piektdiena, 2013. gada 31. maijs

Ananásu deserts "Aisbergs"


Gatavojot ananásu limonádi, izdomáju pie reizes arí panaskoties. Viii, ku gardi!! :) pie kam vienkársi, átri un .. liesi.

Vajadzígs:

- ananass,
- ingvers (cik asu gribas),
- olas baltums,
- saldinátájs

Pagatavosana:

Sablenderé ananásu, ingveru. Pievienojot skipsnu sáls, saputo olas baltumu stingrás putás. Pievieno arí saldinátáju.
Liek glázíté ananásu biezeni, pa virsu liekot saldo olbaltumu masu.
Namma :)

Ananásu- ingvera limonáde


Sákoties karstajam laikam, izlému, ka jáuztaisa limonáde. Dzériens ir loti atsvaidzinoss un tá ká man patík ingvers, tad veselíbas un garsas uzlabosanai pievienoju arí to.
Runájot par ananásu, tas satur bromelínu, kas palídz skelt olbaltumvielas un veicina arí skiedrvielu produktu sagremosanu, tá ká péc galas noteikti var dzert so limonádi! :)

Vajadzígs;

- ananáss,
- ingvera sakne ,
- udens,
- ledus

Pagatavosana:

Sablenderé ananásu un gabalinu nomizotas ingvera saknes. Pievieno ledu, údeni (cik skidru grib) un turpina blenderét tálák. Ja nepieciesams, saldina.
Pasniedz aukstu.

ceturtdiena, 2013. gada 30. maijs

Kirbju- banánu plácenísiKá parasts, krání, follijá ietíts, tika  izcepts kirbis un soreiz sagribéjás kaut ko saldu.  Lídz ar to tapa saldie plácenísi. Klát piesávu banánu un rezultátá nu taaaada namma, ka nenoésties, turklát figúrai loti draudzígi.

4 porcijám vajadzígs:

- puse kirbja,
- banáns,
- 3 olu baltumi,
- kanélis,
- saldinátájs ( ja vajadzígs),
- nedaudz taukvielas cepsanai (man bija téjkarote bio kokosriekstu ella)

Pagatavosana:

Kirbi ietin follijá un cep krásní. Kad gatavs, iztin  no follija un atdzesé. Tad kopá ar banánu saspiez ar daksu vai sablenderé. Pievieno skipsnu kanéli.
Pievienojot skipsnu sáls, stingrás putás saputo olas baltumu un iecilá to kirbja- banánu masá.
Panná izkausé ellu un liek plácenísus. Cep uz nelielas uguns no abám pusém kamér gatavi.
Mans kirbítis un banáns bija TIK saldi, ka nekáds saldinátájs klát neprasíjás. 
Plácenisus var cept arí krásní, tad var iztikt bez taukvielám. 

trešdiena, 2013. gada 29. maijs

Datelu saláti ar sípolu un cili


Vél viena recepte no recepsu grámatas "Sudáfrica" ("Dienvidáfrika" spánu val.).  Jau ieprieks zináju, ka siem salátiem jábút labiem, jo arí músu regioná sastopami tádi saláti un ieprieks esmu gatavojusi ko lídzígu, tikai ar vairák ingredientiem un bez ípasa asumina recepte SEIT . 
Sajos salátos vairák dominé garsu saspéle- saldais un asais vienlaikus, kam pa vidu neitrálás lucernas garsa.

4 porcijám:

- 500 g svaigas dateles,
- 2 sípoli,
sáls,
- 2 sausi cili (es aizstáju ar "Tabasco")
- 150 ml balzametikis,
- 2 t.k. cukurs,
- lucerna

Pagatavosana:

Nomazgá un nosusina dateles. Tad sagriez 4 dalás. Sípolu sagriez tievás ripás un liek verdosá sálsúdení 1  minúti noblanséties. Tad iznem, nokás un liek aukstá údení un atkal nokás. Noslauka virtuves papíra dvielí.
Sajauc dateles ar sípoliem un pievieni Tabasco.
Nedaudz uzsilda balzametiki, izskídina tajá cukuru un párlej ar to salátus.
Vislabák, ja atstáj dateles nedaudz pamarinéties un pasniedz kopá ar lucernu.

otrdiena, 2013. gada 28. maijs

Burkáni ar sinepém un rozmarínu dienvidáfrikánu gaumé
Jau vairák neká gadu maná recepsu grámatu plauktá stáv grámata ar Dienvidáfrikas édienu receptém. Tad nu beidzot izméginu arí jaunus garsu salikumus un sodien taisu burkánus ar sinepém un rozmarínu.
Neierasti un tai pasá laiká loti gardi, jo rezultátá sanák aromátisks, pársteidzoss un eksotisks paédiens, kas ir ideála piedeva galas un zivju édieniem, ká arí édams tápat. 
Pielauju, ka burkáni sádá kombinácijá garsotu arí tiem, kam váríti burkáni negarso, jo te no pliekanajiem, bezgarsígajiem burkániem nav ne vésts :)

4 personám:

- 600 g burkánu,
- sáls,
- 4 rozmarína zarini,
- 8 pétersílu zarini,
- 2 kiploka daivas,
- 3 é.k. sviesta,
- 1 t.k. sinepju pulveris,
- 1-2 t.k. cukurs

Pagatavosana:

Nomazgátus, notírítus burkánus sagriez strémelés un aptuveni 5 min. vára sálsúdení,kamér burkáni míksti. Tad nokás.
Nomazgá un sagriez pétersílus un rozmarínu (skujinas).
Notíra kiploku un sagariez.
Panná sviestá ( 2 é.k.) apcepj sagriezto kiploku, pievieno sinepes, rozmarínu un cukuru. Cepj lídz izveidojas hemogéna masa un tad pievieno burkánus, ká arí párpalikso sviestu (1 é.k.). Uzliek váku un visu uz lénas uguns pasauté.
Pasniedz karstus, apkaisot ar pétersíliem.

svētdiena, 2013. gada 26. maijs

Maizes flautinas ar olívém


Pasas rokám ceptas olívu maizítes- kraukskígas, smarzojosas un  siltas..  gardums!! 

Vajadzígs:

- 310 g maizes miltu (harina de fuerza),
- 175 ml údens,
- 15 g presétais (svaigais) raugs vai 7 g sausais raugs.
- 7 g sáls,
- 20 g olívella,
- 50 g atkaulinotas olíves

Pagatavosana:

Siltá údení iedrupina raugu, pievieno olívellu un miltus (ja nav slinkums, tos izsijá). Tad pievieno sáli un samaisa. Var mícít ar virtuves kombaini, var ar rokám. Mícísa aptuveni 15 minútes, kamér masa paliek elastíga. Tad arí sakatás, ja tá ir par sausu, pievieno vél nedaudz údens un otrádi.
Kad masa izmícíta, pievieno atkaulinotas olíves. Es tás negriezu, bet ar rokám "viegli saplésu" 2- 3 dalás. Péc tam atkal samíca míklu tá, ,lai olíves smuki iegulas míklá.
Tad uztaisa kukulíti, iesijá blodá nedaudz miltus un liek rúgt maizíti, mazliet párlejot ar olivellu, iesméré un nosedzot ar dvielíti.
Kad míkla trískársojusies apjomos,to iznem un sagriez míklu 6 vienádás dalás (bús 6 flautinas). Katru gabalu  izrullé ká flautinu. Tiem nav jábút super vienádiem, tas nekas, ja káds bús garáks un káds ísáks. Manu maizísu pagatavosanas procesá piedalíjás arí mans trísgadígais déls, kam loti patika rullét flautinas, lídz ar to mazítes nebija vienádas, bet ká jau teici- tas nekas! :)
Tad saliek flautinas uz cepampláts un cepj 220 grádos kamér gatavas. Arí sím maizítém patík tvaiks, tádél pirmás trís minútes ik péc 30 sekundém atver krásni un izpús (apslaksta ) ar údeni.


Maizítes var ést tápat ká dienas maizíti. Var arí párgriezt maizíti un pildít ar visu, ko sirds káro. Mans pildíjums- sviests (var aizstát ar olívellu)+ rívéts tomáts+ sáls+ jamon serrano (vítináta gala).
Seviski siltas, tikko no krásns iznemtas sís maizítes garso fantastiski labi ! 

Tomátu saláti ar kiploku, olívém un oregano
Tomátu saláti ar kiploku un oregano músu gimené tiek diezgan biezi celti galdá. Táda ísta Vidusjúras garsa un mums garso.
Bildé redzamie tumsás krásas tomáti ir kumato tomáti- esmu tos LOTI iecieníjusi- tá ir táda párbaudíta vértíba ar garantiju, ka tie vienmér garso péc ístiem tomátiem.
Vél, par tomátu salátiem ar kiploku runájot lasíju, ka tie samazina apetíti :) Bet ne jau tádél tie iecieníti músu gimené :))
Lai sanáktu pavisam gardi, soreiz pievienoju arí marinétas olíves, recepte SEIT , kas ideáli sapas ar siem salátiem, bet tik pat labi var pievienot "parastás" olíves no burkas vai vispár nepievienot olíves. Tá vai sitádi- visádi sanák garsígi.

Vajadzígs:

- 2 tomáti,
- 2 kiploka daivas,
- téjkarote oregano
- skipsna sáls,
- vínogu vína etikis,
- olívella virgen extra,
- páris olíves

Pagatavosana:

Sagriez tomátus. Nomizo kiploka daivas un síki tás sagriez. Pievieno sáli, oregano, olívellu, vínogu etiki, olíves un samaisa. Ja izmanto marinétas olíves, tad ellu un etiki var nepievienot, bet gan izmantot mérci, kurá marinéjás olíves, kas ir  (olíves+ kiploks+ oregano+ olívella+ vínogu vína etikis).

sestdiena, 2013. gada 25. maijs

Griku gratinado jebsu asais griku- sénu sacepums ar sieru


Spánijá grikus nepazíst- visi bola acis un jautá- kas tas táds!? :) Tacu tas nekas, jo grikus var nopirkt krievu veikalos. Diemzél man tuváko krievu veikalu, kas atradás blakus ciematiná, pirms páris gadiem likvidéja. Lídz ar to griki galdá tika celti tikai tad, kad mamma tos atveda vai atsútíja. 
Tagad atradu divas citas vietas, kur parádíjusies griki. Tas ir  vietéjais eko veikalins un otra vieta ir viens no spánu lielveikaliem, kur ir  krievu precu stends (starp citu, tur ir arí "Laimas" sokoládes zefíri, "Rígas sprotes ellá" un vél kaut kádi "múséjie" konservi). 
Un tá lúk, tiklídz iepirku grikus, tá pagatavoju sacepumu. Pikanti un garsígi.

Vajadzígs:

- griki,
- sípols,
- kiploka daiva,
- sampinjoni,
- vistas buljons (kubiks),
- malts cili vai "Tabasco" mérce ( ja grib pikantuminu),
- rívéts siers ( man bija 3 sieru maisíjums),
- nedaudz taukvielas cepsanai (ella, sviests..)

Pagatavosana:

Udení, kam pievienots buljona kubins, novára grikus. Panná nelielá ellas daudzumá apcepj sagrieztu sípolu, kiploka daivu. Ja izmanto sauso cili, tad pievieno arí to, ja "Tabasco", tad to liek beigás. Ja nepieciesama papildus sáls, tad pievieno arí to.
Kad sípols apcepies, liek sagrieztas sénes. Apcepj un tad liek klát grikus. Visu samaisa, vél kopá pacepj un tad liek cepamtrauká, párkaisot ar rívétu sieru.
Liek gratinéties sakarsétá cepeskrání 220 grádos, kamér siers smuki izkusis un augsa gratinéjies.piektdiena, 2013. gada 24. maijs

Zemenes ar jogurtu un sokoládi


Vél viens liesais un átri pagatavojamais jogurta saldais- vienkárss, bet apzélin, cik garsígs!! 
Akcentu un punktinu uz "i" te piespéléja baziliks. Jau kuro reizi párliecinos, ka baziliks saldajiem piedod nu TADU rozíníti, ka nu ! :)

Vajadzígs:

- dabígais bezpiedevu jogurts,
- páris zemenes,
- nedaudz sokoláde,
- saldinátájs (ja nepieciesams),
- páris bazilika lapinas

Pagatavosana:

Jogurtu kártígi samaisa ar daksu un ja vajag, saldina. Sagriez zemenes un ja bazilika lapas ir lielas, tad sagriez arí tás, péc ká visu sajauc ar jogurtu. Liek trauciná un párkaisa ar rívétu sokoládi (man bija tádas ká sokoládes "spirinas")

Kreptígie surimi plácenísi


Jau sen gribéju pagatavot sos plácenísus un tagad, kad iepirkuma grozá iegúlusies surimi, bija skaidrs, ka beidzot  taps zivjveidígie plácenísi.  Vél varu piebilst, ka surimi vietá var nemt krabju nújinas. 
Plácenísi sanák ípasi liesi, jo tajos vispár nav miltu un tá ká surimi ir bagáts proteína avots, tad plácenísi ir arí sátígi. Protams, ja ir vélésanás, var pievienot arí miltus.

Vajadzígs:

- pacina surimi ( 300 g )
- 1 neliela ola,
- sáls,
- pipari,
- dilles,
- kiploka daiva (vai jebkuras mílákás garsvielas),
- nedaudz taukvielas cepsanai 

Pagatavosana:

Sarívé surimi ( mums párdod arí jau sarívétus- káda ekstra :)). Pievieno olu, caur kiplokspiedi izspiestu kiploka daivu, sáli, piparus, dilles. Péc bútíbas sos plácenísus var cept arí cepeskrání- tad ella vispár nav vajadzíga.  Man tomér gribéjás ístus plácenísus, tádél nedaudz ellas izmantoju gan. Un tá, panná izpús ellu un sakarsétá panná ar karotíti liek ieksá nelielus plácenísus. 
Cepj uz nelielas uguns no abám pusém kamér gatavs.
ceturtdiena, 2013. gada 23. maijs

Sálie kirbja placenisi


Drosi- kirbis ir viens no ejosákajiem dárzeniem maná racioná. Es gan nevaru pateikt so brínumaino kirbju skirni, jo vismaz lielveikalá "Mercadona"  kirbjus tirgo vienkársi ká kirbjus, bez nekádám norádém par skirni, tik vien ká pieminéta izcelsmes valsts. Arí dárzenu nodalas párdevéji raustíja plecus un neko nemácéja pateikt par kirbju skirni. 
Bútíbá kirbji nekad man nav garsojusi, nu vismaz Latvijá es tos neédu, jo tiem bija táda pliekana garsa un "normáli" tie garsoja tikai konservétá veidá. Tádél arí Spánijá ilgu laiku kirbjus nepirku, bet kad nopirku, man patrápíjás TIK garsígs, ka viená ráviená notiesáju svaigu. Tá arí aizsákás mana draudzíba ar kirbi.
Ja 2-3 gadus "Mercadona" párdeva mazos, spilgti oranzos, gitárveida kirbísus, kuriem bija izteikti rieksaina garsa un kuri bija tik cieti, ka tos skaldíju ar cirvíti (já, tiesám, es nepárspíléju), tad péc tam tos nomainíja vietéjie, spánu kirbji, kas péc skata bija tádi pasi, bet ne tik saldi, riekstaini. Tie bija arí míkstáki un varéja tos normáli sagriezt, tacu svaigá veidá tie bija tomér salídzinosi pliekani un labi garsoja tikai apstrádáti.
Nu jau kádu laiku parádíjusies tie pasi gitáras formas kirbísi, kas nák no Senegálas. No árpuses tie ir zalgani- oranzígá krásá, cieti, bet ne tik loti ká Ekvatoras kirbísi. Ekvadoras kirbísi ir izteikti saldi un no tiem sanák visvisádi super gardi édieni.
Biezi vien, kad jásteidzas vai vienkársi nezinu kádu édienu taisísu no kirbja, nemu un ietinu kirbíti follijá un lieku krásní. Péc tam iznemu míkstumu un tad top édiens, ko attiecígajá brídí gribas visvairák. Soreiz sagribéjás sálos plácesnísus. Nu debeskígi.

Vagadzígs:

- ~600 g kirbja,
- 100 g rívéts siers,
- ~50 g milti (nému pilngarudu),
- 1 neliela ola,
- sáls,
- pipari,
- nedaudz taukvielas cepsanai ( man uz so daudzumu édamkarote kokriekstu ella)

Pagatavosana:

Man bija puse kirbísa, kas svéra 600 g. Ietinu to follijá un cepeskrání ieksá. Cepu 220 grádos aptuveni 25 30 minútes.
Tad masu atdzesé, pievieno miltus, olu, sieru, sáli, piparus un labi samaisa. 
Panná liek ellu, veido plácenísus un cepj no abám pusém kamér gatavi. 
Loti labi garso tápat bez neká, ká arí ar kréjumu (jogurtu, ceso batido..), brúklenu ieváríjumu (tas nekas, ka sálie plácenísi).

Jogurts ar bumbieri un magoném


Liesais deserts, kas man aktuáls vismaz pédéjos cetrus gadus un tad, kad májás aizkérusies bumbieri.
Tátad, tik vien ká jábút  nogatavojusamies, tátad  dikti sulígam un saldam bumbierim, jo tiesi no táda bumbiera sanák visgardák.
 Parasti iztieku bez magoném, bet soreiz sagribéjás vél kaut ko pievienot klát. Nu, variantu jau daudz :))

Vajadzígs:

- bezpiedevu jogurts,
- bumbieris,
- magones

Pagatavosana:

Var nemt gan kremígo grieku, gan 0 % bezpiedevu jogurtu, labi garso arí ar spánu ceso batido. Jogurtu kártígi ar daksu izmaisa, lai masa ir bez kunkuliem. Ja vajag, saldina.
Nomizo bumbieri, sagriez un sajauc ar jogurtu un páarber ar magonu séklinám.
Gatavs! 

Atrá pilngraudu maize ar séklinám


Beidzot samekléju átrás pilngraudu maizítes recepti. Loti patík tas, ka sí maizes recepte ir átra un vienkársa.Viens, divi un stundas laiká maizíte gatava :)
Es maizíti cepu no pilngraudu miltiem, kaut to var arí cept no baltajiem miltiem vai jaukt abus miltus kopá.
Taisot no pilngraudu miltiem, ieguvu garsígu, smarzojosu un LOTI SATIGU maizíti.

Vajadzígs:

- 175 ml údens,
- 1 é.k. olívellas,
- 15 g presétá( míkstá)  rauga vai rauga pulvera (levadura liofilizada),
- 310 g milti (pilngraudu vai baltie),
- 1 t.k. sáls
- séklinas péc izvéles (lina, sezama, magonu.. auzu párslas, klijas..rieksti,saules puku vai kirbju séklas..závéti augli u. t.t.)

Pagatavosana:

Tá ká izmantoju preséto raugu, tad nému nedaudz silta údens, kurá pievienoju ellu un iebirdináju raugu. Péc tam ar karoti izmaisa. Tad "pa taisno" rauga maisíjumá pievieno miltus, tad sáli un ja vélas, séklinas un závétos auglus (man bija magones, sezams, ciedru rieksti un godzi). Tad visu samaisa, iznem no blodas un sák mícít ar rokám un beigás uztaisa "bumbulíti".
Sai maizítei patík tvaiks, tádél to cepu stikla trauká ar váku (tvaika katla váks ar cauruminu). Un tá, nedaudz ieziez trauka dibenu ar ellu un tad liek ieksá maizes kukulíti. Ar nazi taisa iegriezumus restes veidá un péc tam nosméré kukulísa virsmu ar ellu.
Liek virsú váku un liek  aukstá cepeskrásní, ieslédzot kráni uz  220 grádiem un cepj 40- 45 minútes.


otrdiena, 2013. gada 21. maijs

Gurku saláti ar wakame un ciedru riekstiem


Turpinu testét alges. Soreiz eko veikaliná iegádájos wakame alges. 
Wakame tekstúra ir trausláka par espageti tipa algém un lai arí visas alges garso péc algém, wakame garsa nedaudz savádáka, maigáka un údení tás átrák pienemas apjomos. 

Vajadzígs:

- sauja wakame alges,
- 1-2 gurki,
- nedaudz sáls, ja nepieciesams,
- puse citrona
- virgen extra olivella

Pagatavosana:

Alges iemérc aukstá údení uz 15 minútém. Tad nokás un algém pievieno sagrieztas gurku ripas. Citronu sulu sajauc ar olívellu un téjkaroti údeni, kurá mércéjás alges. Visu sajauc un párlej salátus, Párkaisa ar ciedru riekstiem.


svētdiena, 2013. gada 19. maijs

Apelsínu saláti sicíliesu gaumé


Sie ir sálie saláti, kas sákumá dél pievienotajiem ingredientiem skiet pavisam neparasti, bet kad pierod, tad apelsínu saláti sálá veidá klúst jau pats par sevi saprotamiem salátiem. :))¨Nsalata di aranci ir tipiski sicíliesu virtuves saláti un te ir pielaujamas visvisádas kombinácijas- zalás olíves var aizstát ar melnajám, dzelteno apelsínu vietá var nemt sarkanos vai kombinét un likt abus, var pievienot ansovus u.t.t.
Salátus pasniedz ar galas édieniem un, protams, tos var ést arí tápat.

Vajadzígs:

- 2 lieli apelsíni,
- sípols,
- olívella virgen extra,
- sáls,
- pipari

Pagatavosana:

Nomizo un sagriez apelsínus. Sagriez arí sípolu, pievieno olíves, sáli, piparus, ellu. Visu labi samaisa un saláti gatavi!Jogurts ar riekstiem un medu


It ká jau neká ípasa, bet nu garsígi gan :)

Vajadzígs:

- bezpiedevu jogurts,
- rieksti,
- medus

Pagatavosana:

Bezpiedevu jogurtu ar daksu kártígi izmaisa, ja nepieciesams saldina. Lej trauciná, pievieno sasmalcinátus riekstus un párlej ar medu. Gatavs!

sestdiena, 2013. gada 18. maijs

Turku zinu sautéjums spánu gaumé
Vél viens tipiski spánisks édiens- patíkami ekonomisks un tiesám loti, loti garsígs. Pagatavots péc sís receptes, édams arí tiem, kam turku  zirni ne visai garso (já, ir arí tádi). 

Vajadzígs: ( ~ 4 porcijám)

- 250 g turku zirni,
- 2 tomáti (labák cieti),
- 1 ola,
- liels sípols,
- 3 kiploka daivas,
- sauja pétersílu,
- vistas buljona kubins,
- sáls,
- pipari,
- 2 baltmaizes skéles,
- olívella

Pagatavosana:

Uz nakti iemérc turku zirnus. Nákamajá diená nokás un novára.
Uz ríves sarívé sípolu un atseviski arí tomátus. Sarívé arí olas baltumu un rezervé dzeltenumu.
Panná nelielá ellas daudzumá apcepj no abám pusém maizes skéles, iznem un tálák  turpina cept sípolu un tad pievieno tomátus.
Piestá liek sagrieztas kiploka daivas un ar piesta váli sastampá. Tad liek klát apceptás maizes skéles, sáli, piparus un turpina stampát. Beigás liek smalki sagrieztus pétersílus un visu kopá stampá. Pédéjo liek olas dzeltenumu un turpina  stampát. 
Tomátu- sípolu mércei pievieno nedaudz údens un novárítos turku zirnus.
Arí piestá ielej  nedaudz údeni un ar karotíti visu samaisa. Tad iegúto masu lej klát tomátu - sípolu mércei. Pievieno buljona kubinu un údeni (tik, cik skidru sautéjumu gribésies).
Beigás liek sarívéto olas baltumu, izmaisa un sauté zem váka kádas 20 min.
Pasniedz karstu, párkaisot ar pétersíliem.Pildíti sampinjoni spánu gaumé


Tipiska spánu tapa (uzkoda), kas pildíta ar Spánijá tik iecieníto jamon serrano (vítinátu cúkgalu).
It ká nekádu ekstru pievienotajás sastávdalás, bet nu taaads aromáts un  garsu bukete ! 

Vajadzígs ( 16 sampinjoniem)

- 16 lieli sampinjoni,
- 50 g jamon serrano,
- 3 kiploka daivas,
- pétersíli,
- ~2 -e.k. baltvíns, sausais,
- sáls,
- pipari,
- olívella

Pagatavosana:

Sampinjonus notíra no zemém, nomazgá un nosusina. Tad nolauz kátus un síki sagriez. Panná lej olívellu un apcepj tajá síki sagrieztas kiploka daivas un sampinjona kátus. Kad viss apcepies, pievieno smalki sagrieztu jamon serrano. Samaisa un visu kopá cepj tálák. Tad liek ieksá sagrieztus pétersílus un pielej baltvínu. Pievieno piparus un sáli péc garsas. Kádas 1-2 minútítes pacepj lídz baltvíns atdod savu aromátu un iztvaiko. Tad nonem no uguns.
Tálák cepj sampinjonus- panná lej nedaudz ellas un liek sampinjpnus ar  cepuríti uz leju (tur, kur bija kátins). Pievieno sáli. Kad sampinjoni apcepusies, apgriez uz otru pusi.
Nonem pannu no uguns un ar sagatavoto maisíjumu sapilda sampinjonus.
Liek  sapildítos sampinjonus atpakal uz pannas un vél nedaudz apcepj.
Pasniedz karstus.

piektdiena, 2013. gada 17. maijs

Baltás sokoládes mousse ar zemeném


Sis nu ir tas deserts par kuriem saka- gards, ka meli var norit. Nu ja, kalorijas te labák nemaz nesákt skaitít, tacu labums tads, ka desertu gatavojot, servéju to individuálos traucinos, kas nozímé, ka katram bús tikai pa vienai porcijai. Já, mazuma sajúta jútama, tacu laba jau daudz nevajag :)

6 porcijám:

- 180 g baltás sokoládes,
- 200 ml saldá kréjuma,
- ~400 g zemenes,
- páris piparmétru lapinas

Pagatavosana:

Karstá údens peldé izkausé sokoládi (ja lieto mikrovilnu krásnis, tad var arí tajá).
Saputo saldo krájumu. Uzmanígi sajauc pusi saputotá putkréjuma ar izkauséto sokoládi- tá, lai sanák hemogéna masa. Tad pieliek otru dalu putkréjuma.
Saliek mousse pa tstikla trauciniem un liek atdzeséties uz nakti ledusskapí.
Nákosajá diená dekoré ar sagrieztám zemeném un piparmétru.
Pasniedz un.. izbauda! 


ceturtdiena, 2013. gada 16. maijs

Gratinado de calabacin (krásní gratinéts cukini)


Sí sacepuma burvíba slépjas pievienotajás garsvielás un konkréti kimenés. Tá ká man nebija kimenu siera, tad es liku "parasto" - vienu no liesajiem ar neitrálu garsu un papildus kimenes. Namma.

4 porcijám:

- 4 cukini,
- 4 olas,
- siers, ~150 g (ideáli, ja ir kimenu siers, bet man nebija, tapéc papildus klát liku kimenes),
- téjkarote maltas kimenes,
- sáls, 
- pipari,
- saldais kréjums vai piens,
- mazmazliet ella cepsanai

Sagriez cukini un panná apcepj. Var cept ellá, bet soreiz izmantoju triku- aplakstíju sagrieztás cukini skéles ar izpúsamo ellu, ká rezultátá ella cepsanai nebija vajadzíga.

Sakul olu, pievieno sáli, piparus, saldo kréjumu,  sarívétu sieru un dalu kimenes.Labi samaisa.
Pusi no apceptá cukini kárto cepamtrauká, párber ar kimeném un párlej ar iegúto maisíjumu.Tad liek nákoso kártu un atkal párlej ar maisíjumu.
Cepj sakarsétá cepeskrání 220 grádos aptuveni 10- 15 minútes kamér viss smuki sagratinéjies.

Spageti ar tunci un rukolu


Vél viens veids, ká pagatavot tunci no kárbas, turklát tas ir átri. Mums loti garso.

Vajadzígs ( 4 porcijám):

- 350 g spageti,
- 1 bunzina konservéta tunca (es nému olivellá konsevétu),
- 50 g rukola,
- puse sarkanás paprikas,
- 1 kiploka daiva,
- 35 g parmezána siers (sarívétds skaidinás),
- nedaudz ella cepsanai,
- sáls,
- pipari

Pagatavosana:

Nomazgá papriku, sagriez uz pusém, iznem séklas un balto dzíslojumu iekspusé.Sagriez loksnés un loksnes nelielos kubicinos.
Nomizo kiploku un smalki sagriez.
Sálsúdení novára spageti lidz al dente, nokás un sajauc ar konservéto tunci.
Izsmidzina nedaudz ellas uz pannas un apcepj tajá sagriezto papriku. Cep kaut kur 2 minútes, tad pievieno kiploku un visu kopá vél 1- 2 minútítes pacepj lídz kiploks iegúst smuki zeltainu krásu. 
Tad liek klát spageti, kas sajaukti ar tunci un visu labi samaisa. Ja nepieciesams ( ja grib slapjáku mércíti), pieliek páris édamkarotes arí nokásto makaronu údeni. Sáli, piparus liek péc garsas.
Pasniedz karstus, párkaisot ar rukolu (var arí iemaisít ieksá, bet tad nedaudz saplaks, jo pasta ir karsta) un rívétu parmezánu.

trešdiena, 2013. gada 15. maijs

Apelsínu saláti ar riekstiem un datelém


Apelsínu saláti, kas sádi pagatavoti, biezi vien tiek saukti arí par apelsínu salátiem marokánu gaumé. Salátus var ést arí ar acím-  priecígi un saulaini un nu taada bauda garsu kárpinám, tiesám super gardi!!!
Ideáls deserts un édams arí ká piedeva.

Vajadzígs:

- galígs apelsíns ( pie mums vél saka "galda apelsíni"( naranja de mesa), kas ir ésnai, nevis sulas apelsíni, kaut pricipá var izmantot arí tos), 
- 2 svaigas dateles (var aizstát arí ar závétas)
- 2- 3 mandelu rieksti (bez sáls, cukura),
- páris lapinas  piparmétra ( spániski hierba buena
- AZAHAR ( apelsínu ziedu údens)

Pagatavosana:

Nomizo apelsínu, sagriez plánás ripás. 
Datelém iznem kaulinus un sagriez gareniski. Sagriez arí mandeles un piparmétru, kas ísti piparmétra nemaz nav un nezinu ká pareizi to sauc latviski, un sí métra izskatás lúk ká
Apelsína ripas aromatizé ar paris pilieniem AZAHAR viegli apslakstot un pa virsu párber ar datelém, riekstiem un hierba buena.Sviesta pupinas kiploku mércé


Vienkársi un garsígi.

Vajadzígs:

- kartupeli (visgardák bús ar jaunajiem un neliela izméra),
- sviesta pupinas,
- páris kiploka daivas ,
- sáls,
- nedaudz olívella cepsanai

Pagatavosana:

Nomazgá kartupelus. Pupinám nogriez galus un sagriez 2-3 dalás. Liek kastrolí un tvaicé (vai arí novára).
Panná nelielá ellas daudzumá apcepj sagrieztas nomizota kiploka daivas. Viegli apcepj zeltainas un tad liek klát  notvaicétos kartupelus un pupinas. Nedaudz visu kopá viegli apcepj, lai iesúcas kiploka garsa. Sáli pievieno péc garsas.
Pasniedz karstu.

otrdiena, 2013. gada 14. maijs

Pupinu- sampinjonu zupa


Sí ir táda dzeltená prieka zupa, kuru gatavojot, var dabút árá dazádas garsu nianses. Pieméram, citreiz klát nelieku sénes, bet lieku valriekstu etiki- ooo, kas tá ir par garsu! :)
Soreiz zupina tapa tá, vajadzígs ( 4 porcijám)

 - bundza konservétu  pupinu vai svaigas, novátítas( krásai, izméram nav nozímes),
- sípols,
- páris burkáni,
-~400 g  maltá gala,
- 500 g sampinjoni,
-páris  kiploka daivas,
- sáls,
- pipari,
- nedaudz ella cepsanai,
- dilles vai citi zalumi

Pagatavosana:

Nelielá ellas daudzumá apcepj sagrieztu sípolu, tad pievieno sarívétu burkánu, tad malto galu  un sagrieztas sénes. Sáls, pipari péc garsas.
Kad viss apcepies, pievieno údeni (vai buljonu- bús vél aromátiskák) un visu kopá nedaudz pavára. Udeni lej tik, lai tas bútu ~par 1- 2 cm vairák neká  apsegtu senes un darzenus. Kad viss kopá paváríjies un tie 1-2 cm údens izváríjusies, liek klát noskalotas pupinas no burkas. Vélreiz uzvára .Pasás beigás pievieno pienu- tik, cik biezu zupu gribas. Tad iespiez caur kiploka spiedi kiploka daivas, visu samaisa un gatavs.
Pasniedz karstu, bagátígi apkaisot ar zalumiem (man bija dilles).

svētdiena, 2013. gada 12. maijs

Saldá zemenu-banánu zupa ar piparmétruVisai biezi gatavoju desertu  zemenes+piparmétra+piens un soreiz vél klát pievienoju banánu. Riktígs gardums.

Vajadzígs:

- zemenes,
- piens,
- banáns,
- piparmétras lapinas,
- saldinátájs

Pagatavosana:

Sagriez zemenes, banánu un liek piená. Pievieno piparmétru un saldinátáju.
Trauku nosedz un liek ledusskapí nostávéties.
Jo aukstáks piens un garsas vairák sasúkusás piená, jo gardáks deserts.

Bizcocho de cuarto


Tipisks Maljorkas virtuves deserts, ko pasniedz kopá saldéjumu vai sokoládi. 
Atri, vienkársi, ekonomiski un kopá ar saldéjumu iet perfekti kopá.

Vajadzígs:

- 6 olas,
- 100 g púdercukurs + vél nedaudz kúkas virmai
- 100 g kukurúzas ciete,


Pagatavosana:

Atdala olu baltumus no dzeltenumiem. Pievieno skipsnu sáls un stingrás putás saputo olas baltumu.
Saputo olas dzeltenumu ar púdercukuru un kukurúzas miltiem.
Iecilá olas baltumu miltu masá- tá, lai olas baltums vienmérígi sajauktos ar miltiem (labi iecilát ar olu putojamo slotinu).
Liek sakarsétá cepeskrásní un cepj 180 grádos aptuveni 15- 20 minútes, párbaudot gatavíbu ar koka kocinu.
Atdzesé un pasniedz kopá ar míláko saldéjumu.


sestdiena, 2013. gada 11. maijs

Májas sviests
 Tas ir sviests :)
Bija tá, ka bérni putojot saldo kréjumu to párputoja un tad atceréjos, ka nekas nav jámet árá, jo tá tacu var uztaisít sviestu. 

Vajadzígs:

- saldais kréjums ( 35 % tauku saturs),

Pagatavosana:

Kártígi sakrata svaigá kréjuma paku, tad taisa valá un lej blodá. Sák putot un puto tik ilgi, kamér atdalíjusies piena tauki. 
Piena taukus liek caurdurí, uzliek slogu un kártígi nospiez.
Nem caurspídígo pártikas plévi un ietin tajá  sviestu tádá ká desiná.
Liek ledusskapí sacietét.

Kirbju trifeles


Eksperiments virtuvé- dárzenu trifeles. Garsígi.

Vajadzígs:

- kirbis,
- auzu párslas,
- sviests,
- cukurs,
- kakao

Pagatavosana:

Kirbi ietin follijá un cepj cepeskrásní.
Panná liek gí vai sviesta piku, cukuru (man bija cukurs+ stévijas pulveris) un sakaramilizé auzu párslas. 
Atdzesé kirbi un sakaramilizétás auzu párslas, un labi sajauc. 
Taisa bumbinas, apvilá kakao pulverí, saliek papirisos un koncas gatavas.
Spargelu saláti (siltais vinigrets)


No spargeliem, lídzígi ká no páksu pupinám, sanák lieliski saláti.

Vajadzígs:

- spargeli,
- jamon serrano (vítináta galina),
- ola,
- virgen extra olivella,
- olíves,
- vínogu vína etikis,
- sáls

Pagatavosana:

Spargeliem nogriez cietos galus, sagriez uz pusém un novára. Novára arí olu un sagriez. Sagriez galu.
Uz skívja kárto nokástos spargelus, olíves, párber ar olu, galu un párlej ar mérci. Gatavs!

piektdiena, 2013. gada 10. maijs

Brokolu kremzupa ar vistas gabaliniem
Zupa, kas sasilda un dod sáta sajútu.

Vajadzígs:

- brokolis,
- burkáns,
- vistas fileja,
- sáls,
- pipari,
- saldais kréjums,
- vistas buljons (péc ieskatiem)

Pagatavosana:

Novára vistas fileju. Kad gatava, iznem no údens un liek rozetés sagrieztu brokoli un ripás sagrieztu nomizotu burkánu. Vára, lídz dárzeni míksti. Pievieno sáli un  piparus péc garsas.
Tad sablenderé dárzenus, pievieno nedaudz saldo kréjumu un liek atkal uz uguns. Kad uzmet burbuli, nonem no uguns.
Sagriez vistas fileju gabalinos un pasniedz kopá ar kremzupu


Siltie sviesta pupinu saláti


Sviesta pupinu siltas vinigrets der gan sátígajás brokastís, gan vieglajás vakarinás, ká uzkoda. 
Loti sátígi un protams, garsígi.

Vajadzígs:

- sviesta pupinas,
- paprika (cepta vai grilléta, vai no burkas),
- ola,
- jamon serrano (vítináta gala),
- sáls,
- olívella virgen extra,
- vínogu vína etikis vai citrons

Pagatavosana:

Nekádas proporcijas so salátu gatavosaná neievéroju- visu lieku tik, cik attiecígajá brídí gribas.
Un tá, sálsúdení novára pupinas. Pirms várísanas pupinám nogriez galus un man soreiz ir biezás sviesta pupinas, tádél es tás vél pargriezu uz pusém un tad sagriezu 2- 3 gabalinos. Kad pupinas gatavas, nokás un ja negrib, lai tás zaudé savu skaisto zalo krásu, pupinas patur aukstá údení.
Sagriez papriku, galu, olu .
Ja grib smuki pasniegt, nem édiena servésans cilindru un liek pupinas, tad papriku, galu un olu. 
Taisa mérci- olívellu sajauc ar vínogu vína etiki vai citrona sulu, ja prasás, pievieno sáli un ar iegúto mércíti apslaksta salátus.ceturtdiena, 2013. gada 9. maijs

Kafija ar citronu


Atceréjos savas mammas brokastu rituálu- kafija ar citronu un sorít arí man bija citronkafija.
Mozums visai dienai.

Vajdzígs:

- kafija,
- citrons,
- saldinátájs (ja nepieciesams)

Uzvára kafiju un pievieno citrona skéli. Gatvs! 

Astonkájis ar artisokiem


Astonkáji un artisoki músu gimené ir lielá ciená un tádél tos galdá celu visai biezi. 
Siltie artisoku- astomkája salátini, kas aiziet uz urrá.

4 porcijám:

- astonkájis (ap 1 kg),
- 3 artisoki,
- 2,5 dl baltvíns, sausais,
- kiploka daiva,
- 1/2 citrons,
- ~ 4 é.k. olívella,
- 2 salotes sípoli,
- 1 é.k. kaperi (mazie, sálítie),
- 2-3 majorána zarini,
- sáls

Pagatavosana:

Uz kilogramígu astonkáji nem aptuveni 7,5 dl údens un pievieno vínu, kiploka daivu, sáli un novára tajá astonkáji.
Jáuzmanás, lai astonkájis nepárvárás- tam jábút míkstam, bet saturígi stingram. Mans kilogramígais astonkájis váríjás aptuveni 45 min.
Kamér astonkájis várás, nomazgá artisokus, nonem cietás lapas, nozgriez pumpura galu, párgriez uz pusém un iznem balto bárdinu. Artisokus liek blodá ar údeni, kurá iespiesta citrona sula- tas tádél, lai artisoki nepaliktu melni.
Panná lej pusi no norádítá ellas daudzuma, pievieno sagrieztus salotes sípolus, nosusinátus artisokus, sáli, uzliek váku un sauté 15 minútes ik pa laikam apmaisot.
Kaperiem noskalo sáli zem tekosa auksta údens, 
Sagriez astonkáji gabalos, pievieno artisokiem, pieber kaperus, apslaksta ar atlikuso olívellu  un aromatizé  ar  majoránu. 


Astonkájis- júras velsu simbols. Zivju un júras velsu saime, ieskaitot astonkáji, mana  ciematina aplveida ksutíbas viducí.

trešdiena, 2013. gada 8. maijs

Zemenu kúka Flandrijas gaumé


Recepte no spánu grámatas "Aktuálákás 21. gs auglu  tartu un kúku receptes " . Kúka par godu Máminu dienai.
Spánijá Mátes diena nesakrít ar Latvijas Máminu dienu. Mums  Máminu diena bija jau pagaiso svétdienu. Nezinu, kapéc tá, jo Itálijá arí Máminu diena nesakrít ar Spánijas Máminu dienu. Tá nu més ar víru savas mammas sveicam divreiz gadá :))
Zemenu sezona pie mums vél joprojám rit pilná spará un Mátes diená bérniem par prieku izcepu zemenu kúku. 12 porcijám:

Masai:
- 200 g milti,
- 50 g auzu párslas,
- 25 g cukurs,
- skipsna sáls,
- 1 olas dzeltenums,
- 125 g sviests

Pildíjumam

- 1/2 saujas piarmétru,
- 2 é.k. vanilas cukurs,
- 500 g maskapones siers,
- 75 g auzu párslas,
- 80 g cukurs,
- 50 g sviests

Pagatavosana:

Sajauc miltus ar auzu párslám, izklájot uz darba virsmas vulkána formá (tá, lai pa vidu paliek caurumins). Viducí liek cukuru, sáli, olas dzeltenumu un 3 é.k. auksta údens. Sagriez sviestu ( tam jábút aukstam) un liek uz vulkána malinám. 
Iesákumá ar míklas nazi vai rokám átri samíca míklu lídz hemogénai masai. 
Ietin virtuves plévé un liek uz 1 stundu ledusskapí.

Nem kúkas formu,( diametrá 28 cm), ieber tajá nedaudz miltus un liek tajá izrulléto míklu. Gar malám liek izrulléto míklas "desinu" un ar pirkstiem izlídzina 2 cm augstumá.
Sadur ar daksu masas pamatni un liek cepties sakarsétá cepeskrásní 20 min.
Piparmétras nomazgá un nosusinátas lapinas sasmalcina, pievieno vanilas cukuru un sajauc ar maskapones sieru. Tad liek uz kúkas pamatnes.
Zemenes nomazgá, nosusina, sagriez.un liek uz mascapone.
Panná liek sviestu, cukuru un sakaramilizé auzu párslas, kuras párber pári zemeném.
Kopsavilkums. Zemenu kuka, kuru var atzimet pie "átrajám" kúkám (ja neskaita míklas stundas garo "atpúsanos" ledusskapí). Otrs pluss- vienkarsi pagatavojama kúka, teju ar garantiju, ka nekas nesanáks greizi. Garsíga kúka, loti patika piparmétru klátbútne, kas labi sapas ar maskaponi uz zemeném. Karamilizétás auzu párslas atsauca atminá bérníbu-  mamma arí médza karamilizétas auzas pievienot visvisádiem saldajiem.
Kúka varéja gan  bút saldáka, kaut péc originálás receptes cukurs jáliek  tikai tik, cik norádíts. It  ká jau sakaramilizétás auzas deva papildus saldumu, bet prasíjás tomér saldáks pildíjums, tá ká drosi mascaponei klát var likt vairák cukura, tá teikt, péc garsas :)


otrdiena, 2013. gada 7. maijs

Vínes maizítes


Lai arí agrák nekad neesmu aizrávusies ar maizes cepsanu, nu man iepaticies maizes pagatavosanas process ká táds no pasa sákuma lídz beigám. 
Katram maizniekam ir savi Vínes maizísu recepsu knifini, bet nu sí recepte ir párbaudíta vértíba! 
Maizítes sanák super gardas, tás izcept nav neká sarezgíta, nudien iesaku! 


18 maizítém:

- 1 kg kviesu milti,
- 20 g sáls,
- 570 ml údens,
- 35 g presétais (míkstais) raugs,
- 60 g sviests,
- 30 g cukurs,
- 20 g piena pulveris

Pagatavosana:

Katliná uzkarsé sviestu un mazliet vél pakarsé lídz tas paliek piesátináti dzeltens (bet ne brúns).
Izsijá miltus, pievieno izkauséto sviestu, sáli, piena pulveri, cukuru un pielej mazliet vairák neká pusi norádítá údens daudzuma. 
Masu liek virtuves kombainá (var arí mícít ar rokám) un samaisa. Kad masa savelas smuká "bumbulí", turpat míklá sadrupina raugu un pielej atlikuso údeni, péc ká turpina atkal maisít virtuves kombainá.
Tad iznem maizísu míklu no kombaina, izrullé tádu ká resnu desinu, lai vieglák sagriezt un sadala míklu gabalinos pa 80 g.
Tad ar plaukstu uzrullé no míklas  bumbinas. 
Uz lina vai kokvilnas dvielísa izsijá nedaudz miltus un saliek míklas bumbinas. Tás jáliek nostaták viena no otras, jo míkla palielinás apjomos. Nosedz ar dvieli un atstáj uz stundu rúgt.
Péc stundas nem míklas bumbinas un ar vieglám pirkstu kustíbám izveido plaukstas lieluma aplíti. Tálák veido  tádu ká rozíti- míklas aplisa vienu pusi saloka lidz pusei uz iekspusi. Tad izveido tádu ká ziedinu- ar vienas rokas pirkstu turot locíjuma vidú, aizloka nákamo míklas "lapinu", pédéjo "lapinu" nostiprinot pa míklá pa vidu.
Liek atkal maizítes uz dvielísa, uz kura ir izsijáti milti un atstáj uz stundu rúgt tálák, neaizmirstot likt nostaták vienu maizíti no otras, lai rúgsanas procesá tás nesaliptu viena pie otras.
Cepamo pláti ieziez ar taukvielám ( bútíbá ja ir laba pláts, var arí neziest) un saliek maizítes ar salocíto "ziedinu" uz augsu.
Maizítém patík cepties krásní, kurá ir tvaiks. Sim nolúkam apaksá liek trauku ar údeni un nosedz ar tvaika katla váku vai dránu, lai cepjoties izdalás tvaiks. 
Liek maizítes sakarsétá cepeskrásní 200 grádos,  apslakstot ar pulverizatoru krásns sienas,lai kártígi izdalás tvaiks un uzreizi taisa ciet krásns durtinas.
Cepj 25 minútes.

Sépija spinátu mércé. Soli pa solim.Esat iegádájusies sépiju un nezinat ko ar to darít? Pagatavot sépiju- tas ir loti vienkársi un seit viena no receptém, kur sajaukusies zeme un júra :) Aromátisks un gards édiens.


Sépija péc skata ir lídzíga kalmáram (bildé jau ir iztíríta un bez ádas). Sepija var but gan brúná krásá (un dazádás brúnás nokrásás), gan tumsi oranzi iesarkaná krásá.. Krásu gamma atkaríga no tá, kádu krásu satur sépija, jo ne visas sépijas satur tikai melnu krásu.
Sépijas tinti izmanto jau kops senajiem Románu laikiem. 
Tá ká sépijas tintes pigments ir gaismas izturígs, Renesances laiká,  18.gs. un agrínajá 19. gs. to izmantoja akvarelos, stikla krásosanai  un tintes pagatavosanai.
Lai iegútu tinti, sépijai tiek iznemts tintes maiss, kas atrodas piestiprináts tádá ká maisiná tás iekspusé. Tálák sis tintes maiss tiek uzvérts uz auklas un kaltéts saulé. Arí músdienás labákajás mákslinieku krásás, tiek jaukta ieksá sépijas tinte.

Sépija ir diétisks produkts, 100 g satur 75, 30 kcal, 0,90 g taukus, 16, 10 g proteína. Sépija ir bagáta ar kalciju, jodu,  B grupas vitamíniem u.c.


Vajadzígs ~ 4 personám:

- 600 g sépija,
- 1 liels vai 2 nemieli selerijas káti,
- 2 kiploka daivas,
- nepilna sauja pétersíli,
- 400 g cietu tomátu,
~3 é.k. olivellas,
- 1 dl sausais baltvíns,
- 500 g spináti ( var bút arí mangilds),
- 2-3 majorána zarini,
- sáls,
- pipari


Spinátus nomazgá. Lapas var sagriezt, bet es negriezu.Sépiju sagriez gabalos.


Tomátiem iznem séklas.

Spinátus viegli noblansé lídz sarúk to apjoms

Sagriez sípolu, kiploku, pétersílus, seleriju

Visu apcepj ellá

Pievieno sépiju

Kad sépija "uzpúsas" (tas notiek péc neilga laicina), tádájádi it ká palielinoties izmérá un paliek balta (precízák, iegúst citu baltu toni ), pievieno sáli, vínu un sauté zem váka 15- 20 minútes.

Pievieno spinátu lapas, un tá ká es spinátus negriezu, tad ar virtuves stangám pa páris lapám un iemaisa tás ieksá mércé.
Tad uzliek váku un sauté vél visu kopá 10- 15 min. 
Ja nepieciesams, pievieno vél sáli un aromatizé ar pipariem un majorána lapinám.