pirmdiena, 2012. gada 27. augusts

Jaunais gads


Ko nozímé 12 vínogas un plkst.12.00?

Tas nozímé, ka Spánijá ir atnácis Jaunais gads!!!

Spánijá ir táda feina tradícija, ka pusnaktí, kad pulkstens nosit divpadsmito stundu, cilvéki, ar katru nákamo pulkstena dimdienu, muté liek vínogu.
 12 vínogas=12 vélésanás, kuras jáiedomájas brídi, kad apéd vínogu. Tad vélésanás nákamajá gadá noteikti piepildísies.
Labák izvéléties vínogas bez kauliniem. Ja gadás vínogas ar kauliniem, tad kaulinus pirms tam noteikti jáiznem.
Parasti veikalos tirgo jau skaisti iepakotas vínogas bez kauliniem.

Un vispár, Dienvidu valstís Jauná gada sagaidísana TIK LOTI atskiras no Jauná gada sagaidísanas Ziemelu valstís!!!

Un tá, Jauná gada sagaidísanai nepieciesams:

- 12 vínogas (labák bez kauliniem),
- 12 vélésanás.

Saistoss video:

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru