pirmdiena, 2015. gada 30. marts

Nezináms Rietumos, bet tik populárs Azijá. Shirataki de konjac (sirataki konžaka núdeles)

Es atvainojos,ja gadíjumá es nepareizi iztulkoju sí produkta nosaukumu latviski. Man skiet, ka shitaraki de konjac latviski varétu bút vienkársi shirataki jeb konžaka núdeles.

Drosi,ka daudzi nemaz nezina kas tas ir sirataki,ka tas garso, ka pagatavot, ka un ar ko est. Bet nu visu pec kartas. 

Azijas virtuvé shirataki de konjac ir plasi izplatíts édiens,to audzé gan Kíná,gan Indonézijá. Japáni uzturá to lieto vairák neká 2000 gadus. Shirataki ir augs,kas atgádina lielas bietes un vienas sádas bietes svars ir lídz pat 4 kg. Kas tad ir tik labs un veselígs sajá produktá? Pirmkárt, sajá produktá praktiski nav  kaloriju, un to édot sáta sajúta iestajas átri un uz ilgu laiku,nu gluzi vai  tápat,ka edot kartupelus vai makaronus. Tai pat laiká sirataki ir bagáts ar skiedrvielám. Auga unikalitáte slépjas tajá,ka konzaka aktívais komponents glukomans ir údení skístosa  skiedra ar augstu tírísanas pakápi un skiedrai,nonakot kungí, transforméjas gélveida masa,kas aizpilda kungi un tádéjádi nomác bada sajútu un nelauj párésties.
Shirataki de konjac pazemina   holesterína límeni unn veicina zarnu darbibu. Tá ká shirataki ideáli piemérots jebkuram,kas vélas veselígi paést un turklát zaudét svaru,ká arí tiem,kas grib virtuvé izméginát kaut ko jaunu,vai arí tiem,kam vienkkársi garso Äzijas virtuve.


 Magiskais konzaka bumbulis. Bilde no inerneta.

 Uz pusém párgriezts konzaka bumbulis.Bilde no interneta.

 Konjac ir augs,kas atgādina lielas bietes un vienas sádas bietes svars var būt līdz pat 4 kilogramiem un lai so bietei lídzígo dárzeni pataisítu par núdeli, shirataki ir jáiziet párstrádes process.


(Bildes no interneta)

Kad dárzeni gatavi,tos novác,mazgá,mizo.Lauj nozút un tad gatavo párstrádes procesam.
Piebildísu,ka konzaks pieejams arí ká uztura bagátinátájs kapsulás.

Veikalos iegádájami shirataki gan sausá veidá,gan "slapjá".Tápat arí  shirataki péc formas pieejami gan ká núdeles,gan ká rísi , bet Azija pat iegádájami  tádos ká rullos un pankúkás,ká arí pats "bumbulis". Japáná no sirataki pat gatavo smalkmaizítes. Nav slikti,vai ne?
Péc krásas shirataki medz bút tumsáki un gaisáki.Shirataki núdeles Spánijá var iegádáties "Carrefour", "El Corte Ingles" u.c.  veikalos,Tápat arí Shirataki núdeles var pasútít internetá,piem. ebay, tokyo-ya, Dukana u.c. internetveikalos.Shirataki núdeles pieejamas gan sausá,gan "slapjá" veidá.  Attaisot iepakojumu, údens jánolej.


Kad skidrums noliets, núdeles  jánomazgá.Tá ka nudeles ir skaisti saietas,tás var vai nu atsiet,vai ar skérém párgriezt.


Tálák atkarígs kádu édienu  grib no shirataki núdelém pagatavot.  Ja negrib garas núdeles,tad ar skérém sagiez síkákos gabalos,


Shirataki núdeles pagatavot ir loti viegli un bezgala átri. Tás ir loti pateicigas tádá ziná, ka tám nav garsas un viss garsas noslépums slépjas tajá,káda mérce tiks pagatavota un pasniegta pie núdelém. 

Shirataki núdeles ideáli garsos gan ar bolonas mérci, gan ar júras produktiem un séném... Ja grib iegút krásu, var paturét kurkumas,safrána vai sépjas nováríjumá- shirataki núdeles krásu átri uzsúks,ká arí ievilks garsu. Shirataki núdeles loti átri uzsúc garsu. Tás pirms ésanas var paturét verdosá buljoná. Ja nepatík veikala plauktos atrodamie buljoni,drosi var izmantot arí pasu pagatavoto. Ja liekam uzsúkt garsu buljoná, tad turam 2 minútes.Tátad,ká jau minéju, shirataki núdelu garsa bús atkaríga no klát pasniegtás mérces. Un,tá ká shirataki pagatavojami bezgala átri,  mérce gatavojama pirmá.
Bildé redamajá variantá  shirataki núdeles esmu ielikusi caurdurí un uz 30 sekundém iemércu katliná,kurá várás verdoss údens.


Péc tam,kad sirataki núdeles ir izmércétas verdosá údení vai buljoná, tás nokás un liek atkal uz uguns katliná, lai tádá izvelkas liekais údens.
Sis process aiznem ne vairák par minúti, turklát shirataki núdeles ir jámaisa.

Nu lúk,gatavs! Atliek tikai pagatavot mérci un pasniegt.


4 komentāri:

 1. Cik interesants atklājums! Par šādām nūdelēm tiešām dzirdu pirmo reizi. Interesanti, Latvijā arī šo brīnumu var atrast? Kāda cena pie jums?

  AtbildētDzēst
  Atbildes
  1. Já,es arí salídzinosi nesen atkláju sís núdeles. Viena pacina ( 200 g) , táda ká bildé, "Carrefour" veikalá maksá 2,20 eiro un tas atbilstu vienai porcijai ar kaudzi. Interneta veikalos var atrast arí léták.

   Dzēst
  2. Vispār padārgi vienai porcijai:) Bet nu tā jau ir ar visu, ja grib ēst dažādi un veselīgi :)

   Dzēst
  3. Sodien atkal biju "Carrefour" un uz shirataki nudelem pacelta cena par 30 centiem :(
   Ja,tiesam padargi,ja nem vera to,ka videji pacina pastas pie mums maksa ap 1,30 eiro un no pacinas bus paedusi visa saime. Bet nu ir reizes,kad tas "padargi" tomer atmaksajas.

   Dzēst