaisti sagriezt auglus un sapildít so "galvu". Tacu laika trúkuma dél nesanáca sagriezt smuki kubinos nedz auglus, nedz pagatavot nobeiguma detalu- lielo haizivs spuru,kas skaidri norádítu,ka tá ir haizivs. Bet neskatoties uz to, arí sáds nepabeigtais haizivs variants sanáca labi, táda dívaina galva ar zobiem, tacu galvenais,ka mazajiem patika! :)
Sádu "galvu"man sanáca pagatavot nieka (?) 20 minútés, tá ká recepte noteikti ieklaujama átro recepsu sarakstá.

Vajadzígs:

- arbúzs,
- neliels ass nazitis ,
- paliels truls nazis,
- zobu bakstámie kocini,
- katote (mérces) grebsanai,
- vínogas vai olíves vai kas taml. "acím"
- augli péc izvéles

Pagatavosana:

Nomazgá arbúzu un nogriez apakséjo dalu (lai labák stáv trauká). Tad iezímé muti un izgriez,péc ká izgrebj míkstumu. Míkstumu var skaisti izgrebt arí ar saldéjuma karoti,tad sanáks bumbinas, kuras var pécák sapildít atpakal arbúzá vai izmantot ká citádi. Ja arbúzá grib salikt citus auglus, tad no míkstuma var gatavot arí visdazádákos saldos (sk,sadalá "Arbúzu laiks").
Un tá,kad míkstums izgrebts, iezímé líniju "zobiem",kuru ar asu nazi uzmanigi nogriez un tad griez trijsturveida zobus.
Tálák saliek acis un ja laiks atlauj izgriez spuru un liek galvá (bús haizivs).
Saliek muté auglus péc izvéles un gatavs!

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru