otrdiena, 2013. gada 19. marts

Kafija ar anísu un kanéli


Kad apník ierastás kafijas garsa, tad ideáli to ir papildinát ar kaut ko loti aromátisku un patíkamu, turklát pilnígi dabígu.
Man soreiz kafija ar anísu un kanéli.
Ká garso? Ja patík anísa garsa, kas sajaukusies kopá ar kafiju un kanéli,  tad kafijosana sniegs patiesu baudas mirkli.

Vajadzígs:

- aníss,
- kanélis,
- kafija,
- cukurs (ja nepieciesams)

Pagatavosana:

No "zvaigznítém" iznem anísa séklas.  Anísam piemít ípasíba átri zaudét savu stipro un specifisko aromátu, tádél tas noteikti uzglabájams hermétiski noslégtá trauká. Un tá, kad séklas iznemtas, tás nedaudz uz pannas apgrauzdé. 
Tad anísa séklas liek piestá un saberz.
Uz ríves sarívé kanéla standzinu, péc tam liek piestá un saberz.
Es izmantoju divstávígo itálu expresso kafijas kannu, kurá kopá ar malto kafiju pievienoju saberzto anísu un kanéli.
Uzvára kafiju un  ja nepieciesams, pievieno saldinátáju (es kafiju nekad nesaldinu).
Salej krúzítés un bauda garsu burvíbu!
Kafijai var pievienot arí  anísa zvaigzníti (to var apgrauzdét uz pannas)- tá pieskir kafijai ípasu rozíníti+ anísa séklas drosi var uzgrauzt- tám lídzígi ká koriandra séklám, piemít lieliska ípasíba pieskirt elpai svaigumu.


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru