sestdiena, 2013. gada 9. februāris

Buñuelos de viento. Soli pa solim.


Gaisígas, viegli pufígas véja bumbinas, kuras var arí saukt arí par virtuliem un poncikiem.Nepieciesams:
- 60 g kviesu milti,
- 2-3 olas,
- 140 ml piens,
- 20 g cukurs,
- 1/2 pacina (9 g) cepamais pulveris (izmantoju "Royal"),
- 1 t. k. sáls,
- 25 g sáls,
- ella cepsanaiPanná lej pienu, liek sviestu , cukuru, sáli. Pagaida lídz izskíst un piens uzvárás. Tad liek klát miltus. Milti jápievieno viená momentá- visi un uzreizi.

Kad ieliek miltus, nonem no uguns un nepártraukti maisa, lídz izveidojas míklas bumba, kas it ká pati izmazgá katlinu.


Tálák liek miklai klát olas. Pa vienai. Míkla te strádá ká svamme, ká súklis, kam jáuzsúc seví  skidrá ola.


Pirmá ola uzsúkta, tagad kárta otrajai olai.


Iesit otru olu un atkal maisa.


Arí otra ola iesúkusies míklá.  Míklai jábút stingrai un nedaudz skidrai. Te nu ir jáskatás, jáliek tresá ola klát vai né. Maná gadiíjumá jáliek gan.


Lúk, arí tresá ola.


Nu jau míkla- bumba pártapusi par skidru míklu.


Míklai jábút tádas konsistences ká kréjumam.

Uzkarsé ellu. Svarígi atrast ísto temperatúru. Ja ella bús pa aukstu, virtulis neatleks no pannas tá, varétu piepústies un vélák pats spétu sevi apgriezt. Ja ella bús párák karsta, tad virtuli no árpuses átri piedegs, bet iekspusé paliks jéli. 
Jánem vérá, ka vituli palielinásies izméros un péc tam tiem vél vajadzíga vieta, lai tie apgrieztos, tádél tos neliek ciesi vienu pie otra.


Pie pareizi izvélétas temperatúras virtuli virtulo pa pannu griezoties ap savu asi. Te nu uzreizi skaidrs, kádél virtulus sauc par virtuliem vai véja bumbám!


Kad virtuli izcepusies, ar putu karoti tos iznem un liek papíra dvielí, lai notek ella.
Péc tam skíví liek cukuru un apvilá tajá virtulus. Var arí apkaisít ar púdercukuru.Tádi izskatás virtuli, kad tajos iepús véjs :))

Knifini iz manas pieredzes:

- milti jápievieno visi  uzreizi viená momentá,
- míklai jábút paskidrai, bet tomér stingrai. Ja nepieciesams, pievieno treso olu.
- ja míkla grubulaina, tá vienkársi ir jáizmaisa,
- ja ella bús pa aukstu, virtulis neatleks no pannas tá, lai vélák pats spétu sevi apgriezt, ká arí neveidos apalu formu. Ja ella bús párák karsta, tad virtuli no árpuses átri piedegs, bet iekspusé paliks jéli. 
- ja míklá liek pienu, virtuli izcepjas tumsi brúni. Ja grib  zeltainas krásas virtulus, jáliek klát arí údens- vismaz uz pusi. Garsígáki tomér ir ar pienu. 
- ja virtulu míklá pienu aizstáj pilníbá ar údeni, virtulim nav vairs tá garsa un tas no iekspuses neveido stingru míklas rievojumu.
- virtulus vieglák izcept no kukurúzas cietes neká no kviesu miltiem,
- miklai var pievienot arí degvínu, rívétu citrona mizinu u.c.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru