trešdiena, 2013. gada 8. maijs

Zemenu kúka Flandrijas gaumé


Recepte no spánu grámatas "Aktuálákás 21. gs auglu  tartu un kúku receptes " . Kúka par godu Máminu dienai.
Spánijá Mátes diena nesakrít ar Latvijas Máminu dienu. Mums  Máminu diena bija jau pagaiso svétdienu. Nezinu, kapéc tá, jo Itálijá arí Máminu diena nesakrít ar Spánijas Máminu dienu. Tá nu més ar víru savas mammas sveicam divreiz gadá :))
Zemenu sezona pie mums vél joprojám rit pilná spará un Mátes diená bérniem par prieku izcepu zemenu kúku. 12 porcijám:

Masai:
- 200 g milti,
- 50 g auzu párslas,
- 25 g cukurs,
- skipsna sáls,
- 1 olas dzeltenums,
- 125 g sviests

Pildíjumam

- 1/2 saujas piarmétru,
- 2 é.k. vanilas cukurs,
- 500 g maskapones siers,
- 75 g auzu párslas,
- 80 g cukurs,
- 50 g sviests

Pagatavosana:

Sajauc miltus ar auzu párslám, izklájot uz darba virsmas vulkána formá (tá, lai pa vidu paliek caurumins). Viducí liek cukuru, sáli, olas dzeltenumu un 3 é.k. auksta údens. Sagriez sviestu ( tam jábút aukstam) un liek uz vulkána malinám. 
Iesákumá ar míklas nazi vai rokám átri samíca míklu lídz hemogénai masai. 
Ietin virtuves plévé un liek uz 1 stundu ledusskapí.

Nem kúkas formu,( diametrá 28 cm), ieber tajá nedaudz miltus un liek tajá izrulléto míklu. Gar malám liek izrulléto míklas "desinu" un ar pirkstiem izlídzina 2 cm augstumá.
Sadur ar daksu masas pamatni un liek cepties sakarsétá cepeskrásní 20 min.
Piparmétras nomazgá un nosusinátas lapinas sasmalcina, pievieno vanilas cukuru un sajauc ar maskapones sieru. Tad liek uz kúkas pamatnes.
Zemenes nomazgá, nosusina, sagriez.un liek uz mascapone.
Panná liek sviestu, cukuru un sakaramilizé auzu párslas, kuras párber pári zemeném.
Kopsavilkums. Zemenu kuka, kuru var atzimet pie "átrajám" kúkám (ja neskaita míklas stundas garo "atpúsanos" ledusskapí). Otrs pluss- vienkarsi pagatavojama kúka, teju ar garantiju, ka nekas nesanáks greizi. Garsíga kúka, loti patika piparmétru klátbútne, kas labi sapas ar maskaponi uz zemeném. Karamilizétás auzu párslas atsauca atminá bérníbu-  mamma arí médza karamilizétas auzas pievienot visvisádiem saldajiem.
Kúka varéja gan  bút saldáka, kaut péc originálás receptes cukurs jáliek  tikai tik, cik norádíts. It  ká jau sakaramilizétás auzas deva papildus saldumu, bet prasíjás tomér saldáks pildíjums, tá ká drosi mascaponei klát var likt vairák cukura, tá teikt, péc garsas :)


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru