svētdiena, 2012. gada 8. jūlijs

Austeres ar citronu


Músu ciematiná jau labu laiku ká atvéries ekskluzívs zivju & júras velsu restoránins-veikalins. Tá ípasnieki- francúzi un to nevar nepamanít, arí lídznemsanai júrasveltes tiek iepakotas ar franciem raksturígo sarmu- soreiz ledus salikts poliplasta laivá!

Arí lielveikalos nopérkamas austeres- dazádi skirnu, lídz ar to arí dazádu formu un garsu. Sís ir no Francijas ievestás austeres- arí gardum gardás un kas man vislabák patík, ka sajá veikaliná austeres arí atver valá! Bútíbá jau nav nemaz tik sausmígi grúti pasam austeres atvért, tacu vajadzígas nelielas iemanas gan. Un, tiem kam tádas ir, austeres atver zibenígi.

Austeres ir super liesas, 100 g satur tikai 66 kcal. Austeres ir loti bagátas minerálvielám, vitamíniem, ípasi jodu, kas ir nepieciesams músu metabolisma procesam, ká arí regulé músu energijas límeni un nodrosina pareizu súnu darbíbu.
Austeres ir arí párpilnas ar cinku un loti ieteicamas víriesiem potences stiprinásanai. Vél austerés ir liels B12 vitamína daudzums un ieteicams arí grútniecém..

Austerém jábút ciesi aizvértám, ja tás atvértas, tás ést nedríkst- iespájama spécíga saindésanás.

Tiem, kam garso júras veltes, noteikti patiks arí austeres.
Man jau pasai skiet, ka austeres nav vérts ést ceptas, grillétas vai jebkádá veidá pagatavotas- t.i., apstrádátas.Pirmkárt, tádá veidá nevar izbaudít patieso austeru garsu un otrkárt, édot árpus májas, tádá veidá iespéjams arí apést vecas austeres, kuras svaigas vairs nav derígas.Més gimené esam iecieníjusi austeres ést tápat, tikai bagátígi aplejot ar citrona sulu. Tad atliek tikai austeri izdzert no gliemezváka.

Gardas, nu loti gardas ir austeres!


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru