ceturtdiena, 2012. gada 2. augusts

Greipfrútu granizado


  
Granizado ir bezalkoholisks dzériens, kas sastáv no ípasi saskaldítiem vai sarívétiem ledus gabaliniem, auglu sulas vai sírupa.
Granizado pagatavosanas procesá ledus tiek ípasi slípéts- izmanto speciálas dzelzs birstes ledus sagriesanai. Gradizado ir loti populárs Spánijá un to tirgo kafejnícás un ielu tirgotáji.
Granizado lieliski veldzé slápes un karstá laiká atvésina.
 Péc savas bútíbas granizado ir Latínamerikas dzériens, kas savukárt, katrá no Latínamerikas valstím tiek saukts savádák, pieméram-raspaso,esnovól (sniega bumba) u.t.t. Arí pagatavosanas veids katrá valstí ir mazliet savádáks, ietver saví dazádas nianses. Pieméram, Kolumbijá médz pievienot klát arí kondenséto pienu. Loti populári ir granizado ar citronu, laimu t.sk.greifrútu garsu, ká arí ar tamarindu, zemenu u.c. garsám.
 
Kubas komponists Ibrahims Ferrer uzrakstīja dziesmu "La chica del granizado" ("Granizado meitene"). Te lúk arí dziesmina Latínamerikas ritmos(jaukam smaidam un garastávoklim) )))))

http://www.youtube.com/watch?v=gDHgASmijBY

Man gan nav speciálás masínas vai birstes ledus slípésanai.Granizado pagatavosanai izmantoju parasto blenderi. Tá nu nedaudz párveidojot granizado recepti, sanáca loti gards deserts, ko iesaku nogarsot arí jums!

2 personám nepieciesams

-250 ml údens,
-saldinátájs (izmantoju stéviju)
-2 olu baltumi,
-60 ml greifrútu sula

Pagatavosana:

Saputo olu baltumu lídz stingrám baltám putám, pievienojot skipsnu sáls, lai putas sanáktu stingrákas. Údenim pievieno greifrútu sulu, saldinátáju péc garsas un visu samaisa. Tad iecilá saputoto olbaltumu, saliek visu trauciná un saldétavá ieksá! Aptuveni péc 6-8 stundám, kad masa ir cieti sasalusi, to sablenderé. Gatavs! Liek mílákajás glázés un bauda nesteidzoties.

Prozit!

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru