trešdiena, 2015. gada 15. aprīlis

Rosquilletas de pipas (Maizes standzinas ar saules puku séklinám)


Spánijá loti populára uzkoda ir maizes standzinas jebsu grístítes,kuras spáni médz saukt gan  par rosquilletas, gan grisínes, colín vai vienkársi par palillos de pan  ,kas burtiski tulkojot nozímé maizes nújinas. Péc formas rosquilletas visbiezák  ir tievas un garas. Precízi izmeri gan nav noteikti,tádél seit var variét.
Maizísu garsa atkaríga no tá,kas bús pievienots klát míklai. Obligáta sastávdala ir olívella, vélams virgen extra.Tádá gadíjumá standzinas bús ípasi aromátiskas un garsígas. Izplatítas ir  maizes nújinas ar saulespuku séklinám,ká arí oregano. Tápat arí rosquilletas médz bút ar  siera un  sípolu garsu.
Lai arí skiet,ka maizes standzinas var bút tikai sálas, Spánijá tás ir arí saldas,un visbiezák klát tiek likti sokoládes gabalini. Tad tás sauc par rosquilletas de chocolate.
Man skiet,ka nav tádu nasku automáti (tie,kas izvietoti lidostás, slimnícás u.c. uzgaidámajás vietás), kur nebútu rosquilletas, arí veikala plauktos nopérkamas  rosquilletas visdazádákajám gaumém.

Rosquilletas biezi vien tiek pasniegtas restorános pirms pamatédiena pasniegsanas. Sáda veida maizítes populáras ir arí Itálijá (grissini) un Latínameriká,tikai tad atskirsies to nosaukumi.
Spánu maizes standzinas médz bút gan cietas un kraukskígas,gan maigi míkstas. Tas atkarígs no regiona un édája vélmém.
Péc sís receptes gatavotás maizes standzinas sanák loti gardas.

Vajadzígs:

- 250 g milti,
- 110 ml údens,
- 25 ml olívella virgen extra,
- 25 g saulespuku séklas (izlobítas),
- 12 g raugs (svaigs),
- 8 g sáls,
- skipsna cukura

Pagatavosana:

Udení ar rokám sadrupina raugu un kártígi samaisa,pieliekot skipsnu cukura.
Izsijá míltus un pievieno raugu,sáli,ellu,saulespuku séklas.Ar lápstinu visu samaisa,tad turpina ar rokám,lídz masa sanák viendabíga un stingra.Tai péc konsistences jábút pacietai.
Tad míklu sarullé tádá ká desiná, nosedz ar dvieli un noliek siltá vietiná nedaudz "atpústies".
Tálák nem míklu un izrullé taisnstúri. Lai péc formas iegútu vienádas grístítes, tad ar nazi pielabo taisnstúra formu un nogriez taisnus galus. 
Tálák taisnstúri ar nazi párdala uz pusém un sagriez aptuveni 2 cm platas grístítes un nosméré ar saputotu olu.
Pavisam  nedaudz iesméré cepamo pannu ar ellu un izliek uz tás maizes grístítes. ja grib kraukskígas grístítes, tad uzreizi liek cepties. ja grib tádas míkstákas, tad vismaz 10 minútes jáatstáj vél grístítes nostávéties. 
Cepj 200 grádos 20 minútes,lídz maizes grístítes paliek zeltaini brúnas. 

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru