trešdiena, 2014. gada 24. septembris

Ar augliem pildíts arbúzs (Recepte bérnu galdam)


Savam puikam uz piektás dzimsanas dienas sviníbám dekoréju ne tikai máju,bet arí galdu. Dekorácijas telpai sanáca fantastiskas (te nu paldies paldies manai mammai,kas ilgus gadus strádája par  darbmácibas skolotáju un kurai ir zelta rokas).Es savukárt septéjos virtuvé  un gribéjás arí kaut ko ípasu galva noformésanai.Internetá atrodamas visdazádákajás idejas un man doma bija pagatavot no arbúza haizivs galvu un tad skaisti sagriezt auglus un sapildít so "galvu". Tacu laika trúkuma dél nesanáca sagriezt smuki kubinos nedz auglus, nedz pagatavot nobeiguma detalu- lielo haizivs spuru,kas skaidri norádítu,ka tá ir haizivs. Bet neskatoties uz to, arí sáds nepabeigtais haizivs variants sanáca labi, táda dívaina galva ar zobiem, tacu galvenais,ka mazajiem patika! :)
Sádu "galvu"man sanáca pagatavot nieka (?) 20 minútés, tá ká recepte noteikti ieklaujama átro recepsu sarakstá.

Vajadzígs:

- arbúzs,
- neliels ass nazitis ,
- paliels truls nazis,
- zobu bakstámie kocini,
- katote (mérces) grebsanai,
- vínogas vai olíves vai kas taml. "acím"
- augli péc izvéles

Pagatavosana:

Nomazgá arbúzu un nogriez apakséjo dalu (lai labák stáv trauká). Tad iezímé muti un izgriez,péc ká izgrebj míkstumu. Míkstumu var skaisti izgrebt arí ar saldéjuma karoti,tad sanáks bumbinas, kuras var pécák sapildít atpakal arbúzá vai izmantot ká citádi. Ja arbúzá grib salikt citus auglus, tad no míkstuma var gatavot arí visdazádákos saldos (sk,sadalá "Arbúzu laiks").
Un tá,kad míkstums izgrebts, iezímé líniju "zobiem",kuru ar asu nazi uzmanigi nogriez un tad griez trijsturveida zobus.
Tálák saliek acis un ja laiks atlauj izgriez spuru un liek galvá (bús haizivs).
Saliek muté auglus péc izvéles un gatavs!

pirmdiena, 2014. gada 22. septembris

Merluza goierri (Heks ar juras gliemeziem)


Vismaz 2 reizes nedélá májás taisu zivju vai júras velsu dienas. Soreiz zivs apvienojumá ar júras veltém. Hm, vél joprojám nezinu ká latviski sauc katru júras gliemezu sugu. Man kaut ká skiet,ka latviski visi júras gliemji ir un paliek júras gliemezi un viss. Bet spániski gan ne, kautrai sugai savs spániskais nosaukums. 
Més gimené loti mílam,pieméram,sádi pagatavotu maltíti jeb citiem várdiem sakot- édiens zivju un júras velsu cienítájiem Vidusjúras gaumé.

4 porcijám vajadzígs:

- 8 heksa "steika" gabali,
- 300 g mazie júras gliemezi (man almejas un berberechos),
- 12 baltie spargeli ( blanséti,no burkas),
- pika sviesta ( aptuveni 40 g),
- 150 g zalie zirnísi (man saldéti),
- 150 ml sidra,
- 4 kiploka daivas,
- sluka olívellas,
- sakapáti pétersíli,
- olas dzeltenums,
- milti apvilásanai

Pagatavosana:

Mazos júras gliemezus iemérc vismaz uz 1 st sálsúdení. 
Panná izkausé sviestu un kad tas izkusis, lej sidru un nokástos gliemezus. Uzliek váku un vára,lídz gliemezi atveras. Gliemezus iznem árá ar putu karoti vai nokás caur sietu un skidrumu rezervé. 
Nem pannu ,liek sluku ellas un uz pavisam nelielas uguns apcepj sagrieztas kiploka daivas. Kad ella jau sasúkusi kiploka garsu (kiploki pavisam viegli apbrúnináti) , liek miltos viegli apvilátus heksa gabalus. Cepj no abám pusém,ik pa laicinam pakratot pannu,lai viss smuki vienádi apcepjas. 
Kad heks gatavs,pievieno rezervéto nokásto skidrumu no júras gliemeziem. Tad pievieno zalos zirnísus un spargelus. Visu kopá vél 10 minútes pasauté. Pasás beigás pievieno nokástos gliemjus, un sakratot pannu,iejauc visu smuki ieksá. 
Sakul olas dzeltenumu un ar "piragu" otu apsméré heksa gabalinus.
Pasás beigás apkaisa visu ar pétersíliem un édiens jau gatavs pasniegsanai! :)

ceturtdiena, 2014. gada 11. septembris

Bizcocho de almendras (Mandelu kúka jeb kekss)


Viegls un gaisígs-táds,kas muté kúst un ká viens otrs man te saka, ka pat neatceras,kad kaut kas tik gards ir ésts. Vienvárdsakot, sí tiesám ir bríniskíga recepte,ja gribas pagatavot ko ípasu un diemzél recepte ne visai ieteicama tiem,kas ir uz slaidás línijas, jo tiesam aprobezoties ar vienu gabalinu svaki vai bús iespéjams :))


Vajadzígs:

- 6 olu baltumi,
- 200 g cukura,
- 1/2 pacina cepamais pulveris (izmantoju "Royal",tatad 9 g),
- 100 g sviests,
- 50 g kukurúzas milti (ciete),
- 50 g kviesu milti,
- 50 g pulverí saberztas mandeles,
- 50 g mandelu skaidinas

Pagatavosana:

Es izmantoju veikalá jau nopérkamu pasterizétu olas baltumu.Tas ir loti érti un nav jádomá,kur pécák realizét olu dzeltenumus. Tacu, ja izmanto olas,tad arí no atliktajiem olu dzeltenumiem var pagatavot pieméram "Katalánu kremu",kur izmanto tiesi olu dzeltenumus,nevis baltumus.
Tátad, 1. stingrás putás sakul olu baltumus,pievienojot skipsnu sáli un putojot pa nelielám dalám liek arí cukuru.
2. Karstá údens peldé vai mikrovilnu krásní izkausé sviestu (sviestam jábút skidram)
3. Saliek kopá miltus un cepamo pulveri,un izsijá.
4. Panná bez taukvielám apcepj mandelu skaidinas
5. Saputotajos olu baltumos pa karotei liek izsijátos miltus un nevis maisot,bet CILÄJOT(no augsas uz leju,nevis pa apli)  iejauc masá. Tálák iejauc atkal CILAJOT mandeles.
6.Pasás beigás lej izkauséto sviestu un atkal cilájot iemaisa.
 7.Sakarsé krásni uz 200 grádiem.
8. Cepamtrauku iesméré ar sviestu un apber ar apceptajám mandelu skaidinám
9. Lej ieksá sagatavoto masu
10. Tiklídz ieliek krásní,tá samazina temperatúru uz 170 grádiem un cepj 30 minútes,gatavíbas pakápi párbaudot, iedurot ar kocinu (ja nekas nelíp klát,tad gatavs)

trešdiena, 2014. gada 10. septembris

Vista alus mércé (Spánu virtuve)


Un atkal vista- vistina,soreiz alus mércé, spánu gaumé. 

Vajadzígs:

- 1 vista,
- 1 bunza alus ( 30 cc),
- 3 sípoli,
- 3 kiploku daivas,
- 3 é.k. spánu tomátu mérces jeb uz olívellas bázes ceptos un péc tam sablenderétos tomátus (tomate frito),
- 1 galas buljons,
- timiáns,
- olívella,
- sáls,pipari

Pagatavosana:

Vistu sadala gabalos un ieberz ar sáli,pipariem un viegli apvilá miltos.Panná pavisam nelielá ellas daudzumá apcepj apviláto vistu. Kad gabalini apcepusies, tos rezervé un tajá pasá panná turpina cept gareniskás skélés sagrieztus sípolus un sagrieztas kiploka daivas. Kad tás apcepusás, pievieno tomátu mérci,samaisa, pielej alu, liek buljonu, timiánu (es svaigus zarinus) un liek ieksá apcepto vistu. 
Vára jebsu sauté zem váka uz lénas uguns kamér garsas sasúkusás un vista pilníbá izcepta.


svētdiena, 2014. gada 7. septembris

Dzeltenais saules arbúzsTagad,kad arbúzu laiks rit pilná spará, var iegádáties arí dzeltenas krásas arbúzu,kas NAV genétiski modificéts,ká sákumá varétu likties. Dzeltenais arbúzs radies selekcijas rezultátá,krustojot savvalas dzelteno arbúzu (kas arí ir dzeltená krásá) ar parasto,t.i., sarkano. Areji dzeltenais no sarkaná arbúza ne ar ko neatskiras.
Garsas ziná dzeltenais arbúzs nav tik salds ká sarkanais un dzeltenajam arbúzam nav tik daudz séklu ká sarkanajam arbúzam. Tá ká dazádíbai var mieloties arí ar dzletenas krásas arbúzu! :)


sestdiena, 2014. gada 6. septembris

Kokosa cepumi


Téjas cepumi ar kokosriekstu garsu.

Vajadzígs:

- 1 ola,
- 130 g cukura,
- 160 g sviests,
- 3 é.k. piens,
- 60 g rívétas kokosa skaidinas, 
- 260 g milti

Pagatavosana:

Sakul olu ar cukuru un míkstu (istabas temperatúrá pastávéjusu) sviestu. Pievieno pienu, kokosa skaidinas un beigás miltus. Visu samaisa (es ar mikseri) un tin virtuves caurspídígajá plévé. Liek uz stundu ledusskapí.
Tad míklu izrullé un izspiez forminas. Míkla ir míksta,tádél uzmanígi ar virtuves lápstinas palídzíbu saliek cepumus uz pláts.
Cepj 18o grádos 20 minútes.