piektdiena, 2012. gada 13. jūlijs

Zemenu horchataMums zemenu laiks jau sen cauri. Tacu sodien biju tirgú un ieraudzíju zemenes.  Man tá sakárojás, ka nému un nopirku arí. Tás bija no Holandes ievestás- tiesa gan ne tik saldas ká músu spánu zemenes sezonas laiká, tapéc nolému pagatavot horchatu meksikánu gaumé. Garsa diezgan neparasta (ja salídzina ar músu apgabalá tik iecieníto un sausmiiiiigi garsiiiigo horchata de chufas, tacu arí sádá veidá pagatavotajai horchatai nav ne vainas- dzériens sanáca loti sátígs, veselígs un kad jau beigás pierod pie  neparastás garsas (so garsu dod nevárítie rísi) arí garsígs )).


Isumá par horchatu runájot varu pastástít,ka horchata ir loti sens veselígs bezalkaholisks dzériens, kura saknes mekléjamas Itálijá. Latíniskais nosaukums savulaik sim dzérienam bija  hordeata, kas nozímé darináts no mieziem, jo sákotnéji sis dzériens tiesám tika darináts no mieziem. Un tad jau náca arí atvasinájumi- itáliski orzata, Spánijá (Valensijas apgabalá) horchata de chufas, Latínamerikas valstís horchata.
Katrá valstí so dzérnienu pagatavo savádák- ar riekstiem(pársvará jau mandelu vai zemesriekstu, pie mums ar chufa, kas tie pasi zemesrieksti vien ir), rísiem, séklinám.. Horchatu médz arí saukt par riekstu pienu.

4 izslápusajiem nepieciesams:

- 2 l údens,
- 1/2 gláze rísu,
- medus (labák skidrais- cik vien vélas),
- 2 glázes zemenu

Pagatavosana:

Rísus izmércé, nokás un sablenderé kopá ar zemeném (rísi nav jávára ! ). Izlaiz caur sietu, pievieno údeni, medu, visu labi samaisa un gatavs!

Buen provecho!


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru