svētdiena, 2013. gada 5. maijs

Pildítas pankúkas


Tírot datoru, atradu  aizkérusos recepti no Dukana diétas laikiem. Te gan jásaka, ka nav jábút nekádai saistíbai ar ar diétám, jo pankúkas ir neparasti garsígas (nu ne tádas, ká ierasts). Turklát pankúkas var gatavot  gan saldá, gan sálá veidá.
Vél par ingredientiem runájot- pastaisítais majas siers ir veselígs un varen smekígs, un arí desa sanák labu labá, bet galvenais, ka pats zin, kas tai desai véderá :)) 

Pankúku masai:

- 3 é.k. piena pulveris (péc Dukana tam jábút 0 % ).
- 1 ola,
- 2 olu baltumi,
- skipsna sáls

Pildíjumam:

- pasgatavots 0 % sálais siers (tik daudz, cik biezu pildíjumu gribas), recepte SEIT
- lucerna ( var bút arí sasmalcinátas garsvielas, vai liess vistas vai títars skinkis u. taml..)
- pastaisítá desa 

Pastaisítajai desai:

- 400 g malta vistas vai títara fileja (var bút arí abas),
- 1 olas baltums,
- skipsna sáls,
- garsvielas (oregano, timiáns, kimenes, kiploks, cili... péc izvéles),

Pagatavosana:

Visu labi sajauc. Tad nem caurspídígo virtuves plévi un ar karotíti liek malto galu uz pléves- ne pa vidu, bet maliná un viená línijá- cik biezu un garu desinu gribésies. Péc tam ar to plasu plévi  uztaisíto desinu  aizrullé ciet un vél ar rokám nedaudz ietíto desinu parullét, lai tá sanák stingra. Tad atrullé valá un desina gatava.
Péc tam cepj uz pannas vai cepeskrásní kamér desa gatava.

Pankúku pildísana:

Nem pankúku, nosméré ar májas sieru un párkaisa ar lucernu. Tad liek ieksá desinu un aizrullé pankúku ciet. Gatavs!

Pankúku pagatavosana:

Piena pulveri liek trauciná un maisot pakápeniski lej klát olu baltumus. Olu baltumiem  jábút siltiem, lai piena pulveris nesaietu kunkulos. Tad pievieno olu. Ja negrib pievienot olas dzeltenumu (tiem, kam paaustináts holesteríns), pankúkas var cept tikai ar olu baltumiem un tádá gadíjumá pievieno vél vienu olas baltumu. 
Visu sakul, pievieno sáli un pankúku míkla gatava.
Panná izpús nedaudz ellu  un cepj pankúkas no abám pusém.
No sí daudzuma sanák 6 lielas vai 12 nelielas pankúkas.
Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru