trešdiena, 2013. gada 20. februāris

Lécu sautéjums ar dárzeniem


Edieni no lecam ir ne tikai veseligi, bet ari loti, loti garsigi. Soreiz gatavoju lentejas de la huerta- lécas ar dárzeniem. Namma!

4 porcijám vajadzígs:

- 350 g lécu (tádas, kas neskíst árá),
- 2 burkáni,
- 1 tomáts,
- 1 puravs,
- 1 sípols,
- 1 lauru lapa,
- puse cukini,
- 1 kiploka daiva,
- 2 kiploka stiebri,
- 1 t.k. saldás paprikas pulvera,
- páris péteríla zarini,
- 4 é.k. olívella,
- sáls, pipari

Pagatavosana:

Sagriez puravu (káta balto dalu). Kastrolítí ellá lej pusi norádítás ellas daudzumu un liek klát nomizotu sagrieztu kiploka daivu, kiploka stiebrus, lauru lapu un vienu ripás sagrieztu  burkánu.
Pievieno lécas, sáli, piparus, nosedz ar váku un sauté uz nelielas uguns aptuveni 50 minútes, kamér lécas gatavas.
Tikmér nonem tomátam mizu (plaucéjot vai vnk nomizojot) un sagriez to nelielos kubinos. Kubinos griez arí cukini un burkánu.
Tad gatavo sofrito: atliko ellu lej panná un pievieno sagrieztu sípolu, cukini un burkánu. Sáls, pipari, paprika péc garsas.
Péc tam jau gatavo sofrito liek klát katliná  pie lécám.

Pasniedz karstu bagátígi párberot ar pétersíliem.

Baklazana kremzupa


Loti, loti garsíga zupa- magiska un valdzinosa, ar tádu ká indiesu virtuves pieskanu un ar so burvígo recepti reiz dalíjás Mártins Rítins. Sí kremzupa varétu garsot arí tiem, kam baklazáni un vispár dárzeni ne visai garso. Es esmu stává sajúsmá par so baklazánu kremzupu.

Vajadzígs:

- burkáns,
- tomáts,
- kiploks,
- svaigi malti melnie pipari,
- júras sáls,
- olivella,
- bakalzáns,
- várítas lielás baltás pupas (der arí konservétas)
- karija pulveris,
- skábais kréjums,
- pátersíli,
- koriandrs,

Pagatavosana:

Tomátus griez uz pusém un iznem cietu dalu, kas atrodas pie káta, kur bija audzis tomáts. Liek tomátus cepampanná ar mitro dalu uz leju. Pievieno páris kiploka daivas, sagrieztu burkánu, sáli, piparus un to visu apslaksta ar olivellu.
Sagriez baklazánu ( ja ir aizdomas, ka rúgts, uz 15- 20 min. iemércé sálsudeni) , liek klát novárítas pupas un karija pulveri. Pievieno nedaudz sáli, piaprus un visu labi samaisa.
Dárzenus cepj 180 grádos aptuveni 30 minútes, kamér tie gatavi.Cepsanas laiká dárzenus apgroza.
Kad dárzeni gatavi, padzisusi, nem tomátus un sablenderé. Sablenderé arí pusi no baklazániem. Sablenderéto masu lej katliná un pievieno vai nu údeni vai buljonu (man bija údens un neskatoties uz to zupas garsa bija izcili laba). Skidrumu pievieno tik, cik biezu vai skidru kremzupu vélas.
Zupu vára vél uz uguns kádas 10 minútes, pievienojot atlikusos baklazánus.
Pasniedz zupu karstu, ar kréjumu un bagátígi párberot ar sakapátu koriandru un pétersíliem.


otrdiena, 2013. gada 19. februāris

piektdiena, 2013. gada 15. februāris

Mandelu- závétu auglu konfektes


No závátiem augliem pagatavojamas super gardas un veselígas kondzas. Ja vél pievieno klát riekstus, tad nu vispár fantastisks gardums. 
Tá ká no mandelu pienu gatavojot pári paliek biezumi (mandeles), tad tás var realizét arí sádi, papildinot závéto auglu konfektes. 

Vajadzígs:

- závéti augli (man bija aprikozes, rozínes, dateles, godzi),
- mandelu rieksti (biezumi, kas paliek pári no mandelu piena),
- rozúdens (nav obligáti, bet tas piedod super labu garsu)

Pagatavosana:

- Závétos auglus síki sagriez vai sablenderé, pievieno nedaudz údeni , riekstus un veido bumbinas.


Mandelu piens


Man loti negarso govs piens un pársvará pártieku no sojas piena. Soreiz pármainám mandelu piens.
Vienkársi, garsígi un veselígi! Lieliska alternatívavisiem  tiem, kas nelieto govs pienu.

Vajadzígs:

- dabígi mandelu rieksti,
- údens

Pagatavosana:

Nem mandelu riekstus bez jebkádám piedevám (bez medus, cukura, sáls..)Mandelém jábút ar visu brúno mizinu (var jau arí bez, bet tiesi maendelu apvalká atrodas visvértígákás vielas. Rieksti ir jámércé údení 12- 24 st.  Sajá laiká mandeles piebriest, mainás to struktúra un arí garsa.
Riekstiem mércéjoties, údens paliek viegli brúns un to nomaina pret jaunu údeni.
Kad mandeles izmércéjusás, tás sablenderé, pievienojot údeni.
Péc tam izlaiz pienu caur marli vai sietinu. 
Piens gatavs!

Ja vélas biezas konsistences un garsas ziná  koncenrétu mandelu pienu, tad údeni klát lej minináli. 
Parasti uz glázi mandelém lej 1, max. 4 gl údens (atkaríbá cik koncentrétu pienu  vélas).
Mandelu pienu uzglabá ledusskapí un to var uzglabát max 5 dienas.
JAtkaríbá péc gaumes mandelu pienam saldumam var pievienot medu, dateles, cukuru vai jebkuru citu saldinátáju. Tápat var pievienot arí dazádas garsvielas,


Spageti ar rukolu


Atri pagatavojama maltite. Garsígi un loti veseligi.

4 édájiem vajadzígs:

- 300- 400g spageti,
-600 g  rukola,
-300- 400 g rikota vai biezpiens,
- 8 kiploka daivinas,
- nedaudz ella,
- sáls, 
- melnie pipari

Pagatavosana:
Salsudeni novara makaronus un nokas. 
Nomizo kiploka daivas un neliela ellas daudzuma apcepj. Kad koiploka daivas apcepusás, pievieno svaigu rukolu , samaisa un nonem no uguns.
Liek blenderí un sablenderé, pievienojot biezpienu un svaigi maltus melnos piparus. Pievieno arí nedaudz nolieto malkaronu údeni. Kad  sablenderéts viendabíbá masá, sajauc ar makaroniem.
Pasniedz karstus.

ceturtdiena, 2013. gada 14. februāris

Mídijas safrána mércé


Gardás mídijas, kuras papildina arí tikpat garda, saulaina un veselíga  mércíte.

Vajadzigs:

- 1 kg mídijas,
- pétersíli,
- skipsna safrána
-  sípols,
- gláze sausais baltvíns,
-2  lauru lapas,
- nedaudz olivellas

Pagatavosana:

Lielá uz dzilá panná nelielá ellas daudzumá apcepj sagrieztu sípolu, pétersílus un lauru lapas. Visu cepj lídz sípols klúst maigi zeltains.
Tad pievieno nomazgátas un attírítas mídijas, uzliek váku un vára sad- tad pacelot un sakratot pannu.
Kad mídijas gatavas un atvérusás, pievieno vínu.
Tad nem árá mídijas skidrumu atstájot.
Kad mídijas atdziest, tám nonem vienu váku (atkaríbá péc vélmém var nonemt arí abus vákus un tikpat labi var ari atstát).
Tagad pievieno mércei maltu safránu ( izteiktáku safrána garsu var dabút ja dríksans uz brítinu uzkarsé krásní un tad piestá saspiez).
Kad safráns pievienots, to izmaisa un kaut kur 5 minútes vél pavára. Tad nonem no uguns un pievieno mérci mídijám.
Pasniedz karstu kopá ar chapata tipa maizíti.  Ideáli sapas kopá ar dzirkstosu vínu (vínu ar burbulísiem).

Ar garnelém pildíti artisoki


Sádi pagatavoti artisoki, pateicoties pievienorajám garsvielám, sanák ípasi aromátiski un garso vienkársi lieliski!

Vajadzígs:

- artisoki,
- várítas lielás garneles,
- 2-3 lauru  lapas
- páris kreicnaglinas,
- apelsína mizina,
- sáls, 
- pipari,
- sezama séklinas,
- sviests
- víns

Pagatavosana :

Artisokiem nogriez kátu un nogriez pumpura augséjo galu kaut kur lídz pusei. Tad nonem áréjás lapas- tás, kuras ir cietas un ar karotíti izgrebj no artisoka vidus balto bárdinu. Ká sagatavot artisoku soli pa solim var apskatít SEIT.
Artisokus liek údení, kam pievienotas lauru lapas, kreicnaglinas un víns. Artisokus vára aptuveni 10 minútes.

Pa to laiku kamér artisoki várás, sagriez novárítas un iztírítas tígargarneles. Nevajag griezt párák síki ká uz rosolu, pilnígi pietiek, ja lielá garnele sagriezta 3-4 dalás. 
Tad pievieno garnelém svaigi maltus melnos piparus, sarívétu apelsína mizinu un nedaudz sáli. Visu samaisa.

Péc 10 minútém kops várísanás bríza, iznem artisokus, nokás un noslauka virtuves dvielí. 
Liek katrá artisoká pa sviesta pikai, pa virsu sagatavoto garnelu pildíjumu un augsá atkal uzliek sviesta picinu.
Párkaisa visu ar sezama séklinám un saliek artisokus cepamtrauká.
Cepj sakarsétá cepeskrásní 180 grádos aptuveni 10- 15 minútes.sestdiena, 2013. gada 9. februāris

Turku zirni ar spinátiem


Lécas un turku zirni ideáli sapas ar spinátiem un mangoldu. Soreiz bez nekádám galám, zivím. Vegetárais variants.
Ja izmanto saldétus spinátus un konservétus turku zirnus, vira pagatavojama loti ísá laiká. 
Man bija svaigi spináti un konservéti turku zirni.
Nekádas ípasas proporcijas starp spinátiem un turku zirniem nav jáievéro. Buljonu taisa tik daudz, cik biezu viru vélas.

Vajadzígs:

- spináti,
- turku zirni,
- páris kiploka daivas,
- kiploka stiebrs,
- sáls,
- pipari,
- paprikas pulveris,
- buljona kubins ( ja nepieciesams),
- nedaudz ella

Pagatavosana:

Ja izmanto svaigus spinátus, tos nomazgá, rupji  sagriez un liek katliná, kurá ieliets pavisam nedaudz údens. Pie karstas temperatúras spináti saplok un to apjoms samazinás.
Pa to laiku katliná pavisam nelielá ellas daudzumá apcepj sagrieztu kiploka daivu un kiploka stiebru ( ar visu jauno kiploka bumbuli), ká arí paprikas pulveri.
Nokás saplakusos spinátus un pievieno arí tos. Tad lej klát údeni vai buljonu. Spináti átri várás, tapéc jau kádá piektajá, sestajá  minúté klát liek konservétus turku zirnus. Kádu minútíti divas vél pavára un gatavs! Sáli pievieno péc garsas.
Pasniedz karstu.
Labi garso kopá ar grauzdétu kiploku maizíti.

Buñuelos de viento (véja bumbas jeb spánu virtuli)


 Pufígi,viegli, gaisígi un fantastiski garsígi. Vájprátígs naskis, ar kuru ir lídzígi ká ar sémuskám- kad iesák colkát , grúti apstáties :))

Tiesajá tulkojumá no spánu valodas bañuelos de viento nozímé véja bumbinas. Citiem várdiem sakot, sis ir ponciku vai virtulu spániskais variants. Arí citás pasaules malás gatavo véja bumbas- Izraélá, Filipínás. Meksiká arí iecieníti bañuelos de viento, tikai tur tos pársvará gatavo no kukurúzas miltiem un klát liek anísa likieri. 

 Sie "ponciki" savu nosaukumu "véja bumbas" ieguvusi vairáku iemeslu dél.  Iemesti ellá, tos piepús véjs un péc tam véjs dancina virtulus ellá tá, ka tie pasi griez sevi ap asi.

Spánijá virtuli skaitás ká desrts, smalkmaizíte, kuru var arí pildít. Virtuli parasti májás tiek gatavoti uz visám sant (svéto) dienám un tos tápat ká churros, párdod ielu tirgotáji .

Jásaka, ka lai arí recepte ir loti viegla, vajadzígas iemanas, lai jau no pirmás reizes izceptu sos virtulus perfektus. Precízák- ir jázina sádi tádi knifini. 
Pirms uzdrosinájos ievietot so recepti savá májas lapá (ar normála paskata virtuli), vajadzéja kártígi piesauties un bumbinas cept daudzas reizes.21 véja bumbinasi nepieciesams:
(bumbinas parasti taisa mazinas, lai   diametrá tás bútu 3cm)

- 60 g kviesu milti,
- 2-3 olas,
- 140 ml piens,
- 20 g cukurs,
- 1/2 pacina (9 g) cepamais pulveris (izmantoju "Royal"),
- 1 t. k. sáls,
- 25 g sáls,
- ella cepsanai

Pagatavosana:

Katliná lej pienu, pievienojot sviestu, cukuru un sáli. Maisa un gaida, kad uzvárísies. Tikko ká uzvárás, pievieno miltus, kas sajaukti ar cepamo pulveri un ar koka karoti maisa. 
Nonem katlinu no uguns un turpina maisísanu. Míklai jásanák ká bumbai, tapéc jámaisa tik ilgi, kamér míkla atlec no katla dibena vai citiem várdiem runájot, míkla pati iztíra katlinu.  

Tad pievieno pirmo olu un sák maisít. Te míkla strádá ká súklis (svamme)- tai jáiesúc seví ola. Kad pirmá ola iesúkusies, pievieno otro olu. 
So ponciku masai jábút skidrai, bet stingrai. Ja nepieciesams, pievieno treso olu un atkal iemaisa míklá.

Uzkarsé ellu tá, lai tá nebútu par karstu un par aukstu. Tad ar divu karosu palídzíbu liek ellá virtulus. Lai párliecinátos, ka ellas temperatúra ir ístá, iesaku sákumá ielikt tikai vienu virtuli un paskatíties vai tas spés piecelties un piepústies, bet pécák sevi apgriezt rinkí.
Kad atrasta ístá ellas temperatúra (uz manas plíts tá ir Nr. 6-7), tad liek ieksá poncikus. Jánem vérá, ka vituli palielinásies izméros un péc tam tiem vél vajadzíga vieta, lai apgrieztos, tádél tos neliek ciesi vienu pie otra.

Kad virtuli gatavi, tos ar putu karoti iznem árá un liek uz papíra dviela, lai notek lieká ella.
Uz trauka izber cukuru, apvilá virtulus un éd nost!

Fotorecepti soli pa solim var apskatít SEIT
Buñuelos de viento. Soli pa solim.


Gaisígas, viegli pufígas véja bumbinas, kuras var arí saukt arí par virtuliem un poncikiem.

SirsnincepumiBérníbá mana vecmámina, kas pa savas mammas líniju bija pa pusei váciete, dazreiz médza cept cepumus, kurus vina sauca par komm morgen wieder (rítá nác atkal ). Vél vina sos gardumus sauca par krépém, lai arí ar pankúkám tiem nebija nekáda sakara. Nav vairs gan kam paprasít recepti un ceríbá atarst vecmáminas cepumu recepti, izmekléjos sociálajá tímeklí krustu skérsu, tacu komm morgen wieder vecmáminas cepumu variantá neatradu. Man gan ir aizdoma, ka músu gimenes "krépes" varétu bút kaut kas loti lídzígs zagarinu cepumiem.
Gribéjás man arí pagatavot komm morgen wieder savu variantu. Rezultátá sanáca sirsnincepumi. Par godu Valentíndienai :)

25 palielám  sirsninám bija nepieciesams:

- 2 olas,
- 200 g cukurs,
- 200 g bezpiedevu jogurts,
- 550 g kviesu milti,
- puse téjkatotes soda,
- téjkarote vanilas cukura,
- ella cepsanai,
- púdercukurs párkaisísanai

Pagatavosana:

Blodá iesit olas, liek cukuru, vanilas cukuru un saputo. Tad liek klát jogurtu un beigás miltus, kas sajaukti ar sodu.
Ar rokám samíca míklu. Ja líp pie rokám, iejauc vél miltus.
Kad míkla samícíta, to izrullé un sagriez 4 cm platás strémelés. Slípi griez arí izrullétás garás strémeles, rezultátá sanák tádi ká rombini. Ar nazi iegriez katrá rombiná un caur izveidojusos cauruminu izver romba vienu galu, ko turpat ar rokám pie míklas piestiprina.

Uzkarsé ellu un cepj no abám pusém zeltainus.
Kad gatavs, iznem ar putu karoti un párkaisa ar púdercukuru.
Pédéjo reizi "zagarinu" veida cepumus édu tálá bérníbá. Cik atceros, tie bija garenas formas, loti míksti un nedaudz pufígi- nu tik gardi, ka pasi kusa muté. Mani sirsnígie cepumini sanáca pacieti, ká svaigas barankas. Cepumi ideáli iet kopá ar "Nutellu". 
Garsígi. Un loti sirsnígi :)

piektdiena, 2013. gada 8. februāris

Citronu limonáde ar zemenémMan pagalmá aug citronkoks ar loti lieliem augliem. Tas sák ziedét aptuveni septembra beigás un tad parádás pirmie mazie zalie citronini, kas sák pamazám augt . 
Pirmie dzeltenie citronkoka augli parádás jau decembra sákumá un koks dod citronus lídz pat júlija vidum.  No tá iekséjá dzeltená míkstuma spiezama sula, bet  tá baltá dala, kas atrodas zem mizas, ir édama. Sí baltá dala nav nedz rúgta, nedz skába. Tá ir salda un maigi citroníga.  
Sí koka citrona augli spéj sasniegt iespaidígus izmérus un svért teju 1 kg.
Més gimené loti esam iecieníjisi sís skirnes citronus- tik vien ká jánomizo, jáiznem iekséjá "sulas" dala un tad gardu muti var ést citrona balto dalu.
No sís baltás dalas var pagatavot arí loti aromátiskus dzérienus- karstá laiká ar ledu, vésá laiká karstus.
Tá ká ja gadás nopirkt citronus ar biezu balto otro ádu (kas atrodas aiz áréjás dzeltenás mizainas) , noteikti nevajag to mest lauká, jo tá ir loti garsíga!
Vél varu piebilst, ka citrons un stévija ir ípasi sármaini un sáda téja- limonáde ir ísta dávana kermenim. 

Vajadzígs:

- citrons,
- zemenes,
- citronmelisa,
- saldinátájs (man garso ar stéviju)

Pagatavosana:

Ciotronu nomazgá, nosusina un nomizo. Párgriez uz pusém, izspiez sulu un sagriez tá édamo balto dalu nelielos kubinos. 
Krúzé liek sagrieztu zemeni, sagriezto balto citrona dalu, iespiez nedaudz citrona sulas un pievieno citronmelisas zarinu. Aplej ar verdosu údeni un pievieno saldinátáju.
Gatavs!

Pukkáposta gratiné ar bechamel mérci


Ik pa laicinam májás gatavoju bechamel mércíti, kas ideáli sapas ar dazádiem dázreniem.  Dazreiz mércíti gatavoju bez sviesta ar 0 % pienu un  kukurúzas cieti- tá sanák loti, loti liesi. Citreiz atkal péc "visiem noteikumiem"- ar sviestinu, miltiniem un treknu pienu.
  Bechamel mércíte lieliski sapas ar pukkápostu. Vél loti labi sajá kombinácijá ietu klát bekons vai vítináta galina, arí mandeles te pasétu, un kiploks arí. Variantu daudz, bet soreiz pavisam vienkárss sacepums bez galas un visádám citám ekstrám.

4 porcijám:

- 1 pukkáposts,
- 30 g milti,
- 30 g sviests,
- 1/2 l piena,
- svaigi rívéts muskatrieksts,
- sáls,
- baltie pipari,
- rívéts siers péc izvéles

Pagatavosana:

Novára pukkápostu, kas sadalíts rozetés sálsúdení lídz ar dente un nokás.
Gatavo bechamel mérci- panná izkausé sviestu, pievieno miltus un maisa, lai neveidojas kunkuli. Pamazám pievieno pienu un turpina maisít. Pievieno savigi rívétu muskatriekstu. Sáls, pipari péc garsas.
Cepamtrauká kárto pukkápostu, párlej ar mérci un nedaudz apkaisa ar rívétu sieru. 
Cepj sakarsétá cepeskrásní  220 grádos aptuveni 15 minútes lídz augsa ir gratinéjusies.


ceturtdiena, 2013. gada 7. februāris

Zivs sacepums Vidusjúras gaumé.


Gards un loti aromátisks baltás zivs sacepums. Recepte soli pa solim apskatáma seit

4 porcijám vajadzígs:

-  1 kg baltá zivs,
- 3- 4 kartupeli,
- 300 g mangolds,
- sauja pétersílu,
- 4 kiploka daivas,
- 1 kiploka stiebrs (ar visu bumbuli),
- sauja ciedru rieksti,
- sauja rozínes,
- paprikas pulveris,
- sáls,
- pipari,
- olivella

Sajá recepté labák izmantot cietas konsistences zivi ar baltu galu (piem., dentonu, mencu, mero, besuga- spániski, bet nezinu gan ká sís zivis sauc latviski :D). Turklát nav obligáti jábút zivs filejai- var likt arí veselu zivi, kurai iznemtas "ieksas" un notírítas zvínas. Var nemt arí nedaudz no katras zivs.
Un tá, nomizo kartupelus, sagriez aptuveni 0, 4 cm biezás ripás. Pievieno sáli un piparus.
Nem cepamtrauku un pievieno olivellu. Tad kárto vienu otrai blakus kartupelu ripas.
Sagriez mangoldu, pétersílus, kiploka daivas, kiploka stiebru ar visu "jauno" kiploku. Zalumiem pievieno sáli, paprikas pulveri un labi samaisa.
Tálák sos zalumus kárto uz kartupeliem, savukárt virs zalumiem liek sapiparotu un apsálítu zivi.Zivij virsú kárto zalumus.
Sacepumu párkaisa ar ciedru riekstiem un rozíném. Beigás liek apsálítas tomáta skéles un apslaksta ar olivellu.

Cepj sakarsétá cepeskrásní aptuveni 45- 50 minútes.
Pasniedz karstu.

Zivs sacepums Vidusjúras gaumé. Soli pa solim.Tipisks Vidusjúras regiona édiens, kur tiek izmantoti gan ciedru rieksti, gan rozínes.

Kokteilis "Banánu putas"Banánu putu kokteili esmu loti iecieníjusi divu iemeslu dél- tas ir loti, loti garsígs un so kokteili, izmantojot attiecígo piena produktu (saldéjums, piens, jogurtsu.u. c. ), var dazádi pagatavot gan péc konsistences, garsas un kcal daudzuma.
Runájot konkréti par sí kokteila ípasíbám jásaka, ka kokteili putojot, tá apjoms palielinás 3-4 reizes. Lídz ar to "Banána putas" ir seviski pateicígs tad, kad nákas uzturét slaido líniju.
Kokteilis "Banána putas" édams túlin pat, jo puto mákonis pamazám  saplok un paliek parasts dzerams kokteilis, kas arí ir garsígs, tacu ar citu struktúru.
Kokteila pagatavosaná var izmantot gan saldétus, gan svaigus banánus. Kokteili var uzputot gan ar virtuves kombaina emulgéjoso disku, gan blendera putojamo slotinu un elektrisko olu kulamo aparátu (tam, kam 2divas putojamás kájinas).

1,5 l "Banánu putu" vajadzígs:

- banáns,
- gláze (250 ml) piena,
- saldinátájs

Pagatavosana:

Sablenderé banánu. Pievieno saldinátáju, pienu un sák putot.
 Putojot masa pamazám sák celties uz augsu. Nekad neesmu uznémusi laiku, cik ilgi putoju, tacu tas varétu bút aptuveni kádas 3, varbút 4 minútes, bet varbút átrák.
Saliek pa glázém un túlin arí pasniedz.


trešdiena, 2013. gada 6. februāris

Citronu lapás sautétas kotletesCitronu lapas pasas par sevi ir loti aromátiskas, stingras un sulígi zalas. Sádi pagatavots édiens ir loti ípass.
Svarígi, lai citronkoks bútu ekologisks. Es citronauglus un tá lapas ievácu no sava múzígi zalá razígá, teju visu gadu auglus dodosá  cironkoka. Paldies vinam par to ! :)

 4 porcijám vajadzígs:

- 500 g liesa maltá liellopa gala,
- 20 citronu lapas,
- 1 kiploka daiva,
- nedaudz pétersíla zarinu (es liku svaigus),
- 70 g rívéta pusnogatavináta aitas siera,
- 2 mazas olas,
- 1-2 téjkarotes rívmaizes,
- 2 é.k. olivella extra virgen,
- sáls,
- pipari

Pagatavosana:

Sakapá nomizotu kiploka daivu un pétersílus. 
Galai pievieno olas, sieru, sakapáto kiploku un pétersílus, ká arí sarívétu citrona mizinu. Sáls, pipari péc garsas. Visu samíca ar rokám lídz izveidojas viendabíga masa. Ja masa nedaudz par skidru, tad pievieno rívmaizi.
Ar rokám no kotlesu masas veido aprikozes lieluma kotletítes (laikam jau precízák frikadelítes :). 
Citrona lapas labi nomazgá,  nosusina un apsméré vai nopús ar olivellu.
Liek kotletítes uz citrona lapám un arí no augsas liek citrona lapas. Lai viss turétos kopá, nosien ar tievu virtuves diegu.
Uzkarsé grilpannu un saliek tajá kotletítes. Grillé uz lielas uguns aptuveni 2 minútes no abám pusém. 
Tad uguni samazina un vél pasauté kádas 10 minútes.
Pasniedz karstas vai nu ar visu grilpannu vai saliktas uz skívja.

otrdiena, 2013. gada 5. februāris

Sálie siera cepumi ar rozmarínu (liesais variants)


Kamér cepás parmezána- rozmarína siera cepumus, máju sáka piepildít neatvairáma sálo cepumu smarza. Nolému, ka jáizcep arí liesi siera- rozmarína cepumini.
Domáts daríts un rau re, liesie cepumi ar gatvi.
Ká garso?  Patiesám LABI , lai arí pavisam savádák neká Parmezána siera cepumi.
 Ipaso pikantumu un tá teikt punktinu uz "i" piedeva Ibérijas garsvielu maisíjums, kas savá ziná ir vienreizéjs un neatkártojams. 
Ibérijas garsvielu maisíjumu pie mums var nopirkt lielveikalu garsvielu stendos, tas izskatás sádi

Sie cepumi ideáli garso ar jamon serrano (vítináto galinu), tos var pieést pie zupas, salátiem un izmantot ká cepuminu-maizíti.

21 cepuminam  bija nepieciesams:

- 120 g svaigais siers (izmantoju májás pasas gatavoto 0 % , recepte seit),
- 1 é.k. kukurúzas ciete,
- 2 é.k. auzu klijas
- 1- 2  é.k. jogutrs(jásnatás cik kepíga masa),
- 1 é.k. rozmarína skujinu,
- 1/2 t.k. Ibérijas garvielu maisíjums
- sáls,
- 2 olu baltumi,
- 1/2 t.k. cepamá pulvera

Pagatavosana:

Rozmarína skujinas sapluká vai sagriez 2-3 dalás. 
Sajauc svaigo sieru ar klijám, kukurúzas cieti, Ibérijas garsvielám, rozmarínu. Pievieno olu baltumus, ja nepieciesams sáli.
Visu labi samaisa un ar 2 téjkarosu palídzíbu liek uz cepampapíra cepuminus.

Cepj sakarsétá cepeskrásní 180 grádos aptuveni 20 minútes.Parmezána siera cepumi ar rozmarínu


Kreptígi un loti sierígi cepumi. Garsígi, jo tajos ir daudz siera- Parmezána  siera, kam ir riekstaina, izteikti stipra garsa. Ja nav Parmezána siers, tad noteikti jáliek káds cits  izteikti stipras garsas siers.

 Rozmaríns un citrona mizina ideáli papildina so sálo cepumu kombináciju un dod neatkártojamu garsu un aromátu.

Cepumi labi iet kopá ar kremzupám, salátiem un noteikti labi garsos arí pie alus. Ideála uzkoda.


Vajadzígs:

- 1/2 gláze sviests (bez sáls),
- 1 citrona mizina,
- 1 olas dzeltenums,
- 3 é.k. saldais krémums,
- 1 gl milti (jáskatás káda ir miklas konsistence, varbút bús nepieciesams dazi grami vairák)
- 3/4 gl Parmezána siers,
- 3 é.k. svaigs rozmaríns,
- olívella cepumu apslakstísanai

Pagatavosana:

Sviestu atlaidina (iznem vairákas stundas pirms cepsanas no ledusskapja) un kad tas míksts, sajauc ar rívétu citrona mizinu (rívé tikai dzelteno dalu, jo baltá dod rúgtumu!) 
Nem olas dzeltenumu un pievieno sviestam un citrona mizinai. Maisa lídz izveidojas viendabíga masa.
Tad pievieno saldo kréjumu un atkal samaisa.
Atseviská blodiná sajauc miltus ar rívétu Parmezána sieru, rozmarínu (skujinas sagriez vai saplés 2-3 dalás) un nedaudz sáli ( ja nepieciesams, jo siers jau tápat ir pietiekami sáls).
Tad sajauc miltus ar sviestu un kártígi izmíca.
Iegúto masu (míklas bumbulíti) nodedz ar dvieli un uz 30 minútém liek aukstumá (ledusskapí).
Péc tam veido cepumus. Var rullét un spiest forminas, taisíot tos gan plánákus gan biezákus. 
Es míklu nerulléju, bet uztaisíju aprikozes lieluma bumbinas, kuras nospiedu ar plaukstu. Izveidojás apalas formas cepumini.
Cepj sakarsétá cepeskrásní 180 grádos aptuveni 25- 30 minútes (cepsanas ilgums atkarígs no cepuma lieluma un biezuma).

svētdiena, 2013. gada 3. februāris

Kúka "Vasarina"


Kúka "Vasarina", jo kúkas gatavosaná izmantoju ogas, tiesa gan saldétas.
Pildísanai izmantoju váríto jeb olu kremu. 
Kúkas biskvíta pamatnes recepte ir skatáma seit:
Soreiz cepu neliela izméra kúcinu un man pietika ar 3 olám. Biskvítu, kad tas atdzisa, sagriezu uz pusém. Sanáca 2 ripas viená ráviená :))
Ja cepj standara izméra kúcinu, tad liek 4 XL izméra olas.

Loti garda sí pati kúcina sanák, izmantojot  citrona kremu. Tá sanák daudzreiz liesák un garso varen labi. Várítá citrona krema recepte skatáma seit:

Lai pagatavotu váríto kremu uz 1 l piena, man bija nepieciesams:

- puse vanilas standzinas,
- 7 olu dzeltenumi,
- 1 ola,
- 150 g cukura,
- 75 g milti,
- pikucítis sviesta,

Piená liek vanilas standzinu uz uzvára. Kad piens uzvárás, nonem no uguns un lauj atdzist.
Sajauc cukuru ar miltiem, pievienojot nedaudz remdena piena un labi sajauc. Tad liek klát olu dzelenumus un vélreiz labi sajauc.
Pie sí maisíjuma pievieno pienu un maisa uz uguns kádas 10 minútes lídz masa piebriest.
Kad masa atdzisusi, pievieno sviesta pikuci, nosedz ar dvieli un lauj atdzist.
Krems gatavs!

Nem kúka ripas, apsméré ar kremu un párber ar atkausétám ogám.
Kúkai jálauj nostávéties, lai sasúcas garsas.


Kad kúka aukstumá nostávéjusies un garsas sasúkusás, tad kúka garso vislabák.

Júras ezi


Spánijas, Itálijas un Francijas virtuvé júras ezi ir pieprasíta delikatese.
Júras ezus, tápat ká austeres, éd jélus, apslakstot ar citrona sulu. Tacu ir arí daudz un dazádas receptes ká tos pagatavot termiski apstrádátus.
Ká garso júras ezi? Péc vilnu slakatám,karstás saules, maigá véja.. Péc Viduasjúras. Tas ir apméram tá, kad ja iemíl svaigu austeru un júras ezu garsu, tad termiski apstrádátus ne par ko vairs negribas..


Júras eziem, tápat ká austerém un omáriem, jábút augstákás kvalitátes, tátad loti svaigiem. Tas nozímé, ka tiem jábút dzíviem.


Júras eza adatas kalpo, lai tás aizsargátu ezi pret pléséjiem. Júras dzelmé ir tikai páris dzívnieki, kas nebaidás   júras eza adatu, tuvojas tam un apéd to.
Júras eza adatas nav ípasi asas un bístamas. To mierígi var panemt rokás.


Ir dazádi veidi ká atvért júras ezi. Jásaka, ka verot valá ar nazi jábút iemanám.
Vieglák ir ar speciálajám jebsu atvérsanai pielágotajám  knaiblém, ar kurám tik vien ká jáiedur, jápavelk un ezis atvérts.
Vislabák nemt dvieli un turét ezi tajá ( ja ver ar nazi turot rokás ), citádi slakatas iet pa gaisu (údens, kas izplúst no eza).


Júras eziem édama tikai oranzá zvaigznes veida dala. 
Tas nozímé arí to, ka édamá dala nav daudz un tá ir jáizbauda.


Júras ezus éd ar karotítém, pirms tam apslakstot tos ar citrona sulu.
Atkaríbá péc vélmém, klát var baudít labu vínu un mazíti.
Kirbja- ábolus sacepums


Gards un veselígs sacepums.

1 porcijai nému:

- 200 g kirbja,
-  viens neliels ábols,
- puse citrona mizinas,
- cukurs vai cits saldinátájs (izmantoju  stévijas pulveríti),
- neliela sviesta picina,
- kanélis,
- édamkarote auzu párslas,
- nedaudz piena,
- viena ola

Pagatavosana:

Sarívé kirbi un sviestá pasauté, tad liek klát sarívétu ábolu un sarívétu citrona mizinu (rívé tikai dzelteno dalu, jo baltá ir rúgta). 
Iemérc auzu párslas piená un noliek,  lai uzbriest.
Saputo olas baltumu un atseviski sakul olas dzeltenumu ar saldinátáju.
Kad kirbis+ ábols jau  nedaudz apcepusies, mazliet pagaida lai padziest un liek klát olas dzeltenumu+ uzbriedinátás auzu párslas. Visu samaisa un iecilá olas baltumu. liek cepamtrauká un cepj sakarsétá cepeskrásní aptuveni 15 minútes.

Labi garso gan silts, gan atdzisis.


sestdiena, 2013. gada 2. februāris

Makaroni ar svaigiem tomátiem un baziliku


Viss vienkársais ir geniáls, arí sí recepte.

Vajadzígs:

- makaroni,
- páris tomáti,
- páris kiploka daivas,
- baziliks (vélams svaigs),
- cili pipari (nému piestá saberztus sausos)
- olivella,
- parmezána siers,
- sáls

Pagatavosana:

Makaronus izvára sálsúdení lídz al dente un nokás.

Panná lej olivellu un apcepj sagrieztás kiploka daivas, cilli. Cilli liek tik daudz, cik pikantu vélas.
Tomátiem novelk ádu (var iegriezt krustinu vietá, kur tomáts bija piestiprináts pie zarina un uz páris sekundém iemest verdosá údení. Tad tikai ar nazi jápavelk un miza pati smuki nonák nost). Otrs variants, ko es izmantoju biezák ir vnk panemt un ar nazi nomizot tomátu.

Kad tomátam áda novilkta, to sagriez un liek panná nedaudz pacepináties. Pievieno arí bazilika lapinas (nesagrieztas) un pavisam nedaudz pacepj.
Tad panná pievieno nokástos makaronus un samaisa. Es parasti vél pievienoju páris édamkarotes nokásto údeni, kurá váríjás makaroni.
Liek skívjos, párkaisa ar rívétu parmezánu un gatavs!

Lapu saláti "Zalais un sarkanais"


Saláti, kas baudámi pasi par sevi un kas arí bez citu dárzenu klátbútnes garso izcili labi.

Vajadzígs:

- kruzulainie eskarolas (escarola rizada spániski) saláti,
- taisnlapu eskarolas (escarola  lisa spániski ) saláti,
- sarkanie cigorinu jeb radicio  (radicchio spániski) saláti

Pagatavosana:

Salátus nozmazgá, nosusina un sagriez. Praktiski nevienus salátus Vidusjúras regiona valstís negriez smalki un arí sos salátus griez právás dalás. Saláti skaitás atsevisks édiens un tos pasniedz arí ká atsevisku édienu, nekráméjot uz viena skívja kopá ar pamatédienu.

Kad saláti sagriezti, pievieno sáli, augstáká labuma olívellu virgen extra un vínogu vína etiki vai citrona sulu. Visu labi samaisa un saláti gatavi pasniegsanai.Biskvíta cepumi


So recepti jau pusaudza gados man iedeva krustmáte. No tá laika lielákoties ir cepts péc sís receptes- gan apgáztás kúkas, gan visdazádákás tortes un  cepumi. Músu gimené sai receptei tika dots nosaukums no trís olám.
Mana mamma ir liela kúku cepéja un zinu, ka biezi vien vina cepj kúkas arí péc sís receptes.
Te visu pamatu pamatá ir vienkársíba, minimáls laika patérins un ekonomiskums, kad kaut ko ne no ká var uzcept pat tad, ja májás neká nav. Un rezultáts vienmér garantéts- GARSÏGI.
Biskvíta masu var izcept gan cietáku, gan míkstáku. Tas atkarígs no pievienoto miltu daudzuma. Ja grib riktígi cietus un kraukskígus cepumus, tad miltus liek par glázi vairák ká norádíts sajá recepté.

Vajadzígs:

- 3 lielas (XL) izméra olas,
- gláze miltu,
- gláze cukura

Pagatavosana:

Pie olám pieber cukuru un maisa (es gan putoju ar mikseri, tá átrák), lídz izskíst cukura graudini. Maisot ar karotilai nekas necerkst un nekádígi savádák lai nejút cukurgraudinu klátbútni.
Var jau likt arí púdercukuuru, tas tikai  aiztaupís laiku un púlinus :)

Tad liek klát miltus un smuki iemaisa ieksá.

Iegúto masu lej cepamtrauká (ja parastais, tad jáietauko, es parasti izmantoju silikona) un cepj sakarsétá cepeskrásní aptuveni 25- 30 minútes.
Gatavs tad, kad iedurot zobu bakstámo kocinu nekas pie tá nelíp.