trešdiena, 2012. gada 16. maijs

Zemenítes sniegá


Vai ir iespéjami brínumi? Izrádás, ka já ! Lúk, zemenes sniegá. Mani eksperimenti ap zemeném turpinás. Vispár jau doma bija izmércét zemenes baltajá sokoládé, bet pédéjá brídí párdomáju, párák daudz kaloriju. Izdomáju, ka varétu zemenes sasaldét, pirms tam iemárcot tás jogurtá un tad paskatíties kas tad tur sanák. Un sanáca labi, pat loti labi-jogurta kártina smuki sasala, veidojot kraukskigu garozinu. Ja vien ir daudz vietas saldétavá, zemenes var sasaldét arí sádi un uzglabát, pieméram, lídz Ziemassvétkiem.

Nepieciesams:

- zemenes,
- svaigais siers (uzputots)
-saldinátájs,
- páris pilieni citrona sulas,
- kokosa skaidinas

Pagatavosana:

Zemenes nomazgá, nosusina un nogriez kátu. Jogurtu sajauc ar saldinátáju, pievieno dazus pielienus citrona sulas. Nem zemenes un iemérc jogurtá. Tad uzmanígi izcel árá un liek uz paplátes. Liek saldétavá. Aptuveni péc 8-11 stundám zemenes jau ir kártígi sasalusas. Nem árá, párber ar kokosa skaidinám un gatavs pasniegsanai! Pirms ésanas gan ieteicams zemenes atlaidinát.

Lai labi garso!

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru