ceturtdiena, 2012. gada 8. novembris

Baltá tofu kúka


Pédéjá laiká tá esmu  iemílojusi tofu sieru, ka tagad tas ir viens no pirktákajiem produktiem maná iepirkuma sarakstá.
Dívaini, jo pirms páris gadiem, kad vél nebiju gatava eksperimentiem, nopérkot tofu (bezpiedevu), splaudíjos- nu ká gan var bút tik bezgarsígs siers, péc ká tofu átri vien nonáca miskasté un uz to vairs ilgi neskatíjos.
  Bet bútíbá sis it ká "defekts" ir tofu siera lielais efekts jebsu plusins- vajag tikai zinát "ko var dabút árá"  un tad baudít visdazádákás garsu nianses!!!
Man vél loti labi patík tas, ka tofu siers ir loti veselígs un salídzinosi liess.

Te nu lávu valu brívás fantázijas lidojumam un pagatavoju tofu kúku bez jebkádas cepsanas un várísanas.
Arí so kúku cepjot, vadíjos péc principa- péc iespéjas liesák, bet tá, lai garsotu.

 Klát pievienoju AZHAR  (apelsínu ziedu údeni), pateicoties kam kúka sanáca loti aromátiska un baudáma.
Vél man patika sajá kúká tas, ka tá nebija sausa, kas uzreizi pacéla kúkas vértíbu.

Nepieciesams:

- 290 g tofu siera (man bija cietas konsistences),
- 150 g kremígs svaigais siers ( izmantoju spánu 0 % ceso batido, bet notekti derés arí kremígs jogurts, kréjums),
- 125 g bezpiedevu jogurts,
- saldinátájs péc izvéles,
- 9 zelantína pláksnes (18 g ),
- nedaudz piena,
- édamkarote AZAHAR (apelsínu ziedu údens)

Pagatavosana:

Aukstá údens peldé izskídina zelantínu. Lai kúkai nebútu zelantína kunkuli, zelantínu uzvára lidz pirmajam burbulim (to var uzkarsét arí parastajá vai mikrovilnu krásní, bet ar várísanu neaizrauties, ja tad zelantína zaudé savas ípasíbas). Tacu zelantínai jábút pilníbá izskídusai.
Péc tam sablenderé visus ingredientus. Ja masa párák bieza, pievieno vél nedaudz piena un lej klát izkídináto zelantínu.
Iegúto masu salej  kúkas formá var parastá trauciná , pársedz ar pártikas plévi un tur ledusskapí, lídz masa sacieté.
Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru