otrdiena, 2012. gada 10. jūlijs

Pildíti kalmári argentíniesu gaumé


Sodien biju izdomájusi, ka pagatavosu pildítus kalmárus argentíniesu gaumé (starp citu, músdienu argentíniesi tie pasi spáni, itáli vien ir). 
Svaigá veidá bija nopérkami salídzinosi liela izméra kalmári, tadél izdomáju, ka pirksu neliela izméra sasaldétos kalmárus.

Liels bija mans pársteigums, ka péc atsaldésanas ieraudzíju pavisam, nu pavisam síkus kalmárinus. Tacu tik loti gribéjás pildítus kalmárus, ka nému un sapildíju visus mazinos. Já, darbietilpígs process un nu zinu, ka pérkot sasaldétu produkciju var nopirkt arí kaki maisá! ))


Te nu vins ir- mazais kalmárins. Spániski lielajiem un mazajiem kalmáriem ir atskirígi nosaukumi. Lielos sauc par calamares, mazos par chiperones.  Man pagadíjás nopirkt ípasi mazus chiperones.


2- 4 porcijám(atkaríbá péc izsalkuma pakápes) nepieciesams:

- 500 g kalmári,
- svaigi vai konservéti tomáti,
- ella,
- sauja pétersílu,
- 1-2 kiploka daivas,
- sípols,
- piená izmércéta baltmaize,
- sáls, pipari,
- timiáns,
- rozmaríns,
- zivju buljons

Iztíra kalmárus.
Péc bútíbas pildíjuma masa nav jáblenderé, tikai jasagriez visas sastavdalas. Tacu man pagadíjás tik mazini kalmárini, ka nolému visas sastávdalas sablenerét.


Panná nelielá ellas daudzumá apcepj sablenderéto sípolu, kiploka daivu un pétersílus.

Kad sipoli apcepusies, pievienosablenderétás kalmáru astítes, piená izmércétu baltmaizi (es liku ar visu garozinu) un sasmalcinátus tomátus. Sáls, pipari péc garsas.

Ik pa laikam apmaisot cepj lídz pildíjums gatavs.

Kalmárini pagadíjás mazini, tapéc pildíju ar polieteléna "sprici".

Te nu visi vini ir- sapildíti. Beidzot )))


Bet tas vél nav viss- jáapgriez kocinam gali.


Lúk tá!Tagad tikai jásagatvo mérce, kurá sautésies sapildítie kalmárini- apcepj saslalcinátu sípolu un kad tas klúst caurspídígs, pievieno sagrieztus tomátus.
 Sáls, pipari péc garsas un aromátam pievieno timiána un rozmarína zarinus.


Pievieno zivju buljonu, un kad viss burbulo, liek ieksá kalmárus.
Sauté aptuveni 25- 30 minútes- sad- tad apmaisot.  Ja nepieciesams, pievieno vél buljonu.

Pirms pasniegsanas iznem kocinus.

Gatavs!

Buen provecho!

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru