otrdiena, 2013. gada 7. maijs

Sépija spinátu mércé. Soli pa solim.Esat iegádájusies sépiju un nezinat ko ar to darít? Pagatavot sépiju- tas ir loti vienkársi un seit viena no receptém, kur sajaukusies zeme un júra :) Aromátisks un gards édiens.


Sépija péc skata ir lídzíga kalmáram (bildé jau ir iztíríta un bez ádas). Sepija var but gan brúná krásá (un dazádás brúnás nokrásás), gan tumsi oranzi iesarkaná krásá.. Krásu gamma atkaríga no tá, kádu krásu satur sépija, jo ne visas sépijas satur tikai melnu krásu.
Sépijas tinti izmanto jau kops senajiem Románu laikiem. 
Tá ká sépijas tintes pigments ir gaismas izturígs, Renesances laiká,  18.gs. un agrínajá 19. gs. to izmantoja akvarelos, stikla krásosanai  un tintes pagatavosanai.
Lai iegútu tinti, sépijai tiek iznemts tintes maiss, kas atrodas piestiprináts tádá ká maisiná tás iekspusé. Tálák sis tintes maiss tiek uzvérts uz auklas un kaltéts saulé. Arí músdienás labákajás mákslinieku krásás, tiek jaukta ieksá sépijas tinte.

Sépija ir diétisks produkts, 100 g satur 75, 30 kcal, 0,90 g taukus, 16, 10 g proteína. Sépija ir bagáta ar kalciju, jodu,  B grupas vitamíniem u.c.


Vajadzígs ~ 4 personám:

- 600 g sépija,
- 1 liels vai 2 nemieli selerijas káti,
- 2 kiploka daivas,
- nepilna sauja pétersíli,
- 400 g cietu tomátu,
~3 é.k. olivellas,
- 1 dl sausais baltvíns,
- 500 g spináti ( var bút arí mangilds),
- 2-3 majorána zarini,
- sáls,
- pipari


Spinátus nomazgá. Lapas var sagriezt, bet es negriezu.Sépiju sagriez gabalos.


Tomátiem iznem séklas.

Spinátus viegli noblansé lídz sarúk to apjoms

Sagriez sípolu, kiploku, pétersílus, seleriju

Visu apcepj ellá

Pievieno sépiju

Kad sépija "uzpúsas" (tas notiek péc neilga laicina), tádájádi it ká palielinoties izmérá un paliek balta (precízák, iegúst citu baltu toni ), pievieno sáli, vínu un sauté zem váka 15- 20 minútes.

Pievieno spinátu lapas, un tá ká es spinátus negriezu, tad ar virtuves stangám pa páris lapám un iemaisa tás ieksá mércé.
Tad uzliek váku un sauté vél visu kopá 10- 15 min. 
Ja nepieciesams, pievieno vél sáli un aromatizé ar pipariem un majorána lapinám.


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru