piektdiena, 2012. gada 16. novembris

Omárs (Homarus gammarus)Omári ir vieni no manám mílákajám júrasveltém un galdá tos celu ípasos gadíjumos-svétkos. 
Omári pie mums nopérkami gan svaigá, gan sasaldétá veidá.  Vivislabák tie tomér garso svaigi. Un svaigus (dzívus) var nopirkt gan supermárketos, gan specializétajos júras velsu veikalos. Atliek tikai izvéléties  kurs brasulis lielajá veikala akvárijá(baseiná) vislabák iepaticies. Dazi specializétie júras velsu veikali piedává arí uz vietas izvárít pircéja izvéléto omáru- pa to laiku, kamér omárs várás,  veikala (restorána) telpás var padzert kafiju vai paést..

Omára latíniskais nosaukums ir Homarus gammarus (spániski bogavante).Tacu ir vél káds júras iemítnieks, kas patiesíbá nav omárs, bet savas lídzíbas dél biezi vien tiek jaukts ar omáru. Tas ir Palinurus elephas (latíniski), kam spániskais nosaukums ir langosta.
Latviski abi tulkojami ká omári, kaut bútíbá par omáru tiek uzskatíts tikai Homarus gammarus (bogovante) un amerikánu omárs (Homarus americanos).

Galvená atskiríba ir tajá, ka dzívs (neváríts) omárs (bogavante) ir zilgani melná krásá (amerikánu omárs ir zilgani melns ar baltu plankumu), bet langosta gaisi sarkaná krásá. Un tikai péc termiskas apstrádes sie vézveidígie iegúst izteikti sarkano krásu. Langosta prieksá pirmás ir izteikti garas antenas, bet omáram (bogovante) pirmás ir spécígás plakanknaibles.

Péc uzturtabulas nemot, abos kcal skaits ir vienáds- 83, 50 kcal. Omárs satur 1,90 g tauku, kamér langosta satur 1,10 g tauku. Langosta satur 140 mg holesterína, kamér omárs satur tikai 89 mg , langosta satur 17, 20 g proteína, kamér omárs (bogovante) satur 15,90 g u.t.t.

Péc garsas starp abiem júras iemítniekiem nav lielas atskiríbas.

Var dazádi pagatavot sís karaliskás júras veltes. Tacu ar mércém ípasi aizrauties nevajadzétu, lai nezaudétu omárs savu garsas burvíbu.
 Patiesíbá ir loti vienársi pagatavot omáru. Músmájás omári visbiezák tiek vai nu váríti vai grilléti. Nemot vérá omáru izmérus un svaru, atskiras arí to pagatavosanas laiki. 

Cik ilgi várít omáru? 

Omārs 0,4-0,6 kg: 14 minūtes
Omārs  0,6-1 kg: 18 minūtes
Omārs 1,0-1,5 kg 22 minūtes
Omārs 1,5-1,9 kg: 25 minūtes
Omārs vairák nekā 2 kilogrami: 28 minūtes.
Ká várít omáru?

Vispirms izvéléties atbilstosa izméra katlu- lai tas bútu pietiekami dzils un plats.
Uz litru ūdens pievieno 70 gramus sāls un uzvára.
Kad údens burbulo, iesviez tajá omárus (omárus vára dzívus!) un gaida, kad údens atkal sáks burbulot.

Kad údens atkal sák burbulot, sāk skaitīt laiku.

Kad omári gatavi, tos párgriez uz pusém (lai vieglák bútu ést).Pie galda omára spailes pienemts atvert ar speciálajám spailu knaiblém ( péc bútúbas tás var arí atvért dauzot ar galas ámurinu vai trulu prieksmetu).

Omárus pasniedz karstus, bet tie lieliski garso arí auksti.Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru