otrdiena, 2013. gada 7. maijs

Vínes maizítes


Lai arí agrák nekad neesmu aizrávusies ar maizes cepsanu, nu man iepaticies maizes pagatavosanas process ká táds no pasa sákuma lídz beigám. 
Katram maizniekam ir savi Vínes maizísu recepsu knifini, bet nu sí recepte ir párbaudíta vértíba! 
Maizítes sanák super gardas, tás izcept nav neká sarezgíta, nudien iesaku! 


18 maizítém:

- 1 kg kviesu milti,
- 20 g sáls,
- 570 ml údens,
- 35 g presétais (míkstais) raugs,
- 60 g sviests,
- 30 g cukurs,
- 20 g piena pulveris

Pagatavosana:

Katliná uzkarsé sviestu un mazliet vél pakarsé lídz tas paliek piesátináti dzeltens (bet ne brúns).
Izsijá miltus, pievieno izkauséto sviestu, sáli, piena pulveri, cukuru un pielej mazliet vairák neká pusi norádítá údens daudzuma. 
Masu liek virtuves kombainá (var arí mícít ar rokám) un samaisa. Kad masa savelas smuká "bumbulí", turpat míklá sadrupina raugu un pielej atlikuso údeni, péc ká turpina atkal maisít virtuves kombainá.
Tad iznem maizísu míklu no kombaina, izrullé tádu ká resnu desinu, lai vieglák sagriezt un sadala míklu gabalinos pa 80 g.
Tad ar plaukstu uzrullé no míklas  bumbinas. 
Uz lina vai kokvilnas dvielísa izsijá nedaudz miltus un saliek míklas bumbinas. Tás jáliek nostaták viena no otras, jo míkla palielinás apjomos. Nosedz ar dvieli un atstáj uz stundu rúgt.
Péc stundas nem míklas bumbinas un ar vieglám pirkstu kustíbám izveido plaukstas lieluma aplíti. Tálák veido  tádu ká rozíti- míklas aplisa vienu pusi saloka lidz pusei uz iekspusi. Tad izveido tádu ká ziedinu- ar vienas rokas pirkstu turot locíjuma vidú, aizloka nákamo míklas "lapinu", pédéjo "lapinu" nostiprinot pa míklá pa vidu.
Liek atkal maizítes uz dvielísa, uz kura ir izsijáti milti un atstáj uz stundu rúgt tálák, neaizmirstot likt nostaták vienu maizíti no otras, lai rúgsanas procesá tás nesaliptu viena pie otras.
Cepamo pláti ieziez ar taukvielám ( bútíbá ja ir laba pláts, var arí neziest) un saliek maizítes ar salocíto "ziedinu" uz augsu.
Maizítém patík cepties krásní, kurá ir tvaiks. Sim nolúkam apaksá liek trauku ar údeni un nosedz ar tvaika katla váku vai dránu, lai cepjoties izdalás tvaiks. 
Liek maizítes sakarsétá cepeskrásní 200 grádos,  apslakstot ar pulverizatoru krásns sienas,lai kártígi izdalás tvaiks un uzreizi taisa ciet krásns durtinas.
Cepj 25 minútes.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru